Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 559849-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.

Gmina Dzierżoniów: „Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13” w ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach „Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dzierżoniów, krajowy numer identyfikacyjny 89071787500000, ul. ul. Piastowska  1 , 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 325 695, e-mail inwestycje@ug.dzierzoniow.pl, faks 748 325 694.
Adres strony internetowej (URL): www.ug.dzierzoniow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ug.dzierzoniow.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia o zamówieniach


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ug.dzierzoniow.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia o zamówieniach


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Dzierżoniów, ul. Piastowska 1; 58-200 Dzierżoniów


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13” w ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”

Numer referencyjny:
IR.271.20.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji „Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”. Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach „Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”. 3. Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwie części: 1) CZEŚĆ I - naprawy i wymiana dachu; 2) CZĘŚĆ II - dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 1 i 2 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 1 i 2 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ.


II.5) Główny kod CPV:
45261000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45421132-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-09-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dla CZĘŚCI I – naprawa i wymiana dachu a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie remontu dachu, wymiany dachu, pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden spełnia ten warunek. b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: - minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru/kierownik budowy przy realizacji robót polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków, a także posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków – osoba ta posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2272 ze zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. Dla CZĘŚCI II - dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu okien o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dla CZĘŚCI I d) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z Wykonawców). e) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert (w ofercie wspólnej każdy z wykonawców). f) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej części, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert) g) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. f), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dla części II: NIE DOTYCZY

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Dla CZĘŚCI I a) Wykaz potwierdzający wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie 2 roboty budowlane w zakresie remontu, wymiany dachu, pokrycia dachowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden spełnia ten warunek (Załącznik A do SIWZ) b) Dowody potwierdzające (poświadczenia), że wykazane w Załączniku A do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. c) Wykaz osób biorących udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia (Załącznik B do SIWZ) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacji z zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami (w ofercie wspólnej wykonawcy razem). Dla CZĘŚCI II a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie dostawy i montażu okien o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł. (Załącznik Aa do SIWZ) b) Dowody potwierdzające (poświadczenia), że wykazane w Załączniku Aa do SIWZ roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone lub zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik C lub Ca do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Dla CZĘŚCI I 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przekazać na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, w taki sposób, aby do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 12.00 było ono na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginalnym dokumencie, w Referacie Finansowym Urzędu Gminy do dnia 28 czerwca 2019. do godz. 12.00. Dokument zostanie w obecności Wykonawcy oznakowany datą i godziną oraz opatrzony pieczęcią. Zamawiający uzna również, że wadium zostało złożone zgodnie z przepisami ustawy Pzp i SIWZ w przypadku załączenia oryginału dokumentu w ofercie Wykonawcy. Dokument ten zostanie oznakowany datą i godziną tożsamą z datą i godziną złożenia oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu. 4. Zaleca się, aby kopię wniesienia wadium dołączyć do składanej oferty. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. DLA CZĘŚCI II Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
gwarancja40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający do SIWZ dołącza projekty umów (załącznik nr 2 lub 2a), w którym zostały określone warunki na jakich Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą. 2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli nastąpiła jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniach lub w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, charakter i warunki wprowadzenia zmian: 1.1.) zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 2 w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego, szczególnie w przypadku: a)warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji zamówienia, b) koniecznością wykonania robót dodatkowych lub robót zamiennych, w tym zmiany technologii wykonania elementu robót nie jest robotą zamienną, c) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają, e)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, g)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio nie zinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, i) klęskami żywiołowymi, j) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionego przez Zamawiającego na terenie budowy, k) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzeni prac, w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowane awariami, remontami itp. 1.2) Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych, w tym wprowadzenie rozwiązań równoważnych, robót zamiennych, zmiany technologii wykonania, nie powodujących zmiany wysokości wynagrodzenia a niezbędnych do uzyskania pożądanego przedmiotu umowy 1.3) Zmiany warunków płatności wynikających z potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy i nie naruszających interesu Zamawiającego, w tym sposobu rozliczania umowy i płatności na rzecz Wykonawcy. 1.4) Zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku VAT – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano i nie zafakturowano. 1.5)W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, b)wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie c)wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie; d)zrezygnować z Podwykonawstwa. 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnej umowie; 3)zostały spełnione łącznie następujących warunków: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie; 4) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa , o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, 5) zmiany, niezależnie od wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e. ustawy Pzp. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3.Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli zmiana jest skutkiem uchybienia czy naruszenia umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca. 4.Nie wymaga zmiany treści umowy w sytuacjach: 1) zmiany siedziby firmy Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie, 2) zmiany kierownika budowy po złożeniu wniosku przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ 3) zmiany osób do kontaktu ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej zmianie,

