Ogłoszenie nr 583978-N-2017 z dnia 2017-09-06 r.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WOG
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (URL): www.25wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
JEDNOSTKA WOJSKOWA

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.25wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
operator pocztowy

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:
25 Wojskowy Ooddział Gospodarczy w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WOG

Numer referencyjny:
45/PN/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

1II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na rzecz 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu. 1. Materiały eksploatacyjne powinny być produktami fabrycznie nowymi w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem, do wytworzenia których zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilne z urządzeniami, do których są przeznaczone, o parametrach nie gorszych niż produkty oryginalne (tzn. materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy pochodzący od producenta urządzeń, do których są przeznaczone) w zakresie pojemności, wydajności i jakości spełniać wszystkie parametry opisane lub określone przez podany symbol materiału eksploatacyjnego oryginalnego. Wyprodukowane najpóźniej w ostatnim kwartale poprzedzającym datę dostawy. 2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowych materiałów eksploatacyjnych oraz posiadania przydzielonych środków finansowych na ten cel. 3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, a w przypadku dłuższej gwarancji producenta na okres przewidziany w karcie gwarancyjnej. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z chwilą podpisania stosownego dokumentu odbioru towaru. 4. Dostarczane materiały będą w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane w nienoszące znamion otwarcia opakowania. 5. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru, tj.: - numer katalogowy materiału, - nazwę i typ urządzenia, do którego są przeznaczone, - symbol/nazwę producenta, - oznaczenie, który z produktów jest oryginalny a które zamiennikiem, - datę upływu ważności materiału, itp. bez konieczności otwierania. 6. Na obudowie produktu: nazwa marki, kod produktu. 7. Dostarczone materiały powinny odpowiadać wszelkim normom jakościowym i winny posiadać wymagane parametry techniczne. 8. Wykonawca powinien w należyty sposób opakować towar, a także w należyty sposób go transportować. 9. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 10. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Służby Sprzętu Łączności i Informatyki w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 14.00,w piątek w godz. 7.30 - 12.00 (wyłącznie w dni robocze). Przy dostawie materiałów Wykonawca nie może zaoferować produktu równoważnego, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, w trakcie trwania postępowania przetargowego. 11. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych paczek (Wykonawca jest zobowiązany uprzedzić o tym fakcie dostawcę - przewoźnika). 12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 13. Zamawiający może odmówić odbioru materiałów w przypadku: gdy będą w stanie niekompletnym, wadliwe, termin ważności niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. 14. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Dopuszcza się oferowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych pod warunkiem, że: 15.1. zamienniki, charakteryzują się takimi samymi lub lepszymi parametrami jakości i wydajności wydruku/kopiowania jak materiały eksploatacyjne dedykowane dla danej drukarki/kopiarki przez jej producenta; 15.2. spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności: - są fabrycznie nowe, nieregenerowane; - do ich produkcji nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych; - zostały objęte gwarancją przydatności do użycia, do czasu wyczerpania się środka barwiącego, jednak nie krócej niż na 24 miesięcy; - nie posiadają pojemności startowych; - muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania; - nie mogą powodować utraty gwarancji użytkowanego sprzętu, 16. