Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 560351-N-2019 z dnia 2019-06-12 r.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej: Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - mieso wieprzowe, wołowe, drób, wędliny i konserwy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, krajowy numer identyfikacyjny 82109100000000, ul. Sucha  144 , 89-526  Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 052 33 412 25 wew. 306, , e-mail zp_sucha@sw.gov.pl, , faks 0-52 3341225 wew.316.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.zp.sw.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zp.sw.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, 89-526 Lubiewo, ul. Sucha 144


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów stanowiących rodzaj - mieso wieprzowe, wołowe, drób, wędliny i konserwy

Numer referencyjny:
OSS.2232.102.2019.PD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

1-32

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

1-32II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Część I: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 130 00-3 Boczek świeży kg 20 Golonka kg 600 Golonka z kością Kg 300 Karkówka b/k kg 2000 Kości wieprzowe kg 1500 Łopatka kg 250 Mięso gulaszowe kg 300 Mięso mielone kg 500 Polędwiczki wieprzowe kg 30 Schab z/k kg 500 Schab b/k kg 2000 słonina kg 20 Szynka wieprzowa surowa b/k kg 2000 żeberka kg 300 Część II: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 151 312 00-7 Boczek parzony kg 1400 Kości wędzone kg 1000 Część III: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 140 00-0 Żołądki wołowe krojone kg 500 Wątroba wieprzowa Kg 400 Ozory wieprzowe Kg 10 Część IV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 Szynka gotowana kg 300 Szynka wędzona kg 300 Część V: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny drobiowe 151 311 35-0 Filet z indyka kg 300 Polędwica drobiowa kg 300 Polędwica z majerankiem kg 200 Polędwica z warzywami kg 400 Szynka z indyka kg 300 Kurczak w galarecie kg 300 Zywiecka drobiowa kg 300 kg 500 Parówka drobiowa Mielonka drobiowa Kg 250 Część VI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 314 10-2 Salceson czarny kg 250 kaszanka kg 250 Część VII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Jałowcowa kg 200 Kabanosy kg 200 Krakowska podsuszana kg 350 Mielonka prasowana kg 350 Mortadela kg 350 Parówka gruba kg 1000 Parówka w folii Kg 500 Śląska delikatesowa Kg 500 Część VIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Golonka pieczona kg 50 Krotoszyńska parzona kg 300 Ogonówka parzona kg 300 Pieczeń chłopska kg 300 Polędwica sopocka kg 300 Polędwica wp. z majerankiem Kg 300 Rolada boczkowa Kg 250 Rolada schabowa Kg 300 Sękacz Kg 300 Szynka babuni Kg 300 Szynka wiejska Kg 250 Wędzonka wiejska Kg 250 Część IX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Polska Kg 250 Kiełbasa grillowa kg 700 Kiełbasa toruńska kg 400 Biała parzona kg 800 Część X: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Salami 151 312 30-6 Salami kg 300 Salami z papryka Kg 100 Część XI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Kiełbasa słoikowa Kg 200 Żywiecka kg 300 Metka kg 300 Salceson królewski kg 200 Mielonka konserwowa Kg 300 Szynka konserwowa Kg 600 Szynka w galarecie Kg 300 Szynkowa wieprzowa Kg 300 Łopatkowa Kg 300 Część XII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 Pasztetowa wędzona kg 200 Pasztetowa z grzybami Kg 100 Pasztetowa ze szczypiorkiem Kg 100 