Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 546402-N-2019 z dnia 2019-05-12 r.

Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekty: Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17, Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17, Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe,

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, krajowy numer identyfikacyjny 18809600000000, ul. ul. Zwolińskiego  46 , 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (URL): www.rawa-kopernik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rawa-kopernik.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rawa-kopernik.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie opisanej jak wskazano w SIWZ do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej w sekretariacie szkoły przy ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

2, 4 i 6

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych •MODUŁ C TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych •MODUŁ D TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni technologii mechanicznej •MODUŁ E TECHNIK INFORMATYK - Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej •MODUŁ F TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej •MODUŁ G : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •MODUŁ A TECHNIK BUDOWNICTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ B T TECHNIK HANDLOWIEC - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ C TECHNIK BUDOWNICTWA- Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ D TECHNIK HANDLOWIEC - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ E TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej •MODUŁ F TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych •MODUŁ G TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych •MODUŁ H : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 3: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KUCHARZ - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharz •MODUŁ B TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej – meble gastronomiczne •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KUCHARZ - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharz - urządzenia •MODUŁ D TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne •MODUŁ E: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 4: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ B TECHNIK HOTELARSTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ D TECHNIK HOTELARSTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym •MODUŁ E: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 5: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej •MODUŁ B: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali •MODUŁ C TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej •MODUŁ D TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali •MODUŁ E Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 6: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej •MODUŁ B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej •MODUŁ C TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia z podziałem na części i moduły zostały zawarte w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
39162110-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39162100-6
30232110-8
48700000-5
30200000-1
30236000-2
30213100-6
48000000-8
38548000-8
42214000-9
39710000-2
39141000-2
30231300-0
31682210-5
31700000-3
48190000-6
80500000-9
18323200-0
19323220-0
24426000-0
15421200-0
42997300-4
38652100-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
45
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia w zakresie dostaw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną w dniu otwarcia ofert opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie dostaw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia oraz uprawnienia do prowadzenia szkoleń oraz kserokopii aktualnej w dniu otwarcia ofert opłaconej Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz cenowy – składany odrębnie dla każdej z części zamówienia sporządzony wg załącznika nr 2a do 2f do SIWZ. 2.Formularz ofertowy - sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ. 3.Podpisany formularz opisu szczegółowego ze wskazaniem oferowanego sprzętu – składany odrębnie dla każdej z części zamówienia na załączniku nr 1a do 1f do SIWZ. 4.Oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia wg zał. nr 4 do SIWZ składane przez każdego z Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. 5.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust.1 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do siwz 6.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy — jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii 7.Zaparafowany projekt umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) 8.Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w formie pisemnego aneksu do umowy, zgodnie z warunkami postawionymi w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Część 1: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) (poz.21) Zestaw robotów ramiona robota o charakterze przemysłowym (Robot typu PUMA oraz Robot równoległy) -1 zestaw • MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) (poz.23) Zestaw pneumatyczny i elektropneumatyczny -2 szt. Sprężarka niezbędna do wykorzystania w/w zestawów -1szt. • MODUŁ C TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych (środki trwałe) (poz.25) Zestaw sterowników PLC- 6 zestawów • MODUŁ D TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni technologii mechanicznej (środki trwałe) (poz.27) FREZARKA sterowana numerycznie -1szt. • MODUŁ E TECHNIK INFORMATYK - Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej (środki trwałe) (poz. 18) Drukarka 3D -1szt. • MODUŁ F TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej (Poz.19) Ploter tnąco-rysujący -1szt. • MODUŁ G : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu– (Poz.9) Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla 5 nauczycieli w zakresie wykorzystania i użytkowania sprzętu do realizacji zajęć zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9, 31682210-5, 31700000-3, 42600000-2, 80500000-9, 42120000-6, 42997300-4, 30232100-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• MODUŁ A TECHNIK BUDOWNICTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (środki trwałe) (poz.12) ZESTAW zawierający monitor interaktywny oraz zestaw nagłośnienia – 1szt. • MODUŁ B T TECHNIK HANDLOWIEC - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (środki trwałe) (poz.15) ZESTAW zawierający monitor interaktywny oraz zestaw nagłośnienia – 1szt. • MODUŁ C TECHNIK BUDOWNICTWA- Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (poz.13) Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 1szt. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny – 1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. • MODUŁ D TECHNIK HANDLOWIEC - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (poz.16) Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 1szt. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny – 1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. • MODUŁ E TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej (Poz.19) Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 16 szt. Pakiet biurowy -16 szt. Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Scaner – 2szt. Drukarka atramentowa kolor -1szt. • MODUŁ F TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych (poz. 24) Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (laptop + mysz) – 8 szt. • MODUŁ G TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych (poz. 26) Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 16 szt. Pakiet biurowy -16 szt. Projektor multimedialny -1szt. • MODUŁ H : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu– (Poz.9) Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla 5 nauczycieli w zakresie wykorzystania i użytkowania sprzętu do realizacji zajęć językowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9, 48700000-5, 30200000-1, 30236000-2, 30213100-6, 32320000-2, 30232100-5, 32322000-6, 30231300-0


