Ogłoszenie nr 536815-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

Leśny Bank Genów Kostrzyca: Zbiór materiału nasiennego zagrożonych i rzadkich gatunków roślin dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300 , 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, , e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, , faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (URL): www.lbg.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
LEŚNICTWO

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zbiór materiału nasiennego zagrożonych i rzadkich gatunków roślin dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000

Numer referencyjny:
S.270.1.15.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego materiału nasiennego zagrożonych i rzadkich gatunków roślin (drzew, krzewów, roślin zielnych) dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części, zwane dalej Pakietami.


II.5) Główny kod CPV:
77231000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
77230000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2017-12-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a)Zamawiający uzna warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada: Pakiet nr I i. Znajomość gatunków zagrożonych roślin i ich stanowisk; ii. Umiejętność identyfikacji zbiorowisk roślinnych; iii. Umiejętność rozpoznawania dojrzałych i właściwie wykształconych nasion; iv. Doświadczenie w zbiorze materiału nasiennego. Pakiet nr II i. Znajomość technik bezinwazyjnego wejścia na drzewo techniką alpinistyczną; ii. Znajomość gatunków drzew i krzewów; iii. Umiejętność rozpoznawania dojrzałych i właściwie wykształconych owocostanów oraz nasion; iv. Doświadczenie w zbiorze materiału nasiennego. b)Zamawiający uzna warunek w zakresie doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie: Pakiet nr I i. prowadzenia prac badawczych związanych z monitoringiem gatunków roślin zagrożonych, lub ii. dokumentacji stanowisk gatunków roślin zagrożonych, lub iii. zbioru materiału nasiennego gatunków roślin zagrożonych, lub iv. udziału w co najmniej 1 inwentaryzacji przyrodniczej stanowisk dziko występujących gatunków roślin, lub v. udziału w opracowaniu planów ochrony lub zadań ochronnych obszarów chronionych o wartości minimalnej brutto 15 000,00 złotych (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100) każda z tych usług. Pakiet nr II i. prowadzenia zbióru materiału rozmnożeniowego (tj. owoców, nasion lub szyszek) z drzew stojących o wartości minimalnej brutto 15 000,00 złotych (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100) każda z tych usług.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykazu osób (załącznik nr 9 do SIWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 2) Wykazu usług (załącznik nr 10 do SIWZ) wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały należycie wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 2.Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a PZP, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści przedstawionego przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentu powinien jednoznacznie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 3. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiające pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym. Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP (załącznik nr 11 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Termin płatności40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda zmiana i uzupełnienie Umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nic zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac zamiennych na realizację przedmiotu umowy. 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian, korzystnych z punktu widzenia realizacji w przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące dotychczasowe brzmienie kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-30, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Gatunki roślin zielnych oraz krzewów chronionych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego tj. do Leśnego Banku Genów Kostrzyca materiału nasiennego pozyskanego z gatunków roślin zielnych oraz krzewów chronionych. Zadaniem Wykonawcy jest: 1) Odpowiednie zaplanowanie prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem indywidualnych terminów owocowania gatunków na określonym stanowisku. 2) Monitorowanie stanowisk tak, by zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie – wizytacje, skorzystanie z informacji pracowników zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru. 3) Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń i licencji niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie jego braku wnioskowanie do Zamawiającego o uzupełnienie. 4) Odpowiednio wcześniejsze powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie zbioru w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem oraz uzyskania licencji na zbiór nasion na terenie parków narodowych, który musi się odbyć w uzgodnieniu z pracownikami parków narodowych. 