Ogłoszenie nr 546802-N-2019 z dnia 2019-05-13 r.

Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego  60 , 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.jastrzebie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.jastrzebie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.jastrzebie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
ofertę należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miasta Jastrzębie – Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie – Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych”

Numer referencyjny:
IKI.271.28.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z dostosowaniem budynku dawnego ZS nr 7 dla potrzeb edukacyjnych oraz przebudową kuchni. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 12-495/6 przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: A. Roboty ogólnobudowlane w zakresie budynku dydaktycznego:  Roboty rozbiórkowe w tym: - Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych, oraz obudów kaloryferów, - Fragmentaryczne skucie tynków wewnętrznych na powierzchni sufitów, - Fragmentaryczne skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, - Oczyszczenie ścian z okładzin w formie tapet, - Demontaż boazerii na ścianach, - Oczyszczenie ścian i sufitów ze starych powłok malarskich, odgrzybianie ścian na klatkach schodowych, - Częściowy demontaż wykładzin PCV, - Częściowy demontaż wykładzin dywanowych, - Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja, - Załadunek i wywóz złomu do skupu.  Roboty naprawcze w zakresie posadzek, sufitów i ścian (uzupełnienie tynków, malowanie, izolacja stref mokrych, płytkowanie);  Roboty naprawcze w zakresie wybranych wejść do budynku szkoły;  Roboty montażowe z zakresie częściowej wymiany stolarki drzwiowej;  Roboty naprawcze w zakresie części stolarki drzwiowej;  Roboty związane z naprawą pokrycia dachu;  Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej do celów bytowych;  Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;  Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; B. Roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy kuchni:  Roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego wyposażenia kuchni, demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej, przebicie wewnętrznego otworu okiennego;  Roboty murowe w zakresie wznoszenia ścian działowych, zamurowanie istniejącego otworu;  Roboty w zakresie montażu nadproży systemowych w ścianach projektowanych;  Roboty konstrukcyjne w zakresie montażu nadproży stalowych w ścianach istniejących;  Roboty montażowe w zakresie wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;  Roboty montażowe w zakresie zewnętrznej stolarki drzwiowej;  Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie ścian, podłóg i sufitów (tynkowanie, malowanie, izolacja stref mokrych, płytkowanie);  Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej do celów bytowych;  Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;  Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;  Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją wraz z zabudowaniem central wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchni;  Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kuchni;  Wymiana starej elektrycznej instalacji aluminiowej na miedzianą;  Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED); Powyższy zakres robót został podzielony na dwa etapy. I etap obejmuje roboty ogólnobudowlane opisane w pkt. 3.1.A SIWZ w obrębie parteru i I piętra budynku dydaktycznego. II etap obejmuje roboty ogólnobudowlane opisane w pkt. 3.1.A SIWZ w obrębie II piętra budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-sanitarnym oraz pomieszczenia segmentu kuchennego oraz roboty opisane w pkt. 3.1.B SIWZ. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: 1. „Projekt remontu budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie niezbędnym do uruchomienia obiektu na potrzeby edukacyjne”, oraz 2. „ Projekt przebudowy kuchni w Budynku przy ul. Kaszubskiej (dawny ZS nr 7) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacją mechaniczną” obejmującymi: • projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, • szczegółowe specyfikacje techniczne, • kosztorysy ślepe (przedmiary robót), oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.


II.5) Główny kod CPV:
45210000-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45330000-9
45311000-0
45400000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
120
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
120