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
Część 3: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KUCHARZ - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharz (ŚRODKI TRWAŁE) (poz.17) Piec konwekcyjno-parowy 1szt. Zmywarka gastronomiczna ze zmiękczaczem wody 1szt. • MODUŁ B TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej (pozostałe wyposażenie) – meble gastronomiczne (poz.18) Umywalka do mycia rąk-1szt. Bateria sztorcowa-5szt. Stół z 2 półkami (regał) -4szt. Stół ze zlewem jednokomorowym z drzwiami od frontu -2szt. Stół ze zlewem jednokomorowym z drzwiami od frontu -2szt. Stół z blokiem 3 szuflad-4szt. Stół roboczy-1szt. Stół z szafką z prawej strony -2szt. Stół z szafką z lewej strony -2szt. Okap centralny z łapaczami tłuszczu i króćcem wylotowym fi-250-2szt. Okap wyciągowy przyścienny nad piec konwekcyjno-parowy łapaczami tłuszczu, króciec wylotowy Fi-200-1szt. Szafa magazynowa-3szt. Stół roboczy jezdny z półką-1szt. Podstawa pod piec z prowadnicami na GN-1szt. Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi-2szt. Półka ścienna-2szt. Stół z basenem-1szt. • MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KUCHARZ - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharz - urządzenia (poz.18) Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem-4szt. Pralka ładowana od przodu-1szt. Szafa chłodnicza-1szt. • MODUŁ D TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne (poz.22) Mechaniczne urządzenie do rozdrabniania surowców (Robot kuchenny wieloczynnościowy) -2szt. Robot planetarny-2szt. • MODUŁ E: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu (Poz.8) Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla 7 nauczycieli w zakresie wykorzystania i użytkowania sprzętu do realizacji zajęć zawodowych

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9, 42214000-9, 39710000-2, 39141000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
Część 4: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (środki trwałe) (poz.11) Zestaw zawierający monitor interaktywny oraz zestaw nagłośnienia - 1szt. • MODUŁ B TECHNIK HOTELARSTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (środki trwałe) (poz.14) Zestaw interaktywny zawierający tablicę interaktywną, projektor i uchwyt - 1szt. • MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (poz.12) Komputer z systemem operacyjnym (laptop+mysz) -1szt. Pakiet biurowy -1szt. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny – 1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. • MODUŁ D TECHNIK HOTELARSTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (poz.15) Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 16 szt. Pakiet biurowy -16 szt. Urządzenie wielofunkcyjne-1szt. • MODUŁ E: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu (Poz.8)

