Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 550019572-N-2019 z dnia 31-01-2019 r.
Warszawa: świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowy numer identyfikacyjny 36 92 67 361, ul. Plac Trzech Krzyży   3/5, 00-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222500130 , +48222737190, e-mail Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): : https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie

Numer referencyjny 
BDG-V.2610.4.2019.SK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:


Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie
II.5) Główny Kod CPV: 65310000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 290406
Waluta:
PLN
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiajacy moze udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamówienie na świadczenie usług dystrybucji może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ,  ,  u. Nieświeska 52,  03-867,  Warszawa ,  kraj/woj. mazowieckie

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510034686-N-2019 z dnia 22-02-2019 r.
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550019572-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Krajowy numer identyfikacyjny 36926736100000, ul. Plac Trzech Krzyży   3/5, 00-507  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48222500130 , +48222737190, e-mail Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
BDG-V.2610.4.2019.SK

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/02/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
290406.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 03-867
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
357200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 357200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 357200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit a)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)Zgodnie z przywołanym przepisem Zamawiający możne udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, ponieważ zamówienie na świadczenie usług dystrybucji może być realizowane tylko przez jednego wykonawcę.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: Pawel.Cichecki@mr.gov.pl, Milena.Rogowska@mr.gov.pl
tel: +48222500130 , +48222737190
fax:
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 550019572-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: BDG-V.2610.4.2019.SK
Data publikacji zamówienia: 2019-01-31
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy Palcu Trzech Krzyży w Warszawie Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Warszawa
2019-01-31 357 200,00