Ogłoszenie nr 585470-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: Dostawa i montaż mebli biurowych, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest etapem realizacyjnym Projektu: Rewitalizacja. Per causam ad animi. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, krajowy numer identyfikacyjny 104043800000, ul. pl. Gen. Józefa Bema  8 , 07410   Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 764 54 43, e-mail admin@muzeum-ostroleka.art.pl, faks 0-29 764 35 00.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeum.ostroleka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.muzeum.ostroleka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.muzeum.ostroleka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferta musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Ofertę składa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego, w Muzeum Kultury Kurpiowskiej, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 8, w sekretariacie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż mebli biurowych, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Numer referencyjny:
Ag.27.2.4.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa i montaż mebli biurowych, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. SPECYFIKACJA TECHNICZNA, zawarta jest w Załączniku nr 1A i 2A do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE wykonanie maksymalnie 35 dni od dnia zawarcia umowy. CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE wykonanie maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający wymaga gwarancji - min. 24 miesiące


II.5) Główny kod CPV:
39151000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
39290000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 182096,63
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
35
45


II.9) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE, wykonanie maksymalnie 35 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca za skrócenie terminu realizacji zamówienia będzie oceniany w kryterium oceny ofert w KRYTERIUM NR III – T – Termin wykonania CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE, wykonanie maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca za skrócenie terminu realizacji zamówienia będzie oceniany w kryterium oceny ofert w KRYTERIUM NR III – T – Termin wykonania
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. c. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) d. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp) W przypadku oferentów z innych państw wymagane jest składanie dokumentów równoważnych odpowiadających polskim dokumentom w zakresie wymaganym przez Zamawiającego. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający oświadcza, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym oświadczenie o którym mowa w ww. pkt. III.3 dotyczy oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1. Dowód wniesienia WADIUM 2. FORMULARZ OFERTOWY, w zależności od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę należy wypełnić odpowiednie Załączniki. 3. FORUMULARZ CENOWY, który stanowi integralną część oferty Wykonawcy, Załącznik nr 1A i/lub 2A do SIWZ 4. OŚWIADCZENIE wstępne DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA UWAGA: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 5. Opcjonalnie: Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Opcjonalnie: Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli osoba podpisująca ofertę i składająca w imieniu Wykonawcy oświadczenia i inne pisma nie jest osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy na podstawie aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚĆ 1: 3 000,00 zł (trzy tysiące zł) CZĘŚĆ 2: 2 000,00 zł (dwa tysiące zł)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
C – Cena 6060,00
G – Okres gwarancji 2020,00
T– Termin wykonania 2020,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: 1) istotne, w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania prac, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, c) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, d) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku; e) w przypadku wystąpienia dodatkowych wytycznych wynikających ze zmiany przepisów obowiązujących przy współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; f) w sytuacji, gdy dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie będzie możliwe z przyczyn obiektywnych w postaci wycofania przez producenta danego modelu towaru, w jego miejsce Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego dostarczy towar tożsamy spełniający warunki określone w SIWZ, o parametrach nie gorszych niż model wskazany w ofercie. Zachowana pozostaje w tym przypadku cena przedmiotu zamówienia określona w złożonej ofercie na pierwotny model. 2) nieistotne, a w szczególności zmiany nazwy, adresu, statusu Wykonawcy. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, do Części 1 zawarta jest w Załączniku nr 1B do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia zgodnie ze specyfikacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia i Umową. Zamówienie realizowane jest w celu wyposażenia wnętrza zmodernizowanego kompleksu budynków z funkcją muzealną, edukacyjną, magazynową, biurową, gospodarczą i socjalną. Obowiązkiem Wykonawcy jest transport mebli i wyposażenia, wniesienie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach. Wykonawca dostarczy meble i wyposażenie na własny koszt i ryzyko, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. W zakresie montażu oraz instalacji mebli i wyposażenia Wykonawca zapewnia wszelki niezbędny sprzęt oraz materiały i elementy pomocnicze. Wykonawca zapewnia profesjonalny montaż i instalację wszystkich pozycji zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem specjalności teletechnicznych, elektrycznych, hydraulicznych (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne, techniczne i fabryczne, licząc od dnia ich odbioru na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez strony.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39151000-5, 39141300-5, 39121100-7, 39132100-7, 39112000-0, 39155000-3, 45421153-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 112618,15
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 35
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
C – Cena 6060,00
G – Okres gwarancji 2020,00
T – Termin wykonania 2020,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, do Części 2 zawarta jest w Załączniku nr 2B do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia zgodnie ze specyfikacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia i Umową. Zamówienie realizowane jest w celu wyposażenia wnętrza zmodernizowanego kompleksu budynków z funkcją muzealną, edukacyjną, magazynową, biurową, gospodarczą i socjalną. Obowiązkiem Wykonawcy jest transport mebli i wyposażenia, wniesienie, montaż i ustawienie w pomieszczeniach. Wykonawca dostarczy meble i wyposażenie na własny koszt i ryzyko, w sposób zapewniający ich całość i nienaruszalność. W zakresie montażu oraz instalacji mebli i wyposażenia Wykonawca zapewnia wszelki niezbędny sprzęt oraz materiały i elementy pomocnicze. Wykonawca zapewnia profesjonalny montaż i instalację wszystkich pozycji zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem specjalności teletechnicznych, elektrycznych, hydraulicznych (jeśli dotyczy). Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie, obejmującej wszelkie wady konstrukcyjne, techniczne i fabryczne, licząc od dnia ich odbioru na podstawie protokołu odbioru bez zastrzeżeń podpisanego przez strony.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
39141000-2, 39710000-2, 39711100-0, 39144000-3, 44410000-7, 39299300-7, 39290000-1, 45421151-7, 45421153-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 69478,48
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 45
data rozpoczęcia:
data zakończenia:

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
C – Cena 6060,00
G – Okres gwarancji 2020,00
T– Termin wykonania 2020,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500220926-N-2018 z dnia 13-09-2018 r.
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce: Dostawa i montaż mebli biurowych, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest etapem realizacyjnym Projektu: Rewitalizacja. Per causam ad animi. Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 585470-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Krajowy numer identyfikacyjny 104043800000, ul. pl. Gen. Józefa Bema  8, 07410   Ostrołęka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-29 764 54 43, e-mail admin@muzeum-ostroleka.art.pl, faks 0-29 764 35 00.
Adres strony internetowej (url): www.muzeum.ostroleka.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż mebli biurowych, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
Ag.27.2.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa i montaż mebli biurowych, sprzętu AGD oraz innego wyposażenia na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. SPECYFIKACJA TECHNICZNA, zawarta jest w Załączniku nr 1A i 2A do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE wykonanie maksymalnie 35 dni od dnia zawarcia umowy. CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE wykonanie maksymalnie 45 dni od dnia zawarcia umowy Zamawiający wymaga gwarancji - min. 24 miesiące

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
39151000-5


Dodatkowe kody CPV:
39290000-1
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
112618.15

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PB Tenders Jakub Pawulski
Email wykonawcy: firma@pbtenders
Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 85-868 Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-868
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
106044.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106044.45
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200764.29
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
69478.48

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PB Tenders Jakub Pawulski
Email wykonawcy: firma@pbtenders
Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 85-868 Bydgoszcz
Kod pocztowy: 85-868
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
90403.77
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90403.77
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155820.09
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: pl. Gen. Józefa Bema, 07-410 Ostrołęka
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: admin@muzeum-ostroleka.art.pl
tel: 0-29 764 54 43
fax: 0-29 764 35 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-07-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 585470-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: Ag.27.2.4.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-07-06
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 5000 ZŁ
Szacowana wartość* 166 666 PLN  -  250 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.muzeum.ostroleka.pl
Informacja dostępna pod: www.bip.muzeum.ostroleka.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39151000-5 Meble różne
39290000-1 Wyposażenie różne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
CZĘŚĆ 1: MEBLE I WYPOSAŻENIE BIUROWE PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 85-868 Bydgoszcz, 85-868 Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie
2018-09-13 106 044,00
CZĘŚĆ 2: ZABUDOWY MEBLOWE I WYPOSAŻENIE SOCJALNE PB Tenders Jakub Pawulski
ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 85-868 Bydgoszcz, 85-868 Bydgoszcz, woj. kujawsko - pomorskie
2018-09-13 90 403,00