Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572823-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Gmina Strachówka: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania przetargowego realizowane jest na podstawie Umowy Nr RPMA.05.02.00--14-8792/17-00 z dnia 30 maja 2018 r., o dofinansowanie Projektu "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka" współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V "Gospodarka przyjazna środowisku", Działanie 5.2 "Gospodarka odpadami" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Nie dotyczy.

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strachówka, krajowy numer identyfikacyjny 71158272400000, ul. ul. C. K. Norwida  6 , 05-282  Strachówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 562 828, , e-mail m.lopata@strachowka.com.pl, , faks 257 562 829.
Adres strony internetowej (URL): http://www.strachowka.4bip.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.strachowka.4bip.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.strachowka.4bip.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie dotyczy.


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 Pzp w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Strachówka, ul. C.K. Norwida 6, 05-282 Strachówka – Sekretariat (I piętro)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

Numer referencyjny:
ZP.271.3.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Opis przedmiotu zamówienia: 1. Miejsce realizacji zamówienia: jednostka ewidencyjna: 143410_2, STRACHÓWKA obręb ewidencyjny: 0018, STRACHÓWKA numer ewidencyjny działek: 230, 242 2. Opis stanu istniejącego: W stanie istniejącym działka nr ew. 230 jest działką budowlaną, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy (fragment), budynek przeznaczony do rozbiórki, budynek magazynowy (przewidziany do remontu w ramach niniejszej inwestycji), budynek gospodarczy (przewidziany do rozbiórki w ramach wniosku) oraz utwardzenia terenu w postaci kruszywa oraz zieleń (trawniki oraz zakrzewienia). Powierzchnia działki wynosi 0,33 ha. Teren działki jest stosunkowo płaski. 3. Opis stanu projektowanego: W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, remont istniejącego budynku oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej, ustawienie ogrodzenia panelowego z podmurówką prefabrykowaną z bramami i furtką, ustawienie tablic informacyjnych drewnianych, nasadzenia drzew i rozplantowanie ziemi i obsianie trawą. 4. Roboty rozbiórkowe: 1) Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego Rozbiórka będzie się odbywała na podstawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki z dnia 12.06.2017 r., według dokumentacji rozbiórki będącej załącznikiem do niniejszej SWIZ. 2) Rozbiórki innych elementów Do rozebrania jest istniejące ogrodzenie z siatki drucianej wysokości ok. 1,60 m wraz ze słupkami stalowymi rurowymi i podmurówką betonową, która jest mocno zdewastowana. Długość ogrodzenia do rozbiórki ok. 80 m. Usunięciu podlegać będą zakrzewienia oraz karpiny zlokalizowane w obszarze inwestycji. Powierzchnia zakrzewień ok. 150 m2, liczba karpin ok. 10 szt. Przed przystąpieniem do robót związanych z utwardzeniem terenu zdjęta będzie warstwa kruszywa wraz z jej wywiezieniem. Grubość warstwy ok. 10 cm i powierzchnia ok. 500 m2. Ponadto zdjąć należy warstwę ziemi urodzajnej gr. ok. 20 cm. Część ziemi będzie wykorzystana do rozplantowania, nadmiar ziemi będzie wywieziony. 5. Roboty remontowe: 1) Remont istniejącego budynku Istniejący budynek ma wymiary w rzucie 6,00 m x 8,00 m. Ściany murowane z pustaków grubości 24 cm. Wysokość budynku 4,50 m. Dach jednospadowy, pokrycie z płyt azbestowych. Bramy garażowe drewniane o wym. ok. 2,50 x 2,50 m. Posadzka betonowa. W ramach robót posadzka grubości ok. 10 cm będzie skuta. Podłoże będzie zagęszczone wylany chudy beton gr. 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja cieplna ze styropianu 10 cm oraz wylewka betonowa gr 5 cm, zbrojona siatką z drutów 2 mm. Na wierzchu płytki gresowe z cokołem 10 cm na ścianach dookoła. Na ścianach zostaną wykonane tynki cementowo – wapienne gr. 1,2 mm. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Pokrycie dachowe z płyt azbestowych zostanie rozebrane i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca więźba dachowa drewniana zostanie zabezpieczona poprzez impregnację dwukrotną środkiem przeciwgrzybicznym i przeciw owadom. Na więźbie będzie wykonana izolacja z folii wiatroszczelnej, zostaną wykonane łaty i kontrłaty drewniane 5 x 5 cm oraz pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Rynny oraz rury spustowe z PVC. Na ścianach zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych gr. 10 cm. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. Cokół wys. ok 30 cm będzie obłożony płytkami. Dookoła budynku zostanie wykonana opaska szer. 30 cm z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Na elewacji zostanie wykonana tablica (szablon) lub napis z elementów styropianowych z napisem „GMINA STRACHÓWKA Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Drewniane bramy (2 szt.) garażowe zostaną wymienione na nowe, panelowe, docieplone. 