Ogłoszenie nr 541692-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.

Gmina Zębowice: Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” )
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zębowice, krajowy numer identyfikacyjny 54611800000, ul. ul. Murka  2 , 46048   Zębowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 216 076, e-mail ug@zebowice.pl, faks 077 4216076 w. 36.
Adres strony internetowej (URL): www.zebowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Zębowicach ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” )

Numer referencyjny:
OrG.271.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej „Knieja” oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. Zakres rzeczowy robót obejmuje : - likwidację poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 z orurowaniem, - remont istniejącego kontenera, - wymianę zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej, - budowę kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towarzyszącym, - wymianę zestawu pompowego i obudowy studni nr 1 i 2 z rurociągami i zasilaniem, - wykonanie zbiornika terenowego o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi, - wymianę ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej, - wykonanie monitoringu (pracy Stacji Wodociągowej, ochrony obiektu – bramy wyjściowej, 2 studni i zbiornika wody). Istniejąca Stacja Wodociągowa zlokalizowana jest we wsi Knieja w odległości ok. 180 m od granic zabudowy. Stacja Wodociągowa znajduje się w kompleksie pól uprawnych i lasów. Wygrodzony teren Stacji Wodociągowej obejmuje działkę w obrębie wsi Knieja dz. nr 553. Planowany do budowy zbiornik terenowy z pompownią kontenerową zlokalizowany zostanie na istniejącym wygrodzonym terenie Stacji Wodociągowej. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 6,7 m p.p. terenu. Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Stacja Wodociągowa "Knieja" obecnie pracuje w układzie I˚ pompowania wody bez uzdatniania. Wyposażenie stacji stanowią: - uzbrojona studnia wiercona nr 1 i 2 - hydrofory poziomy V=50,0 m3 - 1 szt. ( zakres pracy 3,5 - 4,5 atm) zabudowany czołowo w kontenerze. Decyzją Nr OŚR.6341.2.29.2015 z dnia 23.12.2015r SP w Oleśnie dla wodociągu grupowego "Knieja" udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej za pomocą studni nr 1 i studni nr 2. Po rozbudowie Stacja Wodociągowa z układu jednostopniowego pompowania pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody z wyrównaniem dobowym na zbiorniku terenowym. Po rozbudowie ujęcie wody pozostanie bez zmian i składać się będzie z dwóch studni wierconych nr 1 i 2. W studni nr 1 i 2 projektuje się wymianę pomp głębinowych z orurowaniem na pompy z silnikiem 2,2 kW o parametrach: Q = 21,0 m3/h, H = 21,0 m sł.w. Istniejące obudowy studni wraz z głowicami należy zdemontować i wykonać nowe. Z uwagi na okresową pracę studni zastosować należy urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania wnętrza obudowy, które będzie się włączać i wyłączać w przedziale od 0 do +4oC. Woda ze studni nr 1 i 2 pompami głębinowymi tłoczona będzie projektowanym rurociągiem Ø110PE dł. 35,0 m do projektowanego zbiornika terenowego. Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych sterowane będzie poziomem wody w zbiorniku. Obecnie w kontenerze Stacji Wodociągowej zabudowany jest hydrofor poziomu V=50,0 m³, który zostanie zdemontowany wraz z orurowaniem i armaturą. Ścianę kontenera w której zabudowany był hydrofor należy zdemontować i zabudować nową pełną bez otworów oraz uzupełnić dachówkę. Projektowana kontenerowa pompownia wody II˚ . Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80x5,00x2,95 m składa się z dwóch wydzielonych pomieszczeń z osobnymi wejściami z zewnątrz. Pompownia kontenerowa z wyposażeniem i sterowaniem powinna być dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy na plac budowy od producenta. Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS. Do Wykonawcy robót należy :  wykonanie fundamentów pod pompownie z bloczków betonowych gr. 20 cm  posadowienie kontenera,  wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - płytki gres,  doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160PE,  ułożenie przewodów pływaka do szafy zestawu do zbiornika zapasu wody 3x1,5 mm2,  doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,  doprowadzenie kanalizacji do wpustów podłogowych - Ø110PVC dł. ok 10 mb zakończonych studzienką chłonną (pomieszczenie pomp) oraz Ø110PVC dł. ok. 3,0 mb zakończony studzienką bezodpływową Ø1200 bet. (pomieszczenie Chloratora) Zbiornik terenowy. Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności rozbioru wody w ilości 100 m3 oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej w ilości 100 m3. Stąd całkowita pojemność zbiornika V = 200 m3. Zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny o średnicy wewnętrznej 7,642 m i wysokości w świetle 5,0 m umieszczonego między kolistymi płytami fundamentu i stropu. Wykonany w konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. Zbiornik uzbrojony będzie w przewody dopływowe, odpływowe, spustowe i przelewowe. Zbiornik usytuowany na powierzchni terenu, częściowo obsypany do wys. 1,5 m powyżej poziomu terenu oraz ocieplony. Zagospodarowanie terenu Wokół zbiornika na koronie obsypki należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 70 cm. Wokół kontenera pompowni należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 100 cm ze stopniami i podwyższeniem na podesty przy drzwiach wejściowych o wym. 100x100 cm. W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu. Ukształtowanie terenu, zieleń Po zrealizowaniu wszystkich obiektów kubaturowych i liniowych teren w miejscu prowadzenia robót ziemnych wyrównać i wyprofilować, rozłożyć zdjęty uprzednio humus, oraz dodatkowo teren pokryć nowym humusem gr. 5 cm i obsiać trawą. Ogrodzenie Wykonać nowy panelowy system ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym i bramą w miejsce istniejącego ogrodzenia z siatki. Wysokość panelu 1760 mm. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawić tablicę informacyjną. Łączna długość nowego ogrodzenia Lc = 173,0 m. UWAGA : Na 14 dni przed rozpoczęciem robót przebudowy SW, wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu atesty higieniczne dla materiałów do wykonywania robót instalacyjnych.


