Ogłoszenie nr 544670-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie: USŁUGI - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny 57157600000, ul. ul. Dąbrowskiego  , 42200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 84 430, , e-mail przetargi@czestochowa.so.gov.pl, , faks 34 36 84 440.
Adres strony internetowej (URL): http://czestochowa.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
SĄD

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://czestochowa.so.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.czestochowa.so.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie ofert w formie pisemnej
Adres:
Sąd Okręgowy, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGI - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie

Numer referencyjny:
IR-260-05.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi w zakresie codziennego sprzątania obiektów Zamawiającego (pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych), sprzętem i środkami czystości zapewnionymi przez Wykonawcę, przez wszystkie robocze dni miesiąca, średnio 21 dni w miesiącu. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę rzemieślniczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.A i 1.B do niniejszej SIWZ. 2) Lokalizacje Budynków i lokali Sądu Okręgowego, których dotyczy przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu: a) ZADANIE A:  budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 – segmenty E, F i G;  budynek Sądu Okręgowego i Rejonowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8;  pomieszczenia I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Częstochowie przy ul. Partyzantów 1/3;  pomieszczenia II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Zawierciu przy ul. Mrzygłodzkiej 35 (planowana jest zmiana siedziby od dn. 01.10.2017 r. w Zawierciu przy ul. Towarowej 30). b) ZADANIE B:  budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3;  budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8. 3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia usług objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 34 368 44 45. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 90919200-4 – usługi sprzątania biur; 90914000-7 – usługi sprzątania parkingów; 90911000-6 – usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien; 90611000-3 – usługi sprzątania ulic. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) ZADANIE A – od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. 2) ZADANIE B – od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. Odbiór usług odbywać się będzie w cyklach rozliczeniowych. Cyklem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Odbiory dokonywane będą, poprzez podpisywanie miesięcznych protokołów odbioru usług. Wzór przedmiotowego protokołu stanowił będzie załącznik nr 4 do umowy. Czynności odbiorowe usług regulują zapisy §11 wzoru umowy ( Rozdział IV pkt 12.1. niniejszej SIWZ). Dodatkowe wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. KLAUZULE SPOŁECZNE 1.1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, niżej wymienionych osób: 1) koordynator – osoba, która będzie nadzorowała prace na terenie wszystkich obiektów Zamawiającego, która upoważniona będzie do codziennych kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego – odrębnie dla każdego z zadań A i B. Wymaganym jest, aby osoba ta przebywała na miejscu, w danym obiekcie, w godzinach od 15:00 do 20:00, sprawdzając poprawność wykonywania zamówienia, nadzorując prace zespołu sprzątającego, zapewniając kontrolę jakości, minimum dwa dni w tygodniu tj. we wtorki i czwartki. Każdy dodatkowy dzień obecności tej osoby w tych godzinach będzie punktowany w przyjętym kryterium oceny ofert (patrz szczegółowy opis kryterium oceny ofert  Rozdział IV ust. 8 SIWZ). 2) obsługa dzienna – dyżur osoby sprzątającej w budynku: - Zadanie A – Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, - Zadanie B – Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 etat (odrębnie dla każdego z zadań A i B), w pełnym wymiarze czasu pracy; 3) obsługa szatni – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A; 4) obsługa rzemieślnicza – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00 i 7:30 – 15:30 – 2 etaty, każdy w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A; 5) codzienne sprzątanie terenu wokół budynku – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 14:00 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A; 6) obsługa rzemieślnicza – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A. 1.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności, w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności. 1.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2. Wymagania dla osób świadczących usługi: Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone do świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, szczegółowo opisanych w załącznikach nr 1.A i 1.B do SIWZ, posiadały: 1) odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia. W szczególności dotyczy to osób wykonujących czynności w zakresie obsługi rzemieślniczej (zadanie A); 2) odpowiednie umiejętności i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia w zakresie pozostałym, objętym przedmiotem zamówienia; 3) pozostałe wymagania, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1.A i 1.B do SIWZ). 