II.9) Informacje dodatkowe:
Ze względów organizacyjnych przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy terminowe. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do formularza ofertowego proponowanego przez siebie terminu wykonania poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia w dniach kalendarzowych. Termin realizacji I etapu nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy i jego skrócenie jest oceniane na etapie oceny ofert. Termin realizacji II etapu nie może być dłuższy niż 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: c1) Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: c1.1) minimum 2 zadania, w ramach których Wykonawca wykonywał roboty polegające na robotach instalacyjnych grzewczych, c1.2) minimum 2 zadania, w ramach których Wykonawca wykonywał roboty polegające na robotach instalacyjnych gazowych, UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część robót oraz o jakiej wartości została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu. Wykonawca powyższe potwierdzi wg załącznika nr 7. c2) Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponować przy wykonywanych pracach: c2.1) osobą przyjmującą obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, c2.2) osobami przyjmującymi obowiązki kierowników robót, posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonywania prac, wymagane przepisami Prawo budowlane, tj.: a. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, gazowych i grzewczych oraz b. uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych; Uwaga: W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczypospolitej Polski wymaga się od wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). Wykonawca potwierdzi warunki określone w pkt. 8.1 ppkt 2 lit. c2) wg załącznika nr 8.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców występujących wspólnie spełnianie warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej oceniane będzie przez Zamawiającego sumarycznie, z zastrzeżeniem, iż jeden z członków konsorcjum spełni samodzielnie warunek dotyczący doświadczenia określonego w pkt. 8.1.2 ppkt c1.1). Pozostałe warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum mogą spełniać łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert […] a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg załącznika nr 7, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za […] kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 8.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie wymienione w pkt. 9 ppkt 1 lit. a) niniejszej SIWZ, tj. według załącznika nr 2 i 3 – dotyczące wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach określonych w art. 22a ustawy PZP, c) kosztorys uproszczony obejmujący wszystkie pozycje ujęte w kosztorysach ślepych (przedmiarach robót) wg załącznika nr 12. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego dołączanego do oferty, zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji. Wersję szczegółową tego kosztorysu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Podstawy wyceny, wskazane przez Zamawiającego w kosztorysie ślepym (np. pozycja z KNR, kalkulacja własna, itp), mają charakter pomocniczy i stanowią propozycję wyceny zakresu robót opisanego w danej pozycji. Wykonawca ma możliwość zmiany podstaw wyceny lub/i zmianę norm nakładów rzeczowych danej pozycji. Nie dopuszcza się pominięcia jak i dopisania którejkolwiek pozycji kosztorysowej przedmiaru robót jak również braku wskazania podstawy wyceny. Wykonawca winien skalkulować cenę oferty z uwzględnieniem ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do niej. d) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8.3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego – według załącznika nr 5 do SIWZ, e) dowód wniesienia wadium, f) pełnomocnictwo - zgodnie z pkt. 10 ppkt 4 SIWZ – według załącznika nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto 60,00
2. Termin wykonania I etapu przedmiotu zamówienia40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umowy: a) w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, zamówień dodatkowych, które realizowane będą w oparciu o protokoły robót zamiennych/protokoły konieczności robót dodatkowych/zamówień dodatkowych spisane przy udziale zamawiającego i wykonawcy, b) w zakresie terminu wykonania: - gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, zamówień dodatkowych wstrzymujących wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, - gdy zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych a ich realizacja uniemożliwi zakończenie robót budowlanych w terminie określonym w § 4 ust. 2 albo ust. 3 umowy, co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, - gdy zajdzie okoliczność powodująca przedłużenie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację zadania, - gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na termin realizacji zadania, - gdy zajdzie konieczność usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, - gdy zajdzie konieczność wstrzymania robót przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, - gdy zajdzie okoliczność braku możliwości wykonania robót, wynikających z błędów projektowych lub konieczności opracowania dokumentacji zamiennej, a mających istotny wpływ na termin wykonania pozostałych robót wynikających zakresu umownego, W przypadku zaistnienia jednego z w/w warunków zmianie może ulec termin wykonania umowy o czas niezbędny na uwzględnienie powyższych okoliczności. Każda z tych okoliczności zostanie poprzedzona sporządzeniem protokołu konieczności zawierającym stosowne uzasadnienie faktyczne i prawne. c) w zakresie zmian wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy w przypadku: - wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych i dodatkowych, zamówień dodatkowych co zostanie poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. Wynagrodzenie umowne zostanie zmienione o wartość wynikającą z protokołów konieczności, - zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia, - gdy zaistnieje jakakolwiek okoliczność, o której mowa w art. 144 ustawy PZP, która ma bezpośredni wpływ na wartość wynagrodzenia przewidzianego za realizację zadania, d) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jeżeli dotyczy to podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, e) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia, f) w zakresie osób posiadających wymagane uprawnienia w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających udział tej osoby w realizacji zadania (w takim przypadku wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby spełniającej warunki w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia). 2. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-29, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510148216-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji: „Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546802-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Jastrzębie Zdrój - Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Krajowy numer identyfikacyjny 27625535800000, ul. Al. Piłsudskiego  60, 44-335  Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 4785302, e-mail przetargi@um.jastrzebie.pl, faks 32 4785350.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jastrzebie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IKI.271.28.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie prac (ogólnobudowlanych i instalacyjnych) związanych z dostosowaniem budynku dawnego ZS nr 7 dla potrzeb edukacyjnych oraz przebudową kuchni. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 12-495/6 przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: A. Roboty ogólnobudowlane w zakresie budynku dydaktycznego:  Roboty rozbiórkowe w tym: - Demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych, oraz obudów kaloryferów, - Fragmentaryczne skucie tynków wewnętrznych na powierzchni sufitów, - Fragmentaryczne skucie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, - Oczyszczenie ścian z okładzin w formie tapet, - Demontaż boazerii na ścianach, - Oczyszczenie ścian i sufitów ze starych powłok malarskich, odgrzybianie ścian na klatkach schodowych, - Częściowy demontaż wykładzin PCV, - Częściowy demontaż wykładzin dywanowych, - Załadunek i wywóz materiałów odpadowych (gruzu) na składowisko Wykonawcy i utylizacja, - Załadunek i wywóz złomu do skupu.  Roboty naprawcze w zakresie posadzek, sufitów i ścian (uzupełnienie tynków, malowanie, izolacja stref mokrych, płytkowanie);  Roboty naprawcze w zakresie wybranych wejść do budynku szkoły;  Roboty montażowe z zakresie częściowej wymiany stolarki drzwiowej;  Roboty naprawcze w zakresie części stolarki drzwiowej;  Roboty związane z naprawą pokrycia dachu;  Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej do celów bytowych;  Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;  Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; B. Roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy kuchni:  Roboty rozbiórkowe – demontaż istniejącego wyposażenia kuchni, demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż zewnętrznej stolarki drzwiowej, przebicie wewnętrznego otworu okiennego;  Roboty murowe w zakresie wznoszenia ścian działowych, zamurowanie istniejącego otworu;  Roboty w zakresie montażu nadproży systemowych w ścianach projektowanych;  Roboty konstrukcyjne w zakresie montażu nadproży stalowych w ścianach istniejących;  Roboty montażowe w zakresie wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;  Roboty montażowe w zakresie zewnętrznej stolarki drzwiowej;  Roboty wykończeniowe wewnętrzne w zakresie ścian, podłóg i sufitów (tynkowanie, malowanie, izolacja stref mokrych, płytkowanie);  Wymiana wewnętrznej instalacji wodnej do celów bytowych;  Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.;  Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;  Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją wraz z zabudowaniem central wentylacyjnych dla pomieszczeń kuchni;  Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla kuchni;  Wymiana starej elektrycznej instalacji aluminiowej na miedzianą;  Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne (LED); Powyższy zakres robót został podzielony na dwa etapy. I etap obejmuje roboty ogólnobudowlane opisane w pkt. 3.1.A SIWZ w obrębie parteru i I piętra budynku dydaktycznego. II etap obejmuje roboty ogólnobudowlane opisane w pkt. 3.1.A SIWZ w obrębie II piętra budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej z zapleczem sportowo-sanitarnym oraz pomieszczenia segmentu kuchennego oraz roboty opisane w pkt. 3.1.B SIWZ. Inwestycja winna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną pt.: 1. „Projekt remontu budynku szkoły przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie niezbędnym do uruchomienia obiektu na potrzeby edukacyjne”, oraz 2. „ Projekt przebudowy kuchni w Budynku przy ul. Kaszubskiej (dawny ZS nr 7) w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazowej oraz wentylacją mechaniczną” obejmującymi: • projekty budowlane i wykonawcze branży architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, • szczegółowe specyfikacje techniczne, • kosztorysy ślepe (przedmiary robót), oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniami i dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 9, specyfikacje techniczne – załącznik nr 10 oraz kosztorysy ślepe (przedmiary robót) – załącznik nr 12.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45210000-2


Dodatkowe kody CPV:
45330000-9, 45311000-0, 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
26/06/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
874667.06

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Bohaterów Monte Cassino 40
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1577460.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1577460.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1577460.89
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@um.jastrzebie.pl
tel: 32 4785302
fax: 32 4785350
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 546802-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: IKI.271.28.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 120 dni
Wadium: 20000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 PLN  -  1 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.bip.jastrzebie.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.jastrzebie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych” Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damian Świącik
al. Bohaterów Monte Cassino 40, 42-200 Częstochowa, woj.
2019-06-25 1 577 460,00