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, poprzez przedstawienie: a. certyfikat niezależnego podmiotu do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanego artykułu równoważnego z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798; b. do każdego zaoferowanego produktu równoważnego raport z testów wystawiony przez niezależny od producenta podmiot przygotowany zgodnie z normą ISO/IEC jw. Wymaga się załączenia raportów przygotowanych zgodnie z normą, a nie na podstawie norm. W raporcie przygotowanym zgodnie z normą muszą znaleźć się informacje: średnia ilość wydruków, odchylenie standardowe, dolna granica przedziału ufności, data testowania, liczba testowanych kaset, liczba kaset użytych do obliczeń, typ kasety, tryb drukowania, użyty nośnik, format papieru, czy stosowano procedurę wstrząsania, model drukarki, model komputera, system operacyjny, oprogramowanie, wersja sterownika drukarki, codzienne włączanie-wyłączanie zasilania, temperatura, wilgotność, kody testowanych wkładów. c. Karta charakterystyki substancji - mieszaniny: dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować substancja lub mieszanina. Dane fizyko - chemiczne na jej temat. Karta powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 i 453/2010. Nie spełnienie powyższego warunku przez Wykonawcę Zamawiający uzna, jako uchylanie się przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17. Jakość oferowanych produktów równoważnych musi pozwolić na uzyskanie porównywalnych wydajności oraz jakości wydruków w porównaniu do materiałów zalecanych i stosowanych w urządzeniach przez producentów urządzeń. 18. Wykonawca oferujący produkty równoważne, w razie wybrania jego oferty, ponosił będzie odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego, powstałe na skutek zastosowania w nich produktu równoważnego. 19. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktów oryginalnych lub jeśli materiał eksploatacyjny nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszy lub tonerów, Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien materiał, którego żądanie dotyczy, bezpłatnie wymienić na materiał spełniający wymogi w ciągu 7 dni roboczych. 20. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego uszkodzenia urządzeń, spowodowanych przez dostarczony materiał eksploatacyjny, równoważny w odniesieniu do materiałów pochodzących od producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić lub naprawić uszkodzone urządzenie na własny koszt i ryzyko w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 7 dni roboczych. 21. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną było używanie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty związane z naprawą urządzenia i sporządzoną ekspertyzą dotyczącą przyczyn uszkodzenia. Ekspertyza lub naprawa zostanie przeprowadzona przez serwis obsługujący Zamawiającego. 22. W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę opinii serwisu obsługującego Zamawiającego. Zamawiający zleci ekspertyzę innej jednostce zewnętrznej. Potwierdzenie ekspertyzy będzie skutkowało pokryciem kosztów tej ekspertyzy przez Wykonawcę. 23. W przypadku, gdy ekspertyza, o której mowa wyżej wykaże, że przyczyną uszkodzenia urządzenia jest użytkowanie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się na czas naprawy urządzenia dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wyników ekspertyzy, urządzenie zastępcze o parametrach techniczno-eksploatacyjnych nie gorszych od naprawianego urządzenia. 24. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe o nie gorszych parametrach techniczno-eksploatacyjnych od urządzenia uszkodzonego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wyników ekspertyzy. 25. Wykonawca zobowiązuje się odbierać pojemniki po zużytych tuszach i tonerach dostarczonych zgodnie z niniejszym zamówieniem. 26. Wykonawca zobowiązuje się odbierać pojemniki na koszt własny. 27. Wykonawca przy każdej dostawie będzie jednocześnie odbierał zużyte materiały eksploatacyjne. 28. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 29. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 30. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.


