Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 586894-N-2019 z dnia 2019-08-16 r.

Gmina Miejska Hrubieszów: Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Hrubieszów, krajowy numer identyfikacyjny 95036888800000, ul. ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"  1 , 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6962380 w. 56, e-mail zp@miasto.hrubieszow.pl, faks 846 962 380.
Adres strony internetowej (URL): https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Miasta Hrubieszów ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie

Numer referencyjny:
WIR.ZP.271.11.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”. Celem przedsięwzięcia jest realizacja budynku i elementów infrastruktury, stanowiących kompletny funkcjonalnie obiekt z punktu widzenia potrzeb i zamówienia Inwestora. Będzie to kryta pływalnia składająca się z hali basenowej oraz strefy wejściowej z szatniami, małą gastronomią i węzłami sanitarnymi a także niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i administracyjno – biurowymi. W hali basenowej znajdzie miejsce basen pływacki i do nauki pływania, basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci oraz saunarium. Należy przewidzieć możliwość przejścia ze strefy wejściowej do sąsiadującej z projektowaną pływalnią sali sportowej. Szczegółowe założenia: Należy przewidzieć lokalizację krytej pływalni wraz z zewnętrzną obsługą komunikacyjną na działce nr 67/8, biorąc pod uwagę dowiązanie przestrzenne do istniejącej hali sportowej oraz zespołu boisk w południowej części terenu. Elementy strefy hali basenowej: • pełnowymiarowa 25 metrowa niecka sportowa wykonana ze stali nierdzewnej • niecka do nauki pływania ze stali nierdzewnej • niecka rekreacyjna żelbetowa z atrakcjami wodnymi wyłożona mozaiką • wydzielona wanna SPA • wewnętrzna zjeżdżalnia z wanną hamowną • wodny plac zabaw dla dzieci wyłożony mozaiką • pomieszczenie ratowników • pomieszczenia magazynowe i techniczne. Elementy strefy odnowy biologicznej: • sauna parowa • sauna sucha • wypoczywalnia z lampami IR • natryski • basenik do schładzania • pomieszczenia techniczne i sanitarne. Elementy strefy hallu wejściowego: • hall wejściowy z przeszkleniem i przejściem na halę basenową oraz przejściem do istniejącej obok hali sportowej • stanowiska kasowe z szatnią na okrycia wierzchnie • mała gastronomia z barem i automatami • szafki na obuwie • węzły sanitarne. Elementy strefy szatni i natrysków: • hall suszarkowy • śluzy [kabiny] do przebierania • szatnia ogólna z szafkami z zamkami elektronicznymi obsługiwanymi transponderami • natryski z węzłami sanitarnymi • wydzielona szatnia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiadał będzie własną kotłownię gazową i zasilany będzie w energię elektryczną z wbudowanej stacji transformatorowej. Funkcjonował będzie w oparciu o własne przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energii elektrycznej, według wydanych przez odpowiednie instytucje zapewnień i warunków technicznych. Zakłada się też wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła w postaci paneli solarnych zainstalowanych na dachu hali basenowej a w kotłowni przewidziano możliwość zainstalowania w przyszłości gazowego monobloku kogeneracyjnego. Obsługa komunikacyjna dla ruchu pieszego od strony ulicy Stefana Żeromskiego a dojazd techniczny od strony wschodniej poprzez istniejącą drogę gminną. Teren w obszarze opracowania nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ani w strefie szczególnej ochrony środowiska przyrodniczego. 2. Planowany zakres robót wynika bezpośrednio z wielobranżowego projektu budowlanego i obejmuje: -wykonanie robót budowlanych (roboty ziemne, fundamenty, elementy konstrukcyjne, kominy, stropy, stropodachy, schody, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, ściany działowe, stolarkę okienną i drzwiową, podokienniki i parapety, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, elementy ślusarskie i wykończeniowe, malowanie, chodniki, plac manewrowy, stanowiska parkingowe); -wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych (wentylacja, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, instalacja wod.-kan., kanalizacja deszczowa, przyłącza sanitarne wod.-kan.); -wykonanie instalacji elektrycznych (wewnętrzna instalacja elektryczna, zabezpieczenia, instalacje niskoprądowe); -wykonanie instalacji technologii basenowej (technologia uzdatniania wody basenowej) -wykonanie instalacji solarnej -obsługę geodezyjną -wykonanie instrukcji p.poż, zakup gaśnic, kocy p.poż, innego wyposażenia wg wytycznych p.poż, założenie książki eksploatacji obiektu oraz książki obiektu budowlanego. -uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu nadzoru budowlanego (obecnie PINB w Hrubieszowie) Gmina Miejska Hrubieszów posiada prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z prawa własności, dysponuje projektem budowlanym oraz uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: -Powierzchnia zabudowy projektowanej pływalni: 1.735,88 m2 -Powierzchnia netto projektowanej pływalni: 3.214,54 m2 -Powierzchnia wewnętrzna: 3.284,31 m2 -Kubatura brutto projektowanej pływalni: 22.699,40 m3 -Kubatura netto projektowanej pływalni: 16.248,05 m3 -Wysokość: 12,00 m - Liczba kondygnacji: 2: w tym 1 podziemna i 1 nadziemna Uwaga: 1)Wykonawca oznakuje informacyjnie: ciągi komunikacyjne, wyjścia ewakuacyjne, oznakowanie pomieszczeń, tablicę zbiorczą. 