Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi


Numer ogłoszenia: 56768 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście , ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, faks 042 6385775.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest : 1.1.Sporządzenie ekspertyzy budowlanej dot. niecki stawu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej (ustalenie przyczyn wycieku wody ze stawu) wraz z propozycjami działań naprawczych oraz podanie orientacyjnych kosztów remontu. 1.2.Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, załatwienia wszelkich formalności i uzgodnień (w tym zatwierdzenie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.42.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. 1.2.Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia z ważnymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej 1.3.Wykaz zrealizowanych usług (min. dwóch prac o wartości co najmniej 20.000,00 zł każda) z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, zbliżonych co do zakresu niniejszego zamówieniem, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykaz osób niezbędnych do wykonania zamówienia z ważnymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212, koszt SIWZ 8,00 zł.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.03.2010 godzina 10:00, miejsce: UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi


Numer ogłoszenia: 101318 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 56768 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łódź Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153/211, 90-440 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385757, 6385756, faks 042 6385775.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest : 1.1.Sporządzenie ekspertyzy budowlanej dot. niecki stawu oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej (ustalenie przyczyn wycieku wody ze stawu) wraz z propozycjami działań naprawczych oraz podanie orientacyjnych kosztów remontu. 1.2.Sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, załatwienia wszelkich formalności i uzgodnień (w tym zatwierdzenie projektu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.42.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PeDePe Biuro Projektów Budowlanych i Wycen Nieruchomości, ul. Pokładowa 58, 93-492 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 28420,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31720,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31720,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  31720,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5676820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-03-02
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 92 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: UMŁ Delegatura Łódź-Śródmieście, ul. Piotrkowska 153, Referat Komunalny II p. pok. 212, koszt SIWZ 8,00 zł
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej uszczelnienia niecki stawu w Parku im. Stanisława Staszica w Łodzi PeDePe Biuro Projektów Budowlanych i Wycen Nieruchomości
ul. Pokładowa 58, 93-492 Łódź, woj. łódzkie
2010-04-12 31 720,00