Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 550017740-N-2019 z dnia 29-01-2019 r.
Żnin: Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 9235122200000, ul. ul. 700-lecia  39, 88400   Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umznin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

Numer referencyjny 
IGPI.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
II.5) Główny Kod CPV: 50232100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 313800
Waluta:
pln
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Ustawa Prawo zamówień publicznych, jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki, przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.Z uwagi na fakt, że ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej , bądź posiada zawarte umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. dla infrastruktury wspólnej z sieciami przesyłowymi napowietrznym, zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji oświetlenia Wykonawcy- ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,  ,  ul. Ku Słońcu 34,,  71-080,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510080902-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.
Gmina Żnin: Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp.z o.o.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550017740-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Żnin, Krajowy numer identyfikacyjny 92351222000000, ul. ul. 700-lecia  39, 88-400  Żnin, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 031 301, e-mail admin@um.znin.pl, faks 523 031 103.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umznin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp.z o.o.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IGIP.271.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
50232100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18/03/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
313800

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ku Słońcu
Kod pocztowy: 71-080
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
45561661
Oferta z najniższą ceną/kosztem 45561661
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 45561661
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ustawa Prawo zamówień publicznych, jako przesłankę zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybu zamówienia z wolnej ręki, przewiduje w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej następująca okoliczność: usługi mogą być świadczone przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów.Z uwagi na fakt, że ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. jest właścicielem infrastruktury oświetleniowej, bądź posiada zawarte umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. dla infrastruktury wspólnej z sieciami przesyłowymi napowietrznym,zachodzą ustawowe przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na usługę konserwacji oświetlenia Wykonawcy- ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: admin@um.znin.pl
tel: 523 031 301
fax: 523 031 103
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 550017740-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: IGPI.271.2.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-01-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ENEA sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu, 71-080 Szczecin, woj.
2019-03-18 45 561 661,00