Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 550012140-N-2019 z dnia 18-01-2019 r.
Kętrzyn: Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51020760500000, ul. Gen. Władysława Sikorskiego  78, 11-400   Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 750 31 88, e-mail zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl, faks 89 750 37 54.
Adres strony internetowej (url): www.wm.strazgraniczna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów.

Numer referencyjny 
34/FI/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów. Dostawa wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), zgodnie z niżej wymienionymi zestawami: ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-M OSG W KĘTRZYNIE Dostawa wody do kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn i odprowadzanie ścieków z tego kompleksu. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 23.103 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 23.103 m3 Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o., ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn. ZESTAW NR II – PLACÓWKA SG GRZECHOTKI - OBIEKT LELKOWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, obiekt Lelkowo, 14-521 Lelkowo – budynek administracyjny nr 24 A i budynek mieszkalny nr 24 B oraz odprowadzanie ścieków z tej Placówki i budynku mieszkalnego. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny nr 24 A - 754 m3 budynek mieszkalny nr 24 B - 482 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny nr 24 A - 754 m3 budynek mieszkalny nr 24 B - 482 m3 Wykonawca: Zakład Wodno-Kanalizacyjny, 14-521 Lelkowo. ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG SĘPOPOL Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, 11-210 Sępopol, ul Wojska Polskiego 22 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 314 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 314 m3 Wykonawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, ul. Leśna 5, 11-210 Sępopol. ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG DUBENINKI Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, 19-504 Dubeninki, ul. Osiedlowa 10 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 278 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:138 m3 Wykonawca: OPTIMA Sp. z o. o., Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko – dostawa wody oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Osiedlowa 10/1, 19-504 Dubeninki – odbiór ścieków. ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, 19-520 Banie Mazurskie, ul. Topolowa 3A– budynek administracyjny i ul. Topolowa 3B – budynek mieszkalny oraz odprowadzanie ścieków z tych obu budynków. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 798 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 798 m3 Wykonawca: OPTIMA Sp. z o. o., Aleja Zwycięstwa 6, 19-400 Olecko. ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG BARCIANY Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Barcianach, 11-410 Barciany, ul. Nowa 3a i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 400 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:400 m3 Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany. ZESTAW NR VII – PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 41 – budynek administracyjny i ul. Jana Pawła II 41 A – budynek mieszkalny oraz odprowadzanie ścieków z tych obu budynków. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 654 m3 budynek mieszkalny – 953 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 654 m3 budynek mieszkalny – 953 m3 Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24, 11-600 Węgorzewo. ZESTAW NR VIII – PLACÓWKA SG GOŁDAP – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, 19-500 Gołdap. ul. Przytorowa 7 – budynek administracyjny i ul. Przytorowa 7 A – budynek mieszkalny oraz odprowadzanie ścieków z tych obu budynków. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 342 m3 budynek mieszkalny - 719 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 342 m3 budynek mieszkalny - 719 m3 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap. ZESTAW NR IX – PLACÓWKA SG BRANIEWO Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Kwiatowa 2 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 646 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:646 m3 Wykonawca: Wodociągi Miejskie Sp. z o. o., ul. Olsztyńska 10, 14-500 Braniewo. ZESTAW NR X – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Lipowa 6 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 519 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:519 m3 Wykonawca: Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja EWIX Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 7, 11-220 Górowo Iławeckie. Uwaga: Prognoza nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do dostawy przez Wykonawcę wody i odprowadzania ścieków w podanej ilości.
II.5) Główny Kod CPV: 65111000-4
Dodatkowe kody CPV:
90000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 66 ust. 1 w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Specyfika przedmiotu zamówienia spełnia przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dostawy wody i odprowadzanie scieków mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Wymienieni w Krótkim opisie przedmiotu zamówienia (II.4) Wykonawcy są właścicielami sieci wodno–kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach pod które podłączone są obiekty będące w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem Wykonawcy na zestaw nr IV i V. W zestawie nr IV sieć wodociągowa stanowi własność Gminy Dubeninki, natomiast w zestawie nr V sieć wodociągowa stanowi własność Gminy Banie Mazurskie. W tych obu gminach sieć wodociągowa jest przekazana na podstawie umowy do eksploatacji dla Spółki OPTIMA w Olecku. W związku z powyższym udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jest możliwe jedynie przez przeprowadzenie negocjacji z każdym Wykonawcą odrębnie dla każdego punktu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o., ,  ,  ul. Poznańska 6,  11-400,  Kętrzyn,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
PLACÓWKA SG GRZECHOTKI - OBIEKT LELKOWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Wodno-Kanalizacyjny,  ,  ,  14-521,  Lelkowo,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
PLACÓWKA SG SĘPOPOL


