Góra Kalwaria: Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest


Numer ogłoszenia: 56554 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 1.Odbioru eternitu (odpadów zawierających azbest) ze wskazanych przez Zamawiającego posesji prywatnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 2.Poinformowanie mieszkańców, od których będą odbierane odpady, o dokładnym terminie odbioru. 3.Zapewnienie własnego załadunku (przygotowanie odpadów do transportu) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Wyrażenie odpadów na terenie posesji przy pomocy wagi z homologacją. 5.Wywozu odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. ( Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 6.Transport odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów. 7.Potwierdzenie od osoby przekazującej azbest do utylizacji - tj. podpis oświadczenia z ilością odbieranego odpadu - sztuk. 8.Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie ich wykonania. 9.Zapewnienie należytych warunków BHP i ppoż na terenie wykonywanej usugi. Po wykonaniu prac Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 1.Odbioru eternitu (odpadów zawierających azbest) ze wskazanych przez Zamawiającego posesji prywatnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 2.Poinformowanie mieszkańców, od których będą odbierane odpady, o dokładnym terminie odbioru. 3.Zapewnienie własnego załadunku (przygotowanie odpadów do transportu) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Wyrażenie odpadów na terenie posesji przy pomocy wagi z homologacją. 5.Wywozu odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. ( Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 6.Transport odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów. 7.Potwierdzenie od osoby przekazującej azbest do utylizacji - tj. podpis oświadczenia z ilością odbieranego odpadu - sztuk. 8.Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie ich wykonania. 9.Zapewnienie należytych warunków BHP i ppoż na terenie wykonywanej usugi. Po wykonaniu prac Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać decyzję (zezwolenie) zezwalająca na transport odpadów 170601* ; 170605* zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji tego typu usługi tj. musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składani ofert wykonał min. 1 usługę polegającą na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest o wartości nie mniejszej niż. 60.000 zł


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować waga z homologacją umożliwiającą ważenie odbieranych odpadów na poszczególnych posesjach.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik numer 3 Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy; W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania przetargowego, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia Publiczne.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest


Numer ogłoszenia: 276646 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 56554 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: 1. Odbioru eternitu (odpadów zawierających azbest) ze wskazanych przez Zamawiającego posesji prywatnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 2. Poinformowanie mieszkańców, od których będą odbierane odpady, o dokładnym terminie odbioru. 3. Zapewnienie własnego załadunku (przygotowanie odpadów do transportu) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Wyrażenie odpadów na terenie posesji przy pomocy wagi z homologacją. 5. Wywozu odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów tj. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. ( Dz.U.Nr 71, poz. 649 z późn. zm.) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 6. Transport odpadów własnym pojazdem specjalistycznym z zachowaniem obowiązujących przepisów. 7. Potwierdzenie od osoby przekazującej azbest do utylizacji - tj. podpis oświadczenia z ilością odbieranego odpadu - sztuk. 8. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie ich wykonania. 9. Zapewnienie należytych warunków BHP i ppoż na terenie wykonywanej usugi. Po wykonaniu prac Wykonawca wystawi Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadu do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.51.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany GRAFFITI Paweł Lewandowski, {Dane ukryte}, 88-200 Radziejów, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 97560,97 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63840,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  63840,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  114624,72


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-02-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5655420130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-02-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 253 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Zamówienia Publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90510000-5 Usuwanie i obróbka odpadów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest Zakład Ogólnobudowlany GRAFFITI Paweł Lewandowski
Radziejów
2013-07-15 63 840,00