Ogłoszenie nr 526184-N-2018 z dnia 2018-03-02 r.

Leśny Bank Genów Kostrzyca: "Usługa zbioru wraz z dostawą nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300 , 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (URL): www.lbg.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
LEŚNICTWO

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, 58-535 Miłków 300


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Usługa zbioru wraz z dostawą nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską"

Numer referencyjny:
S.270.1.2.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego: nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską. Zbiór nasion z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską Zadaniem Wykonawcy jest: a) Odpowiednie zaplanowanie prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem indywidualnych terminów owocowania gatunków na określonym stanowisku. b) Monitorowanie stanowisk tak, aby zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie (wizytacje, korzystanie z informacji zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru). c) Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie jego braku wnioskowanie do LBG Kostrzyca o uzupełnienie. d) Odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem. e) Skompletowanie niezbędnego do zbioru wyposażenia i dotarcie do stanowiska, zbiór owocostanów lub nasion zgodnie z warunkami określonymi w stosownym zezwoleniu, bez uszkadzania roślin, zgodnie z niżej wymienionymi punktami: • Według zaleceń ENSCONET, optymalny ze względu na reprezentatywność próbek w banku nasion, jest zbiór z 50 osobników. Liczba ta musi być jednak zmodyfikowana w oparciu o warunki lokalne – wielkość stanowiska, obecność osobników obradzających, stan zachowania stanowiska itp. Należy dążyć do zbioru minimum 5000 nasion ze stanowiska z wyjątkiem małych populacji, zwłaszcza gatunków o wysokim stopniu zagrożenia. Nie należy nigdy zbierać więcej niż 20% całkowitej liczby nasion w populacji, dostępnych w dniu zbioru. • Zbiór powinien być dokonany z osobników wybranych losowo. Należy zapewnić jak najszerszy udział puli genowej populacji danego gatunku. Zaleca się unikanie zbierania materiału nasiennego tylko z osobników najobficiej obradzających, gdyż wpłynie to negatywnie na zróżnicowanie genetyczne próby. • Nasiona powinny być dojrzałe – tylko takie bowiem nadają się do długoterminowego przechowania w LBG Kostrzyca. • Zbiór materiału nasiennego odbywa się różnymi technikami, zależnie od fizycznych właściwości samych nasion. Materiał nasienny należy zbierać do papierowych torebek lub woreczków z dzianiny (plastikowe woreczki nie są odpowiednie, gdyż mogą prowadzić do uszkodzenia materiału). • Opakowania próbek materiału nasiennego znakuje się w sposób umożliwiający identyfikację gatunku i stanowiska, z którego pozyskano nasiona. • Zebrane próbki mogą być wstępnie oczyszczone w terenie w celu określenia ilości nasion i przygotowania do transportu, jednak większość procesu czyszczenia realizowana będzie przez Zamawiającego. Dokumentem pomocniczym do wykonania zbioru jest „Podręcznik zbioru nasion gatunków dziko rosnących opracowany przez ENSCONET” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. f) Sporządzenie dokumentacji stanowiska (w wersji papierowej i elektronicznej), którą stanowi Paszport zbioru wg załącznika nr 1 do Podręcznika zbioru ENSCONET (załącznik nr 1 do SIWZ) , z zastrzeżeniem, że: • Szare pola należy wypełnić obowiązkowo. • W polu "Lokalność" należy podać adres leśny. • W polu "Uwagi" należy podać ogólny opis siedliska, ogólny opis populacji, jej kondycję zdrowotną, zagrożenia. • Dane GPS należy podać w układzie współrzędnych PUWG 1992. • Do paszportu należy dołączyć dokumentację fotograficzną stanowiska i pojedynczych okazów. • Do paszportu należy dołączyć szkic lokalizacji stanowiska (np. na podkładzie ogólnodostępnych dostępnych map). g) Przekazanie zebranego materiału nasiennego oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska po dokonaniu zbioru. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu jego żywotności. Transport do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Zamawiającego (firma kurierska wskazana przez Zamawiającego). h) W przypadku braku owocowania roślin na danym stanowisku lub zaniku stanowiska należy sporządzić dodatkowy dokument: • W przypadku braku owocowania – należy spisać wszystkie wykonane przez Wykonawcę czynności, w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, podać ewentualne przyczyny braku owocowania np. warunki klimatyczne, czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska (całość należy udokumentować zdjęciami). • W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska - należy spisać wszystkie wykonane przez Wykonawcę czynności, w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska. • Wykonawca stwierdza brak owocowania lub zanik stanowiska po co najmniej jednej wizytacji stanowiska. i) W sytuacji opisanej w pkt. h) po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30 % stawki za zbiór na danym stanowisku (wskazanym w formularzu cenowym oferty). a. W ramach zbiór fragmentów roślin i okazów zielnikowych z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską. Wykonawca zobowiązany jest do: • Odpowiedniego zaplanowania prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. • Planowania prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinno uwzględnić konieczność nadawania przesyłek do siedziby Zamawiającego najpóźniej do czwartku każdego tygodnia tak, aby przesyłka nie pozostała w magazynie firmy kurierskiej w dniach wolnych od pracy. • Monitorowania stanowisk tak, by zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie - wizytacje, korzystanie z informacji zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru. • Sprawdzenia kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie braków wnioskowanie do LBG Kostrzyca o ich uzupełnienie. • Odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem. a) Zbióru fragmentów roślin do barkodowania - zgodnie z warunkami określonymi w stosownym zezwoleniu oraz zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ: • Dla każdego gatunku przewiduje się zbiór fragmentów roślin z maksymalnie 15 osobników. • W sytuacji, gdy populacja będzie liczyć poniżej 15 osobników, zbiór dotyczyć będzie możliwie największej liczby osobników, bez szkody dla populacji. • Każdorazowo liczba oraz wielkość pobranej próby będzie modyfikowana w oparciu m.in. o kondycję zdrowotną osobników i ich wielkość tak, aby nie spowodować zagrożenia dla populacji. • Należy dążyć do pozyskania ok. 2-3 cm2 fragmentu tkanki (młodych, zdrowych fragmentów tkanek, najlepiej liści; ewentualnie dopuszcza się fragmenty łodyżek, wierzchołków pędu, pąków i płatków kwiatowych). W przypadku mszaków, zbiór zakłada pozyskanie fragmentu gametofitu. W przypadku widłaków zbiór zakłada pozyskanie fragmentu pędu. W przypadku paprotników zbiór zakłada pozyskanie fragmentu sporofitu. • Do pozyskania fragmentów danego okazu należy stosować nowe, sterylne ostrze skalpela (zmieniane dla każdego okazu na nowe). • Zebrany materiał należy niezwłocznie umieścić w bibule znajdującej się w zamykanym strunowo woreczku z żelem krzemionkowym, w celu jak najszybszego wysuszenia tkanki roślinnej. • W woreczku z fragmentem tkanki należy umieścić etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację materiału (imię i nazwisko zbieracza, data zbioru, nazwa gatunku, numer próby). • Nadawanie numerów prób – zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej” (załącznik nr 2 do SIWZ). • Woreczki z materiałem roślinnym, do czasu wysyłki do siedziby Zamawiającego, należy przechowywać w pudełkach plastikowych szczelnie zamykanych, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. b) W ramach zbioru okazów zielnikowych - zgodnie z warunkami określonymi w stosownym zezwoleniu oraz zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej” (załącznik nr 2 do SIWZ): • Dla każdego gatunku przewiduje się zbiór 1 pełnego okazu zielnikowego. • Zbiór okazów zielnikowych podjęty podczas zbioru fragmentów roślin umożliwi weryfikację i identyfikację gatunkową rośliny. • Okazy zielnikowe stanowić będą próbki odniesienia, które pozwolą na weryfikację przynależności gatunkowej rośliny w przyszłości (np. wykorzystując technikę barkodowania DNA z wykorzystaniem różnych tkanek i subpróbek). • Okaz zielnikowy powinien uwzględniać kwiaty (a w przypadku gatunku owocującego – również owoc). Dopuszcza się tworzenie okazów zielnikowych bez zachowania powyższych organów w sytuacji, gdy:  osoba zbierająca ma pewność co do przynależności gatunkowej rośliny i ją odpowiednio udokumentuje;  w przypadku braku występowania kwiatów i owoców na czas przeprowadzenia zbioru. • Roślina powinna zmieścić się na arkuszu papieru formatu A3. Jeżeli jest zbyt duża, należy ją zagiąć, ewentualnie przeciąć. • Do pozyskania każdego okazu należy stosować nowe, sterylne ostrze skalpela (zmieniane dla każdego okazu na nowe). • Zebrany materiał należy odpowiednio zabezpieczyć (teczka, gazeta) oraz oznaczyć etykietą umożliwiającą jednoznaczną identyfikację materiału – imię i nazwisko zbieracza, data zbioru, nazwa gatunku, numer próby. • Nadawanie numerów prób – zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej” (załącznik nr 2 do SIWZ). • Do czasu wysyłki do LBG