Ogłoszenie nr 580383-N-2019 z dnia 2019-08-01 r.

Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Dostawa oprogramowania do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, krajowy numer identyfikacyjny 15817985001360, ul. Łomżyńska   33 , 85-863  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, , e-mail beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl, , faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (URL): www.nfz-bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
wymagana forma pisemna
Adres:
K-P OW NFZ ul. Łomżyńska 33 85-863 Bydgoszcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oprogramowania do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Numer referencyjny:
WAG.261.1.5.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji i wdrożenie systemu do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci (ang. Network Behavior Anomaly Detection). Zamawiający zamierza wykorzystywać system do wykrywania ataków, zagrożeń i anomalii z wykorzystaniem danych statystycznych pobieranych z urządzeń sieciowych Zamawiającego. Zamawiający użytkuje w swojej infrastrukturze przełączniki, routery oraz firewalle firmy Cisco, systemy Cisco ISE oraz Cisco WSA, które mają być wykorzystane przy budowie systemu jako źródła przepływów. System powinien działać w oparciu o heurystykę i nie może być budowany w oparciu o sygnaturowe wykrywanie nadużyć. W założeniu Zamawiającego system musi posiadać możliwość pobrania i analizy informacji sieciowych raportowanych z wykorzystaniem protokołu NetFlow (RFC 3954). Zamawiający zamierza wykorzystać system NBAD jako jedno ze źródeł danych do posiadanego systemu SIEM. Docelowy system powinien zostać dostarczony z licencjami umożliwiającymi obsługę co najmniej 3000 przepływów na sekundę (ang. Flows per second).


II.5) Główny kod CPV:
48000000-8

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 237805,34
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych w trybie zamówienia z wolnej ręki, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych – do 50 % wartości zamówienia podstawowego – 79 268,45 netto PLN UWAGA: wartość tego zamówienia wynosi 158 536,89 zł netto, wartość podana w pkt. II.6 zawiera wartość dostaw dodatkowych