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9, 30200000-1, 30236000-2, 30213100-6, 48000000-8, 30231300-0, 32320000-2, 30232100-5, 32322000-6, 38652100-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
Część 5: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej (środki trwałe) (poz.15) Stół probierczy -1sz. Zestaw demonstracyjny instalacji elektrycznych (zestaw panelowy oświetlenie pojazdu) 1szt. • MODUŁ B: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali (środki trwałe) (poz.20) Frezarka konwencjonalna wraz z wyposażeniem 1szt. Piła mechaniczna do metalu 1szt. • MODUŁ C TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej (poz.18) Zestaw wyposażenia Aktoryka systemów pojazdowych- 1szt. Zestaw wyposażenia Układy zapłonowe pojazdu- 1szt. • MODUŁ D TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali (poz.21) Wiertarka stołowa- 1szt. Imadło obrotowe do samodzielnego montażu -11szt. Stół warsztatowy do ciężkich prac - 1szt. Szlifierka - ostrzarka stołowa - 1szt. • MODUŁ E Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu– (Poz.9) Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla 5 nauczycieli w zakresie wykorzystania i użytkowania sprzętu do realizacji zajęć zawodowych – 50 godzin

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9, 38548000-8, 42120000-6, 31700000-3, 42600000-2, 31720000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
Część 6: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
• MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej (pozostałe wyposażenie) (poz.16) Komputer przenośny z systemem operacyjnym (laptop+mysz) – 2szt. Pakiet biurowy do komputerów -2szt. Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny -1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. • MODUŁ B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej (poz.19) Komputer przenośny z systemem operacyjnym (laptop+mysz) – 3szt. Pakiet biurowy do komputerów -3szt. Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny -1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. • MODUŁ C TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali (poz.21) Komputer przenośny z systemem operacyjnym (laptop+mysz) – 1szt. Pakiet biurowy do komputerów -1szt. Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny -1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39162110-9, 38652100-1, 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8, 30232100-5, 38653400-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin wykonania30,00
wydłużenie gwarancji10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540095138-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.
Rawa Mazowiecka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
546402-N-2019

