Warszawa: Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom


Numer ogłoszenia: 54151 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów , ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mokotow.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Roboty budowlane będą polegać wymianie krawężników betonowych, wymianie obrzeży betonowych, naprawie chodników, naprawie nawierzchni z brukowca, z płyt betonowych, asfaltowych, z tłucznia kamiennego oraz dróg gruntowych..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
40.000 zł


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji nawierzchni dróg o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie co najmniej jednej osoby do kierowania robotami budowlanymi posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz musi zawierać co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji nawierzchni dróg o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto każda. Zamawiający nie wymaga wykazania robót budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Druk oferta (wzór druku załącznik nr 1 do SIWZ) - Kosztorys cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ) - Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ), - Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ), - Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. - Pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - WYDŁUŻENIE GWARANCJI - 10


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmian w ilościach jednostek przedmiarowych określonych w kosztorysie ofertowym w przypadku, gdy w trakcie realizowania umowy wystąpi konieczność wykonania większej ilości określonego zakresu prac kosztem zmniejszenia ilości innego zakresu prac. Dokonywane zmiany nie mogą przekroczyć wartości umowy odpowiednio na rok 2015 i rok 2016, zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi przeznaczonymi na roboty. Zamawiający przewiduje, że wartość zleconych robót Wykonawcy nie będzie niższa niż 80 % dla każdej jednostki przedmiarowej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy pod warunkiem zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. , Nr 200, poz. 1679 ze zm.), 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mokotow.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
siedziba zamawiającego pok. 35A cena 10 zł; płatność - kasa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.05.2015 godzina 09:30, miejsce: siedziba zamawiającego, pok. 35A.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom


Numer ogłoszenia: 132294 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 54151 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, faks 022 5651562.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane będą polegać wymianie krawężników betonowych, wymianie obrzeży betonowych, naprawie chodników, naprawie nawierzchni z brukowca, z płyt betonowych, asfaltowych, z tłucznia kamiennego oraz dróg gruntowych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1459214,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1238929,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  1238929,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1483370,16


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: mokotow.wzp@um.warszawa.pl
tel: 225651560
fax: 225651560
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5415120150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 423 dni
Wadium: 40 ZŁ
Szacowana wartość* 1 333 PLN  -  2 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.mokotow.waw.pl
Informacja dostępna pod: siedziba zamawiającego pok. 35A cena 10 zł; płatność - kasa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usuwanie bieżących uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzielnicy Mokotów stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nie przekazanych w zarząd innym podmiotom Budownictwo Drogowe Jarpol S.A.
Warszawa
2015-06-02 1 238 929,00