Pasztet drobiowy zapiekany Kg 200 Pasztetowa firmowa Kg 200 Część XIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 Wołowina b/k kg 50 Część XIV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kurczęta 151 12130-6 Korpusy z kurczaków kg 1000 Skrzydełka z kurczaków Kg 200 Udko z kurczaków Kg 300 Podudzie z kurczaka Kg 300 Ćwiartka z kurczaka Kg 3500 Filet z kurczaka Kg 3000 Część XV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Podroby drobiowe 151 131500-0 Udko kurczaka wędzone kg 150 Pierś z kurczaka wędzona Kg 150 Część XVI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Produkty drobiowe 151 111 00-0 Żołądki drobiowe kg 300 Wątroba drobiowa Kg 300 Część XVII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Konserwy i przetwory mięsne 151 31000-5 Konserwa mielonka kg 100 Konserwa mięsna Kg 150 Pasztet porcjowany Kg 100 Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY ZWARTOWO Część XVIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 13000-3 Boczek świeży kg 5 Golonka wp. Kg 50 Karkówka b/k Kg 160 Łopatka b/k Kg 300 Mięso mielone Kg 150 Polędwiczki wp. Kg 20 Schab b/k Kg 300 Słonina Kg 30 Szynka b/k Kg 350 Szynka z/k Kg 20 Żeberka wp. Kg 100 Część XIX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, wędzone lub marynowane 151 31200-7 Boczek wędzony Kg 80 Polędwica wędzona Kg 50 Baleron Kg 70 Część XX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 14000-0 Flaki wołowe Kg 20 Watroba wp. Kg 30 Część XXI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 Szynka gotowana Kg 100 Szynka wędzona Kg 50 Część XXII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Baleron drobiowy Kg 15 Mielonka drobiowa Kg 30 Polędwica drobiowa Kg 70 Pierś drobiowa Kg 15 Śniadaniowa drobiowa Kg 15 Szynka tostowa drobiowa Kg 10 Rolada drobiowa Kg 15 Kurczak w galarecie Kg 10 Kurczak gotowany Kg 10 Szynka drobiowa Kg 15 Część XXII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 31135-0 Salceson czarny Kg 100 Salceson ozorowy Kg 5 Krupnioki Kg 5 Kaszanka Kg 90 Część XXIV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Lanszmit Kg 60 Metka Kg 150 Mielonka wp. Kg 60 Mortadela Kg 200 Parówka cienka Kg 120 Parówka hot-dog Kg 50 Parówka serdelki Kg 150 Część XXV: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Kiełbasa śląska Kg 200 Kiełbasa zwyczajna Kg 150 Kiełbasa podwawelska Kg 60 Kiełbasa toruńska Kg 80 Kiełbasa grillowa Kg 20 Kabanosy Kg 5 Kiełbasa biała parzona Kg 200 Część XXVI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Salami Kg 5 Krakowska parzona Kg 100 Ogonówka Kg 100 Rolada wp. Kg 10 Szynka konserwowa prasowana Kg 50 Szynka wp. w galarecie z warzywami Kg 10 Szynkowa wp. Kg 100 Zielonogórska wp. Kg 10 Żywiecka wp. Kg 100 Część XXVII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 Pasztetowa kg 100 Pasztetowa ( konserwa) Kg 20 Część XXVIII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 Wołowina b/k kg 25 Część XXIX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Konserwy i przetwory mięsne 151 31000-5 Konserwa wieprzowa kg 20 Część XXX: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Indyki 151 12120-3 Filet z indyka Kg 30 Część XXXI: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kurczęta 151 12130-6 Porcje rosołowe z kurcząt kg 200 Kurczaki Kg 300 Bioderka z kurczaka Kg 300 Pałki z kurczaka Kg 15 Piersi z kurczaka Kg 400 Część XXXII: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Produkty drobiowe 151 111 00-0 Żołądki drobiowe kg 80 Wątroba drobiowa Kg 180