Data:
12/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 18809600000000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-20, godzina 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-21, godzina 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510138283-N-2019 z dnia 06-07-2019 r.
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekty • „Motoryzacja moja pasja” nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 • „Akademia umiejętności ” nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •„Pracuj w branży HoReCa” nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 realizowane przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546402-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540095138-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, Krajowy numer identyfikacyjny 18809600000000, ul. ul. Zwolińskiego  46, 96-200  Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 46 815 41 41, e-mail zsceziu@hoga.pl, faks 46 815 41 41.
Adres strony internetowej (url): http://rawa-kopernik.pl/bip/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZS-CEZiU-RP-1/1/5224/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 3 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe Część 1: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •MODUŁ A TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych Zestaw robotów ramiona robota o charakterze przemysłowym (Robot typu PUMA oraz Robot równoległy) -1 zestaw •MODUŁ B TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych Zestaw pneumatyczny i elektropneumatyczny -2 szt. Sprężarka niezbędna do wykorzystania w/w zestawów -1szt. •MODUŁ C TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych Zestaw sterowników PLC- 6 zestawów •MODUŁ D TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni technologii mechanicznej FREZARKA sterowana numerycznie -1szt. •MODUŁ E TECHNIK INFORMATYK - Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej Drukarka 3D -1szt. •MODUŁ F TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej Ploter tnąco-rysujący -1szt. •MODUŁ G : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 2: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 •MODUŁ A TECHNIK BUDOWNICTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym ZESTAW zawierający monitor interaktywny oraz zestaw nagłośnienia – 1szt. •MODUŁ B T TECHNIK HANDLOWIEC - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym ZESTAW zawierający monitor interaktywny oraz zestaw nagłośnienia – 1szt. •MODUŁ C TECHNIK BUDOWNICTWA- Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 1szt. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny – 1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. •MODUŁ D TECHNIK HANDLOWIEC - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym (poz.16) Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym – 1szt. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny – 1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. •MODUŁ E TECHNIK INFORMATYK Wyposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 16 szt. Pakiet biurowy -16 szt. Urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Scaner – 2szt. Drukarka atramentowa kolor -1szt. •MODUŁ F TECHNIK MECHATRONIK - Wyposażenie pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych (poz. 24) Komputer z systemem operacyjnym i pakietem biurowym (laptop + mysz) – 8 szt. •MODUŁ G TECHNIK MECHATRONIK- Wyposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych (poz. 26) Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 16 szt. Pakiet biurowy -16 szt. Projektor multimedialny -1szt. •MODUŁ H : Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 3: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KUCHARZ - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharz Piec konwekcyjno-parowy 1szt. Zmywarka gastronomiczna ze zmiękczaczem wody 1szt. •MODUŁ B TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej– meble gastronomiczne Umywalka do mycia rąk-1szt. Bateria sztorcowa-5szt. Stół z 2 półkami (regał) -4szt. Stół ze zlewem jednokomorowym z drzwiami od frontu -2szt. Stół ze zlewem jednokomorowym z drzwiami od frontu -2szt. Stół z blokiem 3 szuflad-4szt. Stół roboczy-1szt. Stół z szafką z prawej strony -2szt. Stół z szafką z lewej strony -2szt. Okap centralny z łapaczami tłuszczu i króćcem wylotowym fi-250-2szt. Okap wyciągowy przyścienny nad piec konwekcyjno-parowy łapaczami tłuszczu, króciec wylotowy Fi-200-1szt. Szafa magazynowa-3szt. Stół roboczy jezdny z półką-1szt. Podstawa pod piec z prowadnicami na GN-1szt. Szafka wisząca z drzwiami otwieranymi-2szt. Półka ścienna-2szt. Stół z basenem-1szt. •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH I KUCHARZ - Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej dla zawodu żywienia i usług gastronomicznych i kucharz - urządzenia Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem-4szt. Pralka ładowana od przodu-1szt. Szafa chłodnicza-1szt. •MODUŁ D TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni warsztaty szkolne Mechaniczne urządzenie do rozdrabniania surowców (Robot kuchenny wieloczynnościowy) -2szt. Robot planetarny-2szt. •MODUŁ E: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 4: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 •MODUŁ A TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym Zestaw zawierający monitor interaktywny oraz zestaw nagłośnienia - 1szt. •MODUŁ B TECHNIK HOTELARSTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym Zestaw interaktywny zawierający tablicę interaktywną, projektor i uchwyt - 1szt. •MODUŁ C TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym Komputer z systemem operacyjnym (laptop+mysz) -1szt. Pakiet biurowy -1szt. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 -1szt. Projektor multimedialny – 1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. •MODUŁ D TECHNIK HOTELARSTWA - Wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 16 szt. Pakiet biurowy -16 szt. Urządzenie wielofunkcyjne-1szt. Komputer z systemem operacyjnym (zestaw stacjonarny) – 1 szt. •MODUŁ E: Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 5: Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej Stół probierczy -1sz. Zestaw demonstracyjny instalacji elektrycznych (zestaw panelowy oświetlenie pojazdu) 1szt. •MODUŁ B: TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali Frezarka konwencjonalna wraz z wyposażeniem 1szt. Piła mechaniczna do metalu 1szt. •MODUŁ C TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej Zestaw wyposażenia Aktoryka systemów pojazdowych- 1szt. Zestaw wyposażenia Układy zapłonowe pojazdu- 1szt. •MODUŁ D TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali Wiertarka stołowa- 1szt. Imadło obrotowe do samodzielnego montażu -11szt. Stół warsztatowy do ciężkich prac - 1szt. Szlifierka - ostrzarka stołowa - 1szt. •MODUŁ E Szkolenie w siedzibie ZS-CEZiU dla nauczycieli z zakresu zakupionego sprzętu Część 6: Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 •MODUŁ A TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej Komputer przenośny z systemem operacyjnym (laptop+mysz) – 2szt. Pakiet biurowy do komputerów -2szt. Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem i kopiarką -1szt. Projektor multimedialny -1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. •MODUŁ B TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni mechatroniki samochodowej Komputer przenośny z systemem operacyjnym (laptop+mysz) – 3szt. Pakiet biurowy do komputerów -3szt. Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem i kopiarką -1szt. Projektor multimedialny -1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt. •MODUŁ C TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej metali Komputer przenośny z systemem operacyjnym (laptop+mysz) – 1szt. Pakiet biurowy do komputerów -1szt. Drukarka wielofunkcyjna ze skanerem i kopiarką -1szt. Projektor multimedialny -1szt. Ekran projekcyjny elektryczny – 1szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
39162110-9


