Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 576644-N-2019 z dnia 2019-07-22 r.

Gmina Wieliczka: Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - zit Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.03.01.01-12-0432/17

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wieliczka, krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.wieliczka.eu


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.wieliczka.eu


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl/
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Numer referencyjny:
WZP.271.26.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - zit Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w projektowanej Strefie SAG na działce nr 836/1 obręb Węgrzce Wielkie i robót budowlanych związanych z doprowadzeniem infrastruktury do granic SAG – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, jak również przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 1. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 1.1) pozyskania niezbędnych dokumentów w celu wykonania projektu budowlanego, w tym mapy syt.-wys. doprojektowania przedmiotu zamówienia, 1.2) sporządzenia projektów budowlanych w zakresie programu funkcjonalno–użytkowego, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.3) sporządzenia projektów wykonawczych w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.4) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.5) sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.6) sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji, 1.7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w programie użytkowym, 1.8) pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach Przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji,określonych w art. 50 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: a) utrwalania, b) zwielokrotnienia określoną techniką, c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera, e) najmu, f) dzierżawy, g) zastosowania do wielu budów. Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego. 2. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi: 2.1) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub stosownej decyzji ZRID. Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji jest podany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i obejmuje w szczególności: 2.2) budowę dróg wewnętrznych z oświetleniem o długości około 1 981 m wraz ze ścieżkami rowerowymi o długości około 785 m oraz uzbrojeniem terenu w: sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do pobliskich odbiorników, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowe, monitoring wizyjny i system odgromowy; 2.3) uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2.4) przygotowanie wszystkich dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2.5) Długości podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są długościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie o około ± 10 %. Należy je zweryfikować i zaktualizować na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z opinią geotechniczną.


II.5) Główny kod CPV:
45233120-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71320000-7
71332000-4
71352000-0
71354000-4
45100000-8
45111200-0
45233000-9
45233129-9
45233123-7
45233140-2
45233161-5
45233162-2
45233221-4
45316213-1
42131160-5
44160000-9
44161000-6
45232130-2
45112000-5
45112200-7
45112210-0
45231000-5
45231100-6
45231110-9
45231112-3
45230000-8
45311200-2
45311000-0
45315100-9
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45316200-7
45317000-2
51314000-6
71200000-0
71221000-3
71300000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-10-29


II.9) Informacje dodatkowe:
Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 29.10.2021 r. Za termin wykonania zamówienia (tj. zakończenia umowy) uważa się wykonanie przedmiotu umowy, podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót wraz z przekazaniem Zamawiającemu przygotowanych przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca składający ofertę spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, modernizacji drogi o długości drogi minimum500 mb, w tym wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej o pow. minimum 2 000 m2 oraz (i) — jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o długości sieci minimum 500 mb (nie licząc długości przyłączy). Uwaga! Wyżej wymienione dwie roboty mogą być wykonane w ramach jednego zamówienia (jednej umowy)lub dwóch zamówień (dwóch umów). W przypadku wykonania wyżej opisanych robót w ramach jednego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio szczegółowo opisać rodzaj robót w wykazie robót. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dopuszcza się, aby Wykonawcy wykazali spełnianie warunku wspólnie (np. jeden Wykonawca wykazał się posiadanym doświadczeniem w branży drogowej, drugi Wykonawca wykazał się posiadanym doświadczeniem w branży kanalizacyjnej), przy czym w takim wypadku Zamawiający wymaga, aby roboty w danej branży były wykonywane przez podmiot posiadający doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót. W/w odnosi się również do podmiotu innego udostępniającego zasób doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, tj.: 1.1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; 1.3) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 5a do SIWZ); 1.4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzonego według formularza stanowiącego załącznik nr 5b do SIWZ); 2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do przedstawieniana wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt III.4) ppkt 1.1)-1.4). 3. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4) ppkt 1.1)-1.4). 4. Wykaz dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia składanych przez Wykonawców mającychsiedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.1) pkt III.4) ppkt 1.1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 5.2) pkt III.4) ppkt 1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca masiedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5.3) Dokumenty, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1) i ppkt 5.2) powinny być wystawione nie wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania maosoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4) ppkt 5.1) i ppkt 5.2) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III.4) ppkt 5.3) stosuje się. 5.5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócićsię do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5.6) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany wpkt III.4) ppkt 1.1) składa dokument, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 5.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miałdotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tejosoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt III.4) ppkt 5.3) stosuje się.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: Wykazu robót budowlanych wykonanych,nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności określono w pkt. III.1.3) nin. ogłoszenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego,może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia razem z ofertą następujących dokumentów (w sposób określony w pkt 8.2. SIWZ): 1.1) Formularz oferty – wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz oferty należy sporządzić na podstawie wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wraz z ofertą (w szczególności zobowiązania) które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.3) Stosowne pełnomocnictwo/a – lub inny dokument potwierdzający upoważnienie do podpisania oferty – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oferty dokumentu (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oświadczenie o grupie kapitałowej – Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.4 SIWZ) przekaże (w sposób określony w pkt 8.1. SIWZ) zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (sporządzone według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu. 3. Wraz z ofertą każdy wykonawca musi złożyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ w zakresie wskazanymprzez Zamawiającego. 3.1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy zwykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3.2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom nie będącymi podmiotami o których mowa w art. 22a uPzp, zobowiązany jest do zawarcia w składanym przez siebie JEDZ stosownej informacji. 3.3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobecnich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty wnosi wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) najpóźniej do dnia 22.08.2019 r. do godz. 09:00. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki realizacji umowy, w tym przewidziane warunki zmian zawartej umowy zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-22, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: 2019-10-20 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Warunki otwarcia ofert: Data: 22/08/2019, Czas lokalny: 10:00, Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, POLSKA, parter, pok. nr3. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnejna miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny,gwarancji i rękojmi, warunków płatności, terminu wykonania zamówienia. 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana zpostępowaniem. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej wformacie danych .doc; .docx; .odt; .pdf; i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć woryginale. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci skanu papierowego dokumentu (np. skanu do pliku w formacie .pdf), pod warunkiem, że skan ten zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wtakim przypadku Zamawiający sugeruje, aby na dokumencie papierowym przed zeskanowaniem nie składaćjakichkolwiek własnoręcznych podpisów. 3. Akceptowane będą faktury elektroniczne. 4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 17.07.2019 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22.07.2019 pod nr 2019/S 139-341471.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510213088-N-2019 z dnia 08-10-2019 r.
Gmina Wieliczka: Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - zit Numer identyfikacyjny projektu: RPMP.03.01.01-12-0432/17

