Ogłoszenie nr 527189-N-2018 z dnia 2018-03-06 r.

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: Działania informacyjne i promocyjne Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27907700000, ul. ul. A. Szwalbego  6 , 85080   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (URL): http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja artystyczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres
Adres:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz, sekretariat, parter - pokój nr 15


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Działania informacyjne i promocyjne Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Numer referencyjny:
1-PN-2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, dofinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej. Wykonawca przygotowujący i realizujący działania informacyjno-promocyjne, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu, będzie min. odpowiedzialny za stworzenie i wykonanie takiego systemu informacji, który umożliwi przekazywanie poszczególnym grupom docelowym, w tym szeroko rozumianej opinii publicznej, wiadomości na temat możliwości wykorzystania (oraz rzeczywistego zaangażowania) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także roli, jaką odgrywa Unia Europejska poprzez fundusze, które przeznacza na rozwój krajów członkowskich. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych winno odbywać się przy uwzględnieniu postanowień: a. załącznika XII pkt. 2.2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR; b. art. 3-5 i załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; c. instrukcji i wskazówek zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przy prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych Wykonawca obowiązany jest uwzględnić również wytyczne w zakresie informacji i promocji - „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/.) Zakres zamówienia obejmuje: a. Przygotowanie szczegółowego programu promocji i zarządzanie jego wdrożeniem wraz ze szczegółowym harmonogramem opracowania poszczególnych elementów zamówienia; b. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno – promocyjnych (m.in. projekty artykułów, spotów telewizyjnych, materiałów poligraficznych, itp.) i uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego; c. Organizacja i przeprowadzenie 2 (dwóch) konferencji – na rozpoczęcie i na zakończenie realizacji Projektu; d. Wykonanie i montaż 2 (dwóch) tablic informacyjnych; e. Wykonanie i montaż 2 (dwóch) tablic pamiątkowych; f. Projekt i druk ulotek promocyjno-informacyjnych w języku polskim i angielskim – łącznie 998 szt.; g. Projekt i druk folderów promocyjno-informacyjnych w języku polskim i angielskim – łącznie 2 200 szt.; h. Wykonanie dwóch projektów graficznych i wydruk książek edukacyjnych – łącznie 1 800 szt.; i. Projekt i wykonanie rollupów – 2 szt; j. Wykonanie i zarządzenie podstroną internetową zawierającą informację o Projekcie; k. Przygotowanie i zamieszczenie łącznie 48 (czterdzieści osiem) ogłoszeń informacyjnych o Projekcie w prasie regionalnej i ogólnopolskiej; l. Organizacja i przeprowadzenie wydarzeń informacyjnych dla mediów oraz przedstawicieli świata kultury – 4 szt.; m. Przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych; n. Rozpowszechniane informacji o projekcie w repertuarach koncertowych, podczas koncertów, w tym koncertu inauguracyjnego poprzez opracowanie wraz z projektem i drukiem 4 000 szt. repertuarów koncertowych w tym 1000 szt. w kopertach z logo Zamawiającego, znakami Unii Europejskiej i Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w kolorze białym lub ecru; o. Przygotowanie i zakup emisji 8 szt. spotów w telewizji regionalnej o zasięgu regionalnym; p. Przygotowanie i upublicznienie 4 szt. bilboardów;