II.5) Główny kod CPV:
30125000-1

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2017-11-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2017-11-30


II.9) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa OPCJI. Pojęcie zamówienia opcjonalnego to możliwość skorzystania przez Zamawiającego, bez ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej, udzielanie zamówienia publicznego temu samemu wyłonionemu wykonawcy w ramach określonej wielkości opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako rozszerzenie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o wskazane, wyszczególnione pozycje w formularzach cenowych. Jest to uprawnienie zamawiającego, a nie obowiązek. Z zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w terminie zamówienia podstawowego tj. do dnia: 30.11.2017 r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.(załącznik nr 2)
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.(załącznik nr 2)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.(załącznik nr 2)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń dla: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2. Formularz cenowy - Załącznik nr 1A do SIWZ. 1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 1.1. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.09.2017 r. do godz.: 09:00. 1.2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr 45/PN/2017” – „Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WOG”. 1.4. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 1.5. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.6. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 1.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 1.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY30,00
TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, zapisy § 10 projektu umowy. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 27111 KB
Ogłoszenie nr 500047306-N-2017 z dnia 23-10-2017 r.
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WOG

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 583978-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70, 15-601   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (url): www.25wog.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: WOJSKO
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WOG

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
45/PN/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na rzecz 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu. 1. Materiały eksploatacyjne powinny być produktami fabrycznie nowymi w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu, terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem, do wytworzenia których zastosowano nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilne z urządzeniami, do których są przeznaczone, o parametrach nie gorszych niż produkty oryginalne (tzn. materiał eksploatacyjny fabrycznie nowy pochodzący od producenta urządzeń, do których są przeznaczone)w zakresie pojemności, wydajności i jakości spełniać wszystkie parametry opisane lub określone przez podany symbol materiału eksploatacyjnego oryginalnego. Wyprodukowane najpóźniej w ostatnim kwartale poprzedzającym datę dostawy. 2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zamówienia dodatkowych materiałów eksploatacyjnych oraz posiadania przydzielonych środków finansowych na ten cel. 3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, a w przypadku dłuższej gwarancji producenta na okres przewidziany w karcie gwarancyjnej. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się z chwilą podpisania stosownego dokumentu odbioru towaru. 4. Dostarczane materiały będą w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Materiały eksploatacyjne muszą być zapakowane w nienoszące znamion otwarcia opakowania. 5. Opakowanie musi umożliwiać pełną identyfikację towaru, tj.: - numer katalogowy materiału, - nazwę i typ urządzenia, do którego są przeznaczone, - symbol/nazwę producenta, - oznaczenie, który z produktów jest oryginalny a które zamiennikiem, - datę upływu ważności materiału, itp. bez konieczności otwierania. 6. Na obudowie produktu: nazwa marki, kod produktu. 7. Dostarczone materiały powinny odpowiadać wszelkim normom jakościowym i winny posiadać wymagane parametry techniczne. 8. Wykonawca powinien w należyty sposób opakować towar, a także w należyty sposób go transportować. 9. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 10. Wykonawca dostarczy towar do magazynu Służby Sprzętu Łączności i Informatyki w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 14.00,w piątek w godz. 7.30 -12.00 (wyłącznie w dni robocze). Przy dostawie materiałów Wykonawca nie może zaoferować produktu równoważnego, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, w trakcie trwania postępowania przetargowego. 11. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych paczek (Wykonawca jest zobowiązany uprzedzić o tym fakcie dostawcę -przewoźnika). 12. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady, które posiadać będzie dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 13. Zamawiający może odmówić odbioru materiałów w przypadku: gdy będą w stanie niekompletnym, wadliwe, termin ważności niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia bądź stan techniczny ich zewnętrznych opakowań będzie wskazywał na ich uszkodzenie. 14. W przypadku oferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy. 15. Dopuszcza się oferowanie równoważnych materiałów eksploatacyjnych pod warunkiem, że: 15.1. zamienniki, charakteryzują się takimi samymi lub lepszymi parametrami jakości i wydajności wydruku/kopiowania jak materiały eksploatacyjne dedykowane dla danej drukarki/kopiarki przez jej producenta; 15.2. spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności: - są fabrycznie nowe, nieregenerowane; - do ich produkcji nie użyto składników poprzednio eksploatowanych, uzupełnianych bądź przerabianych; - zostały objęte gwarancją przydatności do użycia, do czasu wyczerpania się środka barwiącego, jednak nie krócej niż na 24 miesięcy; - nie posiadają pojemności startowych; - muszą posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania; - nie mogą powodować utraty gwarancji użytkowanego sprzętu, 16. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, poprzez przedstawienie: a. certyfikat niezależnego podmiotu do kontroli jakości poświadczający zgodność zaoferowanego artykułu równoważnego z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC 19798; b. do każdego zaoferowanego produktu równoważnego raport z testów wystawiony przez niezależny od producenta podmiot przygotowany zgodnie z normą ISO/IEC jw. Wymaga się załączenia raportów przygotowanych zgodnie z normą, a nie na podstawie norm. W raporcie przygotowanym zgodnie z normą muszą znaleźć się informacje: średnia ilość wydruków, odchylenie standardowe, dolna granica przedziału ufności, data testowania, liczba testowanych kaset, liczba kaset użytych do obliczeń, typ kasety, tryb drukowania, użyty nośnik, format papieru, czy stosowano procedurę wstrząsania, model drukarki, model komputera, system operacyjny, oprogramowanie, wersja sterownika drukarki, codzienne włączanie - wyłączanie zasilania, temperatura, wilgotność, kody testowanych wkładów. c. Karta charakterystyki substancji - mieszaniny: dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować substancja lub mieszanina. Dane fizyko-chemiczne na jej temat. Karta powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 i 453/2010. Nie spełnienie powyższego warunku przez Wykonawcę Zamawiający uzna, jako uchylanie się przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17. Jakość oferowanych produktów równoważnych musi pozwolić na uzyskanie porównywalnych wydajności oraz jakości wydruków w porównaniu do materiałów zalecanych i stosowanych w urządzeniach przez producentów urządzeń. 18. Wykonawca oferujący produkty równoważne, w razie wybrania jego oferty, ponosił będzie odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego, powstałe na skutek zastosowania w nich produktu równoważnego. 19. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od parametrów produktów oryginalnych lub jeśli materiał eksploatacyjny nie sygnalizuje we właściwy sposób stanu zużycia tuszy lub tonerów, Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien materiał, którego żądanie dotyczy, bezpłatnie wymienić na materiał spełniający wymogi w ciągu 7 dni roboczych. 20. W przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego uszkodzenia urządzeń, spowodowanych przez dostarczony materiał eksploatacyjny, równoważny w odniesieniu do materiałów pochodzących od producenta urządzenia, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić lub naprawić uszkodzone urządzenie na własny koszt i ryzyko w autoryzowanym serwisie producenta urządzenia w ciągu 7 dni roboczych. 21. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną było używanie dostarczonych przez Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty związane z naprawą urządzenia i sporządzoną ekspertyzą dotyczącą przyczyn uszkodzenia. Ekspertyza lub naprawa zostanie przeprowadzona przez serwis obsługujący Zamawiającego. 22. W przypadku kwestionowania przez Wykonawcę opinii serwisu obsługującego Zamawiającego. Zamawiający zleci ekspertyzę innej jednostce zewnętrznej. Potwierdzenie ekspertyzy będzie skutkowało pokryciem kosztów tej ekspertyzy przez Wykonawcę. 23. W przypadku, gdy ekspertyza, o której mowa wyżej wykaże, że przyczyną uszkodzenia urządzenia jest użytkowanie materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się na czas naprawy urządzenia dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 2 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania wyników ekspertyzy, urządzenie zastępcze o parametrach techniczno - eksploatacyjnych nie gorszych od naprawianego urządzenia. 24. W przypadku braku możliwości usunięcia uszkodzenia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe o nie gorszych parametrach techniczno - eksploatacyjnych od urządzenia uszkodzonego w ciągu 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania wyników ekspertyzy. 25. Wykonawca zobowiązuje się odbierać pojemniki po zużytych tuszach i tonerach dostarczonych zgodnie z niniejszym zamówieniem. 26. Wykonawca zobowiązuje się odbierać pojemniki na koszt własny. 27. Wykonawca przy każdej dostawie będzie jednocześnie odbierał zużyte materiały eksploatacyjne. 28. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 29. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 30. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
30125000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa OPCJI. Pojęcie zamówienia opcjonalnego to możliwość skorzystania przez Zamawiającego, bez ponownego przeprowadzenia procedury przetargowej, udzielanie zamówienia publicznego temu samemu wyłonionemu wykonawcy w ramach określonej wielkości opisanej w prawie opcji. Opcja rozumiana jest jako rozszerzenie zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o wskazane, wyszczególnione pozycje w formularzach cenowych. Jest to uprawnienie zamawiającego, a nie obowiązek. Z zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający będzie korzystał w terminie zamówienia podstawowego tj. do dnia: 30.11.2017 r
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
116192.48

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Email wykonawcy: przetargi@jmdata.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
79507.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79507.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146039.13
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: 25wog.kancelaria@ron.mil.pl
tel: 261 398 839
fax: 261 398 813
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-09-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 583978-N-2017
ID postępowania Zamawiającego: 45/PN/2017
Data publikacji zamówienia: 2017-09-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 77 dni
Wadium: 3000 ZŁ
Szacowana wartość* 100 000 PLN  -  150 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.25wog.wp.mil.pl
Informacja dostępna pod: www.25wog.wp.mil.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WOG JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2017-10-22 79 507,00