5) Skompletowanie niezbędnego w trakcie zbioru wyposażenia i dotarcie do stanowiska, zbiór owocostanów lub nasion zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, bez uszkadzania roślin, zgodnie z niżej wymienionymi punktami (dokumentem pomocniczym do wykonania zbioru jest „Podręcznik zbioru nasion gatunków dziko rosnących opracowany przez ENSCONET” – załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. • Według zaleceń ENSCONET, optymalny ze względu na reprezentatywność próbek w banku nasion, jest zbiór z 50 osobników. Liczba ta musi być jednak zmodyfikowana w oparciu o warunki lokalne – wielkość stanowiska, obecność osobników obradzających, stan zachowania stanowiska itp. Należy dążyć do zbioru minimum 5000 nasion ze stanowiska z wyjątkiem małych populacji, zwłaszcza gatunków o wysokim stopniu zagrożenia. Nie należy jednak nigdy zebrać więcej niż 20% całkowitej liczby nasion w populacji dostępnych w dniu zbioru. • Zbiór powinien być dokonany z osobników wybranych losowo. Należy zapewnić jak najszerszy udział puli genowej populacji danego gatunku. Zaleca się unikanie zbierania materiału nasiennego tylko z osobników najobficiej obradzających, gdyż wpłynie to negatywnie na zróżnicowanie genetyczne próby. • Zbiór materiału nasiennego odbywa się różnymi technikami, zależnie od fizycznych właściwości samych nasion. Materiał nasienny należy zbierać do woreczków z dzianiny lub matowego papieru. • Opakowania próbek materiału nasiennego znakuje się w sposób umożliwiający ich identyfikację. • W celu wyeliminowania zbioru przedwczesnego zaleca się przeprowadzenie próby krojenia nasion, rozłupania owocni w celu stwierdzenia obecności nasion oraz ich dojrzałości. • Zebrane próbki mogą być wstępnie oczyszczone w terenie w celu określenia ilości nasion i przygotowania do transportu, jednak większość procesu czyszczenia realizowana będzie od momentu dostawy do siedziby Zamawiającego. 6) Sporządzenie dokumentacji stanowiska (w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej), którą stanowi Paszport zbioru wg załącznika nr 1 do Podręcznika zbioru ENSCONET (załącznik nr 1 do SIWZ), z zastrzeżeniem, że: • Szare pola należy wypełnić obowiązkowo. • W polu "Lokalność" należy podać adres leśny. • W polu "Uwagi" należy podać ogólny opis siedliska, ogólny opis populacji, jej kondycję zdrowotną, zagrożenia. • Dane GPS należy podać w układzie współrzędnych PUWG 1992. • Do paszportu należy dołączyć dokumentację fotograficzną stanowiska i pojedynczych okazów (jest to zamiennik wobec tradycyjnego zbioru okazu zielnikowego, aby nie narażać stanowiska i osobników na zniszczenie). • Do paszportu należy dołączyć szkic lokalizacji stanowiska (np. na podkładzie ogólnodostępnych dostępnych map). 7) Przekazanie zebranego materiału nasiennego oraz sporządzonej dokumentacji stanowiska do siedziby Zamawiającego, możliwie najszybciej, nie później jednak niż 5 dni po dokonaniu zbioru, zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu się żywotności. 8) W przypadku braku owocowania roślin na danym stanowisku lub zaniku stanowiska w przekroju całego sezonu wegetacyjnego należy sporządzić dodatkowy dokument do dokumentacji stanowiska: • W przypadku braku owocowania - spisanie wszystkich wykonanych przez Wykonawcę czynności w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, podanie ewentualnych przyczyn np. panujące warunki klimatyczne, inne czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska, udokumentowanie zdjęciami. • W przypadku stwierdzenia zaniku stanowiska - spisanie wszystkich wykonanych przez Wykonawcę czynności, określenie obszaru inwentaryzacji, potwierdzenie faktu zaniku stanowiska przez Zarządcę terenu, podanie ewentualnych przyczyn np. panujące warunki klimatyczne, inne czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska. 9) W sytuacji opisanej w pkt. h, po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30 % stawki brutto za zbiór na danym stanowisku, wskazanym w formularzu cenowym oferty. 10) Wykaz gatunków roślin zielnych oraz krzewów chronionych wraz ze stanowiskami przewidzianymi do zbioru przedstawia poniższa tabela. Lp. Gatunek Ochrona Numer stanowiska Lokalizacja Nazwa botaniczna Nazwa polska Gat. priorytet. Natura 2000 Gatunkowa Polska Czerwona Księga Roślin IUCN 1. Aconitum firmum ssp. Moravicum tojad morawski wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła VU - 1 Babiogórski Park Narodowy 2 Arnica montana L. arnika górska wymieniony w Dyrektywie V zał (niepriorytetowy) Ścisła, z uwzględnieniem czynnej VU LC 2 Karkonoski Park Narodowy 3 Bieszczadzki Park Narodowy 3 Betula humilis Schrank brzoza niska - Ścisła, z uwzględnieniem czynnej EN LC 4 Biebrzański Park Narodowy 5 Poleski Park Narodowy 4 Cochlearia polonica E.Fröhl. warzucha polska priorytetowy Ścisła, z uwzględnieniem czynnej EW EN 6 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd 5 Cypripedium calceolus L. obuwik pospolity wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła, z uwzględnieniem czynnej VU LC 7 Biebrzański Park Narodowy 8 Poleski Park Narodowy 9 Rezerwat "Góra Miłek" 10 Pasmo Krowiarki 6 Erysimum hungaricum (Zapał.) Pawł.) pszonak pieniński priorytetowy Ścisła, z uwzględnieniem czynnej EN VU 11 Pieniński Park Narodowy (Wzgórze Czorsztyńskie) 7 Liparis loeselii (L.) Rich. lipiennik Loesela wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła, z uwzględnieniem czynnej VU - 12 Biebrzański Park Narodowy 13 Poleski Park Narodowy 8 Prunus fruticosa Pall wiśnia karłowata - Częściowa VU - 14 Ojcowski Park Narodowy 9 Pulsatilla patens ss. patens (L.) Mill. sasanka otwarta typowa wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła, z uwzględnieniem czynnej EN - 15 Biebrzański Park Narodowy 10 Rhododendron luteum Sweet syn. Azalea pontica L. różanecznik żółty syn. azalia pontyjska wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła, z uwzględnieniem czynnej CR - 16 Rezerwat "Kołacznia" 11 Saxifraga hirculus (L.) Scop. skalnica torfowiskowa wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła EN LC 17 Biebrzański Park Narodowy 12 Salix myrtilloides L. wierzba borówkolistna - Ścisła, z uwzględnieniem czynnej EN - 18 Poleski Park Narodowy 13 Serratula lycopifolia Wettst. sierpik różnolistny priorytetowy Ścisła, z uwzględnieniem czynnej CR DD 19 Sąsiedztwo rezerwatu "Skorocice" 14 Thesium ebracteatum Hayne leniec bezpodkwiatkowy wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła, z uwzględnieniem czynnej VU - 20 Biebrzański Park Narodowy 15 Tozzia alpina ssp. carpatica L. tocja karpacka wymieniony w Dyrektywie (niepriorytetowy) Ścisła NT DD 21 Babiogórski Park Narodowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