II.5) Główny kod CPV:
79342200-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39294100-0
79340000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnej obejmującej co najmniej jedno z następujących działań informacyjno-promocyjnych: produkcję spotu telewizyjnego, projekt i druk ulotek reklamowych, wykonanie strony/podstrony internetowej, o wartości usługi nie mniejszej niż 450 000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję Koordynatora Projektu, posiadającą doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w koordynacji lub zarządzaniu co najmniej 1 (jedną) kampanią promocyjno-informacyjną o minimalnej wartości 450 000,00 złotych brutto (czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), obejmującą co najmniej jedno z następujących działań promocyjno-informacyjnych: produkcję spotu telewizyjnego, projekt i druk ulotek reklamowych, wykonanie strony/podstrony internetowej. W przypadku podania przez wykonawcę - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu - wartości w walucie innej niż złoty (PLN) Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote (PLN), na podstawie średniego kursu złotego (PLN) w stosunku do waluty obcej, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego, na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykazu usług (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 10 do SIWZ), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu wykonanych usług należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz składa się w formie oryginału. W razie konieczności, w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzić będą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Wykazu osób (wzór „wykazu osób” stanowi załącznik nr 11 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy (wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument składa się w formie oryginału. UWAGA! Oświadczenie (wg załącznika nr 9 SIWZ) Wykonawca składa po otwarciu ofert i po zamieszczeniu informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej przez Zamawiającego – Wykonawca nie załącza oświadczenia do oferty. W przypadku nie złożenia w/w oświadczenia przez Wykonawcę, w ustawowym terminie 3 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy. Jeżeli dokument nie zostanie uzupełniony – Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania. II. INNE DOKUMENTY SKŁADANE DO OFERTY: 1) Kosztorys ofertowy, przygotowany wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ, który stanowi element oferty. 2) Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Pisemne zobowiązanie podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca przy wykazaniu spełniania warunków postępowania w okolicznościach, o których mowa w dziale V ust. 1 SIWZ. Dokument składa się w formie oryginału. (SKŁADANE DO OFERTY). 4) Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku innej formy niż pieniężna – oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię załączyć do oferty. 5) Opracowanie pn. „Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych”, zawierające co najmniej projekt graficzny ulotki, folderu informacyjnego, bilbordu, scenariusz spotu promującego oraz projekt graficzny podstrony internetowej Projektu, na potrzeby dokonania oceny oferty Wykonawcy w ramach kryterium „Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych”. a) W przypadku kryterium „Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych”, Zamawiający wymaga przygotowania i przedstawienia przez Wykonawcę opracowania zawierającego co najmniej: projekt graficzny ulotki, projekt graficzny folderu informacyjnego, projekt graficzny bilbordu, scenariusz spotu promującego oraz projekt graficzny podstrony internetowej Projektu. b) Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych przedstawiona w ofercie musi być zgodna z wytycznymi w zakresie informacji i promocji - „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ. (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/) . c) Materiały promocyjno-informacyjne których koncepcję graficzną ma opracować i przedłożyć Wykonawca mają na celu wskazanie społeczeństwu celów i korzyści wynikających z realizacji Projektu, jak również zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projektach realizowanych w ramach POIiŚ, istotnych dla konkurencyjności kraju i regionów. d) Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych powinna być spójna – pod względem zastosowanej czcionki, kolorystyki i stanowić dla odbiorców czytelny przekaz zapewniający zrozumienie celów działań promocyjnych, odnoszących się do finansowania Projektu tj. zaangażowania funduszy unijnych w realizację Projektu. e) Koncepcja graficzna poszczególnych materiałów promocyjno-informacyjnych winna uwzględniać minimalne parametry oraz charakterystykę określoną przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ. f) Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych winna być przygotowana w czytelnej formie na arkuszach nie większych niż format A3 i nie mniejszy niż A4 w pełnej kolorystyce, dołączona do oferty w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD). Koncepcja powinna składać się z części opisowej i graficznej. g) Niezałączenie do oferty Koncepcji graficznej materiałów promocyjno-informacyjnych, jej niezgodność z wytycznymi w zakresie informacji i promocji - „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz Załącznikami nr 1 i 2 do SIWZ, będzie skutkowało odrzuceniem oferty, której treść nie odpowiada treści SIWZ. h) Koncepcja graficzna materiałów promocyjno-informacyjnych zostanie wykorzystana przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia przy opracowaniu projektów materiałów informacyjno-promocyjnych objętych Przedmiotem Zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu, zobowiązany jest wnieść wadium na czas związania ofertą, w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy: 81 2490 0005 0000 4600 1051 0664 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy: 1-PN-2018. Usługi informacji i promocji POIiŚ.”, - poręczeniach bankowy lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 j.t. oraz Dz.U. z 2016 poz. 2260). 3. Gwarancję i poręczenia należy wystawić na Filharmonię Pomorską z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 85 -080 Bydgoszcz. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej) lub poręczenia, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego – zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a lub ust. 5 Ustawy w ich literalnym brzmieniu. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielona gwarancja musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną i bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 powyżej przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, załączając do oferty w oddzielnej kopercie, a kopię dokumentu spiąć trwale z ofertą. 8. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich wykonawców, pod warunkiem iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku, składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium, zabezpieczającego ofertę, do wyznaczonego terminu zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia), Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy , oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
