Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 525796-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Zarząd Zasobu Komunalnego: Usługi sadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją, na terenach zarządzanych przez ZZK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobu Komunalnego, krajowy numer identyfikacyjny 93267144800000, ul. Św. Elżbiety  3 ,   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 7778400, e-mail zp@zzk.wroc.pl, faks 071 7777506.
Adres strony internetowej (URL): bip.zzk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.zzk.wroc.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zzk.wroc.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać: pok. 13, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu lub w Kancelarii Ogólnej lub przesłać pocztą
Adres:
ul. św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją, na terenach zarządzanych przez ZZK

Numer referencyjny:
ZZK-WP/290/3400/35/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Sadzenie drzew i krzewów w maksymalnych ilościach: a) drzewa – 151 szt, b) krzewy – 90 m2 (1 m2 krzewów = 5 szt krzewów). 2) Przesadzenia drzew i krzewów w maksymalnych ilościach: a) drzewa – 15 szt, b) krzewy – 30 m2 (1 m2 krzewów = 5 szt krzewów). 3) Pielęgnacja nasadzonych / przesadzonych drzew i krzewów przez okres trzech lat. 2. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) W zakresie sadzenia drzew i krzewów: a) dostawę materiału szkółkarskiego, zgodnego z normą PN-R-67023 lub PN-R-67022, b) przygotowanie miejsca nasadzeń, c) nasadzenie materiału szkółkarskiego, d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej - wg wskazań Zamawiającego. 2) W zakresie przesadzenia drzew i krzewów: a) wykopanie i przetransportowanie drzewa / krzewu - wg wskazań Zamawiającego, b) przygotowanie miejsca sadzenia, c) posadzenie drzewa / krzewu, d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w miejscu wykopania i sadzenia, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej - wg wskazań Zamawiającego. 3) W zakresie trzyletniej pielęgnacji nasadzonych i przesadzonych drzew i krzewów: a) stały monitoring w celu sprawdzania żywotności nasadzonego materiału szkółkarskiego / przesadzonych drzew i krzewów, b) czynności pielęgnacyjne - wg wskazań Zamawiającego, c) wykonanie corocznej dokumentacji z pielęgnacji nasadzonych / przesadzonych drzew i krzewów - wg wskazań Zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV:
77211600-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77211500-7II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej, może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej, po przeprowadzeniu negocjacji, z zastrzeżeniem możliwości zmiany cen jednostkowych ryczałtowych z Formularza cenowego Wykonawcy z umowy podstawowej w następujący sposób: po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max. 5 %, a po upływie 24 miesięcy o max. 10 %.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2022-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2022 r., w tym: 1) sadzenie lub przesadzenia drzew i krzewów - od daty zawarcia umowy do 30.11.2019 r. 2) trzyletnia pielęgnacja nasadzonych / przesadzonych drzew i krzewów (liczona od dnia podpisania protokołu odbioru usługi nasadzenia / przesadzenia drzew i krzewów) – do 30.11.2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca ma wykazać, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) usługę mającą w swoim zakresie łącznie: dostawę i sadzenie materiału roślinnego wraz co najmniej roczną pielęgnacją tych nasadzeń o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto, 2) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe (rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu) lub średnie kierunkowe i ukończony kurs uprawniający do nadzoru prac w terenach zieleni oraz posiadającą co najmniej roczną praktykę zawodową (doświadczenie zawodowe) w zakresie pielęgnacji zieleni. Osoba ta będzie sprawowała nadzór nad prawidłową realizacją usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
potencjał Wykonawcy wyznaczony do realizacji zamówienia 35,00
Kryterium społeczne5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy, zmianę wartości wynagrodzenia i miesięcznego wynagrodzenia należnego za usługi pielęgnacji, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy, zmianę wartości wynagrodzenia, w związku ze zmianą miesięcznego wynagrodzenia należnego za usługi pielęgnacji, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jeżeli Wykonawca uzasadni na podstawie kalkulacji cenotwórczej, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowiązujących przepisów. 4. Obowiązek wykazania, iż zmiany określone w ust. 1 mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 5. W celu dokonania zmian umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2) - 4), Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie kalkulacje i dokumenty, w tym m.in. do wglądu zanonimizowane kopie umów z pracownikami realizującymi przedmiot zamówienia, dokumenty/deklaracje ZUS: 1) potwierdzające zasadność i bezpośredni wpływ zaistniałych zmian na koszty wykonania zamówienia, 2) określające stopień w jakim zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2) - 4) wpłynie na wysokość wynagrodzenia. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 - 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 8. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie obowiązywać od dnia: 1) wejścia w życie przepisów uzasadniających zmianę, jeżeli Wykonawca złoży wniosek w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie tych przepisów, lub 2) złożenia wniosku przez Wykonawcę, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu określonego w pkt 1). 9. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, udokumentowane zgłoszeniem e-mail do właściwego BOK, w następujących sytuacjach: 1) dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, 2) braku dostępu do części terenu, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, 3) szczególnie uciążliwych warunków atmosferycznych (trwające co najmniej 2 dni opady powyżej 0,20 cm wody na godzinę) uniemożliwiających wykonywanie prac, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) działania siły wyższej, czyli wydarzenia lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, ani której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca lub Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 10. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac w przypadku niewykorzystania całości zamówienia w maksymalnych ilościach podanych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 11. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego paragrafu, § 15 ust. 6 i §17 niniejszej umowy. 12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty zmiany dotyczące: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych lub rejestrowych Stron umowy, 3) danych pracowników realizujących przedmiot umowy (oprócz osób, o których mowa w § 15 ust. 5 niniejszej umowy).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510076298-N-2019 z dnia 17-04-2019 r.
Zarząd Zasobu Komunalnego: Usługi sadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją, na terenach zarządzanych przez ZZK.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 525796-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Zasobu Komunalnego, Krajowy numer identyfikacyjny 93267144800000, ul. Św. Elżbiety  3,   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 7778400, e-mail zp@zzk.wroc.pl, faks 071 7777506.
Adres strony internetowej (url): bip.zzk.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi sadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją, na terenach zarządzanych przez ZZK.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZZK-WP/290/3400/35/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Opis przedmiotu zamówienia: 1)Sadzenie drzew i krzewów w maksymalnych ilościach: a) drzewa – 151 szt, b) krzewy – 90 m2 (1 m2 krzewów = 5 szt krzewów). 2) Przesadzenia drzew i krzewów w maksymalnych ilościach: a) drzewa – 15 szt, b) krzewy – 30 m2 (1 m2 krzewów = 5 szt krzewów). 3) Pielęgnacja nasadzonych / przesadzonych drzew i krzewów przez okres trzech lat. 2. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) W zakresie sadzenia drzew i krzewów: a) dostawę materiału szkółkarskiego, zgodnego z normą PN-R-67023 lub PN-R-67022, b) przygotowanie miejsca nasadzeń, c)nasadzenie materiału szkółkarskiego, d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej - wg wskazań Zamawiającego. 2) W zakresie przesadzenia drzew i krzewów: a) wykopanie i przetransportowanie drzewa / krzewu - wg wskazań Zamawiającego, b) przygotowanie miejsca sadzenia, c) posadzenie drzewa / krzewu, d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac w miejscu wykopania i sadzenia, e)wykonanie dokumentacji powykonawczej - wg wskazań Zamawiającego. 3) W zakresie trzyletniej pielęgnacji nasadzonych i przesadzonych drzew i krzewów: a) stały monitoring w celu sprawdzania żywotności nasadzonego materiału szkółkarskiego / przesadzonych drzew i krzewów, b) czynności pielęgnacyjne - wg wskazań Zamawiającego, c) wykonanie corocznej dokumentacji z pielęgnacji nasadzonych / przesadzonych drzew i krzewów - wg wskazań Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
77211600-8


Dodatkowe kody CPV:
77211500-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
487545.84

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nowak Leszek EKO Pielęgnacja i Ścinka Drzew
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 50/1
Kod pocztowy: 48-200
Miejscowość: Prudnik
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
128300
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128300
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 244524
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Św. Elżbiety 3, Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: zp@zzk.wroc.pl
tel: 071 7778400
fax: 071 7777506
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-03-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 525796-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZZK-WP/290/3400/35/19
Data publikacji zamówienia: 2019-03-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: bip.zzk.wroc.pl
Informacja dostępna pod: bip.zzk.wroc.pl
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
77211600-8 Sadzenie drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi sadzenia drzew i krzewów wraz z pielęgnacją, na terenach zarządzanych przez ZZK Nowak Leszek EKO Pielęgnacja i Ścinka Drzew
ul. Chrobrego 50/1, 48-200 Prudnik, woj.
2019-04-17 128 300,00