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych,  ,  ul. Leśna 5,  11-210,  Sępopol,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
PLACÓWKA SG DUBENINKI


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

OPTIMA Sp. z o. o. (dostawa wody),  ,  Aleja Zwycięstwa 6,  19-400,  Olecko,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie
Spółdzielnia Mieszkaniowa (odbiór ścieków),  ,  ul. Osiedlowa 10/1,  19-504,  Dubeninki ,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – budynek administracyjny i budynek mieszkalny


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

OPTIMA Sp. z o. o.,  ,  Aleja Zwycięstwa 6,  19-400,  Olecko,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
PLACÓWKA SG BARCIANY


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.,  ,  ul. Wojska Polskiego 2,  11-410,  Barciany,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  ,  ul. Sienkiewicza 24,  11-600,  Węgorzewo,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
PLACÓWKA SG GOŁDAP – budynek administracyjny i budynek mieszkalny


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.,  ,  ul. Sikorskiego 9a,  19-500,  Gołdap,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
PLACÓWKA SG BRANIEWO


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Wodociągi Miejskie Sp. z o. o.,  ,  ul. Olsztyńska 10,  14-500,  Braniewo,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja EWIX Sp. z o. o.,  ,  ul. Armii Krajowej 7,  11-220,  Górowo Iławeckie,  kraj/woj. warmińsko - mazurskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510057358-N-2019 z dnia 25-03-2019 r.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie: Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550012140-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51020760500000, ul. Gen. Władysława Sikorskiego  78, 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 750 31 88, e-mail zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl, faks 89 750 37 54.
Adres strony internetowej (url): www.wm.strazgraniczna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
34/FI/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów. Dostawa wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), zgodnie z niżej wymienionymi zestawami: ZESTAW NR I – KOMPLEKS KOSZAROWY W-M OSG W KĘTRZYNIE Dostawa wody do kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, ul. Gen Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn i odprowadzanie ścieków z tego kompleksu. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 23.103 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 23.103 m3 Wykonawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o., ul. Poznańska 6, 11-400 Kętrzyn. ZESTAW NR II – PLACÓWKA SG GRZECHOTKI - OBIEKT LELKOWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, obiekt Lelkowo, 14-521 Lelkowo – budynek administracyjny nr 24 A i budynek mieszkalny nr 24 B oraz odprowadzanie ścieków z tej Placówki i budynku mieszkalnego. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny nr 24 A - 754 m3 budynek mieszkalny nr 24 B - 482 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny nr 24 A - 754 m3 budynek mieszkalny nr 24 B - 482 m3 Wykonawca: Zakład Wodno-Kanalizacyjny, 14-521 Lelkowo. ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG DUBENINKI odprowadzanie ścieków z tej Placówki, 19-504 Dubeninki, ul. Osiedlowa 10. Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:138 m3 Wykonawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dubeninkach, ul. Osiedlowa 10/1, 19-504 Dubeninki. ZESTAW NR VI – PLACÓWKA SG BARCIANY Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Barcianach, 11-410 Barciany, ul. Nowa 3a i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 400 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:400 m3 Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 2, 11-410 Barciany. ZESTAW NR VII – PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie, 11-600 Węgorzewo, ul. Jana Pawła II 41 – budynek administracyjny i ul. Jana Pawła II 41 A – budynek mieszkalny oraz odprowadzanie ścieków z tych obu budynków. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 654 m3 budynek mieszkalny – 953 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 654 m3 budynek mieszkalny – 953 m3 Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 11-600 Węgorzewo. ZESTAW NR VIII – PLACÓWKA SG GOŁDAP – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Gołdapi, 19-500 Gołdap. ul. Przytorowa 7 – budynek administracyjny i ul. Przytorowa 7 A – budynek mieszkalny oraz odprowadzanie ścieków z tych obu budynków. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 342 m3 budynek mieszkalny - 719 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: budynek administracyjny - 342 m3 budynek mieszkalny - 719 m3 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 19-500 Gołdap. ZESTAW NR X – PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim, 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Lipowa 6 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 519 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:519 m3 Wykonawca: Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja EWIX Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 11-220 Górowo Iławeckie. Uwaga: Prognoza nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do dostawy przez Wykonawcę wody i odprowadzania ścieków w podanej ilości.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
65111000-4


Dodatkowe kody CPV:
90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
KOMPLEKS KOSZAROWY W-MOSG W KĘTRZYNIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
156223.18

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poznańska 6
Kod pocztowy: 11-400
Miejscowość: Kętrzyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
168721.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168721.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168721.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
PLACÓWKA SG GRZECHOTKI - OBIEKT LELKOWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9932.14

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Wodno-Kanalizacyjny
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy: 14-521
Miejscowość: Lelkowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
10726.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10726.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10726.71
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
PLACÓWKA SG DUBENINKI - ścieki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
691.75

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dubeninkach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Osiedlowa 10/1
Kod pocztowy: 19-504
Miejscowość: Dubeninki
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
747.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 747.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 747.09
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
6   

NAZWA:
PLACÓWKA SG BARCIANY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
3193.81

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 2
Kod pocztowy: 11-410
Miejscowość: Barciany
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3449.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3449.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3449.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
7   

NAZWA:
PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
16215.12

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 11-600
Miejscowość: Węgorzewo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
17512.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17512.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17512.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
8   

NAZWA:
PLACÓWKA SG GOŁDAP – budynek administracyjny i budynek mieszkalny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
10897.03

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 19-500
Miejscowość: Gołdap
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
11768.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11768.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11768.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
10   

NAZWA:
PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
4691.15

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja "EWIX" Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 11-220
Miejscowość: Górowo Iławeckie
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
5066.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5066.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5066.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 66 ust. 1 w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Specyfika przedmiotu zamówienia spełnia przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dostawy wody i odprowadzanie scieków mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Wymienieni w Krótkim opisie przedmiotu zamówienia (II.3) Wykonawcy są właścicielami sieci wodno–kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach pod które podłączone są obiekty będące w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. W związku z powyższym udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jest możliwe jedynie przez przeprowadzenie negocjacji z każdym Wykonawcą odrębnie dla każdego punktu dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510080073-N-2019 z dnia 24-04-2019 r.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie: Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550012140-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 51020760500000, ul. Gen. Władysława Sikorskiego  78, 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 750 31 88, e-mail zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl, faks 89 750 37 54.
Adres strony internetowej (url): www.wm.strazgraniczna.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i zbiorowego odprowadzania ścieków z tych obiektów.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
34/FI/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów. Dostawa wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków odbywać się będą na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), zgodnie z niżej wymienionymi zestawami:ZESTAW NR III – PLACÓWKA SG SĘPOPOL Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Sępopolu, 11-210 Sępopol, ul Wojska Polskiego 22 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 314 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 314 m3 Wykonawca: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych, {Dane ukryte}, 11-210 Sępopol. ZESTAW NR IV – PLACÓWKA SG DUBENINKI Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, 19-504 Dubeninki, ul. Osiedlowa 10. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 278 m3 Wykonawca: OPTIMA Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 19-400 Olecko.ZESTAW NR V – PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, 19-520 Banie Mazurskie, ul. Topolowa 3A– budynek administracyjny i ul. Topolowa 3B – budynek mieszkalny oraz odprowadzanie ścieków z tych obu budynków. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 798 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 798 m3 Wykonawca: OPTIMA Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 19-400 Olecko. ZESTAW NR IX – PLACÓWKA SG BRANIEWO Dostawa wody do Placówki Straży Granicznej w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Kwiatowa 2 i odprowadzanie ścieków z tej Placówki. Planowane zużycie wody od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie: 646 m3 Planowana ilość odprowadzanych ścieków od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. wyniesie:646 m3 Wykonawca: Wodociągi Miejskie Sp. z o. o., {Dane ukryte}, 14-500 Braniewo.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
65111000-4