KONCEPCJA GRAFICZNA MATERIAŁÓW PROMOCYJNO-INFORMACYJNYCH 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zasady wprowadzania zmian do umowy o zamówienie publiczne zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-03-16, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHRozmiar pliku: 21885 KB
Ogłoszenie nr 500100778-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego: Działania informacyjne i promocyjne Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527189-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500054461-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27907700000, ul. ul. A. Szwalbego  6, 85080   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 212 343, e-mail finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl, faks 523 210 752.
Adres strony internetowej (url): www.filharmonia.bydgoszcz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja artystyczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Działania informacyjne i promocyjne Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
1-PN-2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, dofinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej. Wykonawca przygotowujący i realizujący działania informacyjno-promocyjne, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu, będzie min. odpowiedzialny za stworzenie i wykonanie takiego systemu informacji, który umożliwi przekazywanie poszczególnym grupom docelowym, w tym szeroko rozumianej opinii publicznej, wiadomości na temat możliwości wykorzystania (oraz rzeczywistego zaangażowania) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a także roli, jaką odgrywa Unia Europejska poprzez fundusze, które przeznacza na rozwój krajów członkowskich. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych winno odbywać się przy uwzględnieniu postanowień: a. załącznika XII pkt. 2.2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR; b. art. 3-5 i załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013; c. instrukcji i wskazówek zawartych w załączniku nr 2 do SIWZ. Przy prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych Wykonawca obowiązany jest uwzględnić również wytyczne w zakresie informacji i promocji - „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/.) Zakres zamówienia obejmuje: a. Przygotowanie szczegółowego programu promocji i zarządzanie jego wdrożeniem wraz ze szczegółowym harmonogramem opracowania poszczególnych elementów zamówienia; b. Opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno – promocyjnych (m.in. projekty artykułów, spotów telewizyjnych, materiałów poligraficznych, itp.) i uzyskanie ich akceptacji przez Zamawiającego; c. Organizacja i przeprowadzenie 2 (dwóch) konferencji – na rozpoczęcie i na zakończenie realizacji Projektu; d. Wykonanie i montaż 2 (dwóch) tablic informacyjnych; e. Wykonanie i montaż 2 (dwóch) tablic pamiątkowych; f. Projekt i druk ulotek promocyjno-informacyjnych w języku polskim i angielskim – łącznie 998 szt.; g. Projekt i druk folderów promocyjno-informacyjnych w języku polskim i angielskim – łącznie 2 200 szt.; h. Wykonanie dwóch projektów graficznych i wydruk książek edukacyjnych – łącznie 1 800 szt.; i. Projekt i wykonanie rollupów – 2 szt; j. Wykonanie i zarządzenie podstroną internetową zawierającą informację o Projekcie; k. Przygotowanie i zamieszczenie łącznie 48 (czterdzieści osiem) ogłoszeń informacyjnych o Projekcie w prasie regionalnej i ogólnopolskiej; l. Organizacja i przeprowadzenie wydarzeń informacyjnych dla mediów oraz przedstawicieli świata kultury – 4 szt.; m. Przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych; n. Rozpowszechniane informacji o projekcie w repertuarach koncertowych, podczas koncertów, w tym koncertu inauguracyjnego poprzez opracowanie wraz z projektem i drukiem 4 000 szt. repertuarów koncertowych w tym 1000 szt. w kopertach z logo Zamawiającego, znakami Unii Europejskiej i Województwa Kujawsko- Pomorskiego, w kolorze białym lub ecru; o. Przygotowanie i zakup emisji 8 szt. spotów w telewizji regionalnej o zasięgu regionalnym; p. Przygotowanie i upublicznienie 4 szt. bilboardów;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
79342200-5


Dodatkowe kody CPV:
39294100-0, 79340000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
299716

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@carbomedia.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 65-364
Miejscowość: Zileona Góra
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
368650.68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 368650.68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 477831.38
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. A. Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: finanse@filharmonia.bydgoszcz.pl
tel: 523 212 343
fax: 523 210 752
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 527189-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: 1-PN-2018
Data publikacji zamówienia: 2018-03-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 624 dni
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
Informacja dostępna pod: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl
Okres związania ofertą: 29 dni
Kody CPV
39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne
79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Działania informacyjne i promocyjne Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochron Carbo Media Agencja Telewizyjna Sp. z o.o.
Zileona Góra
2018-05-08 368 650,00