3. Wymagania dla materiałów higienicznych i środków czystości, które Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt dostarczać przez cały okres realizacji umowy (dla każdego z zadań A i B), w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia: l.p. Rodzaj materiału higienicznego / środka czystości Cechy charakterystyczne materiału higienicznego / środka czystości, wymagane przez Zamawiającego 1. Papier toaletowy Biały, perforowany, minimum dwuwarstwowy, nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek, maksymalna średnica rolki – 20 cm 2. Ręcznik kuchenny papierowy Biały, mocny i grubszy, aby nie rozrywał się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek na przedmiotach czyszczonych 3. Ręcznik papierowy składany „ZZ” Biały, składany „ZZ”, o wymiarach 24,5 cm x 11,5 cm w formie złożonej, minimum dwuwarstwowe, mocne, chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z pojemnika, niepozostawiające resztek na rękach i innych przedmiotach czyszczonych 4. Mydło w płynie Białe lub kremowe o zapachu migdała lub oliwki, o odpowiedniej gęstości, niewypływające samoczynnie z dozownika, antyalergiczne, nieuczulające, klasy Palmolive, Luksja lub równoważne 5. Płyn do naczyń Gęsty i wydajny, klasy Fairy lub równoważny 6. Środek zapachowy Świeży, przyjemny i trwały zapach, w aerozolu 7. Kostka zapachowa WC Delikatny i trwały zapach, w zawieszce w tworzywa sztucznego UWAGA!!! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty próbki ww. materiałów higienicznych / środków higienicznych  zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 4.7) niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dla materiałów higienicznych i środków czystości, których Wykonawca będzie używał przez cały okres realizacji umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt dostarczać przez cały okres realizacji umowy, w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Środki czystości powinny być: 1) odpowiedniej jakości; 2) skuteczne w stosowaniu; 3) powszechnie dostępne; 4) używane na rynku; 5) bezpieczne dla zmywanych nimi powierzchni; 6) rozkładalne; 7) nietoksyczne; 8) posiadające właściwości odtłuszczająco – myjące; 9) przystosowane i przeznaczone do profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości; 10) dopuszczone do obrotu i posiadające wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty; 11) stosowane przed upływem przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta; 12) pozostałe, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 2 do SIWZ. 4.5. Dokumenty, do przekazania których Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem świadczenia usług: 1) „Wykaz osób świadczących usługi”, który to wykaz stanowił będzie załącznik nr 5 do umowy; 2) Aktualne, wydane nie wcześniej niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaświadczenia o niekaralności osób wykazanych w wykazie, o którym mowa powyżej; 3) Zaświadczenia o odbytych przeszkoleniach z zakresu przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, osób mających świadczyć usługi – kserokopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”; 4) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą nić 500 000,00 złotych, które to ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy. Dokumenty stanowić będą załącznik nr 6 do umowy.


II.5) Główny kod CPV:
90919200-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
90914000-7
90911000-6
90611000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług o wartości do 10% zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) ZADANIE A – od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. 2) ZADANIE B – od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał, lub, w przypadku ciągłego świadczenia usług, należycie wykonuje co najmniej: 1.1. ZADANIE A – dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, z wyłączeniem hal produkcyjnych, hal sportowych, magazynowych, składowych, centr handlowych, hoteli oraz innych pomieszczeń, które nie mają charakteru pomieszczeń biurowych, przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości usług w tym zakresie nie mniejszej niż 200 000,00 złotych (dwieście tysięcy) rocznie – dla każdej z wymaganych dwóch usług – w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu; 1.2. ZADANIE B – dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, z wyłączeniem hal produkcyjnych, hal sportowych, magazynowych, składowych, centr handlowych, hoteli oraz innych pomieszczeń, które nie mają charakteru pomieszczeń biurowych, przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości usług w tym zakresie nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy) rocznie – dla każdej z wymaganych dwóch usług – w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu; UWAGA!!! W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te dane (wartość i czas) wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 2.1. co najmniej nw. urządzeniami i narzędziami / nw. sprzętem, w zależności od zadania: l.p. Rodzaj wymaganego narzędzia / sprzętu Minimalna liczba / ilość I. Usługi w zakresie sprzątania Zadanie A Zadanie B 1. Maszyna czyszcząca do dużych powierzchni z płytek gresowych min. 1 