Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 536919-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Gmina Wieliczka: Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

POIS.02.03.00-00-0003/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wieliczka, krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (URL): https://www.wieliczka.eu/
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.wieliczka.eu/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.wieliczka.eu/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl/
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”

Numer referencyjny:
WZP.271.14.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości: Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie, oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości: Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie, oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki. Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach Dn315 mm, Dn250 mm, Dn200 mm i Dn160 mm oraz ciśnieniową z rur PE100 SDR11 o średnicach Dn90 mm, Dn110 mm, Dn125 mm, Dn160 mm i Dn200 mm. Minimalny spadek na sieci -1/d, gdzie d – średnica kanału sanitarnego. Minimalny spadek na odcinkach gdzie planuje się wykonać przyłącza 1,5%. Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy Dn400 mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu. Dla umożliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000 mm. 2. Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie 7 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne). Zaprojektowane pompownie nie wymagają strefy ochronnej. 3. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej i wyjść z pasa drogowego: 3.1) Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna: DN 160 mm - 4 532,09 m; DN 200 mm - 22 332,59 m; DN 250 mm - 303,40 m; DN 300 mm - 1 183,17 m. 3.2) Kanalizacja sanitarna - tłoczna: DN 90 - 2 533,52 m; DN 110 - 842,60 m; DN 125 - 853,20 m; DN 160 - 2 988,06 m; DN 200 - 3 071,74 m. 3.3) Przepompownie ścieków: 7 szt.; 3.4) Studnie rewizyjne: DN 400 – 505,00 szt. DN 1000 - 901,00 szt. DN 1200 - 103,00 szt. 3.5) Przyłącza wodociągowe: DN 90 – 164,10 m.