6. Roboty instalacyjne: 1) Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych istniejącego budynku oraz wiat stalowych. W ramach robót instalacyjnych należy wykonać: a) instalację elektryczną zasilającą remontowanych budynek (instalacja 3-fazowa), b) instalację elektryczną zasilającą wiaty stalowe, c) oświetlenie PSZOK w ilości 4 lamp ledowych, d) przyłącze wodociągowe wraz z instalacją w remontowanym budynku, e) przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba wraz z instalacją w remontowanym budynku, 7. Roboty budowlane: 1) Budowa 4 szt. wiat Budowa 4 wolnostojących wiat o konstrukcji stalowej będzie prowadzona na podstawie zgłoszenia robót z dnia 29.06.2017 r., według dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2) Wykonanie utwardzenia terenu Utwardzenie terenu będzie wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (3 cm), podbudowie z kruszywa łamanego betonowego stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy 20 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm. Zabrukowanie ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 25 cm. Powierzchnia utwardzenia około 945 m2. 3) Wykonanie ogrodzenia W ramach budowy ogrodzenia będzie wykonane: a) montaż słupków stalowych o wymiarach w przekroju 60 x 40 x 2 mm wraz z fundamentami z betonu na głębokość większą lub równą głębokości przemarzania, b) montaż betonowej podmurówki systemowej o wymiarach 2460 x 200 x 50 mm, c) montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutów stalowych Ø min. 4 mm o wymiarach 2500 x 1600 mm , d) montaż furtki o wymiarach 1500 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, e) montaż 2 bram o wymiarach 5000 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, Długość ogrodzenia z wyłączeniem furtki i bramy – ok. 115 m, Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kolory: panele ogrodzeniowe i słupki – RAL 6005 lub inny uzgodniony z Zamawiającym, podmurówka – naturalny kolor betonu 4) Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych z przeznaczeniem na informacje edukacyjne dotyczące segregowania odpadów – 5 sztuk. Tablica drewniana z drewna litego . Stelaż z kantówki 8 x 8 cm, posadowiony w fundamencie z betonu C10/12 o wym. 50 x 50 cm i na głębokość przemarzania. Tablica z desek grubości min. 25 mm. Wymiary tablicy 120 x 100 cm. Daszek tablicy z desek. Tablica pomalowana lakierobejcą. 5) Sadzenie młodych drzew i krzewów Drzewa do nasadzenia – sztuk 31, gatunek lipa lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 6) Rozplanowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą 7) Wyrównanie terenu po prowadzonych robotach z wykorzystaniem ziemi z odkładu. Obsianie mieszanką traw. Powierzchnia obsiewu – ok. 350 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony następującymi dokumentami: 1) Przedmiarem Robót – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Dokumentacja Techniczną – stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ; 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45310000-3
45330000-9
45100000-8
45233140-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp - do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówień, o których mowa powyżej dokonane zostanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-04-15
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-04-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający ustanawia warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający ustanawia warunek należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej o zakresie i rodzaju podobnym do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 2) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami oraz czynności, jakie będą one wykonywać w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pod rygorem zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 3 Ustawy i w konsekwencji nie zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oznacza to, że w przypadku polegania na doświadczeniu innego podmiotu, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, z treści przedłożonego dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać, że podmiot ten będzie brał rzeczywisty udział w realizacji przedmiotowego zamówienia, na zasadzie podwykonawstwa. Tylko wówczas doświadczenie, które ten podmiot posiada, znajdzie przełożenie na realizację zamówienia. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zgodnie z art. 22a ust. 6 Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.1. SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp i opisanych w pkt 5.3. SIWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp i opisanych w pkt 5.1. SIWZ, należy wraz z ofertą złożyć następujące oświadczenia: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – zgodne z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ. 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ. 4. Dokument, który wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp: 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg Załącznika Nr 2a do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Na ofertę składają się: 1. Formularz ofertowy przygotowany- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy sporządzony według zasad określonych w rozdz. 12 SIWZ, 3. Tabela wartości elementów scalonych – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ 4. Oryginał lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z Postępowania (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu (załącznik zał. nr 3 do SIWZ).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy.

