Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 572825-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt pozakonkursowy ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 18019395300000, ul. Hetmańska  9 , 35-045  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 850 79 20, , e-mail a.rozmus@rops.rzeszow.pl, , faks 177 470 601.
Adres strony internetowej (URL): www.rops.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rops.rzeszow.pl, www.bip.rops.rzeszow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rops.rzeszow.pl, www.bip.rops.rzeszow.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9, pok. 222 (sekretariat). Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

2II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Część 1: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020); Część 2: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020) Celem głównym badania jest pogłębiona ocena stanu ekonomii społecznej w województwie podkarpackim połączona z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 oraz 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020).


II.5) Główny kod CPV:
79310000-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
79315000-5
73000000-2II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 75666,67
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:  5   lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1.1 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie (bez zastrzeżeń i uwag) 3 usługi badawcze o wartości co najmniej 35 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100 brutto), z których każda polegała na wykonaniu badania w zakresie polityki społecznej w takich obszarach jak rynek pracy i/lub pomoc społeczna i/lub wydatkowanie środków w zakresie funduszy zewnętrznych na działania z zakresu polityki społecznej, w tym co najmniej 1 badanie z zakresu ekonomii społecznej. W przypadku usług nadal wykonywanych faktycznie zrealizowany zakres zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać warunki określone powyżej. 1.2 dysponuje zespołem badawczym złożonym co najmniej z 3 osób, tj.: • Kierownika/koordynatora zespołu badawczego, który kierował/koordynował realizacją 3 badań społecznych (z wyłączeniem usług audytowych), z których 1 dotyczyło obszaru polityki społecznej/ekonomii społecznej, wykonane w ciągu ostatnich pięciu lat. • Specjalisty ds. badań, który był autorem lub współautorem raportu końcowego z co najmniej 3 badań społecznych i/lub analiz i/lub ekspertyz (z wyłączeniem usług audytowych), w których zastosowano jakościowe techniki gromadzenia i analizy danych. • Eksperta w zakresie ekonomii społecznej – osobę, która posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii społecznej. Jedna osoba może łączyć maksymalnie dwie funkcje w zespole, np. kierownika badania oraz eksperta w dziedzinie ekonomii społecznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert): 1.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w §4 niniejszej SIWZ na wezwanie, o którym mowa w ww. ust. 7, należy złożyć: - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - potwierdzający spełnianie warunku określonego w § 4 ust.1 pkt.1.1 niniejszej SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 5 do SIWZ). Podane wartości muszą dotyczyć jednego zamówienia. Dowodami, o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzający spełnianie warunku określonego w § 4 ust.1 pkt.1.2 niniejszej SIWZ (wypełniony i podpisany Załącznik Nr 6 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Oferta powinna zawierać: 1.1 wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (w oryginale); 1.2 Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ o braku podstaw wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ (w oryginale); 1.3 Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 4 do SIWZ (w oryginale); 1.4 Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 22 a ustawy Pzp, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zasobach innych podmiotów. 1.5 Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) do działania w imieniu Wykonawcy - jeżeli zostało udzielone. 1.6 Wykaz usług spełniających wymagania zawarte w § 4 ust. 1 pkt 1.1 SIWZ - Załącznik nr 5 do SIWZ 1.7 Wykaz doświadczenia w realizacji badań sektora ekonomii społecznej – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ – UWAGA: niniejszy załącznik nie podlega uzupełnieniu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena40,00
Doświadczenie eksperta w zakresie ekonomii społecznej40,00
Kryterium społeczne20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych zasadach: 1.1. dopuszczalna jest zmiana poszczególnych terminów (etapów) realizacji zamówienia. Zmiana musi być spowodowana obiektywnymi czynnikami, które uniemożliwiają dotrzymanie terminów oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; 1.2. dopuszczalne jest wydłużenie terminu realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia, wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego oraz opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy; 1.3. dopuszczalna jest zmiana umożliwiająca usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 1.4. dopuszczalna jest zmiana istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy; 2. Wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, może ulec zmianie, w przypadku: 1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług; 1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecznej lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. Każda zmiana do umowy/umów wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie zmiany do umowy - aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-07-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem badania jest przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020) Cel główny: Celem głównym badania jest sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok Cele szczegółowe: - Dokonanie monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2014-2020 za rok 2018 razem z opracowaniem rekomendacji/wytycznych wobec realizacji Programu. - Ocena wiedzy pracowników JST nt. ekonomii społecznej oraz podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie JST. - Dokonanie analizy stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych przez podkarpackie JST. - Identyfikacja problemów i trudności jakie podkarpackie JST napotykają w stosowaniu klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. - Poznanie zakresu zlecania zadań publicznych podmiotom ekonomii społecznej (m.in. jaka podstawa zlecania zadań, wielkość i przedmiot zleceń). - Określenie poziomu uczestnictwa JST w kreowaniu ekonomii społecznej (m.in. tworzenie PES, wspieranie działalności PES, wspólne inicjatywy JST-PES).