II.5) Główny kod CPV:
45100000-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45110000-1
45111000-8
45200000-9
45220000-5
45233223-8
45230000-8
45231000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Planowany termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie po zawarciu umowy 2. Zakończenie do dnia 31.12.2022 r. Przez termin zakończenia wykonania zamówienia (t.j. zakończenia umowy) rozumie się wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem końcowym i uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej odługości minimum 15 km, - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km, - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni. Dopuszcza się, aby wyżej wymienione roboty mogły być wykonane w ramach jednego, dwóch lub trzech zamówień np.: Przykład 1. Wykonawca wykazuje wykonanie: - jednej roboty budowlanej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej odługości minimum 15 km, - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km oraz budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni. Przykład 2. Wykonawca wykazuje wykonanie: - jednej roboty budowlanej polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej odługości minimum 15 km, budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km oraz budowie (montażu) minimum 3 szt. przepompowni. Uwaga 1. Zamawiający informuje, że zakres robót wskazany w poszczególnych tiret w pkt III.1.3 lit. a) ma charakter niepodzielny, co oznacza, że Wykonawca musi wykazać się wykonaniem całości zakresuwskazanego w poszczególnych tiret. W związku z powyższym nie dopuszcza się do sytuacji, w której Wykonawca wykazuje np.: - wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej grawitacyjnej o długości minimum 4 km, - wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 kmwraz z budową (montażem) 3 szt. przepompowni, - wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowejgrawitacyjnej o długości minimum 11 km. Uwaga 2. Wykonawcy, którzy zdobyli wymagane zdolności techniczne (doświadczenie) w ramach konsorcjum,zobowiązani są w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazać rzeczywisty zakres robót jaki wykonywali w ramach w/w konsorcjum. b) Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia conajmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlanedo pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji iurządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniuustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia równoważne oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownikarobót w ramach posiadanej specjalności dla co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej lub/i deszczowej o długości co najmniej 15 km. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszczaodpowiadające im uprawnienia równoważne wydane obywatelom państw Europejskiego ObszaruGospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawyPrawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadachuznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r.Poz. 65 z późn.zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Odnośnie warunku o którym mowa w pkt III.1.3) lit. a) - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/wwarunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie (np. Wykonawca A wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej o długości minimum 15 km, Wykonawca B wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu kanalizacji tłocznej o długości minimum 2 km, Wykonawca C wykazał się posiadanym doświadczeniem w wykonaniu oraz budowie (montażu) minimum3 szt. przepompowni). W takim wypadku Zamawiający wymaga, aby roboty danego rodzaju były wykonywane przez podmiot posiadający doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót (Wykonawca A realizuje roboty w zakresie wykonania kanalizacji grawitacyjnej, Wykonawca B realizuje roboty w zakresie wykonania kanalizacjitłocznej, Wykonawca C realizuje roboty w zakresie wykonania przepompowni). W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający informuje, że zakres robót wskazany w poszczególnych tiret w pkt III.1.3) lit. a) ma charakter niepodzielny, zgodnie z Uwagą 1 zawartą w pkt III.1.3), lit. a). 2. Odnośnie warunku o którym mowa w pktIII.1.3) lit. b) - Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do w/wwarunku w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie. W/w zasada odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zdolności techniczne lub zawodowe.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.: 1.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 1.3) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ); 1.4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 5b do SIWZ); 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedstawieniana wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt III.4) ppkt 1.1)-1.4). 3. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) ppkt 1.1)-1.4). 4. Wykaz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia składanych przez Wykonawców mającychsiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.1) pkt III.4) ppkt 1.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 5.2) pkt III.4) ppkt 1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.3) Dokumenty, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1) i ppkt 5.2) powinny być wystawione nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1) i ppkt 5.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III.4) ppkt 5.3) stosuje się. 5.5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócićsię do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wpkt III.4) ppkt 1.1) składa dokument, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 5.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miałdotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tejosoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III.4) ppkt 5.3) stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czyroboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawcanie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularzastanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3 lit. a) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnychdo wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącegozałącznik nr 4 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3. lit. b) nin. ogłoszenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy. Zmawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie w/w wymagań.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów (w sposób określony w pkt 8.2. SIWZ): 1.1) Formularz oferty – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz oferty należy sporządzić na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.3) Stosowne pełnomocnictwo/a – lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty dokumentu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.4 SIWZ) przekaże (w sposób określony w pkt 8.1. SIWZ) zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu. 3. Wraz z ofertą każdy wykonawca musi złożyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ w zakresie wskazanymprzez Zamawiającego. 3.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy zwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3.2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącymi podmiotami o których mowa w art. 22a uPzp, zobowiązany jest do zawarcia w składanym przez siebie JEDZ stosownej informacji. 3.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobecnich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium: w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 15.05.2019 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki realizacji umowy, w tym przewidziane warunki zmian zawartej umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: 2019-08-12 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Warunki otwarcia ofert, Data: 15/05/2019, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta Gminy Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, parter, pok. nr 3, POLSKA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny,gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia. 3. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.04.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.04.2019 pod nr 2019/S 073-171748.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510239258-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.
Gmina Wieliczka: Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
POIS.02.03.00-00-0003/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536919-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540115847-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wieliczka, Krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1, 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (url): https://www.wieliczka.eu/
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WZP.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości: Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie, oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości: Siercza, Sygneczów i Koźmice Wielkie, oraz włączenie w ul. Drużbackiej poprzez projektowany kolektor sanitarny w miejscowości Golkowice – dla miejscowości: Podstolice i Grabówki. Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur z PVC o średnicach Dn315 mm, Dn250 mm, Dn200 mm i Dn160 mm oraz ciśnieniową z rur PE100 SDR11 o średnicach Dn90 mm, Dn110 mm, Dn125 mm, Dn160 mm i Dn200 mm. Minimalny spadek na sieci -1/d, gdzie d – średnica kanału sanitarnego. Minimalny spadek na odcinkach gdzie planuje się wykonać przyłącza 1,5%. Studzienki rewizyjne projektuje się z tworzyw sztucznych o średnicy Dn400 mm niewłazowe do inspekcji z poziomu terenu. Dla umożliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostaną studzienki rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000 mm. 2. Przedmiotem zamówienia jest także wykonanie 7 zbiornikowych pompowni cieków umożliwiających transport cieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych, które powodują zagłębienie sieci (cieki wodne). Zaprojektowane pompownie nie wymagają strefy ochronnej. 3. Zestawienie długości sieci kanalizacyjnej i wyjść z pasa drogowego: 3.1) Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna: DN 160 mm - 4 532,09 m; DN 200 mm - 22 332,59 m; DN 250 mm - 303,40 m; DN 300 mm - 1 183,17 m. 3.2) Kanalizacja sanitarna - tłoczna: DN 90 - 2 533,52 m; DN 110 - 842,60 m; DN 125 - 853,20 m; DN 160 - 2 988,06 m; DN 200 - 3 071,74 m. 3.3) Przepompownie ścieków: 7 szt.; 3.4) Studnie rewizyjne: DN 400 – 505,00 szt. DN 1000 - 901,00 szt. DN 1200 - 103,00 szt. 3.5) Przyłącza wodociągowe: DN 90 – 164,10 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45100000-8


Dodatkowe kody CPV:
45110000-1, 45111000-8, 45200000-9, 45220000-5, 45233223-8, 45230000-8, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
51669999.41

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  7

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nieznanowice 50
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
41328000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39006899.14
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54981000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót podstawowych podwykonawcy.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: magistrat@wieliczka.eu
tel: 12 263 41 00
fax: 12 278 68 60
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-15
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 536919-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WZP.271.14.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 500000 ZŁ
Szacowana wartość* 16 666 666 PLN  -  25 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://www.wieliczka.eu/
Informacja dostępna pod: https://www.wieliczka.eu/
Okres związania ofertą: 90 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie w Gminie Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV” Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, woj.
2019-10-30 41 328 000,00