II.5) Główny kod CPV:
15113000-3

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  12   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie żądanych w pkt. V SIWZ Oświadczeń i dokumentów wg. formuły spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz niewystąpienie którejkolwiek z przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (dla Wykonawców składających ofertę samodzielnie) lub załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców składających ofertę wspólnie); 1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności: a. nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6 pkt 1 i/lub pkt 2; b. ceny artykułów, o kwotę nie większą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1; c. urzędowej stawki podatku VAT na artykuły stanowiących rodzaj –mięso wieprzowe, wołowe, drób, wędliny i konserwy ; d. każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla zamawiającego, lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; e. terminu zakończenia (przedłużenia) obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-24, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
wieprzowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 130 00-3 Boczek świeży kg 20 Golonka kg 600 Golonka z kością Kg 300 Karkówka b/k kg 2000 Kości wieprzowe kg 1500 Łopatka kg 250 Mięso gulaszowe kg 300 Mięso mielone kg 500 Polędwiczki wieprzowe kg 30 Schab z/k kg 500 Schab b/k kg 2000 słonina kg 20 Szynka wieprzowa surowa b/k kg 2000 żeberka kg 300

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15113000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
PL

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
mięso suszone, solone, wedzone lub marynowane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane 151 312 00-7 Boczek parzony kg 1400 Kości wędzone kg 1000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131200-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
szynka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 Szynka gotowana Kg 100 Szynka wędzona Kg 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131410-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3Nazwa:
podroby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 140 00-0 Żołądki wołowe krojone kg 500 Wątroba wieprzowa Kg 400 Ozory wieprzowe Kg 10

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15114000-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4Nazwa:
szynka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 szynka 151 314 10-2 Szynka gotowana kg 300 Szynka wędzona kg 300

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131410-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5Nazwa:
wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Wędliny drobiowe 151 311 35-0 Filet z indyka kg 300 Polędwica drobiowa kg 300 Polędwica z majerankiem kg 200 Polędwica z warzywami kg 400 Szynka z indyka kg 300 Kurczak w galarecie kg 300 Zywiecka drobiowa kg 300 kg 500 Parówka drobiowa Mielonka drobiowa Kg 250

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131135-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6Nazwa:
kaszanka i inne wędliny krwiste

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 314 10-2 Salceson czarny kg 250 kaszanka kg 250

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131134-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7Nazwa:
wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Jałowcowa kg 200 Kabanosy kg 200 Krakowska podsuszana kg 350 Mielonka prasowana kg 350 Mortadela kg 350 Parówka gruba kg 1000 Parówka w folii Kg 500 Śląska delikatesowa Kg 500

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8Nazwa:
wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Golonka pieczona kg 50 Krotoszyńska parzona kg 300 Ogonówka parzona kg 300 Pieczeń chłopska kg 300 Polędwica sopocka kg 300 Polędwica wp. z majerankiem Kg 300 Rolada boczkowa Kg 250 Rolada schabowa Kg 300 Sękacz Kg 300 Szynka babuni Kg 300 Szynka wiejska Kg 250 Wędzonka wiejska Kg 250

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
9Nazwa:
wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Polska Kg 250 Kiełbasa grillowa kg 700 Kiełbasa toruńska kg 400 Biała parzona kg 800

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
10Nazwa:
salami

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Salami 151 312 30-6 Salami kg 300 Salami z papryka Kg 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131230-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
11Nazwa:
wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 311 30-5 Kiełbasa słoikowa Kg 200 Żywiecka kg 300 Metka kg 300 Salceson królewski kg 200 Mielonka konserwowa Kg 300 Szynka konserwowa Kg 600 Szynka w galarecie Kg 300 Szynkowa wieprzowa Kg 300 Łopatkowa Kg 300

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
12Nazwa:
pasztety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 Pasztetowa wędzona kg 200 Pasztetowa z grzybami Kg 100 Pasztetowa ze szczypiorkiem Kg 100 Pasztet drobiowy zapiekany Kg 200 Pasztetowa firmowa Kg 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131310-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
13Nazwa:
wołowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 Wołowina b/k kg 50

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15111100-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
14Nazwa:
kurczęta

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kurczęta 151 12130-6 Korpusy z kurczaków kg 1000 Skrzydełka z kurczaków Kg 200 Udko z kurczaków Kg 300 Podudzie z kurczaka Kg 300 Ćwiartka z kurczaka Kg 3500 Filet z kurczaka Kg 3000

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15112130-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
15Nazwa:
produkty drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Podroby drobiowe 151 131500-0 Udko kurczaka wędzone kg 150 Pierś z kurczaka wędzona Kg 150

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131500-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
16Nazwa:
produkty drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Produkty drobiowe 151 111 00-0 Żołądki drobiowe kg 300 Wątroba drobiowa Kg 300

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15112300-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
17Nazwa:
konserwy i przetwory z mięsa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Konserwy i przetwory mięsne 151 31000-5 Konserwa mielonka kg 100 Konserwa mięsna Kg 150 Pasztet porcjowany Kg 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
18Nazwa:
wieprzowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wieprzowina 151 13000-3 Boczek świeży kg 5 Golonka wp. Kg 50 Karkówka b/k Kg 160 Łopatka b/k Kg 300 Mięso mielone Kg 150 Polędwiczki wp. Kg 20 Schab b/k Kg 300 Słonina Kg 30 Szynka b/k Kg 350 Szynka z/k Kg 20 Żeberka wp. Kg 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15113000-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
19Nazwa:
mięso suszone, solone, wedzone lub marynowane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Mięso suszone, wędzone lub marynowane 151 31200-7 Boczek wędzony Kg 80 Polędwica wędzona Kg 50 Baleron Kg 70

