Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie i dostawa promocyjnych toreb polipropylenowych, w ramach projektu Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break


Numer ogłoszenia: 529206 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa promocyjnych toreb polipropylenowych, w ramach projektu Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie promocyjnych toreb polipropylenowych, tkanych z nadrukiem full kolor w ilości 25 000 sztuk oraz dostawa toreb w dwóch etapach (w I etapie - 15 000 sztuk i w II etapie - 10 000 sztuk) - w ramach projektu Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 270.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1)

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.01.2014 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, III piętro, pokój nr 8 (sekretariat).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1. Projekt pn. Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw). 2.Termin wykonania zamówienia - do 270 dni od daty zawarcia umowy, w tym: I etap: do 90 dni od daty zawarcia umowy; II etap: do 270 dni od daty zawarcia umowy. 3. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielenia zamówień uzupełniających, prawa opcji. 4. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zgodnie z § 8 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ: Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego zapisu podlega unieważnieniu.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie i dostawa promocyjnych toreb polipropylenowych, w ramach projektu Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break


Numer ogłoszenia: 48636 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 529206 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie i dostawa promocyjnych toreb polipropylenowych, w ramach projektu Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie promocyjnych toreb polipropylenowych, tkanych z nadrukiem full kolor w ilości 25 000 sztuk oraz dostawa toreb w dwóch etapach (w I etapie - 15 000 sztuk i w II etapie - 10 000 sztuk) - w ramach projektu Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt pn. Łódź na weekend - Promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIBLASK Sp. z o.o., ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62796,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  58425,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  58425,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  123922,50


 • Waluta:
  PLN.

Ogłoszenie nr 110931 - 2017 z dnia 2017-07-21 r.
Rudnik: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zadanie pn.: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem” jest realizowane w ramach Projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Rudnik nad Sanem poprzez modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę kanalizacji sanitarnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529206-N-2017


