Maków Mazowiecki: 09/2015


Numer ogłoszenia: 58310 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
09/2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1- mięso Pak Nr 2- chleb Pak Nr 3 - podroby Pak Nr 4- drób Pak Nr 5- nabił Pak Nr 6 -mleko w proszku pełne Pak Nr 7 -tłuszcze roślinne Pakiet Nr 8 -ryby.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 03.31.00.00-5, 15.11.20.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 8.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełni wymagania zawarte w SIWZ, Zamawiając dokona spełnienia tego warunku na druku ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełni wymagania zawarte w SIWZ, Zamawiając dokona spełnienia tego warunku na druku ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełni wymagania zawarte w SIWZ, Zamawiając dokona spełnienia tego warunku na druku ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełni wymagania zawarte w SIWZ, Zamawiając dokona spełnienia tego warunku na druku ZP 17 spełnia nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełni wymagania zawarte w SIWZ, Zamawiając dokona spełnienia tego warunku na druku ZP 17 spełnia nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowiecki, ul. Witosa 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowiecki, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Maków Mazowiecki: 09/2015


Numer ogłoszenia: 131768 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 58310 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
09/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1- mięso ,Pak Nr 2- chleb, Pakiet Nr 3 - podroby, Pakiet Nr 4- drób, Pakiet Nr 5- nabił, Pakiet Nr 6 -mleko w proszku pełne, Pakiet Nr 7 -tłuszcze roślinne Pakiet Nr 8 -ryby.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
15.50.00.00-3, 15.10.00.00-9, 03.31.00.00-5, 15.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1 mięso


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SOKOŁÓW S.A Aleja 550- lecia 1 08-300, {Dane ukryte}, 08-300 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 60891,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62530,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  62530,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  66205,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 3- podroby


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SOKOŁÓW S.A Aleja 550- lecia 1 08-300 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3997,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5117,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  5117,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5117,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 2 chleb


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PIEKARNIA IWA S.C. Marek Żórawski & Radosław Wyszyński 07-215 {Dane ukryte} 191, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44790,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42140,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  42140,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  44257,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 5 nabiał


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. w {Dane ukryte}u z/s w Skarżynie 09-100 {Dane ukryte} ul. Aleja Lipowa 6, {Dane ukryte}, 09-100 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 139608,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  126626,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  126626,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  126626,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pak Nr 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12780,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11820,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  11820,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12864,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pak Nr 6 - mleko w proszku pełne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.05.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1680,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1600,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1600,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17200,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-03-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5831020150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Pokój 335, część administracyjna SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowiecki, ul. Witosa 2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
03310000-5 Ryby, skorupiaki i produkty wodne
15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15112000-6 Drób
15500000-3 Produkty mleczarskie
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1 mięso SOKOŁÓW S.A Aleja 550- lecia 1 08-300
Sokołów Podlaski
2015-06-02 62 530,00
Pak Nr 3- podroby SOKOŁÓW S.A Aleja 550- lecia 1 08-300 Sokołów Podlaski
Sokołów Podlaski
2015-06-02 5 117,00
Pak Nr 2 chleb PIEKARNIA IWA S.C. Marek Żórawski
Obryte
2015-06-02 42 140,00
Pak Nr 5 nabiał ZAKŁAD MLECZARSKI Sp.zo.o. w Płońsku z/s w Skarżynie 09-100 Płońsk ul. Aleja Lipowa 6
Płońsk
2015-06-02 126 626,00
Pak Nr 7 HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie
2015-06-02 11 820,00
Pak Nr 6 - mleko w proszku pełne HURT I DETAL ART. SPOŻYWCZO - ROLNE ul. Szpitalna 24 18-200 Wysokie Mazowieckie
Wysokie Mazowieckie
2015-06-02 1 600,00