TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
ND Nr dokumentu 53565-2016
PD Data publikacji 17/02/2016
OJ Dz.U. S 33
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 12/02/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 30/03/2016
DT Termin 30/03/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 60441000 - Usługi natryskiwania z powietrza
60442000 - Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
OC Pierwotny kod CPV 60441000 - Usługi natryskiwania z powietrza
60442000 - Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

17/02/2016    S33    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza

2016/S 033-053565

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Wojciech Osuch
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: wojciech.osuch@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301
Adres internetowy: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
POLSKA

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
POLSKA

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
POLSKA

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
POLSKA

Nadleśnictwo Czaplinek
Drahimska 13
78-550 Czaplinek
POLSKA

Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie
Długa 2
77-330 Czarne
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Człuchów
ul. Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
POLSKA

Nadleśnictwo Damnica
ul. Leśna 11
76-231 Damnica
POLSKA

Nadleśnictwo Drawsko
Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pomorskie
POLSKA

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63
78-120 Gościno
POLSKA

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A
76-004 Sianów
POLSKA

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębnica Kaszubska
POLSKA

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
POLSKA

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
POLSKA

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Niedźwiady
ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
POLSKA

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-130 Lipnica
POLSKA

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12A
76-010 Polanów
POLSKA

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15-go Grudnia 12
78 – 320 Połczyn-Zdrój
POLSKA

Nadleśnictwo Sławno
ul. Mireckiego 15
76-100 Sławno
POLSKA

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna 1A/1
78-531 Świerczyna
POLSKA

Nadleśnictwo Trzebielino
Trzebielino 53A
77-235 Trzebielino
POLSKA

Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
POLSKA

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
POLSKA

Nadleśnictwo Warcino
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
77-230 Kępice
POLSKA

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. prof. Stefana Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 3: Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 roku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60442000, 60441000, 75251120

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Teren nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 010 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 11.4.2016. Zakończenie 30.9.2016

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 roku
1)Krótki opis
RDLP Szczecinek – Loty jednego (1) samolotu Agro/Gaśniczego jednopłatowego przez 100 godzin.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60442000, 60441000, 75251120

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 670 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 11.4.2016. Zakończenie 30.9.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 roku
1)Krótki opis
RDLP Szczecinek – Loty jednego (1) samolotu Agro/Gaśniczego jednopłatowego przez 100 godzin.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60442000, 60441000, 75251120

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 670 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 11.4.2016. Zakończenie 30.9.2016
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 6 700 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 6 700 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset 00/100 PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do 30.3.2016 do godz. 08:30.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Termin płatności 21 dni.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że jest uprawniony do wykonywania działalności lotniczej w zakresie objętym daną częścią zamówienia;
Potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył zezwolenie na operacje wysokiego ryzyka (SPO HR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 965/2012 z 5.10.2012, lub certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub równoznaczny dokument wydany przez organ państwa obcego lub przez właściwą instytucję wyspecjalizowaną, uznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakresie objętym daną częścią zamówienia, ważny w ostatnim dniu terminu do składania ofert, zgodny z przepisami ustawy z 3.7.2002 – Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 ze zm.);
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert,
że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 200 000 PLN na każdą część zamówienia,
oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 1 000 000 PLN.
Wykonawca składający ofertę winien złożyć oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty, przed podpisaniem umowy przedłoży polisę ubezpieczenia OC na kwotę odpowiadającą stawianych wyżej warunków.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, nie później niż na dzień składania ofert, że dysponuje sprzętem lotniczym właściwym dla danej części zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena (koszt). Waga 95

2. Termin uruchomienia Leśnej Bazy Lotniczej. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZR.270.2.1.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 30.3.2016 - 08:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.3.2016 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.3.2016 - 9:00

Miejscowość:

Szczecinek, [w siedzibie Zamawiającego, małą sala konferencyjna]

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

2. Punkty za kryterium:
Zadanie częściowe Wzór
Nr 1 – Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu
Nr 2 – Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu
1 – Cena (koszt)
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
— Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
— Cof – cena podana w ofercie
2 – Termin uruchomienia Leśnej Bazy Lotniczej
Liczba punktów = Ozn war2
Ozn war2 wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji 0 lub 1.
gdzie:
— Ozn war2 – 1 punktów – Za uruchomienie LBL w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania do jej uruchomienia.
3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2016
TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
ND Nr dokumentu 126479-2016
PD Data publikacji 13/04/2016
OJ Dz.U. S 72
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 11/04/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 60441000 - Usługi natryskiwania z powietrza
60442000 - Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
OC Pierwotny kod CPV 60441000 - Usługi natryskiwania z powietrza
60442000 - Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
75251120 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