2)Wszystkie oznakowania mają spełniać wymagania programu „Dostępność Plus” dostępnego pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf 3.Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekt budowlany zmian; -Projekty wykonawcze; -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); - Przedmiary robót; -Tabela równoważności. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 4.Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 5.Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 78 miesięcy (termin maksymalny) od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 6.Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 7.Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1)jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2)w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 8.Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.2 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 9.Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane w ramach zadania „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” i współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, Umowa Nr 2019/0013/1393/SubA/DIS/SP/18


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314310-7
45314320-0
72212000-4
45332200-5
45332200-5
45300000-3
45312310-3
45317300-5
45311100-1
45315000-8
45233200-1
45212212-5
45100000-8
45223500-1
45262310-7
45262500-6
45320000-6
45261210-9
45261100-5
45262350-9
45410000-4
45400000-1
45421000-4
45430000-0
45442000-7
45421146-9
45421160-3
45421150-0
45321000-3
45262100-2
39100000-3
45231300-8
45111200-0
45300000-0
45332000-3
45332300-6
45332400-7
45331100-7
45333000-0
45320000-6
45312200-9
45311100-1
45312000-7
45310000-3
45314310-7
45314320-0
45314000-1
45331000-6
45212212-5
45231000-5
45232430-5
45252120-5
45311000-0II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2022-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2022-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania określonego w SIWZ zadania w wysokości nie niższej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Jeżeli wartość środków finansowych lub zdolności kredytowej została określona z walutach innych niż PLN Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty podany przez Narodowy Bank Polski w dniu wydania dokumentu, jeżeli w dniu wydania dokumentu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu wydania dokumentu.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie krytej pływalni o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody w wybudowanym obiekcie 400 m2 oraz o wartości minimum 15. 000 000,00 zł brutto Przez budowę, należy rozumieć odpowiednio budowę w rozumieniu przepisów art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Łączna powierzchnia lustra wody oznacza sumę wszystkich powierzchni luster wody w wykonanym obiekcie w tym: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik. Za krytą pływalnię uznaje się również kryty basen pływacki, aquapark (akwapark), park wodny lub inny obiekt pełniący funkcję krytej pływalni. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na minimum jednej inwestycji, polegającej na budowie krytej pływalni lub innego obiektu budowlanego o wartości minimum 15. 000 000,00 zł brutto. b) Co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót na budowie krytej pływalni o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody 400 m2 w wybudowanym obiekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji opisanych w pkt. a) i b) c) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji sanitarnych oraz instalacji wentylacji posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót na budowie krytej pływalni o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody 400 m2 w wybudowanym obiekcie oraz posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego rozruchu obiektu basenowego o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody 400 m2 d) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji elektrycznych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym. e) Co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym. f) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nie

