Ogłoszenie nr 563686-N-2019 z dnia 2019-06-19 r.

Trzy Fale Sp. z o.o.: Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Trzy Fale Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 365469091, ul. Elizy Orzeszkowej   1 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8418408, , e-mail g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.trzyfale.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.trzyfale.slupsk.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.trzyfale.slupsk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1 pok. 718


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku

Numer referencyjny:
5/3F/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 8A, której opis stanowi załącznik nr 1 do umowy pn. Opis obiektu Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku i wyposażenie stacji uzdatniania wody basenowej. 2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, ustaleniami dokonanymi pomiędzy obiema stronami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 3. Wykonawca, w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej, zobowiązany jest na własny koszt do: 1) Prowadzenia magazynów środków chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z przepisami ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542), przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli magazynu w zakresie: wykorzystania magazynu zgodnie z przeznaczeniem, porządku, stosowanych środków chemicznych, 2) Zapewnienia parametrów wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016), zwanym dalej w Umowie Rozporządzeniem, 3) Zakupu środków chemicznych i odczynników niezbędnych do zapewnienia parametrów wody basenowej zgodnych z Rozporządzeniem 4) Dokonywanie oceny spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, zgodnie z § 3 Wymienionego powyżej Rozporządzenia, przy czym koszty badań wynikających z przepisów będzie ponosił Zamawiający za wyjątkiem chloru wolnego, 5) Dbania o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, zgodnie z instrukcjami obsługi, które dostarczy Zamawiający, 6) Konserwacji urządzeń, 7) Kalibracji urządzeń kontrolno - pomiarowych przy użyciu roztworów buforowych sukcesywnie zakupywanych i dostarczanych transportem własnym oraz aktualizowania oprogramowania służącego do wizualizacji procesów, 8) Dbania o czystość i porządek na stacji uzdatniania wody, w zakresie hal basenowych oraz basenu zewnętrznego, czyszczenie niecek własnym odkurzaczem samobieżnym i ręcznym oraz codzienne czyszczenie ścian niecek basenowych tzw. linii wodnej środkami chemicznymi zgodnymi z instrukcją obsługi niecek basenowych, codziennej dezynfekcji posadzki z wykładziny EPDM pomieszczenia mokrego placu zabaw dla dzieci środkami chemicznymi stosowanymi do wykładziny EPDM (usługa czyszczenia niecek basenowych oraz dezynfekcji wykładziny EPDM może odbywać się w godzinach od 0,00 do 6,00), 9) Zapewnienie stałego dyżuru na terenie Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku, umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy, to jest minimum jednego stanowiska pracy, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. 10) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco przekazywać Zamawiającemu pisemne decyzje Sanepid, w tym także badania fizykochemiczne, oraz bakteriologiczne niecek basenowych, otoczenia (plaże basenowe), wanien whirlpool wykładziny EPDM wodnego placu zabaw dla dzieci oraz protokołów pokontrolnych, 11) Wykonawca pokrywa wszystkie koszty z wyłączeniem niecek basenowych, wanien whirlpool, wykładziny EPDM wodnego placu zabaw dla dzieci z użytkowania z tytułu niespełnienia parametrów fizykochemicznych oraz bakteriologicznych określonych w Rozporządzeniu, 12) Zamawiający zobowiązuje się do: a) Zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszystkich pomieszczeń i instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac będących przedmiotem umowy, b) Zapewniania dostępu do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla personelu Wykonawcy


II.5) Główny kod CPV:
24962000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45232430-5II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2019-07-10   lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 10 lipca 2019r. do 30 czerwca 2020r. 2. Termin 12 lipca 2019r. jest planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez Park Wodny Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku. W związku z tym, iż na dzień ogłoszenie postępowania Park Wodny jest w trakcie realizacji robót budowlanych, Zamawiający zastrzega, iż termin rozpoczęcia świadczenia usług może ulec zmianie. Zmiana początku terminu realizacji zamówienia nie będzie wymagała dla swej ważności zawarcia aneksu. 3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług również w soboty, niedziele i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy – zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 200 000 zł brutto zrealizowanej usługi każda i udokumentuje należyte ich wykonanie. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna następującą usługę (jednorazową lub sukcesywną – w ramach jednego kontraktu/umowy) – świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej, trwających nie krócej niż 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) brutto zrealizowanej usługi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy),

