Ogłoszenie nr 571785-N-2017 z dnia 2017-08-16 r.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12 , 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (URL): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.dzp.cm-uj.krakow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Dział Zamówień Publicznych UJ CM, ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

Numer referencyjny:
141.2711.42.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym) ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający zapewnia zakup materiałów eksploatacyjnych do 60% wartości wynagrodzenia umownego, natomiast nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem badawczym wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz naukowo-badawczej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie może być częściowe finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczących różnych programów w ramach realizowanych przez Zamawiającego umów, projektów, grantów itp. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Wykaz jednostek, do których mają być dostarczane materiały eksploatacyjne zawiera załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (dwa pliki w formacie Excel) . 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, bez żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i/lub nazwą producenta. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne) muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 1.5 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.5.1 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 1.5.2 Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzić kompletność i prawidłowość złożonego zamówienia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić tę okoliczność do osoby wskazanej w § 3 ust. 9 wzoru umowy. 1.5.3 Dostawę wraz transportem zamówionych materiałów eksploatacyjnych na wskazany w zamówieniu adres (do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 2 formularza oferty. *warunek dodatkowo punktowany 1.5.4 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia lub z krótszym niż wymagany terminem ważności, dostarczenie brakującego asortymentu w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia. 1.5.5 Dostarczenia osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM Sekcji Zakupów przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji papierowej i elektronicznej raportów: najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca - raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc; najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca - raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału; do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy, raportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru. 1.5.6 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.5.7 Udzielenie gwarancji minimum 12 miesięcy. 1.6 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.7 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik o takich samych lub lepszych parametrach jak towar wycofany (zawieszony) z produkcji, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 1.8 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał nazwy własne produktów wzorcowych, które należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. 1.8.1 Wykonawca winien zaproponować taki produkt równoważny, który zagwarantowuje nie gorszą jakość wydruku, taką samą lub lepszą wydajność czy pojemność. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element. 1.8.2 Zaoferowane artykuły równoważne winny być określone poprzez nazwę producenta zamienników, symbolu/kodu artykułu oraz poprzez informację co do wydajności/ pojemności/ liczby stron formatu A4 możliwa do zadrukowania (nie dotyczy folii, taśm, bębnów). 1.8.3 Zamawiający zastrzega, iż w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów równoważnych, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 1.8.4 W przypadku trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego użytkowanie sprzętu z przyczyn związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na taki sam produkt lub w przypadku braku na rynku urządzenia tego typu na urządzenie o parametrach nie gorszych niż to trwale uszkodzone w wyniku użycia wadliwego materiału eksploatacyjnego (po uprzedniej akceptacji modelu przez Zamawiającego). 1.8.5 Większość urządzeń biurowych posiada aktualną gwarancję producenta. Jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z niewłaściwego funkcjonowania materiałów równoważnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia lub nastąpi uszkodzenie użytkowanego sprzętu, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca w drodze stosownej umowy będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy tego urządzenia w okresie odpowiadającym utraconej gwarancji. 1.8.6 W przypadku kiedy w ramach reklamacji wymieniony materiał równoważny dalej wykazuje wady, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w ramach obowiązującej umowy w tym również i obowiązującej w umowie ceny, kolejnego materiału wolnego od wad. 1.8.7 Zamawiający zaznacza, iż materiały równoważne muszą zapewnić bardzo dobrą jakość wydruku na każdym rodzaju papieru o gramaturze zgodnej z funkcją urządzenia drukującego, a w szczególności na papierze białym obustronnie powlekanym o gramaturze 250 g/m2 wykorzystywanym do drukowania świadectw ukończenia studiów jak i papierze celulozowym obustronnie powlekanym o gramaturze 170g/m2 do drukowania odpisów dyplomów ukończenia studiów. Druk winien być czytelny i wyraźny bez smug czy rozmazań. 1.9 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, a Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych / kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy wraz z kalkulacją cenowe stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 08.11.2017 r. do dnia 08.11.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne. 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego musi złożyć dla wszystkich zaoferowanych produktów: 4.1 - raporty, certyfikaty, świadectwa, atesty lub inne dokumenty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone ww. dokumenty były w wersji papierowej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.2 - Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa lub inny równoważny dokument dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) lub im równoważnymi. Zamawiający wymaga aby dostarczone ww. dokumenty były w wersji papierowej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.3 - wzory opakowań oferowanych artykułów w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii (wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta). Informacje takie mogą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej (np. płyty cd, dvd), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych, ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie dostawy określonych materiałów eksploatacyjnych.