II.5) Główny kod CPV:
45252120-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45231300-8
45232152-2
45111291-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-10-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej – 350.000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę obejmującą budowę lub przebudowę zbiornika na wodę o pojemności nie mniejszej niż 200 m³, Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1) Osób zdolnych do wykonania zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy, b) kierownik robót elektrycznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót elektrycznych, c) kierownik robót ogólnobudowlanych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w lub robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy lub robót, d) specjalista technolog - posiadający kwalifikacje i doświadczenie w kierowaniu pracami montażu, technologii i rozruchu stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.); 1.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 2. 1.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt. 1 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione zgodnie ze wskazaniem w pkt. 1. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie : 18.000,00 zł ( osiemnaście tysięcy złotych), Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Zawadzkie O/Zębowice Nr rachunku: 82 8909 1029 2002 0000 2437 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” 2. Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.), które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprzez złożenie do oferty: a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału: gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena wykonania zamówienia60,00
okres rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe silne mrozy, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe wysokie temperatury ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, zwłaszcza układania nawierzchni poliuretanowej, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, c) opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że wykonawca ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej staranności i terminowości, d) wystąpiły nieprzewidziane zjawiska gruntowo – wodne, których wykonawca dochowując należytej staranności nie mógł przewidzieć, e) wystąpiły utrudnienia z dostawą urządzeń, na co wykonawca nie ma wpływu, a jest to w stanie udowodnić i posiada na to odpowiednie dokumenty, że wina leży wyłącznie po stronie dostawcy, f) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 2) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 3) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 5) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Inżyniera lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 4. W przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca: 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 8. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł Umowę, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 9. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 10. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2008 , wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie wynagrodzenia osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500133101-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.
Gmina Zębowice: Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” )

