TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
NDNr dokumentu56963-2017
PDData publikacji14/02/2017
OJDz.U. S31
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany10/02/2017
DTTermin24/02/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura3 - Procedura przyspieszona ograniczona
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OCPierwotny kod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa obronna (2009/81/WE)

14/02/2017    S31    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2017/S 031-056963

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi


Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 006
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Marzena Brudnowska
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Parter, pok. nr 009, 006
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Marzena Brudnowska
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń górniczych
na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice”
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia przekazania stanowiska pracy Wykonawcy. Przekazanie stanowiska pracy nastąpi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418.000,00 Euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zobowiązani będą do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 45.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT do 120 dni w formie przelewu.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku o którym mowa w pkt.1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawców) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz jednoznacznie wskazywać wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt.1.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt III.2.1 (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
O udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa mogą ubiegać się Wykonawcy, zgodnie z art. 131d ust. 1 ustawy pzp, mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień;
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa


Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, w szczególności:
1) ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień;
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 131 e ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ww. ustawy;
3) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Na etapie składania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do Wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (załączniki o których mowa w niniejszym ogłoszeniu udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego) winno zostać załączone:
a) aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ustawy pzp, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
c) Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także przedmiotowe oświadczenie tych podmiotów oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, wg załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia, określające w szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia realizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wszystkie oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale.
3. W terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca (pod rygorem wykluczenia z postępowania) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
4. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryterium oceny ofert, będzie zobowiązany do złożenia oświadczeń i dokumentów (określonych w SIWZ) potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe


Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy tj.
1. dotyczącego zdolności technicznej: wymagane jest posiadanie zdolności technicznej polegającej na wykonaniu lub wykonywaniu:
—jednego zamówienia dotyczącego przeglądów lub kompletacji maszyn i urządzeń górniczych (np. przenośniki taśmowe, przenośniki zgrzebłowe, kruszarki, kolejki KSP, kołowroty, wentylatory, pompy, obudowa zmechanizowana) o wartości minimum 150 000 PLN netto,
i
—jednego zamówienia dotyczącego przeglądu obudowy indywidualnej lub przeglądu z badaniem kontrolnym stojaków SHC o wartości minimum 50 000 PLN netto,
w zakładach górniczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
W przypadku braku prowadzenia robót w wymaganym zakresie w Zakładach Górniczych JSW S.A. wymagane jest posiadanie w/w wiedzy i doświadczenia z innych kopalń węgla kamiennego.
2. dotyczącego zdolności zawodowej: wymagane jest
a) dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w obowiązującej ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli nad robotami stanowiącymi przedmiot zamówienia w ilości min 2 osoby w tym:
—1 osoba dozoru – specjalność mechaniczna,
—1 osoba dozoru – specjalność elektryczna,
b)dysponowanie osobami posiadającymi pozostałe uprawnienia, kwalifikacje przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem w ilości min 31 osób w tym:
—ślusarz – 19 osoby,
—ślusarz – spawacz – 8 osób,
—ślusarz posiadający uprawnienia do naprawy i konserwacji sprzętu spawalniczego – 1 osoba,
—kowal – 1 osoba,
—elektromonter sprzętu elektrycznego o napięciu do 1kV – 2 osoby,
II. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Obowiązująca ustawa Prawo geologiczne i górnicze.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej W związku z zwiększeniem ilości frontów eksploatacyjnych na kopalni ( zwiększenie ilości przodków górniczych i planowane uruchomienie wydobycia na kolejnych trzech ścianach) i z licznymi odejściami pracowników KWK „Knurów-Szczygłowice” na odprawy jednorazowe oraz emerytury pracowników, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na regenerację narzędzi ręcznych, konserwacji sprzętu spawalniczego, obsługi centralnej emulsowni, przeglądu i kompletacji maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” i zawarcia umowy. Kopalnia nie dysponuje odpowiednią ilością pracowników z fachową wiedzą i odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji ww. zakresu usług. Obecny stan osobowy Kopalni powoduje utrudnienia w doborze odpowiedniej załogi spośród obecnie zatrudnionych pracowników. Ponadto zwiększa się zakres usług obowiązującej umowy.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Zamawiający nie ogranicza maksymalnej liczby kandydatów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia na podstawie kryteriów spełnia / nie spełnia w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z możliwością żądania dokumentów zgodnie z art. 26 ust 2f. Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców co do których brak jest podstaw wykluczenia i spełniających warunki.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak

Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną pod adresem https://jsw.logintrade.net., stosownie do przepisów art. 91a-91e Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
— dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
— dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
— dla Windows 8: Internet Explorer 11
— dla Windows 10: Internet Explorer 11
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa,
a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu
o kryterium cena (brutto) (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100)5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
6. Minimalna wysokość postąpienia: 40 000 PLN brutto
7. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
10. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego:
a) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
b) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.
11. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje:
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej;
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia;
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu.
12. Zamawiający powiadomi, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
82/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.2.2017 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W przedmiotowym postępowaniu dopuszcza się niżej wymienione sposoby porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami:
— pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.);
— osobiście,
— za pośrednictwem faksu na numer (0048 32) 4762671
W związku z powyższym wszelką korespondencję Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub faksem, za wyjątkiem Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VIII niniejszej Informacji (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy) dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
Korespondencja przekazywana przez Wykonawcę pisemnie winna być składana na adres:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
Al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: (0048 32) 7564113
fax: (0048 32) 4762671