Kostrzyca, materiał należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. c) Sporządzenie dokumentacji – fakt pozyskania fragmentów tkanek oraz okazów zielnikowych danego gatunku należy udokumentować w Formularzu zbioru materiału roślinnego do bankowania i barkodowania DNA (Załącznik nr 2 do „Metodyki pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”), w ilości odpowiadającej liczbie prób / osobników zaplanowanych do zbioru. d) Uwaga: dla każdej wytypowanej do zbioru rośliny należy wykonać dokumentację fotograficzną (zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”). e) Przekazanie zebranych fragmentów tkanek i okazów zielnikowych oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska do siedziby Zamawiającego powinno nastąpić możliwie szybko, nie później niż 2 dni po dokonaniu zbioru. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu jego żywotności. Transport do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Zamawiającego (firma kurierska wskazaną przez Zamawiającego). f) W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska (co skutkować będzie brakiem możliwości zebrania fragmentów tkanek do barkodowania oraz okazów zielnikowych) - należy spisać wszystkie wykonane przez Wykonawcę czynności, w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, potwierdzić fakt zaniku stanowiska przez Zarządcę terenu, podać ewentualne przyczyny zaniku stanowiska np. warunki klimatyczne, czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska, całość należy udokumentować zdjęciami. g) Wykonawca stwierdza zanik stanowiska po co najmniej jednej wizytacji stanowiska. h) W sytuacji opisanej w pkt. f) po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30 % stawki za zbiór na danym stanowisku (wskazanej w formularzu cenowym oferty). Lista gatunków roślin objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Zamawiający zobowiązany jest do: a. Wskazania Wykonawcy, kto jest zarządcą terenu, na którym zlokalizowane jest każde stanowisko. b. Uzyskania zgody właściwego organu administracyjnego na zbiór materiału nasiennego, fragmentów tkanek i okazów zielnikowych. c. Uzyskania zgody zarządcy terenu, na którym zlokalizowane jest dane stanowisko roślinne, na wstęp i zbiór materiału nasiennego, fragmentów tkanek i okazów zielnikowych, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem. d. Udostępnienia Wykonawcy woreczków strunowych z podsuszonym żelem krzemionkowym do zbioru fragmentów roślin. Zamawiający musi mieć pewność, że żel krzemionkowy będzie suchy, a także, że woreczki strunowe będą miały wymiary optymalne do bezpiecznego dla tkanek roślinnych transportu po zbiorze do siedziby Zamawiającego. Udostępnienie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu woreczków z żelem krzemionkowym wraz z przekazaniem fragmentów roślin, a także w przypadku braku pozyskania fragmentów roślin. Zwrot woreczków zostanie również odnotowany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. e. W przypadku zgubienia lub zniszczenia woreczków z żelem krzemionkowym – Wykonawca będzie zobowiązany do odkupienia Zamawiającemu brakującej liczby woreczków. f. Udostępnienia Wykonawcy pudełek do transportu próbek do siedziby Zamawiającego. Zamawiający musi mieć pewność, że pudełka do transportu materiału roślinnego będą miały wymiary optymalne do bezpiecznego dla tkanek roślinnych transportu po zbiorze do siedziby Zamawiającego. g. Udostępnienie pudełek do transportu próbek odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu pudełek wraz z przekazaniem próbek nasion, a także w przypadku braku pozyskania nasion. Zwrot pudełek zostanie również odnotowany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku zgubienia lub zniszczenia pudełek do transportu próbek – Wykonawca będzie zobowiązany do odkupienia Zamawiającemu brakującej ilości pudełek. h. Pokrycia kosztów transportu materiału do swojej siedziby (transport firmą kurierską, z którą Zamawiający ma podpisaną stosowną umowę). 3) Rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń, z określeniem ilości wykonanych prac oraz ich rozliczeniem na podstawie cen jednostkowych w Formularzu cenowym oferty. 4) Protokół odbioru prac bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 5) Wraz z bieżącą dostawą materiału roślinnego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących realizowanych zbiorów. 6) Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca obowiązywania umowy, Zamawiający sporządzi sprawozdanie ze zrealizowanych w danym miesiącu przez Wykonawcę prac, na podstawie faktycznej ilości gatunków, z których pozyskano materiał roślinny (z uwzględnieniem rodzaju zebranego materiału) oraz dostarczonej dokumentacji.


