Ogłoszenie nr 575199-N-2018 z dnia 2018-06-20 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek z podziałem na 5 części”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu: 1) PROPOZE współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 2) Air Border - Wspólne czesko - polskie pomiary transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza - realizowanego w ramach pogramu Interreg V-A Republika Czeska-Polska; 3) Air Tritia - UNIFORM APPROACH TO THE AIR POLLUTION MANAGEMENT SYSTEM FOR FUNCTIONAL URBAN AREAS IN TRITIA REGION - realizowanego w ramach programu Interreg Central Europe Programme; 4) RAINMAN – Zintegrowane zarządzanie intensywnymi opadami deszczu (Integrated Heavy Rain Risk Management) realizowanego w ramach Programu INTERREG Central Europe 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, krajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. Podleśna  61 , 01673   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres strony internetowej (URL): www.imgw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.imgw.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.imgw.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, Kancelaria Główna.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek z podziałem na 5 części”

Numer referencyjny:
AZ/14/PN/D/AI,AA/ko/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek z podziałem na 5 części.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i szacunkową ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek określa: 1) Załącznik nr 7a do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 1 zamówienia. 2) Załącznik nr 7b do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 2 zamówienia. 3) Załącznik nr 7c do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 3 zamówienia. 4) Załącznik nr 7d do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 4 zamówienia. 5) Załącznik nr 7e do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 5 zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
30125100-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
30125110-5
30125120-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2018-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia, w każdej części, będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. albo do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej, odpowiednio dla każdej z części zamówienia:  część nr 1 zamówienia: dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek, każda o wartości brutto minimum 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy zł);  część nr 2 zamówienia: dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek, każda o wartości brutto minimum 16 000 PLN (szesnaście tysięcy zł);  część nr 3 zamówienia: dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek, każda o wartości brutto minimum 8 000 PLN (osiem tysięcy zł);  część nr 4 zamówienia: dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek, każda o wartości brutto minimum 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy zł);  część nr 5 zamówienia: dwie dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek lub kserokopiarek, każda o wartości brutto minimum 45 000 PLN (czterdzieści pięć tysięcy zł); W przypadku Wykonawców składających oferty na więcej niż jedną część zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej w różnych częściach zamówienia, dopuszcza się wykazanie tych samych dostaw. W takim przypadku zatem, wystarczające jest wykazanie spełnienia warunku dla tej części zamówienia dla której wymagana wartość jest najwyższa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również i wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W przypadku zaoferowania materiałów równoważnych – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – odpowiednio, dla każdego zaoferowanego materiału równoważnego: a) raport z testów jakościowych i wydajnościowych dotyczący zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych (tonerów), przygotowany zgodnie z odpowiednią normą ISO/IEC 19752 (dla tonerów do urządzeń monochromatycznych) b) raport z testów jakościowych i wydajnościowych dotyczący zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych (tonerów), przygotowany zgodnie z odpowiednią normą ISO/IEC 19798 (dla tonerów do urządzeń kolorowych), c) raport z testów jakościowych i wydajnościowych dotyczący zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych (tonerów), przygotowany zgodnie z odpowiednią normą ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 (dla wkładów atramentowych - tuszy); d) certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment będzie wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy przedstawić na etapie składania ofert. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby dokumenty mające stanowić dowody na przedmiotową okoliczność określały co najmniej: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Zamawiający zaleca, aby zobowiązanie, o którym mowa wyżej, zostało sporządzone według załącznika nr 3 do SIWZ – formularz Zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy z Wykonawców. Obowiązek, o którym mowa wyżej, nie dotyczy przypadku, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko 1 oferta.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości, odpowiednio: 1) dla części nr 1 zamówienia – 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); 2) dla części nr 2 zamówienia – 600 zł (słownie: sześćset złotych); 3) dla części nr 3 zamówienia – 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); 4) dla części nr 4 zamówienia – 800 zł (słownie: osiemset złotych); 5) dla części nr 5 zamówienia – 1 800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w określonych okolicznościach zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą. 3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 4. Przewidziana w ust. 2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności sytuacje określone w § 13 Wzoru umowy, stanowiącego, załącznik nr 8 do SIWZ: 1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów prawa w zakresie przedmiotu Umowy; 2) zmiany w innych, powiązanych z przedmiotem umowy przedsięwzięciach realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez Zamawiającego, których to zmian nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wpływających na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu umowy; 3) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy realizacji przedmiotu Umowy; 4) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego; 5) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy; 6) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 10 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 7) wystąpienie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, przy czym wartość zmiany nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ; 8) zastąpienie Wykonawcy nowym wykonawcą, w szczególności w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu, nie będą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian Umowy; 9) jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 10) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wzoru umowy; 11) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 12) zmiany Materiału na Materiał alternatywny, o której mowa w § 6 ust. 6 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-28, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Ośrodek Główny i OTKZ;