77231000-8, 77230000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Gatunki drzew i krzewów chronionych i rzadkich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego tj. do Leśnego Banku Genów Kostrzyca materiału nasiennego gatunków drzew i krzewów chronionych i rzadkich. Zadaniem Wykonawcy jest: 1) Odpowiednie zaplanowanie prac organizacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem indywidualnych terminów owocowania gatunków na określonym stanowisku. 2) Monitorowanie stanowisk tak, by zbiór nastąpił w najkorzystniejszym dla gatunku terminie – wizytacje, skorzystanie z informacji pracowników zarządców terenu lub inny sposób warunkujący prawidłowe określenie optymalnego terminu zbioru. 3) Sprawdzenie kompletności dokumentacji dotyczącej zezwoleń i licencji niezbędnych do podjęcia zbioru i w razie jego braku wnioskowanie do LBG o uzupełnienie. 4) Odpowiednio wcześniejsze powiadomienie Zamawiającego o planowanym terminie zbioru w celu umożliwienia nadzoru nad zbiorem oraz uzyskania licencji na zbiór nasion na terenie parku narodowego, który musi się odbyć w uzgodnieniu z pracownikami parków narodowych. 5) Skompletowanie niezbędnego w trakcie zbioru wyposażenia i dotarcie do stanowiska. 6) Zbiór materiału nasiennego wykonany za pomocą technik alpinistycznych lub drabin, bez uszkadzania pni i gałęzi, ze stanowisk wskazanych w tabeli znajdującej się w punkcie m. opisanej jako „Wykaz gatunków drzew i krzewów chronionych oraz rzadkich wraz ze stanowiskami przewidzianymi do zbioru”. 7) W przypadku gdy liczba osobników możliwych do zbioru odbiegała będzie od minimalnej ilości podanej w punkcie m. (‘Wykaz gatunków drzew i krzewów chronionych oraz rzadkich wraz ze stanowiskami przewidzianymi do zbioru”). Wykonawca zobowiązany jest uzgodnienia z Zamawiającym ostatecznej liczby osobników objętych zbiorem. 8) Materiał nasienny po zbiorze należy pakować w przewiewne opakowania (np. worki jutowe, lniane, itp.), które powinny być zaopatrzone w 2 etykiety: zewnętrzną i wewnętrzną (wzór etykiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ). 9) Zamawiający wymaga potwierdzenia pracownika parku narodowego lub nadleśnictwa, na terenie którego zlokalizowane jest stanowisko objęte zbiorem, poświadczające, że Wykonawca zadanie wykonywał we wskazanym terminie (wzór potwierdzenia stanowi załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ). 10) Przekazanie zebranego materiału nasiennego wraz z etykietami oraz potwierdzeniem do siedziby Zamawiającego, możliwie najszybciej, nie później jednak niż 5 dni po dokonaniu zbioru, zabezpieczenie materiału podczas transportu w sposób zapobiegający obniżeniu się żywotności. 11) W przypadku braku owocowania roślin na danym stanowisku w przekroju całego sezonu wegetacyjnego należy sporządzić dodatkowy dokument: • Spisanie wszystkich wykonanych przez Wykonawcę czynności w tym ilości wizyt związanych z inwentaryzacją stanowiska, podanie ewentualnych przyczyn np. panujące warunki klimatyczne, inne czynniki biotyczne i abiotyczne stwierdzone podczas oględzin stanowiska, udokumentowanie zdjęciami, wymagane jest aby dokument był potwierdzony przez zarządcę terenu. 12) W sytuacji opisanej w pkt. k, po odpowiednim udokumentowaniu, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 30 % stawki brutto za zbiór na danym stanowisku, wskazanym w formularzu cenowym oferty. 13) Wykaz gatunków drzew i krzewów chronionych oraz rzadkich wraz ze stanowiskami przewidzianymi do zbioru przedstawia poniższa tabela. Lp. Gatunek Ochrona Numer stanowiska Lokalizacja Minimalna liczba osobników do zbioru na stanowisku* Uwagi Nazwa botaniczna Nazwa polska Gat. priorytet. Natura 2000 Gatunkowa Polska Czerwona Księga Roślin IUCN 1 Betula oycoviensis Bess. brzoza ojcowska - Ścisła, z uwzględnieniem czynnej EN - 22 Karkonoski Park Narodowy 30 - 23 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie (Dolina Kobylańska) 2 - 2 Sorbus aria (L.) Crantz jarząb mączny - - - - 24 Tatrzański Park Narodowy 30 Rozproszony głównie na wapiennych i dolomitowych skałkach regla dolnego 25 Pieniński Park Narodowy 30 Rozproszony głównie na wapiennych i dolomitowych skałkach regla dolnego 3 Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz jarząb nieszpułkowy - - VU - 26 Tatrzański Park Narodowy 30 Rozproszony głównie na wapiennych i dolomitowych skałkach regla dolnego, skrajnie rzadki 4 Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers jarząb szwedzki - Ścisła EN - 27 Rezerwat "Kępa Redłowska" 3 5 Quercus pubescens Willd. dąb omszony - - EN - 28 Rezerwat "Bielinek" 100 Stanowisko na bardzo stromym zboczu, kilkaset drzew na stanowisku, zbiór z drzew stojących 6 Betula pubescens Ehrh. brzoza omszona - - - LC 29 Nadleśnictwo Trzebież (Źródło nasion MP/1/48039/08) 30 7 Larix decidua subsp. Polonica modrzew polski - - - EN 30 Świętokrzyski Park Narodowy 30 Góra Chełmowa