szt. min. 1 szt. 2. Odkurzacz przemysłowy min. 1 szt. min. 1 szt. 3. Wózek serwisowy typu Roll-Mop min. 8 szt. min. 5 szt. 4. Szczotki w ilościach niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług 5. Mopy 6. Ścierki 7. Drabinka aluminiowa (niezbędna do wycierania kurzu na szafach, mycia okien itp.) min. 3 szt. min. 2 szt. II. Usługi w zakresie obsługi rzemieślniczej – dot. Zadania A 1. Wiertarka z zapasem wierteł Min. 2 kpl. 2. Wkrętarka Min. 2 szt. 3. Wyrzynarka Min. 2 szt. 4. Piłka ręczna do cięcia drewna Min. 3 szt. 5. Piłka ręczna do cięcia metalu Min. 3 szt. 6. Zestaw śrubokrętów Min. 2 kpl. 7. Przedłużacz o długości nie mniejszej niż 5 m Min. 5 szt. 8. Zszywacz tapicerski Min. 2 szt. 9. Miernik do pomiaru napięcia Min. 2 szt. 10. Szlifierka Min. 2 szt. 11. Wąż gumowy Min. 2 szt. 12. Lutownica Min. 2 szt. 13. Zestaw kluczy imbusowych Min. 2 kpl. 14. Zestaw kluczy nasadowych Min. 2 kpl. 15. Klucz francuski Min. 2 szt. 16. Klucz szwedzki Min. 2 szt. 17. Nożyce do blach Min. 2 szt. 18. Zestaw młotków Min. 2 kpl. 19. Obcęgi Min. 2 szt. 20. Kleszcze uniwersalne Min. 2 szt. 21. Szczypce Min. 2 szt. 2.2. co najmniej jedną osobą, posiadająca doświadczenie w koordynowaniu minimum 1 usługi sprzątania przez okres minimum 6 miesięcy, która będzie pełniła funkcję koordynatora realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, odrębnie dla każdego z zadań A i B. Jest to warunek udziału w postępowaniu, który stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale IV pkt 8.2.1.3). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: „spełnia/nie spełnia”, na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oryginał; 6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oryginał; 7. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – oryginał; 8. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy – oryginał; 9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – oryginał;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz ten winien zawierać w swojej treści co najmniej: a)1 ZADANIE A – dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, z wyłączeniem hal produkcyjnych, hal sportowych, magazynowych, składowych, centr handlowych, hoteli oraz innych pomieszczeń, które nie mają charakteru pomieszczeń biurowych, przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości usług w tym zakresie nie mniejszej niż 200 000,00 złotych (dwieście tysięcy złotych) rocznie – dla każdej z wymaganych dwóch usług – w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu – załącznik nr 4. do SIWZ – oryginał; a)2 ZADANIE B – dwie usługi, polegające na sprzątaniu pomieszczeń biurowych, z wyłączeniem hal produkcyjnych, hal sportowych, magazynowych, składowych, centr handlowych, hoteli oraz innych pomieszczeń, które nie mają charakteru pomieszczeń biurowych, przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości usług w tym zakresie nie mniejszej niż 50 000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie – dla każdej z wymaganych dwóch usług – w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu – załącznik nr 4. do SIWZ – oryginał; UWAGA!!! W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te dane (wartość i czas) wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie usług, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. b) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz ten winien zawierać w swej treści co najmniej te narzędzia i urządzenia, których rodzaj i minimalne liczby sztuk / ilości zostały wskazane w Rozdziale III pkt 1.3.1., wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz ten należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.A. i/lub 5.B. do SIWZ – oryginał.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I INNYCH ELEMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ, W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Dokument zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, uzupełniony i uszczegółowiony o wymagane dane, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – oryginał; 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale III ust. 2 niniejszej SIWZ – treść Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zawiera część II ust. 2 Dokumentu zamówienia tj. załącznika nr 2 do SIWZ - oryginał. 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składają: 1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3) W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w Dokumencie zamówienia należy złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wobec tych podwykonawców. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ – treść Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawiera część II ust. 1 Dokumentu zamówienia tj. załącznika nr 2 do SIWZ - oryginał. 3.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składają: 1) Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 2) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby; 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 4. Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę – oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona „za zgodność z oryginałem”; 6. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu / innych podmiotów, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt. 1.5.4. rozdziału III niniejszej SIWZ, o ile Wykonawca polega na potencjale innego podmiotu / innych podmiotów, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (oryginał). 7. Próbki nw. materiałów higienicznych i środków czystości, których Wykonawca zamierza używać w trakcie wykonywania umowy, wraz z etykietami i certyfikatami bezpieczeństwa tych produktów, w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: l.p. Rodzaj materiału higienicznego / środka czystości Cechy charakterystyczne materiału higienicznego / środka czystości, wymagane przez Zamawiającego Liczba sztuk/ilość, wymagana do załączenia do oferty 1. Papier toaletowy Biały, perforowany, minimum dwuwarstwowy, nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek, maksymalna średnica rolki – 20 cm 1 rolka 2. Ręcznik kuchenny papierowy Biały, mocny i grubszy, aby nie rozrywał się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek na przedmiotach czyszczonych 1 rolka 3. Ręcznik papierowy składany „ZZ” Biały, składany „ZZ”, o wymiarach 24,5 cm x 11,5 cm w formie złożonej, minimum dwuwarstwowe, mocne, chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z pojemnika, niepozostawiające resztek na rękach i innych przedmiotach czyszczonych 1 opakowanie 4. Mydło w płynie Białe lub kremowe o zapachu migdała lub oliwki, o odpowiedniej gęstości, niewypływające samoczynnie z dozownika, antyalergiczne, nieuczulające, klasy Palmolive, Luksja lub równoważne 1 pojemnik minimum 500 ml 5. Płyn do naczyń Gęsty i wydajny, klasy Fairy lub równoważny 1 pojemnik minimum 500 ml 6. Środek zapachowy Świeży, przyjemny i trwały zapach, w aerozolu 1 pojemnik min 200 ml 7. Kostka zapachowa WC Delikatny i trwały zapach, w zawieszce w tworzywa sztucznego 1 sztuka, w zawieszce z tworzywa sztucznego UWAGA!!! Materiały higieniczne i środki czystości powinny być przystosowane i przeznaczone do profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości, dopuszczone do obrotu i posiadające wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty, stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w ostatecznym terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający ustala wadium na kwotę: a) Zadanie A – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100); b) Zadanie B – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004 – Sumy depozytowe Minister Finansów – Sąd Okręgowy w Częstochowie; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; d) gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium. 7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert. 8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie. 9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 2.5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ. 11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać: 11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie – Prawo zamówień publicznych; 11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę odpowiednio: zadanie A - 8 000,00 złotych, Zadanie B – 2 000,00 złotych. 11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: IR-260-05.2017 pn.: „USŁUGI – Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie” – zadanie A i/lub B; 11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”; 11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy. 13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Wadium w kwocie określonej w niniejszej SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. UWAGA!!! Zamawiający nie dopuszcza innych zapisów w treści gwarancji lub poręczeń (niż wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane), w tym zapisów dotyczących pośrednictwa banku w przypadku konieczności wypłaty należności, które mogłyby utrudnić Zamawiającemu realizację swoich praw do zatrzymania wadium, wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena brutto realizacji zamówienia60,00
organizacja realizacji zamówienia30,00
doświadczenie osoby wyznaczonej do kordynowania realizacji zamówienia10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z zapisami § 14 projektu umowy 1. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj. spowodowanych: 1) zmianą stawki podatku od towarów i usług, 2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 3) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług i w związku z tym wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystąpienia prac remontowych, inwestycyjnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, wyłączenia budynków lub pomieszczeń z eksploatacji. 3. Zmniejszenie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, nastąpi proporcjonalnie do okresu wyłączenia wykonywania usługi oraz zmniejszenia zakresu (powierzchni), na której wykonywana jest usługa. 4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu okoliczności wskazanych w ust. 2 z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