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego w części nr 1 zamówienia, zawierający rodzaj i szacunkową ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek określa Załącznik nr 7a – Formularz rzeczowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30125100-2, 30125110-5, 30125120-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., albo do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych);


Część nr:
2Nazwa:
Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek - Oddział we Wrocławiu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego w części nr 2 zamówienia, zawierający rodzaj i szacunkową ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek określa Załącznik nr 7b – Formularz rzeczowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30125100-2, 30125110-5, 30125110-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., albo do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 600 zł (słownie: sześćset złotych);


Część nr:
3Nazwa:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział w Poznaniu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego w części nr 3 zamówienia, zawierający rodzaj i szacunkową ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek określa Załącznik nr 7c – Formularz rzeczowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30125100-2, 30125110-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., albo do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);


Część nr:
4Nazwa:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział Morski w Gdyni

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego w części nr 4 zamówienia, zawierający rodzaj i szacunkową ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek określa Załącznik nr 7d – Formularz rzeczowo-cenowy.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
30125100-2, 30125100-2, 30125110-5


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
Cena100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r., albo do dnia, w którym kwota całkowitego należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie równa kwocie łącznego wynagrodzenia umownego brutto (maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającej z umowy, a odpowiadającej kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia). Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 800 zł (słownie: osiemset złotych).


Rozmiar pliku: 4619 KB
Ogłoszenie nr 500146353-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
575199-N-2018

Data:
20/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. Podleśna  61, 01673   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-28, godzina: 09:30.

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-03, godzina: 09:30.

 

Rozmiar pliku: 46611 KB
Ogłoszenie nr 500188607-N-2018 z dnia 07-08-2018 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek z podziałem na 5 części”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 575199-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500146353-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 8050700000, ul. ul. Podleśna  61, 01673   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5694230, 5694416, 5694263, e-mail grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl, faks 225 694 415.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowy Instytut Badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek z podziałem na 5 części”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
AZ/14/PN/D/AI,AA/ko/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek z podziałem na 5 części.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i szacunkową ilość materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek określa: 1) Załącznik nr 7a do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 1 zamówienia. 2) Załącznik nr 7b do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 2 zamówienia. 3) Załącznik nr 7c do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 3 zamówienia. 4) Załącznik nr 7d do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 4 zamówienia. 5) Załącznik nr 7e do SIWZ–Formularz rzeczowo-cenowy dla części nr 5 zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
30125100-2


Dodatkowe kody CPV:
30125110-5, 30125120-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Ośrodek Główny i OTKZ;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
204088.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
204088.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 251028.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 251028.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek - Oddział we Wrocławiu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
21587.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
21587.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 26552.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 26552.01
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
3   

NAZWA:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział w Poznaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
9895.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej Email
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
9895
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12170.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12170.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
4   

NAZWA:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział Morski w Gdyni

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
27089

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
27089
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33319.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33319.47
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
5   

NAZWA:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział w Krakowie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19/07/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
64699.00

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
64699
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79579.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79579.77
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Podleśna 61, 01673 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
tel: 22 5694230, 5694416, 5694263
fax: 225 694 415
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-06-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 575199-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: AZ/14/PN/D/AI,AA/ko/18
Data publikacji zamówienia: 2018-06-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 186 dni
Wadium: 9450 ZŁ
Szacowana wartość* 315 000 PLN  -  472 500 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 4
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.imgw.pl
Informacja dostępna pod: www.imgw.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Ośrodek Główny i OTKZ; JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2018-08-06 204 088,00
Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek - Oddział we Wrocławiu JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2018-08-06 21 587,00
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział w Poznaniu JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej Email
Warszawa
2018-08-06 9 895,00
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział Morski w Gdyni JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2018-08-06 27 089,00
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek – Oddział w Krakowie JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2018-08-06 64 699,00