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
77231000-8, 77230000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Termin płatności40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozmiar pliku: 24478 KB
Ogłoszenie nr 500018254-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.
Leśny Bank Genów Kostrzyca: Zbiór materiału nasiennego zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536815-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Leśny Bank Genów Kostrzyca, Krajowy numer identyfikacyjny 23029624100000, ul. Miłków  300, 58535   Miłków, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 75 7131048 wew. 131, e-mail Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl, faks 757 131 754.
Adres strony internetowej (url): www.lbg.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: LEŚNICTWO
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zbiór materiału nasiennego zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
S.270.1.15.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego materiału nasiennego zagrożonych i rzadkich gatunków roślin (drzew, krzewów, roślin zielnych) dziko rosnących na terenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Lasów Państwowych oraz na obszarach NATURA 2000.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
77231000-8


Dodatkowe kody CPV:
77230000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Gatunki roślin zielnych oraz krzewów chronionych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
30551.30

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
Email wykonawcy: cmok@bagna.pl
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135
Kod pocztowy: 02-089
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
44500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 44500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 44500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Gatunki drzew i krzewów chronionych i rzadkich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/07/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
69312.30

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ArbForest Rafał Sokulski
Email wykonawcy: biuro@arbforest.pl
Adres pocztowy: ul. Długa 55
Kod pocztowy: 37-400
Miejscowość: Nisko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
45252.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45252.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45252.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Miłków 300, 58-535 Miłków
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: Dorota.Jasik@lbg.lasy.gov.pl
tel: 75 7131048 wew. 131
fax: 757 131 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-06-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 536815-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: S.270.1.15.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-06-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 168 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.lbg.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/lbg_kostrzyca/zamowienia_publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Gatunki roślin zielnych oraz krzewów chronionych Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł
ul. Żwirki i Wigury 101 lok. 1.135, 02-089 Warszawa, woj. mazowieckie
2017-08-24 44 500,00
Gatunki drzew i krzewów chronionych i rzadkich ArbForest Rafał Sokulski
ul. Długa 55, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie
2017-08-24 45 252,00