INFORMACJE O OCHRONIE INFORMACJI O CHARAKTERZE POUFNYM – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Za tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 ze zm.), rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 2. Wykonawca składający ofertę może zastrzec w treści złożonej oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być udostępnianie, nie później niż w terminie składania ofert. Zastrzeżenie to winno zostać dokonane poprzez umieszczenie w sposób widoczny i czytelny oznaczenia o treści NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA wraz załączeniem do oferty stosownego uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych). Wykonawca zobowiązany jest wykazać w uzasadnieniu, że do zastrzeżonych informacji podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. ustawy tj.: nazwy/nazw oraz adresu/adresów wykonawcy/wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zawartych w złożonej ofercie. 4. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-07-13, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta winna być sporządzona w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Usługi - ŚWiadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych, dla potrzeb Sądu Okręgowego w Częstochowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi w zakresie codziennego sprzątania obiektów Zamawiającego (pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych), sprzętem i środkami czystości zapewnionymi przez Wykonawcę, przez wszystkie robocze dni miesiąca, średnio 21 dni w miesiącu. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę rzemieślniczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.A do SIWZ. 2) Lokalizacje Budynków i lokali Sądu Okręgowego, których dotyczy przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu: a) ZADANIE A:  budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 – segmenty E, F i G;  budynek Sądu Okręgowego i Rejonowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8;  pomieszczenia I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Częstochowie przy ul. Partyzantów 1/3;  pomieszczenia II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Zawierciu przy ul. Mrzygłodzkiej 35 (planowana jest zmiana siedziby od dn. 01.10.2017 r. w Zawierciu przy ul. Towarowej 30). 3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia usług objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 34 368 44 45. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 90919200-4 – usługi sprzątania biur; 90914000-7 – usługi sprzątania parkingów; 90911000-6 – usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien; 90611000-3 – usługi sprzątania ulic. 3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) ZADANIE A – od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90919200-4, 90914000-7, 90911000-6, 90611000-3


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2017-09-01
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto realizacji zamówienia60,00
organizacja realizacji zamówienia30,00
doświadczenie osoby wyznaczonej do koordynowania realizacji zamówienia10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Usługi - Swiadczenie usługi utrzymania czystości pomnieszczeń wewnętrznych dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lublińcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi w zakresie codziennego sprzątania obiektów Zamawiającego (pomieszczeń wewnętrznych), sprzętem i środkami czystości zapewnionymi przez Wykonawcę, przez wszystkie robocze dni miesiąca, średnio 21 dni w miesiącu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.B do SIWZ. 2) Lokalizacje Budynków i lokali Sądu Okręgowego, których dotyczy przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu: a) ZADANIE B:  budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3;  budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8. 3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia usług objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 34 368 44 45. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 90919200-4 – usługi sprzątania biur; 3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) ZADANIE B – od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
90919200-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-02
data zakończenia: 2018-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena brutto realizacji zamówienia60,00
organizacja realizacji zamówienia30,00
doświadczenie osoby wyznaczonej do kordynowania realizacji zamówienia10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Rozmiar pliku: 4523 KB
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
544670-N-2017

Data:
04/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Okręgowy w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 57157600000, ul. ul. Dąbrowskiego  , 42200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 84 430, e-mail przetargi@czestochowa.so.gov.pl, faks 34 36 84 440.
Adres strony internetowej (url): http://czestochowa.so.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
7)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Zamawiający dopuszcza tolerancję ± 10 mm (1 cm) w wymiarach ręczników papierowych składanych typu „ZZ”.

 

Rozmiar pliku: 38180 KB
Ogłoszenie nr 500021130-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.
Sąd Okręgowy w Częstochowie: USŁUGI - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 544670-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500002875-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 57157600000, ul. ul. Dąbrowskiego  , 42200   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 36 84 430, e-mail przetargi@czestochowa.so.gov.pl, faks 34 36 84 440.
