Ogłoszenie nr 546199-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.

Zarząd Budynków Mieszkalnych: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na „Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na „Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, krajowy numer identyfikacyjny 7002557000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12 , 32602   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (URL): www.zbm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zbm.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie roboty budowlanej polegającej na „Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”

Numer referencyjny:
ZP.271.1.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul.: Pl. Kościuszki 16, Rynek Główny 4, Sienkiewicza 3, Solskiego 4 i Zamkowa 3 w Oświęcimiu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w n/w budynkach: 1) Plac Kościuszki 16 - wspólnota mieszkaniowa:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 9 mieszkaniach o nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zasilanie i powrót oddzielnie dla każdego mieszkania. Węzeł pomiarowy zlokalizowany na korytarzu poszczególnych kondygnacji. Wykonanie podłączenia do węzłów pomiarowych. 2) Rynek Główny 4 – własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim (kontynuacja uciepłownienia):  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 mieszkaniach o nr 4, 6. Zasilanie i powrót oddzielny dla każdego mieszkania do istniejącego węzła pomiarowego na poddaszu. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 mieszkaniach 9, 10 zlokalizowanych w oficynach przyległych do budynku oraz uzupełnienie armatury w węźle pomiarowym. Zasilanie i powrót dla każdego mieszkania do węzła pomiarowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. 3) Sienkiewicza 3 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  Wykonanie układu pomiarowego z podłączeniem do węzła pomiarowego.  Przepięcie mieszkania nr 4 - montaż licznika.  Zasilanie i powrót oddzielnie dla każdego mieszkania. Instalacja prowadzona po klatce schodowej 4) Solskiego 4 - wspólnota mieszkaniowa:  Rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 12. Włączenie do istniejącego pionu na klatce schodowej oraz do węzła pomiarowego w piwnicy,  Włączenie istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 2, 6 do węzła pomiarowego w piwnicy,  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1, 5, 7, 8, 10 .Włączenie do pionu na klatce schodowe oraz do węzła pomiarowego w piwnicy. 5) Zamkowa 3 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 6 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wraz z węzłem pomiarowym zlokalizowanym w pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy. Zasilanie i powrót oddzielny dla każdego mieszkania. Instalacja prowadzona po klatce schodowej obudowana rusztem oraz płytą karton gips. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia, a termin prowadzonych prac w lokalach uzgodnić indywidualnie z ich użytkownikami (najemcami). Prace w budynku przy ul. Pl Kościuszki i Solskiego 4 należy prowadzić w porozumieniu z Zarządcą nieruchomość firmą „Eurodom”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczno projektowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 8 do SIWZ) . 3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy / znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45331100-7
45320000-6
45410000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, które będą polegać na powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe. Zamówienie będzie mogło być udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-09-17