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanych dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 58 – 200 Dzierżoniów, Tel. 74/8235695 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dzierżoniów jest Pan Patryk Walczak patryk.walczak@elitpartner.pl Tel 577070695 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn” Znak sprawy: IR.271.20.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres nie krótszy niż 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku projektów z udziałem środków UE okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp: „W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”. 11. Zgodnie z art. 8a ust. 2 ustawy Pzp: „Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu”. 12. Zgodnie z art. 97 ust. 1a ustawy Pzp: „W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
CZEŚĆ I - Naprawa i wymiana dachu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji „Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”. Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 1 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 1 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się między innymi do: 1) urządzenia terenu budowy, wykonania podłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; 2) oznakowanie i zabezpieczenia terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy przed użytkownikami pobliskiego placu zabaw we wsi Kiełczyn; 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 4) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, o ile takie występują; 5)Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje plan BIOZ zgodnie z treścią pozwolenia na budowę; 6) naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca; 7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z w/w ustawą. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej; 10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 11) zamontowanie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej, którą dostarczy Zamawiający; 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz przedstawicielom jednostek współfinansujących zadanie; 13) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, obejmującego pełną dokumentację powykonawczą.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45261000-4,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie okien w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji „Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”. Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego wykonania określają postanowienia niniejszej umowy oraz: - projekt budowlany i projekty wykonawcze wykonane przez firmę BEST PROJEKT Kordian Morawski, ul. Groszowicka 21A, 45 -517 Opole wraz z pozwoleniem na budowę nr 429/2016 z dnia 06.06.2016r. - wyciąg nr 2 - program prac konserwatorskich z września 2015r.; - wyciąg nr 2 - decyzja nr 455/2016 z dnia 04.05.2016r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu zmieniona decyzją nr 521/2018 z 25.04.2018r.; - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w części dotyczącej przedmiotu zamówienia; - SIWZ. 5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się między innymi do: 1) urządzenia terenu budowy, wykonania podłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia; 2) oznakowanie i zabezpieczenia terenu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia terenu budowy przed użytkownikami pobliskiego placu zabaw we wsi Kiełczyn; 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 4) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu, o ile takie występują; 5)Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje plan BIOZ zgodnie z treścią pozwolenia na budowę; 6) naprawienia urządzeń infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, że koszt ich naprawy ponosi Wykonawca; 7) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 8) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci; 9) wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z w/w ustawą. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania, wywozu i utylizacji mas ziemnych i odpadów w cenie ryczałtowej; 10) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 11) zamontowanie w miejscu realizacji inwestycji tablicy informacyjnej, którą dostarczy Zamawiający; 12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz przedstawicielom jednostek współfinansujących zadanie; 13) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, obejmującego pełną dokumentację powykonawczą.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45421132-8,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510152640-N-2019 z dnia 23-07-2019 r.
Gmina Dzierżoniów: „Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13” W ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach „Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559849-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dzierżoniów, Krajowy numer identyfikacyjny 89071787500000, ul. ul. Piastowska  1, 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 325 695, e-mail inwestycje@ug.dzierzoniow.pl, faks 748 325 694.
Adres strony internetowej (url): whttps://www.ug.dzierzoniow.pl/zamowienia/ogloszenia

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wymiana dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13” W ramach operacji „Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
IR.271.20.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie dachu i okien w pałacu Kiełczyn 13 w ramach operacji „Rewitalizacji zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn”. Lokalizacja obiektu: działka nr 83 i 84/1 obręb Kiełczyn, gmina Dzierżoniów. Pałac w Kiełczynie wpisany jest do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2.Przedmiot zamówienia realizowany będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach „Działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, na operację typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” 3.Zakres rzeczowy zadania został podzielony na dwie części: CZEŚĆ I - naprawy i wymiana dachu CZĘŚĆ II - dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45261000-4


Dodatkowe kody CPV:
45421132-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Naprawa i wymiana dachu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
176236.85

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Murarstwo-Ciesielstwo Jan Sochanowski
Email wykonawcy: sochanowski@interia.pl
Adres pocztowy: Oś. Podgórskie 32
Kod pocztowy: 58-260
Miejscowość: Bielawa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
280717.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 280717.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285652.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/07/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
16826.07

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Murarstwo-Ciesielstwo Jan Sochanowski
Email wykonawcy: sochanowski@interia.pl
Adres pocztowy: Oś. Podgórskie 32
Kod pocztowy: 58-260
Miejscowość: Bielawa
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
52782.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 52782.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52782.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: inwestycje@ug.dzierzoniow.pl
tel: 748 325 695
fax: 748 325 694
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-06-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 559849-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: IR.271.20.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-06-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.ug.dzierzoniow.pl
Informacja dostępna pod: http://ug.dzierzoniow.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia o zamówieniach
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421132-8 Instalowanie okien
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Naprawa i wymiana dachu Murarstwo-Ciesielstwo Jan Sochanowski
Oś. Podgórskie 32, 58-260 Bielawa, woj.
2019-07-22 280 717,00
Dostawa i montaż stolarki okiennej na poziomie parteru wraz z obróbką Murarstwo-Ciesielstwo Jan Sochanowski
Oś. Podgórskie 32, 58-260 Bielawa, woj.
2019-07-22 52 782,00