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie krytej pływalni o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody w wybudowanym obiekcie 400 m2 oraz o wartości minimum 15. 000 000,00 zł brutto Przez budowę, należy rozumieć odpowiednio budowę w rozumieniu przepisów art. 3 pkt. 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186). Łączna powierzchnia lustra wody oznacza sumę wszystkich powierzchni luster wody w wykonanym obiekcie w tym: basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik. Za krytą pływalnię uznaje się również kryty basen pływacki, aquapark (akwapark), park wodny lub inny obiekt pełniący funkcję krytej pływalni. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na minimum jednej inwestycji, polegającej na budowie krytej pływalni lub innego obiektu budowlanego o wartości minimum 15. 000 000,00 zł brutto. b) Co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję Kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót na budowie krytej pływalni o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody 400 m2 w wybudowanym obiekcie. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji opisanych w pkt. a) i b) c) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji sanitarnych oraz instalacji wentylacji posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, która w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika robót na budowie krytej pływalni o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody 400 m2 w wybudowanym obiekcie oraz posiada doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej jednego rozruchu obiektu basenowego o minimalnej łącznej powierzchni lustra wody 400 m2 d) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sieci i instalacji elektrycznych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym. e) Co najmniej jedną osobą na stanowisko Kierownika robót drogowych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym. f) Co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą niezbędne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. I O/Hrubieszów nr rachunku: 66 1240 2829 1111 0000 4027 0267 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: WIR.ZP.271.11.2019”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie; 2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania oraz w przypadku zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a innym niż Wykonawca podmiotem, w tym Ministrem Sportu i Turystyki, w szczególności zmiany postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy 7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 11) przedłużenie terminu wykonania umowy o którym mowa w § 2 może nastąpić w przypadku przedłużającego się postępowania mającego na celu wybór wykonawcy zamówienia publicznego. Zamawiający zakłada, że postępowanie będzie trwało 38 dni (od dnia wszczęcia do dnia wyboru oferty) . Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonywania umowy o ilość dni trwania postępowania ponad zakładane 38 dni. 12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy; 13) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem) 14) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 15) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 16) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji; c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach:  ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 20,  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosztorysu, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24. 2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3) część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 6 pkt 1 mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-09-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540190379-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.
Hrubieszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
586894-N-2019

Data:
16/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Hrubieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 95036888800000, ul. ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"  1, 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6962380 w. 29, e-mail zp@miasto.hrubieszow.pl, faks 846 962 380.
Adres strony internetowej (url): https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.6)

Punkt:
IV.6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-05, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-23, godzina: 13:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510231949-N-2019 z dnia 29-10-2019 r.
Gmina Miejska Hrubieszów: Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 586894-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540190379-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Hrubieszów, Krajowy numer identyfikacyjny 95036888800000, ul. ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala"  1, 22-500  Hrubieszów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6962380 w. 29, e-mail zp@miasto.hrubieszow.pl, faks 846 962 380.
Adres strony internetowej (url): https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