II.5) Główny kod CPV:
77231000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77230000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-12-14


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Zamawiający uzna warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą o wykształceniu wyższym w specjalności botanika/fitosocjologa, który posiada w swoim dorobku naukowym: i. co najmniej trzy publikacje w czasopiśmie recenzowanym, dotyczącym gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin (jako autor lub współautor) wraz z podaniem tytułów publikacji, roku wydania oraz miejsca ukazania się publikacji; ii. co najmniej jedną publikację dotyczącą mchów objętych ścisłą ochroną gatunkową. b) Zamawiający uzna warunek w zakresie doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej: i. 1 inwentaryzację siedlisk leśnych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej lub gatunków roślin związanych z lasami z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (Gatunki Roślin) na terenie Puszczy Białowieskiej; ii. wykonał co najmniej 1 monitoring siedlisk leśnych lub gatunków związanych z lasami w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; iii. wykonał 1 zlecenie polegające na zbiorze nasion lub fragmentów roślin lub okazów zielnikowych rzadkich gatunków roślin o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 złotych brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykazu osób (załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) Wykazu usług (załącznik nr 10 do SIWZ) wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały należycie wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Zobowiązania podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 PZP – zgodnie z rozdz. VI pkt 2, o ile wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego, 3) Pełnomocnictwa do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4) Pełnomocnictwa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 5) Formularza cenowego oferty – załącznik nr 3 do SIWZ; 6) Wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt. 8 SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nic zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian, korzystnych z punktu widzenia realizacji w przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe brzmienie kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 500075583-N-2018 z dnia 2018-04-09 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Miłków

Ogłoszenie nr 500046794-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.
Miłków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
526184-N-2018

Data:
02/03/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Leśny Bank Genów Kostrzyca, Krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (url): www.lbg.lasy.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
1.

W ogłoszeniu jest:
"Usługa zbioru wraz z dostawą nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską"

W ogłoszeniu powinno być:
"Usługa zbioru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską"

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Rozmiar pliku: 33897 KB
Ogłoszenie nr 500075583-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.
Leśny Bank Genów Kostrzyca: Usługa zbioru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 526184-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500046794-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, Krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (url): www.lbg.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: LEŚNICTWO
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa zbioru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
S.270.1.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego: nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską. Zbiór nasion z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską Zadaniem Wykonawcy jest: a) Odpowiednie zaplanowanie prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem indywidualnych terminów owocowania gatunków na określonym stanowisku. b) Monitorowanie stanowisk tak, aby zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie (wizytacje, korzystanie z informacji zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru). c) Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie jego braku wnioskowanie do LBG Kostrzyca o uzupełnienie. d) Odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem. e) Skompletowanie niezbędnego do zbioru wyposażenia i dotarcie do stanowiska, zbiór owocostanów lub nasion zgodnie z warunkami określonymi w stosownym zezwoleniu, bez uszkadzania roślin, zgodnie z niżej wymienionymi punktami: • Według zaleceń ENSCONET, optymalny ze względu na reprezentatywność próbek w banku nasion, jest zbiór z 50 osobników. Liczba ta musi być jednak zmodyfikowana w oparciu o warunki lokalne – wielkość stanowiska, obecność osobników obradzających, stan zachowania stanowiska itp. Należy dążyć do zbioru minimum 5000 nasion ze stanowiska z wyjątkiem małych populacji, zwłaszcza gatunków o wysokim stopniu zagrożenia. Nie należy nigdy zbierać więcej niż 20% całkowitej liczby nasion w populacji, dostępnych w dniu zbioru. • Zbiór powinien być dokonany z osobników wybranych losowo. Należy zapewnić jak najszerszy udział puli genowej populacji danego gatunku. Zaleca się unikanie zbierania materiału nasiennego tylko z osobników najobficiej obradzających, gdyż wpłynie to negatywnie na zróżnicowanie genetyczne próby. • Nasiona powinny być dojrzałe – tylko takie bowiem nadają się do długoterminowego przechowania w LBG Kostrzyca. • Zbiór materiału nasiennego odbywa się różnymi technikami, zależnie od fizycznych właściwości samych nasion. Materiał nasienny należy zbierać do papierowych torebek lub woreczków z dzianiny (plastikowe woreczki nie są odpowiednie, gdyż mogą prowadzić do uszkodzenia materiału). • Opakowania próbek materiału nasiennego znakuje się w sposób umożliwiający identyfikację gatunku i stanowiska, z którego pozyskano nasiona. • Zebrane próbki mogą być wstępnie oczyszczone w terenie w celu określenia ilości nasion i przygotowania do transportu, jednak większość procesu czyszczenia realizowana będzie przez Zamawiającego. Dokumentem pomocniczym do wykonania zbioru jest „Podręcznik zbioru nasion gatunków dziko rosnących opracowany przez ENSCONET” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. f) Sporządzenie dokumentacji stanowiska (w wersji papierowej i elektronicznej), którą stanowi Paszport zbioru wg załącznika nr 1 do Podręcznika zbioru ENSCONET (załącznik nr 1 do SIWZ) , z zastrzeżeniem, że: • Szare pola należy wypełnić obowiązkowo. • W polu "Lokalność" należy podać adres leśny. • W polu "Uwagi" należy podać ogólny opis siedliska, ogólny opis populacji, jej kondycję zdrowotną, zagrożenia. • Dane GPS należy podać w układzie współrzędnych PUWG 1992. • Do paszportu należy dołączyć dokumentację fotograficzną stanowiska i pojedynczych okazów. • Do paszportu należy dołączyć szkic lokalizacji stanowiska (np. na podkładzie ogólnodostępnych dostępnych map). g) Przekazanie zebranego materiału nasiennego oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska po dokonaniu zbioru. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu jego żywotności. Transport do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Zamawiającego (firma kurierska wskazana przez Zamawiającego). h) W przypadku braku owocowania roślin na danym stanowisku lub zaniku stanowiska należy sporządzić dodatkowy dokument: • W przypadku braku owocowania – należy spisać wszystkie wykonane przez Wykonawcę czynności, w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, podać ewentualne przyczyny braku owocowania np. warunki klimatyczne, czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska (całość należy udokumentować zdjęciami). • W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska - należy spisać wszystkie wykonane przez Wykonawcę czynności, w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska. • Wykonawca stwierdza brak owocowania lub zanik stanowiska po co najmniej jednej wizytacji stanowiska. i) W sytuacji opisanej w pkt. h) po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30 % stawki za zbiór na danym stanowisku (wskazanym w formularzu cenowym oferty). a. W ramach zbiór fragmentów roślin i okazów zielnikowych z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską. Wykonawca zobowiązany jest do: • Odpowiedniego zaplanowania prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. • Planowania prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia powinno uwzględnić konieczność nadawania przesyłek do siedziby Zamawiającego najpóźniej do czwartku każdego tygodnia tak, aby przesyłka nie pozostała w magazynie firmy kurierskiej w dniach wolnych od pracy. • Monitorowania stanowisk tak, by zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie - wizytacje, korzystanie z informacji zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru. • Sprawdzenia kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie braków wnioskowanie do LBG Kostrzyca o ich uzupełnienie. • Odpowiednio wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie zbioru, w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem. a) Zbióru fragmentów roślin do barkodowania - zgodnie z warunkami określonymi w stosownym zezwoleniu oraz zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”, stanowiącą załącznik nr 2 do SIWZ: • Dla każdego gatunku przewiduje się zbiór fragmentów roślin z maksymalnie 15 osobników. • W sytuacji, gdy populacja będzie liczyć poniżej 15 osobników, zbiór dotyczyć będzie możliwie największej liczby osobników, bez szkody dla populacji. • Każdorazowo liczba oraz wielkość pobranej próby będzie modyfikowana w oparciu m.in. o kondycję zdrowotną osobników i ich wielkość tak, aby nie spowodować zagrożenia dla populacji. • Należy dążyć do pozyskania ok. 2-3 cm2 fragmentu tkanki (młodych, zdrowych fragmentów tkanek, najlepiej liści; ewentualnie dopuszcza się fragmenty łodyżek, wierzchołków pędu, pąków i płatków kwiatowych). W przypadku mszaków, zbiór zakłada pozyskanie fragmentu gametofitu. W przypadku widłaków zbiór zakłada pozyskanie fragmentu pędu. W przypadku paprotników zbiór zakłada pozyskanie fragmentu sporofitu. • Do pozyskania fragmentów danego okazu należy stosować nowe, sterylne ostrze skalpela (zmieniane dla każdego okazu na nowe). • Zebrany materiał należy niezwłocznie umieścić w bibule znajdującej się w zamykanym strunowo woreczku z żelem krzemionkowym, w celu jak najszybszego wysuszenia tkanki roślinnej. • W woreczku z fragmentem tkanki należy umieścić etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację materiału (imię i nazwisko zbieracza, data zbioru, nazwa gatunku, numer próby). • Nadawanie numerów prób – zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej” (załącznik nr 2 do SIWZ). • Woreczki z materiałem roślinnym, do czasu wysyłki do siedziby Zamawiającego, należy przechowywać w pudełkach plastikowych szczelnie zamykanych, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. b) W ramach zbioru okazów zielnikowych - zgodnie z warunkami określonymi w stosownym zezwoleniu oraz zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej” (załącznik nr 2 do SIWZ): • Dla każdego gatunku przewiduje się zbiór 1 pełnego okazu zielnikowego. • Zbiór okazów zielnikowych podjęty podczas zbioru fragmentów roślin umożliwi weryfikację i identyfikację gatunkową rośliny. • Okazy zielnikowe stanowić będą próbki odniesienia, które pozwolą na weryfikację przynależności gatunkowej rośliny w przyszłości (np. wykorzystując technikę barkodowania DNA z wykorzystaniem różnych tkanek i subpróbek). • Okaz zielnikowy powinien uwzględniać kwiaty (a w przypadku gatunku owocującego – również owoc). Dopuszcza się tworzenie okazów zielnikowych bez zachowania powyższych organów w sytuacji, gdy:  osoba zbierająca ma pewność co do przynależności gatunkowej rośliny i ją odpowiednio udokumentuje;  w przypadku braku występowania kwiatów i owoców na czas przeprowadzenia zbioru. • Roślina powinna zmieścić się na arkuszu papieru formatu A3. Jeżeli jest zbyt duża, należy ją zagiąć, ewentualnie przeciąć. • Do pozyskania każdego okazu należy stosować nowe, sterylne ostrze skalpela (zmieniane dla każdego okazu na nowe). • Zebrany materiał należy odpowiednio zabezpieczyć (teczka, gazeta) oraz oznaczyć etykietą umożliwiającą jednoznaczną identyfikację materiału – imię i nazwisko zbieracza, data zbioru, nazwa gatunku, numer próby. • Nadawanie numerów prób – zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej” (załącznik nr 2 do SIWZ). • Do czasu wysyłki do LBG Kostrzyca, materiał należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. c) Sporządzenie dokumentacji – fakt pozyskania fragmentów tkanek oraz okazów zielnikowych danego gatunku należy udokumentować w Formularzu zbioru materiału roślinnego do bankowania i barkodowania DNA (Załącznik nr 2 do „Metodyki pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”), w ilości odpowiadającej liczbie prób / osobników zaplanowanych do zbioru. d) Uwaga: dla każdej wytypowanej do zbioru rośliny należy wykonać dokumentację fotograficzną (zgodnie z „Metodyką pozyskania próbek empirycznych roślin do badań związanych z bankowaniem oraz barkodowaniem DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej”). e) Przekazanie zebranych fragmentów tkanek i okazów zielnikowych oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska do siedziby Zamawiającego powinno nastąpić możliwie szybko, nie później niż 2 dni po dokonaniu zbioru. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu jego żywotności. Transport do siedziby Zamawiającego odbywa się na koszt Zamawiającego (firma kurierska wskazaną przez Zamawiającego). f) W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska (co skutkować będzie brakiem możliwości zebrania fragmentów tkanek do barkodowania oraz okazów zielnikowych) - należy spisać wszystkie wykonane przez Wykonawcę czynności, w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, potwierdzić fakt zaniku stanowiska przez Zarządcę terenu, podać ewentualne przyczyny zaniku stanowiska np. warunki klimatyczne, czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska, całość należy udokumentować zdjęciami. g) Wykonawca stwierdza zanik stanowiska po co najmniej jednej wizytacji stanowiska. h) W sytuacji opisanej w pkt. f) po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30 % stawki za zbiór na danym stanowisku (wskazanej w formularzu cenowym oferty). Lista gatunków roślin objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Zamawiający zobowiązany jest do: a. Wskazania Wykonawcy, kto jest zarządcą terenu, na którym zlokalizowane jest każde stanowisko. b. Uzyskania zgody właściwego organu administracyjnego na zbiór materiału nasiennego, fragmentów tkanek i okazów zielnikowych. c. Uzyskania zgody zarządcy terenu, na którym zlokalizowane jest dane stanowisko roślinne, na wstęp i zbiór materiału nasiennego, fragmentów tkanek i okazów zielnikowych, zgodnie z uzyskanym zezwoleniem. d. Udostępnienia Wykonawcy woreczków strunowych z podsuszonym żelem krzemionkowym do zbioru fragmentów roślin. Zamawiający musi mieć pewność, że żel krzemionkowy będzie suchy, a także, że woreczki strunowe będą miały wymiary optymalne do bezpiecznego dla tkanek roślinnych transportu po zbiorze do siedziby Zamawiającego. Udostępnienie odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu woreczków z żelem krzemionkowym wraz z przekazaniem fragmentów roślin, a także w przypadku braku pozyskania fragmentów roślin. Zwrot woreczków zostanie również odnotowany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. e. W przypadku zgubienia lub zniszczenia woreczków z żelem krzemionkowym – Wykonawca będzie zobowiązany do odkupienia Zamawiającemu brakującej liczby woreczków. f. Udostępnienia Wykonawcy pudełek do transportu próbek do siedziby Zamawiającego. Zamawiający musi mieć pewność, że pudełka do transportu materiału roślinnego będą miały wymiary optymalne do bezpiecznego dla tkanek roślinnych transportu po zbiorze do siedziby Zamawiającego. g. Udostępnienie pudełek do transportu próbek odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu pudełek wraz z przekazaniem próbek nasion, a także w przypadku braku pozyskania nasion. Zwrot pudełek zostanie również odnotowany na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W przypadku zgubienia lub zniszczenia pudełek do transportu próbek – Wykonawca będzie zobowiązany do odkupienia Zamawiającemu brakującej ilości pudełek. h. Pokrycia kosztów transportu materiału do swojej siedziby (transport firmą kurierską, z którą Zamawiający ma podpisaną stosowną umowę). 3) Rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń, z określeniem ilości wykonanych prac oraz ich rozliczeniem na podstawie cen jednostkowych w Formularzu cenowym oferty. 4) Protokół odbioru prac bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 5) Wraz z bieżącą dostawą materiału roślinnego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących realizowanych zbiorów. 6) Do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca obowiązywania umowy, Zamawiający sporządzi sprawozdanie ze zrealizowanych w danym miesiącu przez Wykonawcę prac, na podstawie faktycznej ilości gatunków, z których pozyskano materiał roślinny (z uwzględnieniem rodzaju zebranego materiału) oraz dostarczonej dokumentacji. 3. Realizacja czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia nie wymaga występowania pomiędzy Wykonawcą lub Podwykonawcą i zatrudnionymi przez te podmioty osobami pracowniczego podporządkowania w rozumieniu Kodeksu Pracy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
77231000-8


Dodatkowe kody CPV:
77230000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/04/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
26500

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
Email wykonawcy: cmok@bagna.pl
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135
Kod pocztowy: 02-089
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29450
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29450
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29450
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Miłków 300, 58-535 Miłków
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl
tel: 75 7131048 wew. 131
fax: 757 131 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-12
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 526184-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: S.270.1.2.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-03-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 276 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.lbg.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa zbioru wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego nasion, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych gatunków roślin chronionych i rzadkich z terenu Puszczy Białowieskiej oraz ze stanowisk poza Puszczą Białowieską Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135, 02-089 Warszawa, woj. mazowieckie
2018-04-08 29 450,00