Dodatkowe kody CPV:
39162100-6, 38652100-1, 30200000-1, 30236000-2, 30213100-6, 48000000-8, 30231300-0, 48190000-6, 32320000-2, 30232100-5, 32322000-6, 38653400-1, 38548000-8, 42120000-6, 31720000-9, 42214000-9, 39710000-2, 39141000-2, 31682210-5, 31700000-3, 42600000-2, 42997300-4, 80500000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
167390.41

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „MECHATRONIK” ARTUR GROCHOWSKI
Email wykonawcy: a.grochowski@mechatronik.pl
Adres pocztowy: ADRES: LEOPOLDA LISA-KULI 103/2,
Kod pocztowy: 05-270
Miejscowość: MARKI
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
216600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
161344.09

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INVAR PC MEDIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: b.lysakowski@ipcm.com.pl
Adres pocztowy: Al. Pokoju 11C; 98-200 Sieradz
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
177970.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 177970.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 250926.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
83182.68

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: RESTAURATOR SERWIS Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz
Email wykonawcy: restaurator@restaurator.pl
Adres pocztowy: Adres: ul. Hauke-Bossaka 11,
Kod pocztowy: 25-217
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
107996.98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 107996.98
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 107996.98
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
84226.14

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INVAR PC Media sp. z o.o.
Email wykonawcy: skierniewice@ipcm.com.pl
Adres pocztowy: Al. Pokoju 11C,
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
87591.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 87591.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135241.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
208500.91

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INTER CARS S.A.
Email wykonawcy: prozwand@intercars.eu
Adres pocztowy: ul. Powsińska 64
Kod pocztowy: 02-903
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
258507.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258507.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 258507.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
28674.08

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: INVAR PC MEDIA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: skierniewice@ipcm.com.pl
Adres pocztowy: Al. Pokoju 11C;
Kod pocztowy: 98-200
Miejscowość: Sieradz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
37479.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37479.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42551.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 546402-N-2019
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2019-05-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: www.rawa-kopernik.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 „MECHATRONIK” ARTUR GROCHOWSKI
ADRES: LEOPOLDA LISA-KULI 103/2, , 05-270 MARKI, woj.
2019-05-27 216 600,00
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego w ramach projektu Akademia umiejętności nr RPLD.11.03.01-10-0041/17 INVAR PC MEDIA Sp. z o.o.
Al. Pokoju 11C; 98-200 Sieradz , 98-200 Sieradz, woj.
2019-05-29 177 970,00
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 RESTAURATOR SERWIS Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz
Adres: ul. Hauke-Bossaka 11, , 25-217 Kielce, woj.
2019-05-27 107 996,00
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni w ramach projektu Pracuj w branży HoReCa nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 INVAR PC Media sp. z o.o.
Al. Pokoju 11C, , 98-200 Sieradz, woj.
2019-05-29 87 591,00
Dostawa i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 INTER CARS S.A.
ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, woj.
2019-05-27 258 507,00
Dostawa i montaż komputerów oraz sprzętu multimedialnego do pracowni w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 INVAR PC MEDIA Sp. z o.o.
Al. Pokoju 11C; , 98-200 Sieradz, woj.
2019-05-29 37 479,00