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541692-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zębowice, Krajowy numer identyfikacyjny 54611800000, ul. ul. Murka  2, 46048   Zębowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 216 076, e-mail ug@zebowice.pl, faks 077 4216076 w. 36.
Adres strony internetowej (url): www.zebowice.pl oraz www.zebowice.biuletyn.info.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” )

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
OrG.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy stacji wodociągowej „Knieja” oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. Zakres rzeczowy robót obejmuje : - likwidację poziomego zbiornika hydroforowego o poj. 50 m3 z orurowaniem, - remont istniejącego kontenera, - wymianę zasilania energetycznego obiektów Stacji Wodociągowej, - budowę kontenerowej pompowni wody z uzbrojeniem towarzyszącym, - wymianę zestawu pompowego i obudowy studni nr 1 i 2 z rurociągami i zasilaniem, - wykonanie zbiornika terenowego o poj. 200 m3 z rurociągami technologicznymi, - wymianę ogrodzenia terenu Stacji Wodociągowej, - wykonanie monitoringu (pracy Stacji Wodociągowej, ochrony obiektu – bramy wyjściowej, 2 studni i zbiornika wody). Istniejąca Stacja Wodociągowa zlokalizowana jest we wsi Knieja w odległości ok. 180 m od granic zabudowy. Stacja Wodociągowa znajduje się w kompleksie pól uprawnych i lasów. Wygrodzony teren Stacji Wodociągowej obejmuje działkę w obrębie wsi Knieja dz. nr 553. Planowany do budowy zbiornik terenowy z pompownią kontenerową zlokalizowany zostanie na istniejącym wygrodzonym terenie Stacji Wodociągowej. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym występuje na głębokości 6,7 m p.p. terenu. Z uwagi na proste warunki gruntowe oraz zakres robót objęty projektem budowlanym cały obiekt budowlany zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Stacja Wodociągowa "Knieja" obecnie pracuje w układzie I˚ pompowania wody bez uzdatniania. Wyposażenie stacji stanowią: - uzbrojona studnia wiercona nr 1 i 2 - hydrofory poziomy V=50,0 m3 - 1 szt. ( zakres pracy 3,5 - 4,5 atm) zabudowany czołowo w kontenerze. Decyzją Nr OŚR.6341.2.29.2015 z dnia 23.12.2015r SP w Oleśnie dla wodociągu grupowego "Knieja" udzielone zostało pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej za pomocą studni nr 1 i studni nr 2. Po rozbudowie Stacja Wodociągowa z układu jednostopniowego pompowania pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody z wyrównaniem dobowym na zbiorniku terenowym. Po rozbudowie ujęcie wody pozostanie bez zmian i składać się będzie z dwóch studni wierconych nr 1 i 2. W studni nr 1 i 2 projektuje się wymianę pomp głębinowych z orurowaniem na pompy z silnikiem 2,2 kW o parametrach: Q = 21,0 m3/h, H = 21,0 m sł.w. Istniejące obudowy studni wraz z głowicami należy zdemontować i wykonać nowe. Z uwagi na okresową pracę studni zastosować należy urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania wnętrza obudowy, które będzie się włączać i wyłączać w przedziale od 0 do +4oC. Woda ze studni nr 1 i 2 pompami głębinowymi tłoczona będzie projektowanym rurociągiem Ø110PE dł. 35,0 m do projektowanego zbiornika terenowego. Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych sterowane będzie poziomem wody w zbiorniku. Obecnie w kontenerze Stacji Wodociągowej zabudowany jest hydrofor poziomu V=50,0 m³, który zostanie zdemontowany wraz z orurowaniem i armaturą. Ścianę kontenera w której zabudowany był hydrofor należy zdemontować i zabudować nową pełną bez otworów oraz uzupełnić dachówkę. Projektowana kontenerowa pompownia wody II˚ . Projektowana kontenerowa pompownia wody o wymiarach 2,80x5,00x2,95 m składa się z dwóch wydzielonych pomieszczeń z osobnymi wejściami z zewnątrz. Pompownia kontenerowa z