Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 540755-N-2019 z dnia 2019-04-26 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966, Część 2 – droga wojewódzka nr 979, Część 3 – droga wojewódzka nr 780
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego  56 , 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdw.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdw.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej - za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków p.220


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966, Część 2 – droga wojewódzka nr 979, Część 3 – droga wojewódzka nr 780

Numer referencyjny:
ZDW-DN-4-271-17/19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich – w ramach następujących trzech części: 1. Zamówienie Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 966 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. 2. Zamówienie Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 979 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 979 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. 3. Zamówienie Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 780 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 780 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
74142120-3

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia (w zakresie wszystkich części zamówienia): 31.07.2019 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu, wykonanego na gotowym podkładzie mapowym, do zaopiniowania we wszystkich instytucjach, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia 31.10.2019 r. – termin wykonania całości zamówienia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej jeden projekt organizacji ruchu dla odcinka drogi wojewódzkiej albo krajowej (lub drogi o równoważnej kategorii) o długości co najmniej 3 km. UWAGA! Warunek dotyczący dysponowania personelem kluczowym (cz. II pkt 3.1.3 SIWZ) jest jednolity dla wszystkich trzech części zamówienia wskazanych w cz. I pkt 2 SIWZ– spełnienie wymogu dysponowania personelem wskazanym w ramach warunku określonego w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ umożliwia Wykonawcy złożenie ofert na jedną, dwie lub trzy części zamówienia wskazane w cz. I pkt 2 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w stosunku do: • podmiotów, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, • Podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasobach których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1. ich dotyczące.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby w zakresie określonym w warunku wskazanym w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ oraz poda informacje ich dotyczące (w zakresie określonym w tym wykazie) niezbędne celem weryfikacji spełniania przez Wykonawcę tego warunku. Przedmiotowy wykaz osób należy złożyć na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 5 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą w formie pisemnej (oryginale). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (protokołu z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej (oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) na formularzu udostępnionym w ramach SIWZ – wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi zał. nr 4 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: Część 1: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100), Część 2: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100), Część 3: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 00/100),


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ 20,00
posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zgodnie z zapisami zał. nr 6.1. SIWZ (dla Części 1) / zał. nr 6.2. SIWZ (dla Części 2) / zał. nr 6.3. SIWZ (dla Części 3) (§ 10).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-06, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia) związanego z wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert projektów organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich albo krajowych (lub dróg o równoważnych kategoriach) o długości co najmniej 3 km każdy (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ). Doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem innych projektów niż wskazywane w ramach warunku). 2. W kryterium posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD ocenie podlegać będzie fakt posiadania (dysponowania) przez Wykonawcę osoby legitymującej się posiadaniem uprawnień audytora BRD. W kontekście niniejszego kryterium dopuszczalne jest, aby wykazanie posiadania uprawnień audytora BRD, z posiadaniem których związana jest punktacja w ramach tego kryterium, odnosiło się albo do osoby, o której mowa w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (tj. osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia), albo do innej osoby, niż osoba wymagana zgodnie z zapisem cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, przy czym w przypadku wykazania posiadania (dysponowania) różnych osób w ramach wykazania spełniania warunku, o którym mowa w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, i na potrzeby niniejszego kryterium, osoba posiadająca uprawnienia audytora BRD podana na potrzeby niniejszego kryterium również będzie musiała uczestniczyć w realizacji zamówienia (wykonaniu projektu będącego przedmiotem zamówienia).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 966 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
74142120-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ 20,00
posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wykonania zamówienia 31.07.2019 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu, wykonanego na gotowym podkładzie mapowym, do zaopiniowania we wszystkich instytucjach, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 31.10.2019 r. – termin wykonania całości zamówienia 2. W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia) związanego z wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert projektów organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich albo krajowych (lub dróg o równoważnych kategoriach) o długości co najmniej 3 km każdy (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ). Doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem innych projektów niż wskazywane w ramach warunku). 3. W kryterium posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD ocenie podlegać będzie fakt posiadania (dysponowania) przez Wykonawcę osoby legitymującej się posiadaniem uprawnień audytora BRD. W kontekście niniejszego kryterium dopuszczalne jest, aby wykazanie posiadania uprawnień audytora BRD, z posiadaniem których związana jest punktacja w ramach tego kryterium, odnosiło się albo do osoby, o której mowa w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (tj. osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia), albo do innej osoby, niż osoba wymagana zgodnie z zapisem cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, przy czym w przypadku wykazania posiadania (dysponowania) różnych osób w ramach wykazania spełniania warunku, o którym mowa w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, i na potrzeby niniejszego kryterium, osoba posiadająca uprawnienia audytora BRD podana na potrzeby niniejszego kryterium również będzie musiała uczestniczyć w realizacji zamówienia (wykonaniu projektu będącego przedmiotem zamówienia).


