Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 541641-N-2019 z dnia 2019-04-26 r.

Gmina Sokołów Małopolski: Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sokołów Małopolski, krajowy numer identyfikacyjny 69058213400000, ul. ul. Rynek  1 , 36-050  Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 7729019, e-mail ugim@sokolow-mlp.pl, faks (017) 7729019.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.sokolow-mlp.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.sokolow-mlp.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą opertora pocztowego, za pośrednictwem kuriera
Adres:
Gmina Sokołów Małopolski, ulica Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Numer referencyjny:
RG.ZP-271.5.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

10II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Część I: Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 3428/45, 726/2, 725/2, 727, 444/5 w miejscowości Nienadówka a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowy, d) nawierzchnie, e) pobocza, f) oznakowanie Część II: Przebudowa drogi gminnej Nr 108656R ulicy Armii Krajowej w miejscowości Sokołów Małopolski - roboty przygotowawcze , - odwodnienie korpusu drogi, - podbudowy, - elementy ulic - nawierzchnie - pobocza Część III: Przebudowa drogi gminnej Nr 108740R ulicy Stokowskiego w miejscowości Sokołów Małopolski - roboty przygotowawcze , - odwodnienie korpusu drogi, - podbudowy, - elementy ulic - nawierzchnie, - oznakowanie, Część IV: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 398/1 i 398/2 miejscowości Markowizna - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, Część V: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy Część VI: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 232/20, 232/5, 226/2 w miejscowości Nienadówka - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy Część VII: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1809 w miejscowości Trzeboś - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy, - oznakowanie Część VIII: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 3340 w miejscowości Trzeboś - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza Część IX: Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Granicznej dz. nr ew. 98/1 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr 731 w miejscowości Turza - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy Część X: Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ew. 3033/1 i 3033/2 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza


II.5) Główny kod CPV:
45233123-7

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, w tym długości przebudowanych dróg, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne, przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku, postaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) formularz ofertowy b) kosztorysy ofertowe, c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie , ze wykonawca nie podlega wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, e) zobowiązanie do współpracy (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, f) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, f) dowody wpłaty wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zgodnie z art. 45 Pzp., Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w następujących wysokościach: a) Część I: 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych, zero groszy). b) Część II: 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych, zero groszy). c) Część III: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta, zero groszy). d) Część IV: 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych, zero groszy). e) Część V: 2 620,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych, zero groszy). f) Część VI: 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych, zero groszy). g) Część VII: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych, zero groszy) h) Część VIII: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych, zero groszy) i) Część IX: 3 540,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych, zero groszy) j) Część X: 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych, zero groszy). Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian umowy: a) zmiany terminu realizacji umowy : - opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane w szczególności przedłużającym się postepowaniem przetargowym, korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp. lub spowodowane podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - działania sił wyższych, w tym: klęsk żywiołowych, niekorzystnych warunków pogodowych , mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożnością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, b) zmiana zakresu rzeczowego umowy : - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, - w przypadku gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego - w przypadku gdy Wykonawca nie może wykonać pierwotnego zakresu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego c)zmiany wynagrodzenia określonego w umowie w przypadku : - zmiany zakresu robót określonych w kosztorysie ofertowym, - rozliczenia wykonanych robót kosztorysem powykonawczym, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-14, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 3428/45, 726/2, 725/2, 727, 444/5 w miejscowości Nienadówka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 330 m Zakres robót: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowy, d) nawierzchnie, e) pobocza, f) oznakowanie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108656R ulicy Armii Krajowej w miejscowości Sokołów Małopolski

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 100m. Zakres robót:- roboty przygotowawcze , - odwodnienie korpusu drogi, - podbudowy, - elementy ulic - nawierzchnie - pobocza

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108740R ulicy Stokowskiego w miejscowości Sokołów Małopolski

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 141 m. Zakres prac: - roboty przygotowawcze , - odwodnienie korpusu drogi, - podbudowy, - elementy ulic - nawierzchnie, - oznakowanie,

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 398/1 i 398/2 miejscowości Markowizna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 355 m. Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 345m. Zakres rzeczowy: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 232/20, 232/5, 226/2 w miejscowości Nienadówka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 270 m. Zakres rzeczowy: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1809 w miejscowości Trzeboś

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
- roboty przygotowawcze, Przebudowa obejmuje odcinek o długości 205 m. Zakres rzeczowy: - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy, - oznakowanie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 3340 w miejscowości Trzeboś

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 300 m. Zakres rzeczowy: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Granicznej dz. nr ew. 98/1 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr 731 w miejscowości Turza

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 512 m. Zakres rzeczowy: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ew. 3033/1 i 3033/2 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa obejmuje odcinek o długości 276 m. Zakres rzeczowy: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja i rękojmia40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510118344-N-2019 z dnia 12-06-2019 r.
Gmina Sokołów Małopolski: Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541641-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sokołów Małopolski, Krajowy numer identyfikacyjny 69058213400000, ul. ul. Rynek  1, 36-050  Sokołów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 7729019, e-mail ugim@sokolow-mlp.pl, faks (017) 7729019.
Adres strony internetowej (url): www.bip.sokolow-mlp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Sokołów Małopolski