wyposażeniem i sterowaniem powinna być dostarczona wraz z systemem wizualizacji pracy na plac budowy od producenta. Komunikacja pompowni będzie odbywała się poprzez GSM/GPRS. Do Wykonawcy robót należy :  wykonanie fundamentów pod pompownie z bloczków betonowych gr. 20 cm  posadowienie kontenera,  wykonanie posadzki po posadowieniu kontenera - płytki gres,  doprowadzenie instalacji wodociągowej ssawnej i tłocznej Ø160PE,  ułożenie przewodów pływaka do szafy zestawu do zbiornika zapasu wody 3x1,5 mm2,  doprowadzenie instalacji elektrycznej i zabudowa rozdzielni elektrycznej kontenera,  doprowadzenie kanalizacji do wpustów podłogowych - Ø110PVC dł. ok 10 mb zakończonych studzienką chłonną (pomieszczenie pomp) oraz Ø110PVC dł. ok. 3,0 mb zakończony studzienką bezodpływową Ø1200 bet. (pomieszczenie Chloratora) Zbiornik terenowy. Projektowany zbiornik będzie miał za zadanie wyrównywać dobowe nierównomierności rozbioru wody w ilości 100 m3 oraz gromadzić niezbędny zapas wody pożarowej w ilości 100 m3. Stąd całkowita pojemność zbiornika V = 200 m3. Zbiornik wolnostojący jednokomorowy cylindryczny o średnicy wewnętrznej 7,642 m i wysokości w świetle 5,0 m umieszczonego między kolistymi płytami fundamentu i stropu. Wykonany w konstrukcji żelbetowej ocieplony styropianem i pokryty tynkiem. Zbiornik uzbrojony będzie w przewody dopływowe, odpływowe, spustowe i przelewowe. Zbiornik usytuowany na powierzchni terenu, częściowo obsypany do wys. 1,5 m powyżej poziomu terenu oraz ocieplony. Zagospodarowanie terenu Wokół zbiornika na koronie obsypki należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 70 cm. Wokół kontenera pompowni należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej szer. 100 cm ze stopniami i podwyższeniem na podesty przy drzwiach wejściowych o wym. 100x100 cm. W osi drabiny włazowej na skarpie należy wykonać schody terenowe z betonu. Ukształtowanie terenu, zieleń Po zrealizowaniu wszystkich obiektów kubaturowych i liniowych teren w miejscu prowadzenia robót ziemnych wyrównać i wyprofilować, rozłożyć zdjęty uprzednio humus, oraz dodatkowo teren pokryć nowym humusem gr. 5 cm i obsiać trawą. Ogrodzenie Wykonać nowy panelowy system ogrodzenia z cokołem prefabrykowanym i bramą w miejsce istniejącego ogrodzenia z siatki. Wysokość panelu 1760 mm. Przy ogrodzeniu od strony bramy ustawić tablicę informacyjną. Łączna długość nowego ogrodzenia Lc = 173,0 m.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45252120-5


Dodatkowe kody CPV:
45231300-8, 45232152-2, 45111291-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
624915.60

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WODROL. Teodor Świątecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wilczycka 14
Kod pocztowy: 55-093
Miejscowość: Kiełczów
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1156200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1143900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1156200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Murka, 46-048 Zębowice
woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: ug@zebowice.pl
tel: 774 216 076
fax: 077 4216076 w. 36
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-04-25
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 541692-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: OrG.271.4.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-04-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 189 dni
Wadium: 18000 ZŁ
Szacowana wartość* 600 000 PLN  -  900 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.zebowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap IV ( tylko zadanie : Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” ) WODROL. Teodor Świątecki
ul. Wilczycka 14, 55-093 Kiełczów, woj. dolnośląskie
2018-06-12 1 156 200,00