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, krajowy numer identyfikacyjny 83040946500000, ul. Rynek  40, 37420   Rudnik, państwo Polska, woj. podkarpackie, tel. 015 8761002, 8761069, faks 158 761 119, e-mail przetargi@rudnik.pl
Adres strony internetowej (URL): www.rudnik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZPF.271.13.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków wraz z montażem paneli fotowoltaicznych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Zadanie 1 – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków: a) wykonanie robót z branży budowlanej, w tym m.in.:  rozbiórki obiektów oczyszczalni,  przebudowy i modernizacji (remontu) pompowni PR,  przebudowy i modernizacji (remontu) osadnika wtórnego OW1,  przebudowy i modernizacji (remontu) remontu pompowni PO1,  przebudowy i modernizacji (remontu) zbiornika stabilizacji osadu VZO,  przebudowy i modernizacji (remontu) budynku węzła osadowego BWO,  przebudowy i modernizacji (remontu) wiaty taboru asenizacyjnego,  przebudowy i modernizacji (remontu) budynku techniczno- socjalnego,  płyty ociekowej z kontenerową stacją zlewną SZ,  zbiornika odświeżania ścieków dowożonych VD,  komory układu opróżniania zbiornika KP,  zbiornika buforowego VB z pomostem stalowym,  zbiornika stabilizacji osadu VSO z nawierzchnią łączącą,  pompowni głównej PG z komorą stabilizacji ścieków,  reaktorów biologicznych RB.1 oraz RB.2,  osadnika wtórnego OW.2,  komory pomiarowej ścieku oczyszczonego KPO,  pompowni osadu PO.2,  komory pomiarowej osadu KO.1,  budynku stopnia mechanicznego oczyszczania SM,  zadaszenia dla osadu odwodnionego,  budynku dmuchaw,  stacji dozowania PIX-u,  fundamentu pod silos. b) wykonanie robót z branży elektrycznej, w tym m.in.:  demontażu istniejących instalacji elektrycznych,  prac ziemnych – rowy pod trasy kablowe,  złącz kablowo-pomiarowych ZK2 + 2TL,  przyłącze nN od st "Oczyszczalnia I",  przyłącze nN od st "Oczyszczalnia II",  zasilania awaryjnego,  oświetlenia terenu,  zasilania i instalacji obiektu 25 – budynek techniczno-socjalny,  zasilania i instalacji obiektów 2, 3 – stacja zlewna,  zasilania i instalacji obiektu 23 - wiata taboru,  zasilania i instalacji obiektu 8 – pompownia główna,  zasilania i instalacji obiektu 5 – pompownia buforowa,  zasilania i instalacji obiektu 9 – pompownia rezerwowa,  zasilania i instalacji obiektu 20 – zbiornik zagęszczania osadu,  zasilania i instalacji obiektów 6, 19 – zbiornik buforowy, stabilizacji osadu,  zasilania i instalacji obiektu 26 – budynek zbiornika i dozowania PIX,  zasilania i instalacji obiektu 15 – komora pomiarowa ścieku oczyszczonego,  zasilania i instalacji obiektów 18, 29 – zbiornik osadu, pompowni osadu nadmiernego,  zasilania i instalacji obiektu 16 – pompownia osadu nr 1,  zasilania i instalacji obiektu 17 – pompownia osadu nr 2,  zasilania i instalacji obiektów 11, 13 – reaktory biologiczne RB1, RB2,  zasilania i instalacji obiektu 7 – budynek stopnia mechanicznego,  zasilania i instalacji obiektu 21 – budynek węzła osadowego,  zasilania i instalacji obiekt 24 – budynek dmuchaw,  szafy UKMB – układu kompensacji mocy biernej,  szafy RSZR – układ SZR,  szafy RGZ – rozdzielnica główna zasilania,  szafy RGS – rozdzielnica główna sterowania,  systemu wizualizacji. c) wykonanie robót z branży technologicznej, w tym m.in.:  komory układu nadążnego KP,  pompowni buforowej PB,  zbiornika tlenowej stabilizacji osadu VSO,  stacji zlewnej ze zbiornikiem ścieków dowożonych VD,  stopnia mechanicznego oczyszczania SM,  pompowni głównej PG,  komory rozdzielczej KR,  reaktorów biologicznych RB1 i RB2,  budynku dmuchaw BD,  osadników wtórnych OW.1 OW.2,  komory pomiarowej ścieku oczyszczonego KPO,  pompowni osadu PO1, PO2,  komory pomiarowej osadu – KO,  pompowni osadu nadmiernego – PON,  zbiornika zagęszczania osadu VZO,  budynku węzła osadowego BWO,  stacji dozowania koagulanta – PIX,  demontażu urządzeń, d) wykonanie robót z branży inżynieryjnej (sieci zewnętrzne i zagospodarowanie terenu), w tym m.in.:  sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej,  instalacji sprężonego powietrza,  rurociągu grawitacyjnego osadu,  kanalizacji ciśnieniowej,  kanalizacji deszczowej,  rozbiórki instalacji podziemnych oraz infrastruktury,  zieleni i ogrodzenia terenu,  dróg i placów,  dokumentacji technicznych i rozruchowych. 2) Zadanie 2 – rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej (ul. Stalowa) w Rudniku nad Sanem, w tym wykonanie: a) kanalizacji grawitacyjnej:  roboty ziemne,  roboty montażowe,  roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni, b) kanalizacji tłocznej:  roboty ziemne,  roboty montażowe, c) przepompowni sieciowej P1:  roboty ziemne i montażowe przepompowni P1,  ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przepompowni P1. 3) Zadanie 3 – instalacja kolektorów fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków, w tym wykonanie: a) instalacji fotowoltaicznej, b) wewnętrznej linii WLZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i STWiORB będącymi załącznikiem do s.i.w.z. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w każdym przypadku, gdzie wskazano lub użyto w niniejszej s.i.w.z. oraz załącznikach znaków towarowych, patentów, pochodzenia materiałów oraz nazw producentów czy konkretnych modeli należy rozumieć, że dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych o porównywalnych (nie gorszych) parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych niż te, które wskazano w projekcie, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w niniejszej s.i.w.z. lub załącznikach w opisie przedmiotu zamówienia wskazano określone normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz STWiORB jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. 6. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy p.z.p Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonanie robót konstrukcyjnych i betonowych związanych z wykonywaniem fundamentów żelbetowych, ścian żelbetowych i żelbetowych płyt stropowych na obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków, 7. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 9. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. 10. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją projektową i uzgodnieniami z inwestorem. 11. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Roboty, które nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, aby przedmiot zamówienia został wykonany, odebrany i spełniał swoje funkcje, nie zostaną zapłacone. 2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej kolorystyki elementów wykończeniowych niż ta, która została wskazana w dokumentacji. Decyzje o zastosowaniu konkretnej kolorystyki będą podejmowane w trakcie wykonywania robót budowlanych i tylko za zgodą Zamawiającego. 3) Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność: dokumentacja projektowa, STWiORB oraz s.i.w.z. 4) Wykonawca jest zobligowany do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji do Zamawiającego. 5) Oferty muszą obejmować wykonanie całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia. 6) Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 7) Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45213250-0
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45315100-9, 51900000-1, 45330000-9, 45232000-2, 45231300-8, 45310000-3, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9355456.21

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.,  primbudspzoo@pro.onet.pl,  ul. Nowa 30J,  37-400,  Nisko,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11291400

Oferta z najniższą ceną/kosztem
11291400
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
11414916.72

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
25,33

IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-01-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 52920620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-12-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 270 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22462000-6 Materiały reklamowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.
ul. Nowa 30J, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie
2017-07-21 11 291 400,00