TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
ND Nr dokumentu 58400-2012
PD Data publikacji 22/02/2012
OJ Dz.U. S 36
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 20/02/2012
DT Termin 12/04/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
OC Pierwotny kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

22/02/2012    S36    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2012/S 36-058400

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pok. 747
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sądy przy ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy, której wzór stanowi złącznik nr 8 do siwz, w oparciu o „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do siwz, zgodnie z dokumentację powykonawczą instalacji i urządzeń podlegających usłudze, znajdującą się w siedzibie zamawiającego.Do zakresu podstawowych czynności będących przedmiotem niniejszej umowy należeć będzie w szczególności pełnienie stałego nadzoru konserwacyjnego oraz usług pogotowia technicznego (wykonywanie konserwacji, przeglądów, napraw bieżących, awaryjnych oraz drobnych prac określonych w § 3 ust. 1 pkt 8 wzoru mowy (załącznik nr 8 do siwz), instalacji i urządzeń w zakresie określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do siwz).
Wszystkie wymienione w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 2 do siwz) czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji, urządzeń i wyposażenia obiektu. Wymagana jest stała obecności na obiekcie co najmniej dwóch konserwatorów, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 8:00 – 16:00, których zadaniem będzie pełnienie na bieżąco nadzoru nad poprawnością działania urządzeń i instalacji opisanych w Rozdziale IV „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik n 2 do siwz).Wymagane jest zabezpieczenie przez wykonawcę pogotowia technicznego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50700000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 130000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 158 536,59 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2. Wadium wynosi: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.4.2012 roku, do godz. 10:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Citibank Handlowy nr konta: 91 1030 1508 0000 0008 0350 2005 z adnotacją: „Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/4/12”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego.
6. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03-813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok. 747.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji.
8. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na,,Obsługę eksploatacyjną oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie” - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/4/12).
9. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
10. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.
11. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... PLN (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest................(nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną):
1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej),
3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”.
12. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wykonawcy, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek wskazany przez wykonawcę.
13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
17. Wykonawca, którego oferta została wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
19. W formularzu ofertowym (załącznik nr 1) należy wskazać numer rachunku, na który zamawiający dokona przelewu wadium w przypadku jego zwolnienia (dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. wykażą, że wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi konserwacji i napraw na obiekcie użyteczności publicznej, łącznie: w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i systemu bezpieczeństwa, ochrony pożarowej, dźwigi osobowe, przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy i o łącznej wartości umowy nie mniejszej 400 000,00 PLN brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający nie określa procentowego udziału danej branży w łącznym koszcie 12 miesięcznym. Przez obiekt użyteczności publicznej zamawiający rozumie obiekty wymienione w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki na podstawie złożonego wraz z ofertą wykazu usług (załącznik nr 3 do siwz) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunki. W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum wystarczy spełnienie warunków przez jeden z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą go spełniać łącznie;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji poświadczonych świadectwem kwalifikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW, kotły na paliwa płynne wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy powyżej 50 kW, w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło mocy powyżej 50 kW. Zamawiający wymaga certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń UPS (Delta-Power), certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych firmy Carrier o mocy chłodniczej 500 kW, certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania centrali telefonicznej typu Coral FlexiCom 5000, świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do serwisowania dźwigów wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Osoba, która będzie wykonywała prace w Kancelarii Tajnej, Strefie Bezpieczeństwa oraz centrali telefonicznej musi posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową zamawiającego oznaczone klauzulą co najmniej „poufne”, wydane zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopie ww. poświadczeń bezpieczeństwa. W przypadku, gdy ww. osoba nie posiadają poświadczenia bezpieczeństwa, gdyż wykonawca nie ma możliwości przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego w stosunku tych osób, wykonawca przedłoży zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemną zgodę tej osoby na poddanie się zwykłemu postępowaniu sprawdzającemu przez Kierownika Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Zamawiający oceni, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do siwz), wykazu osób oraz zawartych w wykazie informacji (załącznik nr 4 do siwz) oraz oświadczenia o posiadaniu uprawnień (załącznik nr 5 do siwz).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania tego warunku, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek, nastąpi na podstawie:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej posiadania środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum wystarczy spełnienie warunku przez jeden z podmiotów uczestniczących w konsorcjum lub jeśli będą go spełniać łącznie,
b) przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum warunek musi spełniać każdy z podmiotów tworzących konsorcjum.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający wymaga uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji poświadczonych świadectwem kwalifikacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 r., w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 ze zm.) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50kW, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń w zakresie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych o mocy powyżej 50 kW,, kotły na paliwa płynne wraz z urządzeniami pomocniczymi o mocy powyżej 50 kW, w zakresie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło mocy powyżej 50 kW. Zamawiający wymaga certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń UPS (Delta-Power), certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych firmy Carrier o mocy chłodniczej 500 kW, certyfikatu lub innego dokumentu uprawniającego do serwisowania centrali telefonicznej typu Coral FlexiCom 5000, świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do serwisowania dźwigów wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-Pd/G/4/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.4.2012 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.4.2012 - 13:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy Pzp przysługuje również zamawiającemu.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w tym ustępie, nie przysługuje odwołanie.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazał stronę do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca lub wykonawcy, którzy przystąpili po stronie zamawiającego nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.2.2012
TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
ND Nr dokumentu 162808-2012
PD Data publikacji 24/05/2012
OJ Dz.U. S 98
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 21/05/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
OC Pierwotny kod CPV 50700000 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/05/2012    S98    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych

2012/S 98-162808

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Sąd
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obsługa eksploatacyjna oraz serwis techniczny urządzeń i instalacji technicznych w obiektach Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sądy przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa, POLSKA.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie umowy, w oparciu o „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, zgodnie z dokumentację powykonawczą instalacji i urządzeń podlegających usłudze, znajdującą się w siedzibie zamawiającego. Do zakresu podstawowych czynności będących przedmiotem umowy należeć będzie w szczególności pełnienie stałego nadzoru konserwacyjnego oraz usług pogotowia technicznego (wykonywanie konserwacji, przeglądów, napraw bieżących, awaryjnych oraz drobnych prac określonych w § 3 ust. 1 pkt 8 wzoru mowy, instalacji i urządzeń w zakresie określonym w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. Wszystkie wymienione w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” czynności będą wykonywane jako bieżąca konserwacja polegająca na utrzymaniu stałej sprawności technicznej instalacji, urządzeń i wyposażenia obiektu. Wymagana jest stała obecności na obiekcie co najmniej dwóch konserwatorów, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 8:00 – 16:00, których zadaniem będzie pełnienie na bieżąco nadzoru nad poprawnością działania urządzeń i instalacji opisanych w Rozdziale IV „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia".Wymagane jest zabezpieczenie przez wykonawcę pogotowia technicznego przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50700000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 900 000,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-Pd/G/4/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 036-058400 z dnia 22.2.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.5.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Facility Management Group Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
01-233 Warszawa
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 158 536,59 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 900 000,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.5.2012

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-04-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5840020121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: 30000 ZŁ
Szacowana wartość* 1 000 000 PLN  -  1 500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacji usług telefonii publicznej na stacjach końcowych operatora publicznego. Facility Management Group Sp. z o.o.
Warszawa
2012-05-17 900 000,00