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
RG.ZP.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Część I: Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 3428/45, 726/2, 725/2, 727, 444/5 w miejscowości Nienadówka a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowy, d) nawierzchnie, e) pobocza, f) oznakowanie Część II: Przebudowa drogi gminnej Nr 108656R ulicy Armii Krajowej w miejscowości Sokołów Małopolski - roboty przygotowawcze , - odwodnienie korpusu drogi, - podbudowy, - elementy ulic - nawierzchnie - pobocza Część III: Przebudowa drogi gminnej Nr 108740R ulicy Stokowskiego w miejscowości Sokołów Małopolski - roboty przygotowawcze , - odwodnienie korpusu drogi, - podbudowy, - elementy ulic - nawierzchnie, - oznakowanie, Część IV: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 398/1 i 398/2 miejscowości Markowizna - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, Część V: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy Część VI: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 232/20, 232/5, 226/2 w miejscowości Nienadówka - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy Część VII: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1809 w miejscowości Trzeboś - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy, - oznakowanie Część VIII: Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 3340 w miejscowości Trzeboś - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza Część IX: Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Granicznej dz. nr ew. 98/1 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr 731 w miejscowości Turza - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza, - rowy Część X: Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ew. 3033/1 i 3033/2 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - podbudowy, - nawierzchnie, - pobocza

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45233123-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 3428/45, 726/2, 725/2, 727, 444/5 w miejscowości Nienadówka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
193680.16

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rudna Mała 47b
Kod pocztowy: 36-060
Miejscowość: 36-060 Głogów Małopolski
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
203423.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 203423.91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 227844.95
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108656R ulicy Armii Krajowej w miejscowości Sokołów Małopolski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
69455.16

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ulica Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
95085.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 95085.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 112427.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108740R ulicy Stokowskiego w miejscowości Sokołów Małopolski

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
116458.35

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rudna Mała 47b
Kod pocztowy: 36-060
Miejscowość: Głogów Młp.
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
142477.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142477.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181559.62
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 398/1 i 398/2 miejscowości Markowizna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
147418.04

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
145478.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 145478.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 185435.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
131049.48

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
153694.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153694.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 172618.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
110269.95

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
128739.18
Oferta z najniższą ceną/kosztem 128739.18
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 137423.98
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 1809 w miejscowości Trzeboś
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. .93 ust.1 pkt.6 Pzp. ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 3340 w miejscowości Trzeboś

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
243080.22

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
248837.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 248837.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 294490.91
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Granicznej dz. nr ew. 98/1 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr 731 w miejscowości Turza

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
177018.87

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Robót Drogowych DROKAM
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Piaseczno 44
Kod pocztowy: 27-670
Miejscowość: Łoniów
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
147518.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 147518.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 187922.97
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ew. 3033/1 i 3033/2 w miejscowości Wólka Niedźwiedzk

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
122808.62

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Drogowców 1
Kod pocztowy: 39-200
Miejscowość: Dębica
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
150594.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150594.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183182.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: ugim@sokolow-mlp.pl
tel: (017) 7729019
fax: (017) 7729019
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-14
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 541641-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: RG.ZP-271.5.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-04-26
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 25360 ZŁ
Szacowana wartość* 845 333 PLN  -  1 268 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.bip.sokolow-mlp.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.sokolow-mlp.pl
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 3428/45, 726/2, 725/2, 727, 444/5 w miejscowości Nienadówka Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b, 36-060 36-060 Głogów Małopolski, woj.
2019-06-12 203 423,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 108656R ulicy Armii Krajowej w miejscowości Sokołów Małopolski Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
ulica Drogowców 1, 39-200 Dębica, woj.
2019-06-12 95 085,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 108740R ulicy Stokowskiego w miejscowości Sokołów Małopolski Przedsiebiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Młp., woj.
2019-06-12 142 477,00
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 398/1 i 398/2 miejscowości Markowizna Przedsiebiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, woj.
2019-06-12 145 478,00
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, woj.
2019-06-12 153 694,00
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 4289 i 4401 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr ew. 1523 miejscowości Kąty Trzebuskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A.
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, woj.
2019-06-12 128 739,00
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ew. 3340 w miejscowości Trzeboś Przedsiebiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, woj.
2019-06-12 248 837,00
Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Granicznej dz. nr ew. 98/1 w miejscowości Sokołów Małopolski i dz. nr 731 w miejscowości Turza Przedsiebiorstwo Robót Drogowych DROKAM
Piaseczno 44, 27-670 Łoniów, woj.
2019-06-12 147 518,00
Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Niedźwiedzka k/Domu Kultury dz. nr ew. 3033/1 i 3033/2 w miejscowości Wólka Niedźwiedzk Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe S.A.
ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, woj.
2019-06-12 150 594,00