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131200-7,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
20Nazwa:
podroby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 podroby 151 14000-0 Flaki wołowe Kg 20 Watroba wp. Kg 30

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15114000-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
21Nazwa:
szynka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Baleron drobiowy Kg 15 Mielonka drobiowa Kg 30 Polędwica drobiowa Kg 70 Pierś drobiowa Kg 15 Śniadaniowa drobiowa Kg 15 Szynka tostowa drobiowa Kg 10 Rolada drobiowa Kg 15 Kurczak w galarecie Kg 10 Kurczak gotowany Kg 10 Szynka drobiowa Kg 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131410-2,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
22Nazwa:
wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Baleron drobiowy Kg 15 Mielonka drobiowa Kg 30 Polędwica drobiowa Kg 70 Pierś drobiowa Kg 15 Śniadaniowa drobiowa Kg 15 Szynka tostowa drobiowa Kg 10 Rolada drobiowa Kg 15 Kurczak w galarecie Kg 10 Kurczak gotowany Kg 10 Szynka drobiowa Kg 15

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131135-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
23Nazwa:
kaszanka i inne wędliny krwiste

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kaszanka i inne wędliny krwiste 151 31135-0 Salceson czarny Kg 100 Salceson ozorowy Kg 5 Krupnioki Kg 5 Kaszanka Kg 90

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131134-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
24Nazwa:
wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Lanszmit Kg 60 Metka Kg 150 Mielonka wp. Kg 60 Mortadela Kg 200 Parówka cienka Kg 120 Parówka hot-dog Kg 50 Parówka serdelki Kg 150

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
25Nazwa:
wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Kiełbasa śląska Kg 200 Kiełbasa zwyczajna Kg 150 Kiełbasa podwawelska Kg 60 Kiełbasa toruńska Kg 80 Kiełbasa grillowa Kg 20 Kabanosy Kg 5 Kiełbasa biała parzona Kg 200

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
26Nazwa:
wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wędliny 151 31135-0 Salami Kg 5 Krakowska parzona Kg 100 Ogonówka Kg 100 Rolada wp. Kg 10 Szynka konserwowa prasowana Kg 50 Szynka wp. w galarecie z warzywami Kg 10 Szynkowa wp. Kg 100 Zielonogórska wp. Kg 10 Żywiecka wp. Kg 100

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131130-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
27Nazwa:
pasztety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Pasztety 151 313 10-1 Pasztetowa kg 100 Pasztetowa ( konserwa) Kg 20

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131310-1,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
28Nazwa:
wołowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 wołowina 151 111 00-0 Wołowina b/k kg 25

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15111100-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
29Nazwa:
konserwy i przetwory z mięsa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Konserwy i przetwory mięsne 151 31000-5 Konserwa wieprzowa kg 20

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131000-5,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
30Nazwa:
indyki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Indyki 151 12120-3 Filet z indyka Kg 30

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15112130-3,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
31Nazwa:
kurczęta

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Kurczęta 151 12130-6 Porcje rosołowe z kurcząt kg 200 Kurczaki Kg 300 Bioderka z kurczaka Kg 300 Pałki z kurczaka Kg 15 Piersi z kurczaka Kg 400

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15112130-6,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
32Nazwa:
produkty drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn. miary Ilość 1 Produkty drobiowe 151 111 00-0 Żołądki drobiowe kg 80 Wątroba drobiowa Kg 180

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
15131500-0,


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:
pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
czas wymiany wadliwego towaru40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Adres: Sucha 144, 89-526 Lubiewo
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: zp_sucha@sw.gov.pl,
tel: 052 33 412 25 wew. 306,
fax: 0-52 3341225 wew.316
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-06-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 560351-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: OSS.2232.102.2019.PD
Data publikacji zamówienia: 2019-06-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 336 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.sw.gov.pl
Informacja dostępna pod: www.zp.sw.gov.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
15111100-0 Wołowina
15112130-6 Kurczęta
15112300-9 Wątróbki drobiowe
15113000-3 Wieprzowina
15114000-0 Podroby
15131000-5 Konserwy i przetwory z mięsa
15131130-5 Wędliny
15131134-3 Kaszanka i inne wędliny krwiste
15131135-0 Wędliny drobiowe
15131200-7 Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
15131230-6 Salami
15131310-1 Pasztety
15131410-2 Szynka
15131500-0 Produkty drobiowe