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy.
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy (w szczególności zmiany technologii wykonania robót), wraz ze skutkami finansowymi, z tytułu wprowadzenia takiej zmiany (przy czym ww. zmiana może być dokonana jedynie z korzyścią dla Zamawiającego), 2. zmiany sposobu realizacji Umowy w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub przyspieszenie terminu realizacji umowy, 3. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 4. zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy (zmiany technologii wykonania robót), wraz ze skutkami finansowymi, z tytułu wprowadzenia takiej zmiany, przy czym ww. zmiana może być dokonana jedynie z korzyścią dla Zamawiającego, np. zmiana dokumentacji projektowej w celu obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy lub zmiana ta będzie sprzyjać optymalnemu wykonaniu zamówienia, jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych lub w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 5. terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy (np. brak możliwości sprawnego prowadzenia robót z uwagi na panujące warunki atmosferyczne), 6. zmiany warunków płatności w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Nie dotyczy.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-30, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510168640-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.
Gmina Strachówka: Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572823-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strachówka, Krajowy numer identyfikacyjny 71158272400000, ul. ul. C. K. Norwida  6, 05-282  Strachówka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 562 828, e-mail m.lopata@strachowka.com.pl, faks 257 562 829.
Adres strony internetowej (url): http://www.strachowka.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Strachówka

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Miejsce realizacji zamówienia: jednostka ewidencyjna: 143410_2, STRACHÓWKA obręb ewidencyjny: 0018, STRACHÓWKA numer ewidencyjny działek: 230, 242 2. Opis stanu istniejącego: W stanie istniejącym działka nr ew. 230 jest działką budowlaną, na której znajduje się budynek Urzędu Gminy (fragment), budynek przeznaczony do rozbiórki, budynek magazynowy (przewidziany do remontu w ramach niniejszej inwestycji), budynek gospodarczy (przewidziany do rozbiórki w ramach wniosku) oraz utwardzenia terenu w postaci kruszywa oraz zieleń (trawniki oraz zakrzewienia). Powierzchnia działki wynosi 0,33 ha. Teren działki jest stosunkowo płaski. 3. Opis stanu projektowanego: W ramach inwestycji przewidziane jest wykonanie rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, remont istniejącego budynku oraz wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej, ustawienie ogrodzenia panelowego z podmurówką prefabrykowaną z bramami i furtką, ustawienie tablic informacyjnych drewnianych, nasadzenia drzew i rozplantowanie ziemi i obsianie trawą. 4. Roboty rozbiórkowe: 1) Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego Rozbiórka będzie się odbywała na podstawie zgłoszenia zamiaru rozbiórki z dnia 12.06.2017 r., według dokumentacji rozbiórki będącej załącznikiem do niniejszej SWIZ. 2) Rozbiórki innych elementów Do rozebrania jest istniejące ogrodzenie z siatki drucianej wysokości ok. 1,60 m wraz ze słupkami stalowymi rurowymi i podmurówką betonową, która jest mocno zdewastowana. Długość ogrodzenia do rozbiórki ok. 80 m. Usunięciu podlegać będą zakrzewienia oraz karpiny zlokalizowane w obszarze inwestycji. Powierzchnia zakrzewień ok. 150 m2, liczba karpin ok. 10 szt. Przed przystąpieniem do robót związanych z utwardzeniem terenu zdjęta będzie warstwa kruszywa wraz z jej wywiezieniem. Grubość warstwy ok. 10 cm i powierzchnia ok. 500 m2. Ponadto zdjąć należy warstwę ziemi urodzajnej gr. ok. 20 cm. Część ziemi będzie wykorzystana do rozplantowania, nadmiar ziemi będzie wywieziony. 