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 6.1.2 SIWZ, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi załącznik numer 5 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, • oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie, które Wykonawca składa zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, każdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 6 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-06-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHGość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510240053-N-2019 z dnia 07-11-2019 r.
Trzy Fale Sp. z o.o.: Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym Trzy Fale przy ul. Grunwaldzkiej 8a w Słupsku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 563686-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540129248-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Trzy Fale Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 365469091, ul. Elizy Orzeszkowej   1, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 8418408, e-mail g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.bip.trzyfale.slupsk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym Trzy Fale przy ul. Grunwaldzkiej 8a w Słupsku

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP 5/3F/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w obiekcie Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku, położonego przy ul. Grunwaldzkiej 8A, której opis stanowi załącznik nr 1 do umowy pn. Opis obiektu Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku i wyposażenie stacji uzdatniania wody basenowej. 2. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, ustaleniami dokonanymi pomiędzy obiema stronami oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 3. Wykonawca, w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej, zobowiązany jest na własny koszt do: 1) Prowadzenia magazynów środków chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z przepisami ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542), przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli magazynu w zakresie: wykorzystania magazynu zgodnie z przeznaczeniem, porządku, stosowanych środków chemicznych, 2) Zapewnienia parametrów wody basenowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016), zwanym dalej w Umowie Rozporządzeniem, 3) Zakupu środków chemicznych i odczynników niezbędnych do zapewnienia parametrów wody basenowej zgodnych z Rozporządzeniem 4) Dokonywanie oceny spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, zgodnie z § 3 Wymienionego powyżej Rozporządzenia, przy czym koszty badań wynikających z przepisów będzie ponosił Zamawiający za wyjątkiem chloru wolnego, 5) Dbania o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń, zgodnie z instrukcjami obsługi, które dostarczy Zamawiający, 6) Konserwacji urządzeń, 7) Kalibracji urządzeń kontrolno - pomiarowych przy użyciu roztworów buforowych sukcesywnie zakupywanych i dostarczanych transportem własnym oraz aktualizowania oprogramowania służącego do wizualizacji procesów, 8) Dbania o czystość i porządek na stacji uzdatniania wody, w zakresie hal basenowych oraz basenu zewnętrznego, czyszczenie niecek własnym odkurzaczem samobieżnym i ręcznym oraz codzienne czyszczenie ścian niecek basenowych tzw. linii wodnej środkami chemicznymi zgodnymi z instrukcją obsługi niecek basenowych, codziennej dezynfekcji posadzki z wykładziny EPDM pomieszczenia mokrego placu zabaw dla dzieci środkami chemicznymi stosowanymi do wykładziny EPDM (usługa czyszczenia niecek basenowych oraz dezynfekcji wykładziny EPDM może odbywać się w godzinach od 0,00 do 6,00), 9) Zapewnienie stałego dyżuru na terenie Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku, umożliwiającego wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy, to jest minimum jednego stanowiska pracy, przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. 10) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco przekazywać Zamawiającemu pisemne decyzje Sanepid, w tym także badania fizykochemiczne, oraz bakteriologiczne niecek basenowych, otoczenia (plaże basenowe), wanien whirlpool wykładziny EPDM wodnego placu zabaw dla dzieci oraz protokołów pokontrolnych, 11) Wykonawca pokrywa wszystkie koszty z wyłączeniem niecek basenowych, wanien whirlpool, wykładziny EPDM wodnego placu zabaw dla dzieci z użytkowania z tytułu niespełnienia parametrów fizykochemicznych oraz bakteriologicznych określonych w Rozporządzeniu, 12) Zamawiający zobowiązuje się do: a) Zapewnienia Wykonawcy dostępu do wszystkich pomieszczeń i instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac będących przedmiotem umowy, b) Zapewniania dostępu do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla personelu Wykonawcy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
24962000-5


Dodatkowe kody CPV:
45232430-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
566869.92

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU Anchem Zbigniew Wojciul
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 78-320
Miejscowość: Połczyn Zdrój
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
397290.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 397290.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 652392.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: g.juszczynski@trzyfale.slupsk.pl,
tel: 59 8418408,
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-06-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 563686-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 5/3F/2019
Data publikacji zamówienia: 2019-06-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.trzyfale.slupsk.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.trzyfale.slupsk.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
24962000-5 Chemikalia do uzdatniania wody
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług w zakresie obsługi stacji uzdatniania wody basenowej w Parku Wodnym Trzy Fale Sp. z o. o. w Słupsku PPHU Anchem Zbigniew Wojciul
Połczyn Zdrój
2019-10-30 397 290,00