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79310000-0, 79315000-5, 73000000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 40000,00
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena40,00
Doświadczenie eksperta w zakresie ekonomii społecznej40,00
Kryterium społeczne20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem badania jest przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020) Cel główny: Celem głównym badania jest sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019. Cele szczegółowe: - Dokonanie monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 razem z opracowaniem rekomendacji/wytycznych wobec realizacji Programu. - Ocena stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w zakresie spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych (m.in. liczba poszczególnych podmiotów, dominujące formy działalności, dominujące branże). - Analiza długości funkcjonowania podmiotów, wielkości zatrudnienia, źródeł finansowania oraz wielkości dochodów/przychodów. - Identyfikacja problemów i trudności, barier i oczekiwań podmiotów w stosunku do prowadzenia działalności przez spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego. - Analiza mocnych i słabych stron oraz potencjału podkarpackich spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych. - Stworzenie mapy istniejących spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych. - Określenie zakresu wsparcia ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, z którego korzystają PES oraz najbardziej pożądanych form udzielanego wsparcia.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
79310000-0, 79315000-5, 73000000-2


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 35666,67
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach: 5
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena40,00
Doświadczenie eksperta w zakresie ekonomii społecznej40,00
Kryterium społeczne20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510177399-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie: Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt pozakonkursowy ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572825-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 18019395300000, ul. Hetmańska  9, 35-045  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 850 79 20, e-mail a.rozmus@rops.rzeszow.pl, faks 177 470 601.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim.

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w związku z realizacją projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. 2.Zamówienie podzielone jest 2 Części: Część 1: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020); Część 2: przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020) 3.Celem głównym badania jest pogłębiona ocena stanu ekonomii społecznej w województwie podkarpackim połączona z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 oraz 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
79310000-0


Dodatkowe kody CPV:
79315000-5, 73000000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020);

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
40000.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko
Email wykonawcy: LBS@lokalnebadania.com
Adres pocztowy: ul. Kaliskiego 39/8
Kod pocztowy: 01-476
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
35547.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28290.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39989.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie rozwoju przedsiębiorczości społecznej wraz z dokonaniem monitoringu Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za rok 2019 (stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/424/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
35666.67

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  8
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
30750.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23739.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34989.90
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: a.rozmus@rops.rzeszow.pl
tel: 17 850 79 20
fax: 177 470 601
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-07-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 572825-N-2019
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2019-07-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 140 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.rops.rzeszow.pl
Informacja dostępna pod: www.rops.rzeszow.pl, www.bip.rops.rzeszow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79310000-0 Usługi badania rynku
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przeprowadzenie usługi badawczej i sporządzenie raportu o stanie współpracy podkarpackich JST z sektorem ekonomii społecznej w roku 2018 wraz z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 za 2018 rok (stanowiącego załącznik Lokalne Badania Społeczne Marcin Jóźko
ul. Kaliskiego 39/8, 01-476 Warszawa, woj.
2019-08-14 35 547,00