5. Roboty remontowe: 1) Remont istniejącego budynku Istniejący budynek ma wymiary w rzucie 6,00 m x 8,00 m. Ściany murowane z pustaków grubości 24 cm. Wysokość budynku 4,50 m. Dach jednospadowy, pokrycie z płyt azbestowych. Bramy garażowe drewniane o wym. ok. 2,50 x 2,50 m. Posadzka betonowa. W ramach robót posadzka grubości ok. 10 cm będzie skuta. Podłoże będzie zagęszczone wylany chudy beton gr. 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, izolacja cieplna ze styropianu 10 cm oraz wylewka betonowa gr 5 cm, zbrojona siatką z drutów 2 mm. Na wierzchu płytki gresowe z cokołem 10 cm na ścianach dookoła. Na ścianach zostaną wykonane tynki cementowo – wapienne gr. 1,2 mm. Malowanie ścian farbami emulsyjnymi zmywalnymi. Pokrycie dachowe z płyt azbestowych zostanie rozebrane i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca więźba dachowa drewniana zostanie zabezpieczona poprzez impregnację dwukrotną środkiem przeciwgrzybicznym i przeciw owadom. Na więźbie będzie wykonana izolacja z folii wiatroszczelnej, zostaną wykonane łaty i kontrłaty drewniane 5 x 5 cm oraz pokrycie z blachy dachówkopodobnej. Rynny oraz rury spustowe z PVC. Na ścianach zostanie wykonana izolacja z płyt styropianowych gr. 10 cm. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym akrylowym. Cokół wys. ok 30 cm będzie obłożony płytkami. Dookoła budynku zostanie wykonana opaska szer. 30 cm z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Na elewacji zostanie wykonana tablica (szablon) lub napis z elementów styropianowych z napisem „GMINA STRACHÓWKA Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Drewniane bramy (2 szt.) garażowe zostaną wymienione na nowe, panelowe, docieplone. 6. Roboty instalacyjne: 1) Wykonanie instalacji zewnętrznych i wewnętrznych istniejącego budynku oraz wiat stalowych. W ramach robót instalacyjnych należy wykonać: a) instalację elektryczną zasilającą remontowanych budynek (instalacja 3-fazowa), b) instalację elektryczną zasilającą wiaty stalowe, c) oświetlenie PSZOK w ilości 4 lamp ledowych, d) przyłącze wodociągowe wraz z instalacją w remontowanym budynku, e) przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba wraz z instalacją w remontowanym budynku, 7. Roboty budowlane: 1) Budowa 4 szt. wiat Budowa 4 wolnostojących wiat o konstrukcji stalowej będzie prowadzona na podstawie zgłoszenia robót z dnia 29.06.2017 r., według dokumentacji technicznej będącej załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2) Wykonanie utwardzenia terenu Utwardzenie terenu będzie wykonane z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 (3 cm), podbudowie z kruszywa łamanego betonowego stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy 20 cm oraz warstwie odsączającej z piasku grubości 10 cm. Zabrukowanie ograniczone obrzeżami betonowymi 8 x 25 cm. Powierzchnia utwardzenia około 945 m2. 