Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes


Numer ogłoszenia: 52628 - 2013; data zamieszczenia: 07.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest przygotowanie oraz realizacja V edycji konkursu pn. Młodzi w Łodzi- Mam Pomysł na Biznes w tym: - I etapie (2 tygodnie od daty zawarcia umowy) aktualizacja i dostosowanie linii kreatywnej bazując na projektach z IV edycji konkursu Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes, na podstawie, której przygotowane zostaną wydrukowane i wyemitowane projekty jednostkowe na nośniki reklamowe w formacie CDR, JPG oraz EPS; SWF, FLA; - II etapie (trwający 4 tygodnie od daty zakończenia I etapu) przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej edycji konkursu pn. Młodzi w Łodzi- Mam Pomysł na Biznes prowadzonej za pomocą nośników reklamowych (billboardy, citylighty, banery oczkowane, plakaty, ulotki, roll-up, stworzenie koncepcji i wdrożenie działania promocyjnego Konkursu - landingpage na profilu Młodzi w Łodzi oraz reklama CPC w serwisie Facebook, kampania reklamowa w lokalnej rozgłośni radiowej); - III etapie (trwającym 9 tygodni od daty zakończenia II etapu) adaptacja głównej linii kreatywnej V edycji Konkursu Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes na cztery wzory dyplomów. Jednocześnie w ramach organizacji konkursu niezbędne jest wypłata 2 nagród w konkursie: w kwocie po 10.000,00 zł netto dla każdego laureata (1 w kategorii gólnej i 1 w kategorii studenci) V edycji konkursu Młodzi w Łodzi- Mam Pomysł na Biznes, wybranego przez Kapitułę Konkursu oraz nagród dla ok. 20 -30 uczestników III etapu Konkursu w postaci upominków o wartości 70 zł brutto dla każdej z nich. Zapewnienie usługi cateringowej dla ok. 60 osób podczas gali finałowej konkursu..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 3 kampanie promocyjne o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto, przy czym realizacja kampanii rozumiana jest jako jej zaprojektowanie i wdrożenie projektu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzędu Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.02.2013 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje:zawarcia umowy ramowej,składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych,aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów,zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes


Numer ogłoszenia: 109732 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 52628 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest przygotowanie oraz realizacja V edycji konkursu pn. Młodzi w Łodzi- Mam Pomysł na Biznes w tym: - I etapie (2 tygodnie od daty zawarcia umowy) aktualizacja i dostosowanie linii kreatywnej bazując na projektach z IV edycji konkursu Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes, na podstawie, której przygotowane zostaną wydrukowane i wyemitowane projekty jednostkowe na nośniki reklamowe formacie CDR, JPG oraz EPS; SWF, FLA; - II etapie (trwający 4 tygodnie od daty zakończenia I etapu)przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej edycji konkursu pn. Młodzi w Łodzi- Mam Pomysł na Biznes prowadzonej za pomocą nośników reklamowych (billboardy, citylighty, banery oczkowane, plakaty,ulotki, roll-up, stworzenie koncepcji i wdrożenie działania promocyjnego Konkursu - landingpage na profilu Młodzi w Łodzi oraz reklama CPC w serwisie Facebook, kampania reklamowa w lokalnej rozgłośni radiowej); - III etapie (trwającym 9 tygodni od daty zakończenia II etapu) adaptacja głównej linii kreatywnej V edycji Konkursu Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes na cztery wzory dyplomów. Jednocześnie w ramach organizacji konkursu niezbędne jest wypłata 2 nagród w konkursie: w kwocie po 10.000,00 zł netto dla każdego laureata (1 w kategorii gólnej i 1 w kategorii studenci) V edycji konkursu Młodzi w Łodzi- Mam Pomysł na Biznes, wybranego przez Kapitułę Konkursu oraz nagród dla ok. 20 -30 uczestników III etapu Konkursu w postaci upominków o wartości 70 zł brutto dla każdej z nich. Zapewnienie usługi cateringowej dla ok. 60 osób podczas gali finałowej konkursu.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Osten Mariusz Dobrzański, ul. Górska 2 lok. 20, 92-114 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 55365,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  68099,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  73399,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  261166,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5262820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 125 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urzędu Miasta Łodzi Departament Obsługi i Administracji Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu pn. Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes Osten Mariusz Dobrzański
ul. Górska 2 lok. 20, 92-114 Łódź, woj. łódzkie
2013-03-19 68 099,00