13/04/2016    S72    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza

2016/S 072-126479

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Adres profilu nabywcy: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
POLSKA

Nadleśnictwo Bobolice
ul. Polanowska 12
76-020 Bobolice
POLSKA

Nadleśnictwo Borne Sulinowo
Al. Niepodległości 32
78-449 Borne Sulinowo
POLSKA

Nadleśnictwo Bytów
ul. Szarych Szeregów 7
77-100 Bytów
POLSKA

Nadleśnictwo Czaplinek
Drahimska 13
78-550 Czaplinek
POLSKA

Nadleśnictwo Czarne Człuchowski
Długa 2
77-330 Czarne
POLSKA

Nadleśnictwo Czarnobór
ul. Czarnobór 1
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Człuchów
ul. Sobieskiego 3
77-300 Człuchów
POLSKA

Nadleśnictwo Damnica
ul. Leśna 11
76-231 Damnica
POLSKA

Nadleśnictwo Drawsko
Starogrodzka 30
78-500 Drawsko Pomorskie
POLSKA

Nadleśnictwo Dretyń
Dretyń 84
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Gościno
ul. IV Dywizji Woska Polskiego 63
78-120 Gościno
POLSKA

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8
76-004 Sianów
POLSKA

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębnica Kaszubska
POLSKA

Nadleśnictwo Łupawa
Łupawa 49
76-242 Łupawa
POLSKA

Nadleśnictwo Manowo
Manowo 54
76-015 Manowo
POLSKA

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Niedźwiady
ul. Dworcowa 50
77-320 Przechlewo
POLSKA

Nadleśnictwo Osusznica
Osusznica 3
77-130 Lipnica
POLSKA

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12A
76-010 Polanów
POLSKA

Nadleśnictwo Połczyn
ul. 15-go Grudnia 12
78-320 Połczyn-Zdrój
POLSKA

Nadleśnictwo Sławno
ul. Mirerckiego 15
76-100 Sławno
POLSKA

Nadleśnictwo Szczecinek
ul. Kościuszki 22
78-400 Szczecinek
POLSKA

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Nadleśnictwo Świerczyna
Świerczyna 1A/1
78-531 Świerczyna
POLSKA

Nadleśnictwo Trzebielino
Trzebielino 53A
77-235 Trzebielino
POLSKA

Nadleśnictwo Tychowo
Bobolicka 86
78-220 Tychowo
POLSKA

Nadleśnictwo Ustka
ul. Słupska 25
76-270 Ustka
POLSKA

Nadleśnictwo Warcino
ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
77-230 Kępice
POLSKA

Nadleśnictwo Złocieniec
ul. prof. Stefana Myczkowskiego 2
78-520 Złocieniec
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 roku.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 roku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60442000, 60441000, 75251120

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 447 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Termin uruchomienia Leśnej Bazy Lotniczej. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR.270.2.1.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 033-053565 z dnia 17.2.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR.270.2.1.2016 Część nr: 1 - Nazwa: Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 r.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AEROGRYF AVIATION Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 10
70-800 Szczecin
POLSKA
E-mail: info@aerogryf.com.pl
Tel.: +48 914613561

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 670 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 670 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR.270.2.1.2016 Część nr: 2 - Nazwa: Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 r.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AEROGRYF AVIATION Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 10
70-800 Szczecin
POLSKA
E-mail: info@aerogeryf.com.pl
Tel.: +48 914613561

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 670 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 670 000 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.4.2016

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-30
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5356520161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-17
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 184 dni
Wadium: 13600 ZŁ
Szacowana wartość* 453 333 PLN  -  680 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 30/03/2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
60441000-1 Usługi natryskiwania z powietrza
60442000-8 Usługi gaszenia pożarów lasów z powietrza
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 r. AEROGRYF AVIATION Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2016-04-04 670 000,00
Usługi lotnicze w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu w 2016 r. AEROGRYF AVIATION Sp. z o.o.
ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2016-04-04 670 000,00