Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Dostawa podręczników/książek w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 56148 - 2011; data zamieszczenia: 28.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa podręczników/książek w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników/książek w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części Część 1 Podręczniki/książki wydawnictwa Operon Część 2 Podręczniki/książki wydawnictwa Podkowa Część 3 Podręczniki/książki wydawnictwa PWN Część 4 Podręczniki/książki wydawnictwa Difin Część 5 Podręczniki/książki wydawnictwa Park Edukacja Część 6 Podręczniki/książki wydawnictwa WSiP Część 7 Podręczniki/książki wydawnictwa Ekonomik Część 8 Podręczniki/książki wydawnictwa eMPi2 Część 9 Podręczniki/książki wydawnictwa WKiŁ Część 10 Podręczniki/książki wydawnictwa WNT Część 11 Podręczniki/książki wydawnictwa Format ab Część 12 Podręczniki/książki wydawnictwa Lekarskie PZWL Część 13 Podręczniki/książki wydawnictwa REA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 13.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u. P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. (załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ) Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń w sposób: spełnia/nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia w sposób: spełnia/nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia w sposób: spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia w sposób: spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba), 2. Wypełniony i podpisany formularz oferty, 3.Wypełniony i podpisany formularz cenowy, 4. Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.04.2011 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat - do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zakup finansowany w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) podręczników w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 104280 - 2011; data zamieszczenia: 07.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 56148 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (zakup) podręczników w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręczników/książek w ramach projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowanego w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części Część 1 Podręczniki/książki wydawnictwa Operon Część 2 Podręczniki/książki wydawnictwa Podkowa Część 3 Podręczniki/książki wydawnictwa PWN Część 4 Podręczniki/książki wydawnictwa Difin Część 5 Podręczniki/książki wydawnictwa Park Edukacja Część 6 Podręczniki/książki wydawnictwa WSiP Część 7 Podręczniki/książki wydawnictwa Ekonomik Część 8 Podręczniki/książki wydawnictwa eMPi2 Część 9 Podręczniki/książki wydawnictwa WKiŁ Część 10 Podręczniki/książki wydawnictwa WNT Część 11 Podręczniki/książki wydawnictwa Format ab Część 12 Podręczniki/książki wydawnictwa Lekarskie PZWL Część 13 Podręczniki/książki wydawnictwa REA.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt Zyskaj więcej w szkole zawodowej realizowany w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu POKL/I/9.2./10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Podręczniki/książki wydawnictwa Operon


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Sp. j. Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 920,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  760,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  760,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1080,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Podręczniki/książki wydawnictwa Podkowa


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STAŃCZYK Mirosław Nowak, Ul. Ks.Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1853,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1651,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  1651,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2856,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI GRUPY WYDAWNICZEJ PWN


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, Ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2321,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2321,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3799,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA DIFIN


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HORYZONT S.C. P. Sycan, R. Sycan, Ul. Przedborska 4, 93-245 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 540,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  440,37


 • Oferta z najniższą ceną:
  440,37
  / Oferta z najwyższą ceną:
  840,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA PARK EDUKACJA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, Ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 267,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  225,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  225,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  510,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA WSIP


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2421,66 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2201,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  2201,62
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2641,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA EKONOMIK


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STAŃCZYK Mirosław Nowak, Ul. Ks.Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1463,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1288,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1288,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2438,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA EMPI2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 744,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  553,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  553,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1135,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA WKIŁ


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRAKINFORM Sp. z o. o., Ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1846,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1543,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  1543,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2950,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA Format ab


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KRAKINFORM Sp. z o. o., Ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2882,61 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2675,21


 • Oferta z najniższą ceną:
  2675,21
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4490,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA LEKARSKIE PZWL


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LETS READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska, Ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 298,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  227,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  227,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  570,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA REA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LETS READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska, Ul. Kolejowa 15/17 lokal 11, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12981,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11108,71


 • Oferta z najniższą ceną:
  11108,71
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24763,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-04-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5614820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 13
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22111000-1 Podręczniki szkolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Podręczniki/książki wydawnictwa Operon Super Siódemka Hurt Książek Sp. j. Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-05-07 760,00
Podręczniki/książki wydawnictwa Podkowa STAŃCZYK Mirosław Nowak
Ul. Ks.Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
2011-05-07 1 651,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI GRUPY WYDAWNICZEJ PWN Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
Ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-05-07 2 321,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA DIFIN HORYZONT S.C. P. Sycan, R. Sycan
Ul. Przedborska 4, 93-245 Łódź, woj. łódzkie
2011-05-07 440,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA PARK EDUKACJA Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
Ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-05-07 225,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA WSIP Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-05-07 2 201,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA EKONOMIK STAŃCZYK Mirosław Nowak
Ul. Ks.Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
2011-05-07 1 288,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA EMPI2 Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-05-07 553,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA WKIŁ KRAKINFORM Sp. z o. o.
Ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2011-05-07 1 543,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA Format ab KRAKINFORM Sp. z o. o.
Ul. Wadowicka 14, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2011-05-07 2 675,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA LEKARSKIE PZWL LETS READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska
Ul. Kolejowa 15/17, 01-217 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-05-07 227,00
PODRĘCZNIKI/KSIĄŻKI WYDAWNICTWA REA LETS READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska
Ul. Kolejowa 15/17 lokal 11, 01-217 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-05-07 11 108,00