Dodatkowe kody CPV:
90000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
PLACÓWKA SG SĘPOPOL

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
2788.21

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 11-210
Miejscowość: Sępopol
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3011.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3011.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3011.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
PLACÓWKA SG DUBENINKI - WODA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
1339.50

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OPTIMA Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 19-400
Miejscowość: Olecko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
1446.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1446.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1446.66
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – budynek administracyjny i budynek mieszkalny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
11428.96

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: OPTIMA Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 19-400
Miejscowość: Olecko
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
12343.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12343.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12343.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
9   

NAZWA:
PLACÓWKA SG BRANIEWO

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/04/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5732.95

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Wodociągi Miejskie Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 14-500
Miejscowość: Braniewo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6191.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6191.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6191.59
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 66 ust. 1 w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o obiektywnym charakterze. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do obiektów będących w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z przeznaczeniem do celów gospodarczych i zbiorowe odprowadzanie ścieków z tych obiektów. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp. Specyfika przedmiotu zamówienia spełnia przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ dostawy wody i odprowadzanie scieków mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Wymienieni w Krótkim opisie przedmiotu zamówienia (II.3) Wykonawcy są właścicielami sieci wodno–kanalizacyjnych w poszczególnych miejscowościach pod które podłączone są obiekty będące w zarządzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, z wyjątkiem Wykonawcy na zestaw nr IV i V. W zestawie nr IV sieć wodociągowa stanowi własność Gminy Dubeninki, natomiast w zestawie nr V sieć wodociągowa stanowi własność Gminy Banie Mazurskie. W tych obu gminach sieć wodociągowa jest przekazana na podstawie umowy do eksploatacji dla Spółki OPTIMA w Olecku. W związku z powyższym udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki jest możliwe jedynie przez przeprowadzenie negocjacji z każdym Wykonawcą odrębnie dla każdego punktu dostawy wody i odprowadzania ścieków.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
woj. warmińsko-mazurskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl
tel: 89 750 31 88
fax: 89 750 37 54
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 550012140-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 34/FI/18
Data publikacji zamówienia: 2019-01-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65111000-4 Przesył wody pitnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
PLACÓWKA SG SĘPOPOL Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych
Sępopol
2019-04-14 3 011,00
PLACÓWKA SG DUBENINKI - WODA OPTIMA Sp. z o. o.
Olecko
2019-04-14 1 446,00
PLACÓWKA SG BANIE MAZURSKIE – budynek administracyjny i budynek mieszkalny OPTIMA Sp. z o. o.
Olecko
2019-04-14 12 343,00
PLACÓWKA SG BRANIEWO Wodociągi Miejskie Sp. z o. o.
Braniewo
2019-04-02 6 191,00
PLACÓWKA SG WĘGORZEWO – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.
Węgorzewo
2019-02-27 17 512,00
PLACÓWKA SG GOŁDAP – budynek administracyjny i budynek mieszkalny Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
Gołdap
2019-02-24 11 768,00
PLACÓWKA SG GÓROWO IŁAWECKIE Miejska Energetyka Cieplna Wodociągi i Kanalizacja "EWIX" Sp. z o. o.
Górowo Iławeckie
2019-02-24 5 066,00