II.5) Główny kod CPV:
30192113-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30192113-6
30192320-0
30192300-4
30125110-5
30125120-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2017-11-08   lub
zakończenia:
2018-11-08


II.9) Informacje dodatkowe:
Sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 08.11.2017r do 08.11.2018r. lub do wyczerpania wartości umowny, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postepowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postepowaniu.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, natomiast w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 2 zamówienia obejmujące sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych (tj. tonery i/lub tusze) – o łącznej wartości wykazanych dwóch dostaw nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto. Zamawiający przez jedno zamówienie rozumie dostawę zrealizowaną lub realizowaną w ramach jednego kontraktu (umowy), w opisanym w zdaniu poprzednim zakresie i określonej wymaganej wartości, która w przypadku zamówienia realizowanego (okresowego lub ciągłego) musi być wykazana najpóźniej na dzień upływu terminu składania ofert. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik D do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykaz należy sporządzić wg wzoru i wytycznych zawartych w załączniku D do SIWZ – „Wykaz dostaw”,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Dla wszystkich zaoferowanych produktów: 1 - raporty, certyfikaty, świadectwa, atesty lub inne dokumenty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone ww. dokumenty były w wersji papierowej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 2 - Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa lub inny równoważny dokument dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) lub im równoważnymi. Zamawiający wymaga aby dostarczone ww. dokumenty były w wersji papierowej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 3 - wzory opakowań oferowanych artykułów w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii (wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta). Informacje takie mogą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej (np. płyty cd, dvd), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych, ich parametrów z wymaganiami SIWZ.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów, które będą potwierdzały w sposób jednoznaczny, że zaoferowane produkty ekologiczne posiadają wspólnotowe bądź krajowe oznaczenia ekologiczne typu: Ecolabel, Blue Angel lub inne równoważne, wystawione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE dla poszczególnych grup wyrobów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.42.2017. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej zaleca się załączenie kopii przelewu do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena50,00
Jakość30,00
Termin dostawy10,00
Produkty ekologiczne10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy – prawo zamówień publicznych 2. zmiany, w tym zmian istotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj.: 1) zmiana terminu wykonania zamówień zgłaszanych w trybie § 3 ust. 4 wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy , nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec , ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: ogłoszone stany klęski żywiołowe, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny, 2) zmiany postanowień umowy związane ze: a)zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); b)zmianą numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie , c) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, d)zmianą w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy, e) zmianą sposobu, terminów dostarczania raportów, o których mowa w § 1 ust. 3, f) zmianą numeru katalogowego materiału eksploatacyjnego objętego przedmiotem umowy lub jego loga/znaku firmowego, g)zmianą nazwy materiału eksploatacyjnego przez producenta przy zachowaniu jego parametrów, 3) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, 4) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego 5) zmiana terminu wykonania zamówienia zgłaszanych w trybie § 3 ust. 4 wywołana wystąpieniem okoliczności o której mowa w § 1 ust. 12 .

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 4582 KB
Ogłoszenie nr 500018361-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
571785-N-2017

Data:
16.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-29, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-31, godzina: 11:00,

 

Rozmiar pliku: 4586 KB
Ogłoszenie nr 500017079-N-2017 z dnia 23-08-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
571785-N-2017

Data:
16.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-25, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-29, godzina: 11:00,

 

Rozmiar pliku: 4583 KB
Ogłoszenie nr 500020351-N-2017 z dnia 30-08-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
571785-N-2017

Data:
16.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-31, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-08, godzina: 11:00,

 

Rozmiar pliku: 4583 KB
Ogłoszenie nr 500024445-N-2017 z dnia 06-09-2017 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
571785-N-2017

Data:
16.08.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-08, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-11, godzina: 11:00,

 

