Konstancin-Jeziorna: Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna


Numer ogłoszenia: 52761 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 756 48 10, 717-53-85, faks 022 756 48 85, 7564608.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.konstancinjeziorna.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wymiana istniejącego wodociągu żeliwnego śr. 100mm wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych na rurociąg z rur PE w ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziorna, na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Uniprojekt (odcinek od W1 do W18). 2) przepięcie istniejącego wodociągu żeliwnego śr. 100mm wraz z przyłączami (6szt) w ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Czereśniowej (węzeł W1 wspólny dla rurociągu jak wyżej ), do istniejącego, ułożonego równolegle, wodociągu z rur PE śr. 110mm. i wynikająca z tego przebudowa węzłów przy skrzyżowaniu ul.Wilanowskiej z ul. Mickiewicza i ul. Czereśniową. 3) przebudowa istniejącej studni kanalizacyjnej sanitarnej (Si1) na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wilanowskiej - demontaż studni Dn 1000mm i montaż nowej, betonowej z kręgów 1200mm wraz z wymianą dwóch odcinków kanału sanitarnego od studni Si1 w kierunku ul. Literatów do studni (S3) oraz w kierunku ul. Sobieskiego do studni (S2) metodą krakingu na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Inwestor Konin. 4) wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni istniejącej Di2 do studni D13 w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wilanowską, na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Inwestor Konin. 5) wymiana istn. wodociągu śr. 110mm na wodociąg wykonany z rur PE śr. 160mm, znajdującego się na obszarze skrzyżowania ul. Mickiewicza i Wilanowskiej (odcinek W7 do W8) na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Inwestor Konin wraz z połączeniem i wykonaniem węzła istniejącej sieci PE śr. 110mm w ul. Wilanowskiej - patrz pkt. 2) 6) wykonanie przecisku/przewiertu dla połączenia istniejącej sieci wodociągowej ul. Wilanowskiej z siecią ul. Czereśniowej Bis na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy AKAD.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiot zamówień uzupełniających - wykonanie wszelkich czynności, robót budowlanych, prac związanych z budową odcinków sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić 50 % wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem (tj. robota budowlana polegająca na budowie sieci wodociągowej z rur PE) i wartością (minimum 250.000,00 zł brutto każda) robocie budowlanej stanowiącej przedmiotowi zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą kierować robotami budowlanymi, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia (w tym minimum jedną osobę z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz przynależącą do Właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadająca dokumenty równoważne)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 250.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) terminów realizacji Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych. b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy lub wyniknięcia podczas realizacji podziemnej sieci nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której Wykonawca wykonuje opracowanie, d) wstrzymania realizacji przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy. e) skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego 3) zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po podpisaniu umowy, 4) zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5) zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 6) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 9) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.konstancin.eobip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pok. nr 4 - kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Konstancin-Jeziorna: Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna


Numer ogłoszenia: 104871 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 52761 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, tel. 022 756 48 10, 717-53-85, faks 022 756 48 85, 7564608.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wymiana istniejącego wodociągu żeliwnego śr. 100mm wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych na rurociąg z rur PE w ulicy Wilanowskiej w Konstancinie-Jeziorna, na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Uniprojekt (odcinek od W1 do W18). 2) przepięcie istniejącego wodociągu żeliwnego śr. 100mm wraz z przyłączami (6szt) w ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Czereśniowej (węzeł W1 wspólny dla rurociągu jak wyżej ), do istniejącego, ułożonego równolegle, wodociągu z rur PE śr. 110mm. i wynikająca z tego przebudowa węzłów przy skrzyżowaniu ul.Wilanowskiej z ul. Mickiewicza i ul. Czereśniową. 3) przebudowa istniejącej studni kanalizacyjnej sanitarnej (Si1) na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Wilanowskiej - demontaż studni Dn 1000mm i montaż nowej, betonowej z kręgów 1200mm wraz z wymianą dwóch odcinków kanału sanitarnego od studni Si1 w kierunku ul. Literatów do studni (S3) oraz w kierunku ul. Sobieskiego do studni (S2) metodą krakingu na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Inwestor Konin. 4) wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od studni istniejącej Di2 do studni D13 w ul. Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Wilanowską, na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Inwestor Konin. 5) wymiana istn. wodociągu śr. 110mm na wodociąg wykonany z rur PE śr. 160mm, znajdującego się na obszarze skrzyżowania ul. Mickiewicza i Wilanowskiej (odcinek W7 do W8) na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy Inwestor Konin wraz z połączeniem i wykonaniem węzła istniejącej sieci PE śr. 110mm w ul. Wilanowskiej - patrz pkt. 2) 6) wykonanie przecisku/przewiertu dla połączenia istniejącej sieci wodociągowej ul. Wilanowskiej z siecią ul. Czereśniowej Bis na podstawie projektu wykonawczego autorstwa firmy AKAD.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 627245,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  337913,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  289603,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  733200,29


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@konstancinjeziorna.pl
tel: +48 22 484 23 00
fax: +48 22 484 23 09
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5276120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.konstancinjeziorna.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza / Wilanowska na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2011-04-01 337 913,00