Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r


Numer ogłoszenia: 55336 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych (wraz z odpowiednim przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych) i ustnych dla Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r. (z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski) 2.Tłumaczenia dotyczą języków podzielonych na 4 grupy: I grupa - języki: angielski, francuski, rosyjski i niemiecki, II grupa - języki: ukraiński, litewski, białoruski, włoski, portugalski, hiszpański, rumuński, bułgarski, słowacki, czeski, węgierski, łotewski, łacina, III grupa - język niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, IV grupa - język chiński, albański, japoński, hebrajski oraz inne języki europejskie i języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, języki pozaeuropejskich posługujących się alfabetem niełacińskim lub ideogramami, ( język chiński z weryfikacją tekstu przez native speakera)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, potwierdzone udokumentowanym należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: 1.1 usługi tłumaczenia pisemnego standardowego (rozumianego jako zwykłego nieprzysięgłego) w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w pkt II.1.3) a) W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z każdego spośród wymienionych w pkt. 1.7. zakresów tematycznych. b) W grupie językowej II co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych wymienionych w pkt. 1.7. zakresów tematycznych. c) W grupie językowej IV co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych wymienionych w pkt. 1.7. zakresów tematycznych. 1. 2. usługi tłumaczenia specjalistycznego (pisemnego ) w I grupie językowej wymienionej w pkt II.1.3): - co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski z zakresu tłumaczeń specjalistycznych, dotyczących tematyki finansów publicznych, ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. Przy zastrzeżeniu, że w pkt 1.1 - 1.2. pojedyncza usługa przetłumaczenia winna obejmować co najmniej 5 stron obliczeniowych tekstu, przyjmując, że za stronę obliczeniową uznaje się stronę zwierającą 1800 znaków ze spacjami. 1.3. usługi tłumaczenia pisemnego przysięgłego w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w pkt II.1.3): - W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z dowolnie wybranych, wymienionych w pkt. 1.7.., zakresów tematycznych. Przy zastrzeżeniu, że pojedyncza usługa przetłumaczenia winna obejmować co najmniej 5 stron obliczeniowych tekstu, przyjmując, że za stronę obliczeniową uznaje się stronę zwierającą 1125 znaków ze spacjami. 1.4. usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w pkt II.1.3): - W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z każdego spośród wymienionych w pkt. 1.7.. zakresów tematycznych. 1.5.usługi tłumaczenia specjalistycznego (ustnego konsekutywnego) w I grupie językowej wymienionej w pkt II.1.3): - co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski, dotyczących obsługi tłumaczeniowej spotkań z przedstawicielami najwyższego szczebla administracji rządowej lub samorządowej (np. prezydent, wojewoda, skarbnik, marszałek), z zakresu tematyki finansów publicznych, ekonomii, prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych, procesów inwestycyjnych z różnych dziedzin, zrównoważonego rozwoju, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych. 1.6. usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego w poszczególnych grupach językowych, wymienionych w pkt II.1.3): - W grupie językowej I co najmniej 2 usługi w kombinacji językowej z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski, z wymienionych w pkt. 1.7 .zakresów tematycznych oznaczonych nr 3, 4 i 9. 1.7.Wymagane jest, aby zamówienia na usługę tłumaczeń wykazanych przez Wykonawcę w pkt 1.1. - 1.6. dotyczyły poniżej wymienionych zakresów tematycznych: 1) Prawo 2) Ekonomia 3) Administracja publiczna i samorządowa 4) Współpraca międzynarodowa 5) Nieruchomości 6) Gospodarka i przedsiębiorczość 7) Finanse publiczne 8) Infrastruktura 9) Dyplomacja Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2011 r. 2.Dopuszczalna jest zmiana treści umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku zmniejszenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację niniejszej umowy oraz w przypadku zmiany stawek VAT. 3.Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 u.p.z.p, stanowiącego 4,12 % wartości całego zamówienia. Opcja będzie dotyczyła wyłącznie przedmiotu zamówienia określonego w zakresie grup językowych wymienionych w pkt. II.1.3) ogłoszenia: -grupy językowej I na: wykonanie tłumaczenia przysięgłego w trybie zwykłym z języka polskiego na język obcy, wykonanie tłumaczenia przysięgłego w trybie zwykłym z języka obcego na język polski wykonanie tłumaczenia przysięgłego odręcznego w trybie zwykłym z języka obcego na język polski wykonanie tłumaczenia konsekutywnego w trybie zwykłym, z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski -grupy językowej II na: wykonanie tłumaczenia przysięgłego odręcznego w trybie zwykłym z języka obcego na język polski -grupy językowej IV na: wykonanie tłumaczenia przysięgłego w trybie zwykłym z języka obcego na język polski.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 62518 - 2011; data zamieszczenia: 01.04.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
55336 - 2011 data 25.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


Łódź: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 149449 - 2011; data zamieszczenia: 26.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 55336 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych (wraz z odpowiednim przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych) i ustnych dla Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r. (z języka polskiego na język obcy, jak i z języka obcego na język polski) Tłumaczenia dotyczą języków podzielonych na 4 grupy: I grupa - języki: angielski, francuski, rosyjski i niemiecki, II grupa - języki: ukraiński, litewski, białoruski, włoski, portugalski, hiszpański, rumuński, bułgarski, słowacki, czeski, węgierski, łotewski, łacina, III grupa - język niderlandzki, duński, norweski, szwedzki, IV grupa - język chiński, albański, japoński, hebrajski oraz inne języki europejskie i języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim, języki pozaeuropejskich posługujących się alfabetem niełacińskim lub ideogramami, ( język chiński z weryfikacją tekstu przez native speakera)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.53.00.00-8, 79.54.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Busy b Services, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa., ul. Grzybowska 77, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 150227,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  160951,65


 • Oferta z najniższą ceną:
  160951,65
  / Oferta z najwyższą ceną:
  238834,02


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5533620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-25
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 254 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79530000-8 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
79540000-1 Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2011 r. Busy b Services, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa.
ul. Grzybowska 77, Warszawa, woj. Polska
2011-05-26 160 951,00