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576644-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wieliczka, Krajowy numer identyfikacyjny 35155536400000, ul. ul. Powstania Warszawskiego  1, 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 263 41 00, e-mail magistrat@wieliczka.eu, faks 12 278 68 60.
Adres strony internetowej (url): http://www.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WZP.271.26.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - zit Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w projektowanej Strefie SAG na działce nr 836/1 obręb Węgrzce Wielkie i robót budowlanych związanych z doprowadzeniem infrastruktury do granic SAG – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik do SIWZ, jak również przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 1. W ramach opracowań projektowych Wykonawca zobowiązany jest m. in. do: 1.1) pozyskania niezbędnych dokumentów w celu wykonania projektu budowlanego, w tym mapy syt.-wys. doprojektowania przedmiotu zamówienia, 1.2) sporządzenia projektów budowlanych w zakresie programu funkcjonalno–użytkowego, uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, decyzji, uzgodnień i po uzgodnieniu rozwiązań z inwestorem uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.3) sporządzenia projektów wykonawczych w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.4) sporządzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.5) sporządzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 1.6) sporządzenia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji, 1.7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami zawartymi w programie użytkowym, 1.8) pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dokonać nieodpłatnego przeniesienia majątkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiającego. W ramach Przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość przysługujących mu majątkowych praw autorskich do projektów lub ich części. Przeniesienie praw autorskich będzie bezwarunkowe, uprawniające do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji,określonych w art. 50 ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do: a) utrwalania, b) zwielokrotnienia określoną techniką, c) wprowadzania do obrotu, d) wprowadzania do pamięci komputera, e) najmu, f) dzierżawy, g) zastosowania do wielu budów. Przeniesienie Praw Autorskich obejmować będzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zależnego. 2. Planowany zakres prac inwestycyjnych obejmuje między innymi: 2.1) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub stosownej decyzji ZRID. Główny zakres robót budowlanych przewidzianych w ramach zaplanowanej inwestycji jest podany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i obejmuje w szczególności: 2.2) budowę dróg wewnętrznych z oświetleniem o długości około 1 981 m wraz ze ścieżkami rowerowymi o długości około 785 m oraz uzbrojeniem terenu w: sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód do pobliskich odbiorników, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowe, monitoring wizyjny i system odgromowy; 2.3) uzyskanie niezbędnych odbiorów technicznych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w 5egz. w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do ewentualnego uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 2.4) przygotowanie wszystkich dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 2.5) Długości podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są długościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie o około ± 10 %. Należy je zweryfikować i zaktualizować na podstawie projektów budowlanych i wykonawczych. Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych a następnie do uzyskania od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie jeżeli będzie ono wymagane lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania obiektu bez sprzeciwu. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym do SIWZ Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z opinią geotechniczną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45233120-6


Dodatkowe kody CPV:
71320000-7, 71332000-4, 71352000-0, 71354000-4, 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45233129-9, 45233123-7, 45233140-2, 45233161-5, 45233162-2, 45233221-4, 45316213-1, 42131160-5, 44160000-9, 44161000-6, 45232130-2, 45112000-5, 45112200-7, 45112210-0, 45231000-5, 45231100-6, 45231110-9, 45231112-3, 45230000-8, 45311200-2, 45311000-0, 45315100-9, 45315700-5, 45316000-5, 45316100-6, 45316200-7, 45317000-2, 51314000-6, 71200000-0, 71221000-3, 71300000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
21559353.64

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nieznanowice 50
Kod pocztowy: 32-420
Miejscowość: Gdów
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
23419200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 23419200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25816580.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: magistrat@wieliczka.eu
tel: 12 263 41 00
fax: 12 278 68 60
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 576644-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WZP.271.26.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-07-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.wieliczka.eu
Informacja dostępna pod: http://www.wieliczka.eu
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka Firma Handlowo Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna
Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, woj.
2019-10-01 23 419 200,00