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018r. (termin wymagany) z zastrzeżeniem poniższych uwag: a) 17.07.2018r. – zakończenie prac objętych I etapem (Rynek Główny 4, Zamkowa 3); b) 17.09.2018r. – zakończenie prac objętych II etapem (Pl. Kościuszki 16, Sienkiewicza 3, Solskiego 4), rozumianych jako dokonanie odbioru końcowego przez Zamawiającego (termin 17.09.2018 r. zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego). c) Odbiór ostateczny instalacji na gorąco odbędzie po rozpoczęciu sezonu grzewczego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu przy współudziale Wykonawcy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 –dniowym wyprzedzeniem o terminie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował jedną osobą z uprawnieniami zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierownika: robót o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub równoważnej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według załącznika 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2a do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) wykaz zawierający co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 300.000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, listy referencyjne itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym, w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2) wykaz zawierający jedną osobę uprawnioną do pełnienia funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) kierownika: robót o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnej, która posiada minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika robót lub budowy dla danej specjalności, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz osób należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena70,00
gwarancja30,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, udokumentowane zapisami w Dzienniku budowy, w następujących sytuacjach: 1) gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac (nieobjętych niniejszą umową), niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 2) braku dostępu do lokali z powodu działań lub braku działań najemców, 3) zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót, jeżeli zagrożenie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W szczególności, gdy będzie wynikało z konieczności zmian w dokumentacji projektowej - w zakresie, w jakim okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 4) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) gdy wystąpią siły wyższe, które uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przy czym za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu. Wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy. A w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 3. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Termin realizacji umowy, w tym przypadku może zostać wydłużony maksymalnie o czas niezbędny do wykonania zwiększonej wartości umowy. Zwiększenie wynagrodzenia zostanie ustalone na podstawie: 1) R, Kp, Kz i Z – wg składników cenotwórczych przyjętych w ofercie Wykonawcy, 2) M, S zostaną przyjęte z zeszytów ORGBUS-SERWIS wg kwartału poprzedzającego, w którym zaszła konieczność wykonania robót. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach podstawę tę stanowić będą normy zawarte w KNNR-ach, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 4. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót powinien zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności. Brak zgłoszenia i potwierdzenia wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji robót.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 20414 KB
Ogłoszenie nr 500113874-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.
Zarząd Budynków Mieszkalnych: „Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546199-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 7002557000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12, 32602   Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (url): www.zbm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w n/w budynkach: 1) Plac Kościuszki 16 - wspólnota mieszkaniowa:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 9 mieszkaniach o nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zasilanie i powrót oddzielnie dla każdego mieszkania. Węzeł pomiarowy zlokalizowany na korytarzu poszczególnych kondygnacji. Wykonanie podłączenia do węzłów pomiarowych. 2) Rynek Główny 4 – własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim (kontynuacja uciepłownienia):  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 mieszkaniach o nr 4, 6. Zasilanie i powrót oddzielny dla każdego mieszkania do istniejącego węzła pomiarowego na poddaszu. Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 2 mieszkaniach 9, 10 zlokalizowanych w oficynach przyległych do budynku oraz uzupełnienie armatury w węźle pomiarowym. Zasilanie i powrót dla każdego mieszkania do węzła pomiarowego zlokalizowanego w piwnicy budynku. 3) Sienkiewicza 3 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 8 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,  Wykonanie układu pomiarowego z podłączeniem do węzła pomiarowego.  Przepięcie mieszkania nr 4 - montaż licznika.  Zasilanie i powrót oddzielnie dla każdego mieszkania. Instalacja prowadzona po klatce schodowej 4) Solskiego 4 - wspólnota mieszkaniowa:  Rozbudowa istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 12. Włączenie do istniejącego pionu na klatce schodowej oraz do węzła pomiarowego w piwnicy,  Włączenie istniejącej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniu nr 2, 6 do węzła pomiarowego w piwnicy,  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach nr 1, 5, 7, 8, 10 .Włączenie do pionu na klatce schodowe oraz do węzła pomiarowego w piwnicy. 5) Zamkowa 3 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim:  Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 6 mieszkaniach o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 wraz z węzłem pomiarowym zlokalizowanym w pomieszczeniu wymiennikowni w piwnicy. Zasilanie i powrót oddzielny dla każdego mieszkania. Instalacja prowadzona po klatce schodowej obudowana rusztem oraz płytą karton gips. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia, a termin prowadzonych prac w lokalach uzgodnić indywidualnie z ich użytkownikami (najemcami). Prace w budynku przy ul. Pl Kościuszki i Solskiego 4 należy prowadzić w porozumieniu z Zarządcą nieruchomość firmą „Eurodom”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja techniczno projektowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 8 do SIWZ) . 3. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy / znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45331100-7, 45320000-6, 45410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
287178.09

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU „Instal Greń” Józef Greń, ul, W.Krząszcza 22
Email wykonawcy: instalgren@wp.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: {Dane ukryte}
Miejscowość: Górki Wielkie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
310152.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 310152.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 310152.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-05-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 546199-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.1.4.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-04-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 133 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 70%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: www.zbm.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45410000-4 Tynkowanie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”. PPHU „Instal Greń” Józef Greń, ul, W.Krząszcza 22
Górki Wielkie
2018-05-21 310 152,00