Rozmiar pliku: 30836 KB
Ogłoszenie nr 500053549-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571785-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500017079-N-2017; 500018361-N-2017; 500020351-N-2017; 500024445-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Krajowy numer identyfikacyjny 127000040, ul. Św. Anny  12, 31-008   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 433 27 29, e-mail dzp@cm-uj.krakow.pl, faks 12 398 37 01.
Adres strony internetowej (url): www.dzp.cm-uj.krakow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia Publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
141.2711.42.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Zakres rzeczowy objęty formularzem cenowym jest największym, możliwym zakresem dostaw przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku (formularzu cenowym) ilości zamawianych materiałów eksploatacyjnych są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego. Zamawiający zapewnia zakup materiałów eksploatacyjnych do 60% wartości wynagrodzenia umownego, natomiast nie zrealizowanie pozostałej części wartości przedmiotu umowy nie będzie stanowiło podstaw do zgłaszania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. Z uwagi na fakt, iż urządzenia, do których zamawiane są materiały eksploatacyjne w dużej mierze są urządzeniami specjalistycznymi i często współpracujące ze sprzętem badawczym wysokiej klasy, Zamawiający zainteresowany jest zakupem materiałów eksploatacyjnych o najwyższej jakości, zapewniających bezawaryjną pracę sprzętu. 1.2 Zakres zamówienia obejmuje zakup, dostawę do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej oraz naukowo-badawczej, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Zamówienie może być częściowe finansowane ze środków Unii Europejskiej dotyczących różnych programów w ramach realizowanych przez Zamawiającego umów, projektów, grantów itp. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania zawiera kalkulacja cenowa stanowiąca załącznik A do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ. Wykaz jednostek, do których mają być dostarczane materiały eksploatacyjne zawiera załącznik B do Formularza oferty stanowiący integralną część SIWZ (dwa pliki w formacie Excel) . 1.4 Przedmiot zamówienia obejmuje materiały eksploatacyjne fabrycznie nowe, bez żadnych elementów pochodzących z recyklingu, czy też elementów wcześniej używanych, czy modyfikowanych. Wszystkie materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne) muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy) z naniesionym na opakowaniu opisem identyfikującym produkt oraz listą urządzeń, do których dany artykuł jest przystosowany, oznaczone logo (znakiem firmowym producenta) i/lub nazwą producenta. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne (oryginalne czy też równoważne) muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 1.5 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.5.1 Zapewnienie dokonywania sukcesywnych zamówień: - za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną, - bezpośrednio w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do potwierdzenia odbioru zamówienia (odpowiednio: faksem, pisemnie na kopii zamówienia lub drogą mailową). Zamówienia będą składane od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 1.5.2 Wykonawca zobowiązany będzie sprawdzić kompletność i prawidłowość złożonego zamówienia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest zgłosić tę okoliczność do osoby wskazanej w § 3 ust. 9 wzoru umowy. 1.5.3 Dostawę wraz transportem zamówionych materiałów eksploatacyjnych na wskazany w zamówieniu adres (do miejsca oraz pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia, zgodnie z terminem zadeklarowanym w pkt 2 formularza oferty. *warunek dodatkowo punktowany 1.5.4 W przypadku dostarczenia niekompletnej partii zamówienia lub z krótszym niż wymagany terminem ważności, dostarczenie brakującego asortymentu w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia. 1.5.5 Dostarczenia osobie upoważnionej przez Zamawiającego do Działu Zaopatrzenia UJ CM Sekcji Zakupów przy ul. Grzegórzeckiej 20, Kraków, w wersji papierowej i elektronicznej raportów: najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca - raportu z realizacji zamówień za poprzedni miesiąc; najpóźniej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca - raportu zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla danego materiału; do 7 dni od daty zakończenia realizacji umowy, raportu zbiorczego zawierającego ilości wykorzystanych poszczególnych pozycji umowy dla całego czasu jej realizacji, wg wzoru. 1.5.6 Zapewnienie bezpiecznego opakowania zabezpieczającego przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. 1.5.7 Udzielenie gwarancji minimum 12 miesięcy. 1.6 Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia, aż do chwili potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego. 1.7 W przypadku zawieszenia produkcji lub wycofania z produkcji towaru wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę na jego odpowiednik o takich samych lub lepszych parametrach jak towar wycofany (zawieszony) z produkcji, pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. 1.8 Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia podał nazwy własne produktów wzorcowych, które należy je traktować wyłącznie jako przykład wyrobu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia; w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę wyrób równoważny będzie spełniał minimum wymogów jakie oczekuje Zamawiający tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SIWZ. Asortyment zaproponowany, jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego co należy udokumentować w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. 1.8.1 Wykonawca winien zaproponować taki produkt równoważny, który zagwarantowuje nie gorszą jakość wydruku, taką samą lub lepszą wydajność czy pojemność. W przypadku, kiedy produkt oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycie atramentu/tonera, produkt równoważny winien posiadać analogiczny element. 1.8.2 Zaoferowane artykuły równoważne winny być określone poprzez nazwę producenta zamienników, symbolu/kodu artykułu oraz poprzez informację co do wydajności/ pojemności/ liczby stron formatu A4 możliwa do zadrukowania (nie dotyczy folii, taśm, bębnów). 1.8.3 Zamawiający zastrzega, iż w przypadku awarii urządzenia spowodowanej niewłaściwym funkcjonowaniem materiałów równoważnych, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu. Podstawą zapłaty będzie opinia i faktura autoryzowanego serwisu dokonującego naprawy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 1.8.4 W przypadku trwałego uszkodzenia ograniczającego lub uniemożliwiającego użytkowanie sprzętu z przyczyn związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na taki sam produkt lub w przypadku braku na rynku urządzenia tego typu na urządzenie o parametrach nie gorszych niż to trwale uszkodzone w wyniku użycia wadliwego materiału eksploatacyjnego (po uprzedniej akceptacji modelu przez Zamawiającego). 1.8.5 Większość urządzeń biurowych posiada aktualną gwarancję producenta. Jeśli na skutek awarii urządzenia wynikłej z niewłaściwego funkcjonowania materiałów równoważnych Zamawiający utraci gwarancję producenta urządzenia lub nastąpi uszkodzenie użytkowanego sprzętu, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca w drodze stosownej umowy będzie zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy tego urządzenia w okresie odpowiadającym utraconej gwarancji. 1.8.6 W przypadku kiedy w ramach reklamacji wymieniony materiał równoważny dalej wykazuje wady, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w ramach obowiązującej umowy w tym również i obowiązującej w umowie ceny, kolejnego materiału wolnego od wad. 1.8.7 Zamawiający zaznacza, iż materiały równoważne muszą zapewnić bardzo dobrą jakość wydruku na każdym rodzaju papieru o gramaturze zgodnej z funkcją urządzenia drukującego, a w szczególności na papierze białym obustronnie powlekanym o gramaturze 250 g/m2 wykorzystywanym do drukowania świadectw ukończenia studiów jak i papierze celulozowym obustronnie powlekanym o gramaturze 170g/m2 do drukowania odpisów dyplomów ukończenia studiów. Druk winien być czytelny i wyraźny bez smug czy rozmazań. 1.9 Wykonawca zobowiązuje się informować UJ CM o bieżących promocjach, a Zamawiający w ramach realizacji umowy ma prawo do uzyskania obniżonej ceny na produkty opisane w przedmiocie zamówienia na podstawie ofert promocyjnych / kodów promocji. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych podanych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy wraz z kalkulacją cenowe stanowiącej załącznik nr 1 do umowy w przypadku bieżących promocji stosowanych przez Wykonawcę na produkty objęte przedmiotem umowy. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, czyli sukcesywnie w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 08.11.2017 r. do dnia 08.11.2018r. lub do wyczerpania wartości umowy, jeśli nastąpi to przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty kalkulację cenową stanowiącą załącznik A do Formularza oferty zawierającą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczne i funkcjonalne. 4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego musi złożyć dla wszystkich zaoferowanych produktów: 4.1 - raporty, certyfikaty, świadectwa, atesty lub inne dokumenty z testów wydajności wykonanych wg standardów norm: norma dla tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, norma dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19758 i normy ISO/IEC 24711 oraz ISO/IEC 24712 dla wkładów atramentowych lub norm równoważnych. Zamawiający wymaga aby dostarczone ww. dokumenty były w wersji papierowej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.2 - Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa lub inny równoważny dokument dla zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych przygotowanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 2006 Nr 396 s. 1) zmienionego Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (substancje CMR) (Dz. U. UE L 2014 Nr 93 s. 24) lub im równoważnymi. Zamawiający wymaga aby dostarczone ww. dokumenty były w wersji papierowej w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. 4.3 - wzory opakowań oferowanych artykułów w postaci wydruku ze strony producenta lub fotografii (wydruki i fotografie muszą być czytelne tj. pozwalające w sposób jednoznaczny identyfikować produkt, listę urządzeń do których dany artykuł jest przystosowany, logo oraz nazwę producenta). Informacje takie mogą zostać dołączone do oferty w postaci elektronicznej (np. płyty cd, dvd), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych materiałów eksploatacyjnych, ich parametrów z wymaganiami SIWZ. 5. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji i rękojmi dla całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie dostawy określonych materiałów eksploatacyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30192113-6


Dodatkowe kody CPV:
30192113-6, 30192320-0, 30192300-4, 30125110-5, 30125120-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
427859.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM Data S. C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Email wykonawcy: przetargi@jmdata.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
359631.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 201905.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 924773.94
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Św. Anny 12, 31-008 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: dzp@cm-uj.krakow.pl
tel: 12 433 27 29
fax: 12 398 37 01
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 571785-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: 141.2711.42.2017
Data publikacji zamówienia: 2017-08-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 440 dni
Wadium: 10 ZŁ
Szacowana wartość* 333 PLN  -  500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 50%
WWW ogłoszenia: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Informacja dostępna pod: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30192300-4 Taśmy barwiące
30192320-0 Taśmy do drukarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. JM Data S. C. Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2017-11-05 359 631,00