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
45
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
Oferta wspólna:1 przedsiębiorcy przedłożą wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności, 2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie,3 przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych ( wyznaczyć lidera ), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców,4 wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych ( lider ),5 oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. 6.1d, i oświadczenie o treści jak w pkt. 15.1-15-3, zał. nr 1 do SIWZ dla każdego partnera z osobna, pozostałe zaś składane są wspólnie.6 wniesione wadium musi wskazywać wyraźnie na wszystkich przedsiębiorców składających wspólnie ofertę,7 ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców występujących z ofertą wspólną zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy/ów o treści jak w pkt. 15.4, zał. nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem, którego warunku dotyczy:- warunek zapisany w punkcie 5.1 winien być spełniony przez każdego z wykonawców,- warunek zapisany w punkcie 5.2.1 winien być spełniony w całości co najmniej przez jednego z Wykonawców,- warunek zapisany w punkcie 5.2.2 może być spełniony łącznie przez wykonawców,8 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana – Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 (Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8) oraz wykażą spełnienie warunku określonego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ. 5.2 Warunki wymagane od wykonawcy dot. zdolności technicznej: 5.2.1 Wykonawca winien wykazać wiedzę i doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 zamówień na dostarczenie i wdrożenie systemów bezpieczeństwa i wartością nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto każde zamówienie, przy czym jedno z tych zamówień musi rodzajem odpowiadać niniejszemu postępowaniu tzn. dostawa licencji i wdrożenie systemu do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci (ang. Network Behavior Anomaly Detection) W przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zdolności podmiotu trzeciego ww. warunek musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z wykonawców/podmiot trzeci. 5.2.2 Wykonawca winien dysponować co najmniej 2-osobowym zespołem, który będzie realizować zamówienie tj.: a) co najmniej dwie osoby, które posiadają aktualny certyfikat: inżyniera CCIE lub inżyniera CCIE Security, które będą odpowiedzialne za wdrożenie usług sieciowych, zmianę konfiguracji urządzeń sieciowych b) co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat VMware Cerified Professional (VCP) Certyfikaty ww. osób mają być aktywne. Osoby te mają mieć biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego co najmniej w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacją techniczną systemów.Zamawiający wymaga co najmniej dwóch osób i dopuszcza połączenie funkcji z pkt. a) z pkt. b) pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Zamawiający dopuszcza posiadanie certyfikatów innych niż wskazany przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego. Ocena wykazania spełnienia warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia”. Nie wykazanie spełnienia warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Warunek opisany w pkt. 5.2.1 musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot trzeci. W takiej sytuacji Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zdolności techniczne tego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne wymagane w warunku. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów, które określają w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 6.2 w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami , w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy 4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 8 ustawy 5. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 cyt. ustawy Pzp.:oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień na dostarczenie i wdrożenie systemów bezpieczeństwa i wartością nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto każde zamówienie, przy czym jedno z tych zamówień musi rodzajem odpowiadać niniejszemu postępowaniu tzn. dostawa licencji i wdrożenie systemu do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci (ang. Network Behavior Anomaly Detection) oraz załączenia dowodów, że zostały wykonane należycie. Wykaz kontraktów winien uwzględnić zakres wykonanych zamówień ( ich przedmiot i wartość ) z dokładną nazwą i adresem zleceniodawcy, datą wykonania – będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2.1 Dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie są : referencje i inne dokumenty wydane przez zleceniodawcę lub oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za usługę wdrożenia systemu do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz powinien zawierać imię i nazwisko, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe - będący podstawą potwierdzenia spełnienia warunku określonego w pkt. 5.2.2 Wykonawca winien dysponować co najmniej 2-osobowym zespołem, który będzie realizować zamówienie tj.: 1) co najmniej dwie osoby, które posiadają aktualny certyfikat: inżyniera CCIE lub inżyniera CCIE Security, które będą odpowiedzialne za wdrożenie usług sieciowych, zmianę konfiguracji urządzeń sieciowych 2) co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat VMware Cerified Professional (VCP)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą, każdy wykonawca:a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, uwzględniający wymagane prawem oświadczenia Wykonawcy m.in. dotyczące spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania ( wg załącznika nr 1 do SIWZ ),– będące podstawą oceny spełnienia warunków określonych w pkt. 5.1, 5.2 b) jeżeli Wykonawca przewiduje zlecenie części zamówienia podwykonawcom winien wskazać dane dotyczące części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom oraz podać firmy podwykonawców,c) oświadczenie podmiotu/ów (na zasoby, których powołuje się wykonawca przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnianiu warunku w zakresie w jakim udostępnia zasoby,d) pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, o ile są to inne osoby niż wymienione w dokumentach rejestrowych (KRS, CEIDG), PELNOMOCNICTWO ORYGINAŁ LUB KOPIA POSWIADCZONA ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM PRZEZ NOTARIUSZA e) w przypadku gdy wykonawcy będą występowali z ofertą wspólną – przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą informację - oświadczenie przewidującą sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich oraz sposób odpowiedzialności i spełnić wszystkie wymogi określone w pkt. 6.4. f) w przypadku oferty równoważnej – opis rozwiązań, które mają zostać dostarczone - dokumentację techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi w niej częściami lub punktami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w zał. nr 2 do SIWZ.(w przypadku powołania się przez Zamawiającego na nazwę własną produktu – zaoferowane produkty przez Wykonawcę jako oferta równoważna muszą być wyszczególnione z nazwy i nie mogą charakteryzować się gorszymi parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi oraz użytkowymi niż produkty wskazane przez Zamawiającego.Przy złożeniu oferty równoważnej należy dołączyć oświadczenia, certyfikaty jakości ( aprobaty techniczne ) dopuszczające do stosowania, dające możliwość porównania cech jakościowych z produktami wskazanymi przez Zamawiającego.Dokumenty potwierdzające równoważność mogą być wystawione przez zewnętrzne podmioty uprawnione do kontroli jakości lub przez producenta wskazanego produktu równoważnego.g) dowód wniesienia wadium – potwierdzona kopia przelewu lub innego dokumentu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium w wysokości: 4 500,00 zł słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 złotych