Adres strony internetowej (url): http://czestochowa.so.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SĄD
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

USŁUGI - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń biurowych oraz terenów zewnętrznych, na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IR-260-05.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są usługi w zakresie codziennego sprzątania obiektów Zamawiającego (pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych), sprzętem i środkami czystości zapewnionymi przez Wykonawcę, przez wszystkie robocze dni miesiąca, średnio 21 dni w miesiącu. Zakres zamówienia obejmuje również obsługę rzemieślniczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1.A i 1.B do niniejszej SIWZ. 2) Lokalizacje Budynków i lokali Sądu Okręgowego, których dotyczy przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu: a) ZADANIE A: budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 – segmenty E, F i G; budynek Sądu Okręgowego i Rejonowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8; pomieszczenia I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Częstochowie przy ul. Partyzantów 1/3; pomieszczenia II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Zawierciu przy ul. Mrzygłodzkiej 35 (planowana jest zmiana siedziby od dn. 01.10.2017 r. w Zawierciu przy ul. Towarowej 30). b) ZADANIE B: budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3; budynek Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 8. 3) Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia usług objętych przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizji; nr telefonu, pod którym należy uzgadniać termin wizji lokalnej: 34 368 44 45. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 90919200-4 – usługi sprzątania biur; 90914000-7 – usługi sprzątania parkingów; 90911000-6 – usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien; 90611000-3 – usługi sprzątania ulic. Wymagany termin wykonania zamówienia: 1) ZADANIE A – od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. 2) ZADANIE B – od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. Odbiór usług odbywać się będzie w cyklach rozliczeniowych. Cyklem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Odbiory dokonywane będą, poprzez podpisywanie miesięcznych protokołów odbioru usług. Wzór przedmiotowego protokołu stanowił będzie załącznik nr 4 do umowy. Czynności odbiorowe usług regulują zapisy §11 wzoru umowy ( Rozdział IV pkt 12.1. niniejszej SIWZ). Dodatkowe wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1. KLAUZULE SPOŁECZNE 1.1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, niżej wymienionych osób: 1) koordynator – osoba, która będzie nadzorowała prace na terenie wszystkich obiektów Zamawiającego, która upoważniona będzie do codziennych kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego – odrębnie dla każdego z zadań A i B. Wymaganym jest, aby osoba ta przebywała na miejscu, w danym obiekcie, w godzinach od 15:00 do 20:00, sprawdzając poprawność wykonywania zamówienia, nadzorując prace zespołu sprzątającego, zapewniając kontrolę jakości, minimum dwa dni w tygodniu tj. we wtorki i czwartki. Każdy dodatkowy dzień obecności tej osoby w tych godzinach będzie punktowany w przyjętym kryterium oceny ofert (patrz szczegółowy opis kryterium oceny ofert Rozdział IV ust. 8 SIWZ). 2) obsługa dzienna – dyżur osoby sprzątającej w budynku: - Zadanie A – Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, - Zadanie B – Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 etat (odrębnie dla każdego z zadań A i B), w pełnym wymiarze czasu pracy; 3) obsługa szatni – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A; 4) obsługa rzemieślnicza – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00 i 7:30 – 15:30 – 2 etaty, każdy w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A; 5) codzienne sprzątanie terenu wokół budynku – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 14:00 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A; 6) obsługa rzemieślnicza – budynek Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w dni pracy Zamawiającego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy – Zadanie A. 1.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 1.3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności, w trakcie realizacji zamówienia: •oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 1.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.1. czynności. 1.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 2. Wymagania dla osób świadczących usługi: Zamawiający wymaga, aby osoby wyznaczone do świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu, szczegółowo opisanych w załącznikach nr 1.A i 1.B do SIWZ, posiadały: 1) odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności, niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia. W szczególności dotyczy to osób wykonujących czynności w zakresie obsługi rzemieślniczej (zadanie A); 2) odpowiednie umiejętności i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego realizowania przedmiotu zamówienia w zakresie pozostałym, objętym przedmiotem zamówienia; 3) pozostałe wymagania, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1.A i 1.B do SIWZ). 3. Wymagania dla materiałów higienicznych i środków czystości, które Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt dostarczać przez cały okres realizacji umowy (dla każdego z zadań A i B), w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia: l.p. Rodzaj materiału higienicznego / środka czystości Cechy charakterystyczne materiału higienicznego / środka czystości, wymagane przez Zamawiającego 1. Papier toaletowy Biały, perforowany, minimum dwuwarstwowy, nierozrywający się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek, maksymalna średnica rolki – 20 cm 2. Ręcznik kuchenny papierowy Biały, mocny i grubszy, aby nie rozrywał się przy rozwijaniu z rolki, niepozostawiający resztek na przedmiotach czyszczonych 3. Ręcznik papierowy składany „ZZ” Biały, składany „ZZ”, o wymiarach 24,5 cm x 11,5 cm w formie złożonej, minimum dwuwarstwowe, mocne, chłonne, nierozrywające się przy wyciąganiu z pojemnika, niepozostawiające resztek na rękach i innych przedmiotach czyszczonych 4. Mydło w płynie Białe lub kremowe o zapachu migdała lub oliwki, o odpowiedniej gęstości, niewypływające samoczynnie z dozownika, antyalergiczne, nieuczulające, klasy Palmolive, Luksja lub równoważne 5. Płyn do naczyń Gęsty i wydajny, klasy Fairy lub równoważny 6. Środek zapachowy Świeży, przyjemny i trwały zapach, w aerozolu 7. Kostka zapachowa WC Delikatny i trwały zapach, w zawieszce w tworzywa sztucznego UWAGA!!! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty próbki ww. materiałów higienicznych / środków higienicznych zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 4.7) niniejszej SIWZ. 4. Wymagania dla materiałów higienicznych i środków czystości, których Wykonawca będzie używał przez cały okres realizacji umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt dostarczać przez cały okres realizacji umowy, w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Środki czystości powinny być: 1) odpowiedniej jakości; 2) skuteczne w stosowaniu; 3) powszechnie dostępne; 4) używane na rynku; 5) bezpieczne dla zmywanych nimi powierzchni; 6) rozkładalne; 7) nietoksyczne; 8) posiadające właściwości odtłuszczająco – myjące; 9) przystosowane i przeznaczone do profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości; 10) dopuszczone do obrotu i posiadające wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty; 11) stosowane przed upływem przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta; 12) pozostałe, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 2 do SIWZ. 4.5. Dokumenty, do przekazania których Wykonawca zobowiązany będzie po podpisaniu umowy a przed rozpoczęciem świadczenia usług: 1) „Wykaz osób świadczących usługi”, który to wykaz stanowił będzie załącznik nr 5 do umowy; 2) Aktualne, wydane nie wcześniej niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaświadczenia o niekaralności osób wykazanych w wykazie, o którym mowa powyżej; 3) Zaświadczenia o odbytych przeszkoleniach z zakresu przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, osób mających świadczyć usługi – kserokopie poświadczone „za zgodność z oryginałem”; 4) Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą nić 500 000,00 złotych, które to ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy. Dokumenty stanowić będą załącznik nr 6 do umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
90919200-4


Dodatkowe kody CPV:
90914000-7, 90911000-6, 90611000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) ZADANIE A – od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r. 2) ZADANIE B – od dnia 02 stycznia 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2018 r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Usługi - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych, dla potrzeb Sądu Okręgowego w Częstochowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
356097.56

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GEMINA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@gemina.com.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 42-207
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
461413,68
Oferta z najniższą ceną/kosztem 461413,68
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 666488,52
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Usługi - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lublińcu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/08/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
81300.81

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: ERA Sp. z o.o.; NOVIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: czystosc@era.com.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 41-500
Miejscowość: Chorzów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
75692,08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75692,08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 167060,32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Dąbrowskiego , 42-200 Częstochowa
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@czestochowa.so.gov.pl
tel: 34 36 84 430
fax: 34 36 84 440
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-07-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 544670-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: IR-260-05.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-07-03
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 20001 ZŁ
Szacowana wartość* 666 700 PLN  -  1 000 050 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://czestochowa.so.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.czestochowa.so.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90611000-3 Usługi sprzątania ulic
90911000-6 Usługi sprzątania/czyszczenia miejsc noclegowych, budynków i okien
90914000-7 Usługi sprzątania parkingów
90919200-4 Usługi sprzątania biur
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych, dla potrzeb Sądu Okręgowego w Częstochowie GEMINA Sp. z o.o.
Częstochowa
2017-08-30 461 413,00
Usługi - Świadczenie usług utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych, dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lublińcu ERA Sp. z o.o.; NOVIA Sp. z o.o.
Chorzów
2017-08-30 75 692,00