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

W przypadku przekazania korespondencji za pomocą faksu wymaga się, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

Wniosek wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.jsw.pl/przetargi

Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Grażyna Pytel
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
pok. nr 009 w godz. 7:00-15:00
tel.: (0048 32) 7564423
fax: (0048 32) 4762671
Marzena Brudnowska
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
pok. nr 006 w godz. 7:00-15:00
tel.: (0048 32) 7564329
fax: (0048 32) 4762671
2. Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1) Wniosek należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
3) Wniosek należy złożyć na formularzu „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) Wniosek musi być podpisany (wraz z pieczęcią imienną) przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz lub upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do podpisania Wniosku winno być dołączone do Wniosku (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o ile prawo do podpisania Wniosku nie wynika z innych dokumentów dołączonych do Wniosku. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania Wniosku obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z Wnioskiem, z zastrzeżeniem pkt. 6.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7) Zaleca się, aby każda zapisana strona Wniosku była kolejno ponumerowana, a w treści Wniosku umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się Wniosek.
8) Zaleca się, aby Wniosek posiadał spis treści z uwzględnieniem numeracji stron.
9) W przypadku, gdyby Wniosek zawierał informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych we Wniosku informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa... (nazwa przedsiębiorstwa)”, odrębnie od pozostałych informacji zawartych we Wniosku.
Za tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10) Wszelkie zmiany w treści Wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej/osób podpisujących Wniosek.
W przeciwnym przypadku poprawki, przekreślenia i dopiski nie będą uwzględniane.
11) Wniosek musi być przygotowany w ten sposób, by wszystkie strony Wniosku były połączone, z zastrzeżeniem pkt. 9, w sposób umożliwiający wykonanie kopii Wniosku. Sposób połączenia Wniosku powinien umożliwić wykonanie kserokopii każdej strony w całości.
12) Wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców winny być aktualne i przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 6.
13) Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
14) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia tylko jeden Wniosek.
15) Wniosek składa się w jednym egzemplarzu.
16) Wniosek należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kopercie trwale zamkniętej oraz oznaczonej w następujący sposób:
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
parter, pok. nr 39
„Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: /znak sprawy/
....................................................................................................................................................
(temat postępowania)
....................................................................................................................................................
(pełna nazwa Wykonawcy (firma))
...................................................................................................................................................
(adres)
17) Przed upływem terminu składania Wniosku Wykonawca może zmienić złożony Wniosek, wprowadzić do niego poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być opakowane i oznaczone tak jak Wniosek, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem: „ZMIANA”. Koperta oznakowana wyrazem „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu Wniosku Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostanie dołączona do Wniosku, której dotyczy zmiana.
18) Przed upływem terminu składania Wniosku, Wykonawca może wycofać złożony Wniosek. Oświadczenie o wycofaniu musi być opakowane i oznaczone tak jak Wniosek, a koperta dodatkowo musi być oznaczona wyrazem: „WYCOFANIE”. Koperta oznakowana wyrazem „WYCOFANIE” będzie otwierana w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonym Wnioskiem.
19) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem Wniosku.
20) Zamawiający zwraca wniosek złożony po terminie na zasadach opisanych w art. 50 ust. 2 ustawy. Doręczenie wniosku do innego miejsca niż wskazane wyżej nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku w sposób skuteczny. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu wniosku przez operatora pocztowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.2.2017
TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
NDNr dokumentu291263-2017
PDData publikacji26/07/2017
OJDz.U. S141
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura przyspieszona ograniczona
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany25/07/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura3 - Procedura przyspieszona ograniczona
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
OCPierwotny kod CPV50530000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa obronna 2009/81/WE

26/07/2017    S141    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

2017/S 141-291263

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671


Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia przekazania stanowiska pracy Wykonawcy. Przekazanie stanowiska pracy nastąpi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50530000

II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 5 035 128 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: tak
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
82/ZZ/16
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 031-056963 z dnia 14.2.2017

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 - Nazwa: Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
4.7.2017
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Z. E. EKO-EL THERM II Elżbieta Pakul
ul. Staszica 1/127
44-193 Knurów
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 409 291,70 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 035 128 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 5 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Konserwator II S.C. Z. rajca, M. Rajca, ul. Pocztowa 12c, 44-190 Knurów – 2 % wartości zamówienia tj. Przegląd obudowy indywidualnej w komorze regeneracji obudowy,
— Carbon Sp. z o.o., ul. Staszica 1, 44-193 Knurów – 3 % – wykonanie części prac objętych zamówieniem przez cały okres realizacji zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.7.2017

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-02-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5696320171
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2017-02-14
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PO]: Przetarg Ograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacja sprzętu spawalniczego, obsługa centralnej emulsowni, przegląd i kompletacja maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Z. E. EKO-EL THERM II Elżbieta Pakul
ul. Staszica 1/127, 44-193 Knurów, woj. ŚLĄSKIE
2017-07-04 5 035 128,00