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza : - zawrzeć umowy ramowej, - ustanowić dynamicznego systemu zakupów, - dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena - oferowana cena brutto za wykonanie całości zamówienia 60,00
zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury IT przez dostarczenie rozwiązania do ochrony stacji roboczych Zamawiającego40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za zgodą stron w zakresie : 1 przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli opóźnienie będzie spowodowane przez Zamawiającego, siłę wyższą lub inne czynniki oraz okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (nie dot. opóźnienia dostawy przez hurtownię, firmę transportową lub producenta rozwiązania itd.) . 2 terminu płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli wystąpią uzasadnione wątpliwości co do właściwego wykonania przedmiotu umowy, 3 parametrów dostawy w przypadkach: - obniżenia kosztu ponoszonego przez zamawiającego w okresie eksploatacji, - poprawienia sprawności, wydajności przedmiotu dostawy dla Zamawiającego, - poprawienia parametrów technicznych, - aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - zmiany producenta. 4 realizacji dodatkowych dostaw na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Warunki zmian: 1 inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 2 uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych dostawy, 3 forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wymagania przed zawarciem umowy: -W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczyć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. -W przypadku wykonawcy będącego spółką cywilną – Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć aktualną umowę spółki. -W przypadku, gdy wartość przedmiotu niniejszego zamówienia przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego Wykonawcy posiadającego status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uchwałę zgromadzenia wspólników upoważniającą zarząd spółki do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego (art. 230 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych t.j. Dz. U. z 2019 poz. 505). -W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną – Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć – oświadczenie wg wzoru do SIWZ. -Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób wykonujących zamówienie, tj. a) co najmniej dwie osoby, które posiadają aktualny certyfikat: inżyniera CCIE lub inżyniera CCIE Security, które będą odpowiedzialne za wdrożenie usług sieciowych, zmianę konfiguracji urządzeń sieciowych b) co najmniej jedna osoba posiadająca certyfikat VMware Cerified Professional (VCP) OTWARCIE OFERT: w terminie złożenia ofert godz. 11.00 , w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33 pok. Nr 34.1 parter.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510208072-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia: Dostawa oprogramowania do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 580383-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Kujawsko-Pomorki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowy numer identyfikacyjny 15817985001360, ul. Łomżyńska   33, 85-863  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 252 702, e-mail beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl, faks 523 252 709.
Adres strony internetowej (url): www.nfz-bydgoszcz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa oprogramowania do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WAG.261.1.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie licencji i wdrożenie systemu do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci (ang. Network Behavior Anomaly Detection). Zamawiający zamierza wykorzystywać system do wykrywania ataków, zagrożeń i anomalii z wykorzystaniem danych statystycznych pobieranych z urządzeń sieciowych Zamawiającego. Zamawiający użytkuje w swojej infrastrukturze przełączniki, routery oraz firewalle firmy Cisco, systemy Cisco ISE oraz Cisco WSA, które mają być wykorzystane przy budowie systemu jako źródła przepływów. System powinien działać w oparciu o heurystykę i nie może być budowany w oparciu o sygnaturowe wykrywanie nadużyć. W założeniu Zamawiającego system musi posiadać możliwość pobrania i analizy informacji sieciowych raportowanych z wykorzystaniem protokołu NetFlow (RFC 3954). Zamawiający zamierza wykorzystać system NBAD jako jedno ze źródeł danych do posiadanego systemu SIEM. Docelowy system powinien zostać dostarczony z licencjami umożliwiającymi obsługę co najmniej 3000 przepływów na sekundę (ang. Flows per second).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
158536.59

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Netformers sp. z o.o. sp. k.
Email wykonawcy: sales@netformers.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 03-902
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
194955.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 194955.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 245016.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: beata.nitka@nfz-bydgoszcz.pl,
tel: 523 252 702,
fax: 523 252 709
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-08-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 580383-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WAG.261.1.5.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-08-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 45 dni
Wadium: 4600 ZŁ
Szacowana wartość* 153 333 PLN  -  230 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.nfz-bydgoszcz.pl
Informacja dostępna pod: http://www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/zamowienia-publiczne/
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa oprogramowania do analizy zachowań i wykrywania anomalii w sieci komputerowej dla potrzeb K-P OW NFZ w Bydgoszczy Netformers sp. z o.o. sp. k.
Warszawa
2019-09-29 194 955,00