3) Wykonanie ogrodzenia W ramach budowy ogrodzenia będzie wykonane: a) montaż słupków stalowych o wymiarach w przekroju 60 x 40 x 2 mm wraz z fundamentami z betonu na głębokość większą lub równą głębokości przemarzania, b) montaż betonowej podmurówki systemowej o wymiarach 2460 x 200 x 50 mm, c) montaż paneli ogrodzeniowych systemowych z drutów stalowych ? min. 4 mm o wymiarach 2500 x 1600 mm , d) montaż furtki o wymiarach 1500 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, e) montaż 2 bram o wymiarach 5000 x 1800 mm z paneli ogrodzeniowych systemowych, Długość ogrodzenia z wyłączeniem furtki i bramy – ok. 115 m, Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Kolory: panele ogrodzeniowe i słupki – RAL 6005 lub inny uzgodniony z Zamawiającym, podmurówka – naturalny kolor betonu 4) Wykonanie drewnianych tablic informacyjnych z przeznaczeniem na informacje edukacyjne dotyczące segregowania odpadów – 5 sztuk. Tablica drewniana z drewna litego . Stelaż z kantówki 8 x 8 cm, posadowiony w fundamencie z betonu C10/12 o wym. 50 x 50 cm i na głębokość przemarzania. Tablica z desek grubości min. 25 mm. Wymiary tablicy 120 x 100 cm. Daszek tablicy z desek. Tablica pomalowana lakierobejcą. 5) Sadzenie młodych drzew i krzewów Drzewa do nasadzenia – sztuk 31, gatunek lipa lub inny uzgodniony z Zamawiającym. 6) Rozplanowanie ziemi urodzajnej i obsianie trawą 7) Wyrównanie terenu po prowadzonych robotach z wykorzystaniem ziemi z odkładu. Obsianie mieszanką traw. Powierzchnia obsiewu – ok. 350 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony następującymi dokumentami: 1) Przedmiarem Robót – stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 2) Dokumentacja Techniczną – stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ; 3) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ;

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45310000-3, 45330000-9, 45100000-8, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Przewidziane przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu rozliczenie jest rozliczeniem kosztorysowym. Zgodnie z zapisami SIWZ - pkt 3.2 Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiarów robót, dokumentacji technicznej i STWIOR. Zgodnie z SIWZ - pkt. 10.5.2. do oferty należało dołączyć kosztorys ofertowy. Zgodnie z SIWZ - pkt 12.2. podstawę rozliczenia stanowił będzie kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie czynników kosztorysowych i cen jednostkowych RMS zawartych w kosztorysie ofertowym. Po otwarciu ofert i przeanalizowaniu ich treści oraz treści SIWZ wraz z załącznikami Zamawiający powziął informację, iż do SIWZ nie zostały dołączone wszystkie przedmiary robót, tj. nie dołączono przedmiaru rozbiórki istniejącego budynku gospodarczego, przedmiaru remontu istniejącego budynku gospodarczego, przedmiaru budowy 4 wiat wolnostojących stalowych oraz przedmiaru wykonania tablic informacyjnych drewnianych. Nie dołączenie do SIWZ w/w przedmiarów spowodowało, iż złożone przez Wykonawców oferty w niniejszym postępowaniu są nieporównywalne, a brak przedmiarów robót uniemożliwiłby Zamawiającemu rozliczenie zadania w sposób przewidziany w SIWZ. Ponadto Zamawiający stwierdza, iż brak przedmiarów spowodował zastosowanie przez wykonawców różnych interpretacji w zakresie wyceny zadania, co narusza zasady konkurencyjności ofert i brak ich porównywalności. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1, pkt. 7 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. C. K. Norwida 6, 05-282 Strachówka
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: urzad@strachowka.com.pl,
tel: 257 562 828,
fax: 257 562 829
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 572823-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.3.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-11
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.strachowka.4bip.pl
Informacja dostępna pod: http://www.strachowka.4bip.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane