Łódź: zakup usług pralniczych 1/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 5451 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup usług pralniczych 1/ZP/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
zakup usług pralniczych 1/ZP/2010.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.31.00.00-9.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.1 posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2 posiada wiedzę i doświadczenie; 1.3 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4 spełnia warunki co do sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w postępowaniu. 3 Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych zamawiający żąda: 1.1 oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2 i 3 do specyfikacji), 1.2 oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń, a oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z tymi warunkami oraz, że Wykonawca nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości (załącznik nr 5 do specyfikacji), 1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie, 1.4 oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie wykonawcy, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 1.5 polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia (bez wyłączeń jakichkolwiek ryzyk dotyczących przedmiotu zamówienia) na kwotę co najmniej 100 000, 00 zł. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcą niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , zawartych w pkt. IV zamawiający żąda: 2.1 wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę dla świadczeń okresowych lub ciągłych, której przedmiotem jest świadczenie usług pralniczych o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto na rok (załącznik nr 6 do specyfikacji). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, będą stosowane przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane z 19 maja 2006. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda: 4.1 Opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego spełniającą wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568). Stwierdzającą możliwość świadczenia usług pralniczych w zakresie prania bielizny szpitalnej. 4.2 Protokół z ostatniej kontroli Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. 4.3 Opinię sanitarną wydaną przez właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą środka transportu lub środków transportu. 4.4 Wykaz środków piorących i dezynfekujących jakich wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia. 5. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej. 6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 7. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osoba upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 - w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 1.3 oraz jej podpisem..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym..


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.01.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201),.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Łódź: zakup usług pralniczych 1/ZP/2010


Numer ogłoszenia: 56338 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 5451 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6789952, 6776824, faks 042 6789952.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
zakup usług pralniczych 1/ZP/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
zakup usług pralniczych 1/ZP/2010.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.31.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
zakup usług pralniczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. A`TU SERVICES, {Dane ukryte}, 95-020 ANDRESPOL, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 301267,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  254559,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  254559,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  445370,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 545120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dziale Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208 II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
zakup usług pralniczych P.P.H.U. A`TU SERVICES
ANDRESPOL
2010-03-02 254 559,00