Część nr:
2Nazwa:
Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 979

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 979 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
74142120-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ 20,00
posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wykonania zamówienia 31.07.2019 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu, wykonanego na gotowym podkładzie mapowym, do zaopiniowania we wszystkich instytucjach, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 31.10.2019 r. – termin wykonania całości zamówienia 2. W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia) związanego z wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert projektów organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich albo krajowych (lub dróg o równoważnych kategoriach) o długości co najmniej 3 km każdy (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ). Doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem innych projektów niż wskazywane w ramach warunku). 3. W kryterium posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD ocenie podlegać będzie fakt posiadania (dysponowania) przez Wykonawcę osoby legitymującej się posiadaniem uprawnień audytora BRD. W kontekście niniejszego kryterium dopuszczalne jest, aby wykazanie posiadania uprawnień audytora BRD, z posiadaniem których związana jest punktacja w ramach tego kryterium, odnosiło się albo do osoby, o której mowa w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (tj. osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia), albo do innej osoby, niż osoba wymagana zgodnie z zapisem cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, przy czym w przypadku wykazania posiadania (dysponowania) różnych osób w ramach wykazania spełniania warunku, o którym mowa w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, i na potrzeby niniejszego kryterium, osoba posiadająca uprawnienia audytora BRD podana na potrzeby niniejszego kryterium również będzie musiała uczestniczyć w realizacji zamówienia (wykonaniu projektu będącego przedmiotem zamówienia).


Część nr:
3Nazwa:
Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 780

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 780 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
74142120-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ 20,00
posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD 20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. Termin wykonania zamówienia 31.07.2019 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu, wykonanego na gotowym podkładzie mapowym, do zaopiniowania we wszystkich instytucjach, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 31.10.2019 r. – termin wykonania całości zamówienia 2. W kryterium dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ ocenie podlegać będzie wykazanie dodatkowego doświadczenia osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia) związanego z wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert projektów organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich albo krajowych (lub dróg o równoważnych kategoriach) o długości co najmniej 3 km każdy (ponad doświadczenie wymagane dla tej osoby w ramach warunku udziału w postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ). Doświadczenie osoby wskazanej w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ wykazywane w ramach przytoczonego warunku udziału w postępowaniu oraz w ramach niniejszego kryterium nie może się dublować (w ramach kryterium odnośnie tej osoby można wykazać jedynie doświadczenie związane z wykonaniem innych projektów niż wskazywane w ramach warunku). 3. W kryterium posiadanie osoby z uprawnieniami audytora BRD ocenie podlegać będzie fakt posiadania (dysponowania) przez Wykonawcę osoby legitymującej się posiadaniem uprawnień audytora BRD. W kontekście niniejszego kryterium dopuszczalne jest, aby wykazanie posiadania uprawnień audytora BRD, z posiadaniem których związana jest punktacja w ramach tego kryterium, odnosiło się albo do osoby, o której mowa w cz. II pkt 3.1.3 SIWZ (tj. osoby, która będzie wykonywać projekt będący przedmiotem zamówienia), albo do innej osoby, niż osoba wymagana zgodnie z zapisem cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, przy czym w przypadku wykazania posiadania (dysponowania) różnych osób w ramach wykazania spełniania warunku, o którym mowa w cz. II pkt 3.1.3. SIWZ, i na potrzeby niniejszego kryterium, osoba posiadająca uprawnienia audytora BRD podana na potrzeby niniejszego kryterium również będzie musiała uczestniczyć w realizacji zamówienia (wykonaniu projektu będącego przedmiotem zamówienia).


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510105494-N-2019 z dnia 28-05-2019 r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie: Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966, Część 2 – droga wojewódzka nr 979, Część 3 – droga wojewódzka nr 780.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540755-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. B. Głowackiego  56, 30-085  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 44 65 700, 44 65 810, e-mail i.gesiarz@zdw.krakow.pl, faks 12 44 65 702.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966, Część 2 – droga wojewódzka nr 979, Część 3 – droga wojewódzka nr 780.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZDW-DN-4-271- 17 /19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich – w ramach następujących trzech części: 1. Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 966 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. 2. Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 979 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 979 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. 3. Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 780 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 780 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
74142120-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
26349.40

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EcoTraffic Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 101 lok. 223
Kod pocztowy: 04-041
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
41451.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 41451.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41451.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 979.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
12992.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EcoTraffic Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 101 lok. 223
Kod pocztowy: 04-041
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
7872.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7872.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7872.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 780.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
33048.40

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EcoTraffic Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ostrobramska 101 lok. 223
Kod pocztowy: 04-041
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29643.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29643.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29643.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Ostrogskich , 33-100 Tarnów
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: rdwt@zdw.krakow.pl
tel: 146 211 754
fax: 146 211 754
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 540755-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271-17/19
Data publikacji zamówienia: 2019-04-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1050 ZŁ
Szacowana wartość* 35 000 PLN  -  52 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: www.zdw.krakow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 966. EcoTraffic Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 lok. 223, 04-041 Warszawa, woj.
2019-05-27 41 451,00
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 979. EcoTraffic Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 lok. 223, 04-041 Warszawa, woj.
2019-05-27 7 872,00
Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 780. EcoTraffic Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101 lok. 223, 04-041 Warszawa, woj.
2019-05-27 29 643,00