Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 548174-N-2019 z dnia 2019-05-15 r.

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu": Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Nie dotyczy

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", krajowy numer identyfikacyjny 69035102100000, ul. ul. Myśliwska  16 , 36-030  Błażowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 230 12 10, , e-mail strug@intertele.pl, , faks 0-17 230 12 10.
Adres strony internetowej (URL): http://portal.strug.net/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie (Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres
Regionalne Towarzystwo Rolno‐Przemysłowe "Dolina Strugu", ul. Myśliwska 16, 36‐030 Błażowa


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy
Adres:
Regionalne Towarzystwo Rolno‐Przemysłowe "Dolina Strugu", ul. Myśliwska 16, 36‐030 Błażowa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej

Numer referencyjny:
117/RTRP/VL/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Wszystkich części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

Wszystkich części. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pod nazwą: Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej (gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie). 2) Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chmielnik, działka nr ewidencyjny 708/10, 707/2 , gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. 3) Projektowana inwestycja polega na: a) rozbudowie istniejącego budynku szkoły w kierunku wschodnim o skrzydło internatu, połączenie komunikacji nowej części z istniejącą za pośrednictwem istniejącego łącznika który wymaga także przebudowy oraz nadbudowy w celu umożliwienia połączenia komunikacji obiektów na wszystkich użytkowych kondygnacjach, b) przebudowie oraz nadbudowie części istniejącej budynku szkoły poprzez budowę szybu i montaż dźwigu osobowego dla umożliwienia komunikacji i dostępu osobom niepełnosprawnym oraz przebudowę układu komunikacji c) przeznaczeniu strychu części istniejącej na cele edukacyjne i mieszkalne 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia).


II.5) Główny kod CPV:
45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45310000-3
45311100-1
45312100-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Wymagany termin wykonania całości zamówienia – do 450 dni od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, czyli realizujący w okresie ostatnich 3 lat zamówienia podobne do przedmiotu niniejszego zamówienia; 3) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia; 4) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.
Informacje dodatkowe 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. 5. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunki znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia, wykonawca lub podmiot współpracujący przy realizacji zamówienia, tj. podmiot na którego zasobach opiera się wykonawca, musi przedłożyć oświadczenie o wysokości obrotów za 3 ostatnie lata obrachunkowe (wzór – załącznik nr 5). 6. Jeżeli wykonawca lub, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców działa przez okres krótszy niż okres umożliwiający przedłożenie dokumentu o którym mowa w ust. 5 (tj. 3 lata obrachunkowe) – zamawiający uzna, że wykonawca nie spełnia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia. 7. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia z dokumentów o których mowa w ust. 5 musi wynikać, że: 1) średnia wysokość obrotów wykonawcy za trzy ostatnie lata obrachunkowe była nie mniejsza niż 1 500 000,00 PLN; w przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia uwzględniana średnia wysokość obrotów będzie łączną sumą średnich obrotów wszystkich wykonawców za trzy ostatnie lata obrachunkowe) 2) wykonawca (lub podmiot współpracujący przy realizacji zamówienia, tj. podmiot na którego zasobach opiera się wykonawca) nie zamknął żadnego z ostatnich dwóch lat obrachunkowych ze stratą.
Informacje dodatkowe 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 1) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, czyli realizujący w okresie ostatnich 3 lat zamówienia podobne do przedmiotu niniejszego zamówienia; 3) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym należyte wykonanie zamówienia; 3. W celu wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do należytego wykonania zamówienia (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Aby zamawiający uznał, że wykonawca wykazał spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zapewniających należyte wykonanie zamówienia, wykonawca musi przedłożyć oświadczenie (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ) obejmujące co najmniej 3 zamówienia zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat w podobnym jak w niniejszej specyfikacji zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Nie dotyczy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ); 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ); 4) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór – załącznik nr 4 do SIWZ); 5) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ) – jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów; 6) oświadczenie o wysokości obrotów wykonawcy lub podmiotu współpracującego przy realizacji zamówienia, tj. podmiotu na którego zasobach opiera się wykonawca (wzór – załącznik nr 5 do SIWZ); 7) wykaz zrealizowanych zamówień polegających na realizacji inwestycji budowlanych (wzór – załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie zamówień; 8) pełnomocnictwo w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy.

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena0,80
Termin wykonania całości zamówienia0,10
Okres gwarancji0,10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. 2. Możliwe jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku gdy: 1) zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym lub dokumentach zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 3. Zmianę postanowień zawartej umowy uznaje się za istotną jeżeli zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; 2) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; 3) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt. 4. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: – klęski żywiołowe, – warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów; b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez zamawiającego; c) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej; d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac; 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: – konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia, – konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne będzie wymagała zaakceptowania przez zamawiającego; 4) pozostałe zmiany: a) zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie albo zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość odpowiednie zwiększenia albo zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny), c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, j.t. z późn zm.) z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2017 poz. 1577, j.t. z późn. zm.). 5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 pkt. 1 lit. a – d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywa¬nia jej przedmiotu w sposób należyty. 6. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 4 stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowi zmian umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-31, godzina: 16:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępnieni protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 poz. 419, j.t.). 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 3. Złożenie przez wykonawcę oferty w ramach niniejszego postępowania traktuje się jako potwierdzenie możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją niniejszego zamówienia i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem. 6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni informację w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego wybranemu wykonawcy. 8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się (odstąpi) od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540104444-N-2019 z dnia 27-05-2019 r.
Błażowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
548174-N-2019

Data:
15/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu", Krajowy numer identyfikacyjny 69035102100000, ul. ul. Myśliwska  16, 36-030  Błażowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-17 230 12 10, e-mail strug@intertele.pl, faks 0-17 230 12 10.
Adres strony internetowej (url): http://portal.strug.net/
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
Nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
8

W ogłoszeniu jest:
data zakończenia: 2020-08-31

W ogłoszeniu powinno być:
data zakończenia: 2020-09-07


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-31, godzina: 16:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-07, godzina: 16:00,


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym należy dodać tekst:


Numer sekcji:
II

Punkt:
4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
5) Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji technicznej oraz zaktualizowane załączniki zamieszczono na stronie http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: strug@intertele.pl,
tel: 0-17 230 12 10,
fax: 0-17 230 12 10
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-05-31
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 548174-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 117/RTRP/VL/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-05-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://portal.strug.net/
Informacja dostępna pod: http://portal.strug.net/zapytaniaofertowe
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej