Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572814-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zadanie nr 2: Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 33120312800000, ul. 4 Marca  3 , 75-901  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, e-mail 17wog.przetargi@ron.mil.pl, 17wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 45 62 44.
Adres strony internetowej (URL): www.17wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.17wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Tak Zapośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dn. 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 529 z 2015 r. poz. 1830) , za pośrednictwem posłańca, lub osobiście.
Adres:
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Koszalinie, ul. 4-go Marca 3, 75-901 Koszalin


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zadanie nr 2: Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.

Numer referencyjny:
39/WOG/U/Infrastr./19

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie z podziałem na dwa zadania, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - „CZĘŚĆ A” i zadania nr 2 - „ CZĘŚĆ B” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, realizowanego w związku z art. 18 ust. 2, zgodnie z art.12 ust 1pkt. 4), art. 25 i art. 26 Ustawy prawo budowlane dla zadania nr 1: „Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin” oraz dla zadania nr 2: „Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie. W ramach usług należy: 1) zadanie nr 1 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem obiektu budowlanego nr 27 w kompleksie wojskowym Bobolin, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane ((t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); 2) zadanie nr 2 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); - kontrola terminowości wykonywania robót budowlanych, - organizowanie rad budowy - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, - udział w odbiorach częściowych i końcowym robót budowlanych, - kompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej, - końcowe rozliczenie zadania remontowego. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz oferty. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ, odpowiednio dla zadania nr 1 i nr 2.


II.5) Główny kod CPV:
71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45100000-8
71520000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2021-07-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-07-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia: - dla zadania nr 1 : od dnia podpisania umowy do 26.09.2020 r., jednakże nie dłużej niż do dnia zakończenia i końcowego rozliczenia zadania remontowego - jeżeli zakończenie nastąpi przed 26.09.2020r.; - dla zadania nr 2 : od dnia podpisania umowy do 31.07.2021 r., jednakże nie dłużej niż do dnia zakończenia i końcowego rozliczenia zadania remontowego - jeżeli zakończenie nastąpi przed 31.07.2021r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w/w zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w/w zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże że: dysponuje osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: (1) minimum jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); (2) minimum jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730) ) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); (3) minimum jedną osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278); (4) Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. (5) Zamawiający wymaga aby w/w osoby wykazały się członkostwem w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadały aktualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i aktualne Zaświadczenia przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w branżach: konstrukcyjno–budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 4 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przewidzianych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót (konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Zamawiający nie określa warunków selekcji w/w zakresie.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie określa warunków selekcji w/w zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 17wog.wp.mil.pl, zakładka Pozostałe/Zamówienia publiczne/2019/powyżej 30000 euro informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazują Zamawiającemu wraz z oświadczeniem (wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) . Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czytelny podpis lub pieczęć imienna i parafa). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie zawodowe inspektora robót konstrukcyjno-budowlanych20,00
Doświadczenie zawodowe inspektora robót sanitarnych10,00
Doświadczenie zawodowe inspektora robót elektrycznych10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) zmiany wartości brutto umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatkowej podatku od towarów i usług VAT dotyczącej zakresu przedmiotu zamówienia; 2) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych; 3) zmiany podwykonawców w przypadku, wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę; Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6 uPzp. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 75-901 Koszalin, ul. 4-go Marca 3; • Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. 4 Marca 3, 75 – 901 Koszalin, telefonicznie pod numerem: 261 456 024, 261 456 877, lub mailowo: 17wog.przetargi@ron.mil.pl • inspektorem ochrony danych osobowych w 17 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest Pani Ewelina LICKIEWICZ, kontakt: 261 456 839.; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Odziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania): Zadanie nr 1- Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno - użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin” oraz dla Zadania nr 2: „Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie” – numer postępowania: 39/WOG/U/Infrastr./19. • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO znajduje się w Formularzu oferty.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
REMONT OBIEKTU BUDOWLANEGO NR 27, POLEGAJĄCY NA DOSTOSOWANIU DO OBOWIĄZUJĄCYCH NORM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM BOBOLIN.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie z podziałem na dwa zadania, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - „CZĘŚĆ A” – załącznik nr 1 do SIWZ. W ramach usług należy: zadanie nr 1 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem obiektu budowlanego nr 27 w kompleksie wojskowym Bobolin”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane ((t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 - usługa wykonywana będzie na terenie obiektu budowlanego - schron nr 27, zlokalizowany na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Nadmorskiej w Dąbkach. Dane charakteryzujące obiekt budowlany: Zadanie nr 1: - schron jednokondygnacyjny, wysoki, niepodpiwniczony, - o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, - stropodach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej gr. 30 cm, kryty papą, obsypany z góry warstwą gruntu o grubości od 100 do 140 cm; - ściany zewnętrzne żelbetowe, monolityczne gr. 30 cm; - wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, wentylacyjną, grzewczą - powierzchnia zabudowy – 512,00 m2, - powierzchnia użytkowa – 444,86 m2 - kubatura - 2237,70 m3 - wysokość obiektu – ca 5,00 m.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71247000-1, 45100000-8, 71520000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-26

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych 20,00
doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych 10,00
Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych 10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
REMONT BUDYNKU WARSZTATOWEGO NR 55 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W DARŁOWIE.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie z podziałem na dwa zadania, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 - „ CZĘŚĆ B” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, realizowanego w związku z art. 18 ust. 2, zgodnie z art.12 ust 1pkt. 4), art. 25 i art. 26 Ustawy prawo budowlane dla zadania nr 2 „Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie". W ramach usług należy: zadanie nr 2 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); - kontrola terminowości wykonywania robót budowlanych, - organizowanie rad budowy - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, - udział w odbiorach częściowych i końcowym robót budowlanych, - kompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej, - końcowe rozliczenie zadania remontowego. Usługa wykonywana będzie na terenie budynku warsztatowego nr 55 w Darłowie. Dane charakteryzujące obiekt budowlany: - budynek jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony, - o konstrukcji murowanej, - stropodach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, dwuspadowy, kryty papą; - ściany zewnętrzne cegła pełna ceramiczna o gr. 1½ cegły na zaprawie; - wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, grzewczą; - powierzchnia użytkowa – 978,55 m2 - kubatura - 8903,00 m3 - wysokość obiektu – ca 9,00 m.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
71247000-1, 45100000-8, 71520000-9


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-07-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena brutto60,00
Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych20,00
Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych10,00
Doświadczenie zawodowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510183325-N-2019 z dnia 02-09-2019 r.
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zadanie nr 2: Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572814-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
17 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 33120312800000, ul. 4 Marca  3, 75-901  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, e-mail 17wog.przetargi@ron.mil.pl, 17wog.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 45 62 44.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.17wog.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie ( 2 zadania). Zadanie nr 1: Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zadanie nr 2: Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
39/WOG/U/Infrastr./19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie z podziałem na dwa zadania, w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 - „CZĘŚĆ A” i zadania nr 2 - „ CZĘŚĆ B” – załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, realizowanego w związku z art. 18 ust. 2, zgodnie z art.12 ust 1pkt. 4), art. 25 i art. 26 Ustawy prawo budowlane dla zadania nr 1: „Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin” oraz dla zadania nr 2: „Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie”. W ramach usług należy: 1) zadanie nr 1 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem obiektu budowlanego nr 27 w kompleksie wojskowym Bobolin”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane ((t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); 2) zadanie nr 2 - wykonywanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z „remontem budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie”, zgodnie z przepisami wynikające z art. 25, art. 26 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2018 r., 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730.); - kontrola terminowości wykonywania robót budowlanych, - organizowanie rad budowy - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, - aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, - udział w odbiorach częściowych i końcowym robót budowlanych, - kompletowanie pełnej dokumentacji odbiorowej, - końcowe rozliczenie zadania remontowego. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 71247000-1 – nadzór nad robotami budowlanymi, CPV 45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę; CPV 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego. Informacja o miejscu realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 - usługa wykonywana będzie na terenie obiektu budowlanego - schron nr 27, zlokalizowany na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Nadmorskiej w Dąbkach. Zadanie nr 2 - usługa wykonywana będzie na terenie budynku warsztatowego nr 55 w Darłowie. Dane charakteryzujące obiekt budowlany: Zadanie nr 1: - schron jednokondygnacyjny, wysoki, niepodpiwniczony, - o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, - stropodach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej gr. 30 cm, kryty papą, obsypany z góry warstwą gruntu o grubości od 100 do 140 cm; - ściany zewnętrzne żelbetowe, monolityczne gr. 30 cm; - wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, wentylacyjną, grzewczą - powierzchnia zabudowy – 512,00 m2, - powierzchnia użytkowa – 444,86 m2 - kubatura - 2237,70 m3 - wysokość obiektu – ca 5,00 m Zadanie nr 2: - budynek jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony, - o konstrukcji murowanej, - stropodach o konstrukcji żelbetowej monolitycznej, dwuspadowy, kryty papą; - ściany zewnętrzne cegła pełna ceramiczna o gr. 1½ cegły na zaprawie; - wyposażony w instalacje elektryczną, wod-kan, grzewczą; - powierzchnia użytkowa – 978,55 m2 - kubatura - 8903,00 m3 - wysokość obiektu – ca 9,00 m, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wskazania powierzonego zakresu zamówienia oraz firm podwykonawców w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz oferty: 1) Zamawiający w oparciu o art. 36b ust. 1 uPzp żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych o czym mówi art. 36b ust. 1a uPzp. 3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 36b ust. 2 uPzp. 4) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, zgodnie z art. 36ba ust. 1 uPzp. 5) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36ba ust. 2 uPzp. 6) Przepisy pkt 4) i 5) stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, dalszym podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia, zgodnie z art. 36ba ust. 4 uPzp Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ, odpowiednio dla zadania nr 1 i nr 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
71247000-1


Dodatkowe kody CPV:
45100000-8, 71520000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
87192.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Janusz MICHALAK
Email wykonawcy: janusz.michalak@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Cieszkowskiego 25
Kod pocztowy: 76-100
Miejscowość: Sławno
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
31242.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31242.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 143988.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
27/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
134304.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Biuro Obsługi Nieruchomości Inż. Gabriela WOCHNA
Email wykonawcy: g.wochna.bon@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Dzieci Wrzesińskich 19A/8
Kod pocztowy: 75-034
Miejscowość: Koszalin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
59800.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59800.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 247986.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: 4 Marca 3, 75-901 Koszalin
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: 17wog.przetargi@ron.mil.pl, 17wog.przetargi@ron.mil.pl
tel: 261 45 68 15, 261 45 61 95
fax: 261 45 62 44
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 572814-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: 39/WOG/U/Infrastr./19
Data publikacji zamówienia: 2019-07-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.17wog.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: www.17wog.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Remont obiektu budowlanego nr 27, polegający na dostosowaniu do obowiązujących norm funkcjonalno-użytkowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kompleksie wojskowym Bobolin. Zakład Ogólnobudowlany Janusz MICHALAK
ul. Cieszkowskiego 25, 76-100 Sławno, woj.
2019-08-27 31 242,00
Remont budynku warsztatowego nr 55 w kompleksie wojskowym w Darłowie. Biuro Obsługi Nieruchomości Inż. Gabriela WOCHNA
ul. Dzieci Wrzesińskich 19A/8 , 75-034 Koszalin, woj.
2019-08-27 59 800,00