WIR.ZP.271.11.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie”. Celem przedsięwzięcia jest realizacja budynku i elementów infrastruktury, stanowiących kompletny funkcjonalnie obiekt z punktu widzenia potrzeb i zamówienia Inwestora. Będzie to kryta pływalnia składająca się z hali basenowej oraz strefy wejściowej z szatniami, małą gastronomią i węzłami sanitarnymi a także niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi i administracyjno – biurowymi. W hali basenowej znajdzie miejsce basen pływacki i do nauki pływania, basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci oraz saunarium. Należy przewidzieć możliwość przejścia ze strefy wejściowej do sąsiadującej z projektowaną pływalnią sali sportowej. Szczegółowe założenia: Należy przewidzieć lokalizację krytej pływalni wraz z zewnętrzną obsługą komunikacyjną na działce nr 67/8, biorąc pod uwagę dowiązanie przestrzenne do istniejącej hali sportowej oraz zespołu boisk w południowej części terenu. Elementy strefy hali basenowej: • pełnowymiarowa 25 metrowa niecka sportowa wykonana ze stali nierdzewnej • niecka do nauki pływania ze stali nierdzewnej • niecka rekreacyjna żelbetowa z atrakcjami wodnymi wyłożona mozaiką • wydzielona wanna SPA • wewnętrzna zjeżdżalnia z wanną hamowną • wodny plac zabaw dla dzieci wyłożony mozaiką • pomieszczenie ratowników • pomieszczenia magazynowe i techniczne. Elementy strefy odnowy biologicznej: • sauna parowa • sauna sucha • wypoczywalnia z lampami IR • natryski • basenik do schładzania • pomieszczenia techniczne i sanitarne. Elementy strefy hallu wejściowego: • hall wejściowy z przeszkleniem i przejściem na halę basenową oraz przejściem do istniejącej obok hali sportowej • stanowiska kasowe z szatnią na okrycia wierzchnie • mała gastronomia z barem i automatami • szafki na obuwie • węzły sanitarne. Elementy strefy szatni i natrysków: • hall suszarkowy • śluzy [kabiny] do przebierania • szatnia ogólna z szafkami z zamkami elektronicznymi obsługiwanymi transponderami • natryski z węzłami sanitarnymi • wydzielona szatnia dla osób niepełnosprawnych. Obiekt posiadał będzie własną kotłownię gazową i zasilany będzie w energię elektryczną z wbudowanej stacji transformatorowej. Funkcjonował będzie w oparciu o własne przyłącza kanalizacji sanitarnej, wody, gazu i energii elektrycznej, według wydanych przez odpowiednie instytucje zapewnień i warunków technicznych. Zakłada się też wykorzystanie dodatkowego źródła ciepła w postaci paneli solarnych zainstalowanych na dachu hali basenowej a w kotłowni przewidziano możliwość zainstalowania w przyszłości gazowego monobloku kogeneracyjnego. Obsługa komunikacyjna dla ruchu pieszego od strony ulicy Stefana Żeromskiego a dojazd techniczny od strony wschodniej poprzez istniejącą drogę gminną. Teren w obszarze opracowania nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, ani w strefie szczególnej ochrony środowiska przyrodniczego. 2. Planowany zakres robót wynika bezpośrednio z wielobranżowego projektu budowlanego i obejmuje: -wykonanie robót budowlanych (roboty ziemne, fundamenty, elementy konstrukcyjne, kominy, stropy, stropodachy, schody, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, ściany działowe, stolarkę okienną i drzwiową, podokienniki i parapety, tynki i okładziny wewnętrzne, tynki i okładziny zewnętrzne, elementy ślusarskie i wykończeniowe, malowanie, chodniki, plac manewrowy, stanowiska parkingowe); -wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych (wentylacja, centralne ogrzewanie i ciepło technologiczne, instalacja wod.-kan., kanalizacja deszczowa, przyłącza sanitarne wod.-kan.); -wykonanie instalacji elektrycznych (wewnętrzna instalacja elektryczna, zabezpieczenia, instalacje niskoprądowe); -wykonanie instalacji technologii basenowej (technologia uzdatniania wody basenowej) -wykonanie instalacji solarnej -obsługę geodezyjną -wykonanie instrukcji p.poż, zakup gaśnic, kocy p.poż, innego wyposażenia wg wytycznych p.poż, założenie książki eksploatacji obiektu oraz książki obiektu budowlanego. -uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od właściwego organu nadzoru budowlanego (obecnie PINB w Hrubieszowie) Gmina Miejska Hrubieszów posiada prawo do dysponowania nieruchomością wynikające z prawa własności, dysponuje projektem budowlanym oraz uzyskała pozwolenie na realizację inwestycji. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: -Powierzchnia zabudowy projektowanej pływalni: 1.735,88 m2 -Powierzchnia netto projektowanej pływalni: 3.214,54 m2 -Powierzchnia wewnętrzna: 3.284,31 m2 -Kubatura brutto projektowanej pływalni: 22.699,40 m3 -Kubatura netto projektowanej pływalni: 16.248,05 m3 -Wysokość: 12,00 m - Liczba kondygnacji: 2: w tym 1 podziemna i 1 nadziemna Uwaga: 1)Wykonawca oznakuje informacyjnie: ciągi komunikacyjne, wyjścia ewakuacyjne, oznakowanie pomieszczeń, tablicę zbiorczą. 2)Wszystkie oznakowania mają spełniać wymagania programu „Dostępność Plus” dostępnego pod adresem: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf 3.Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się: - Projekt budowlany zmian; -Projekty wykonawcze; -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR); - Przedmiary robót; -Tabela równoważności. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 4.Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 5.Gwarancja. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy (termin minimalny) do 78 miesięcy (termin maksymalny) od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 6.Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 projektu umowy. 7.Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1)jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2)w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3)jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 8.Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w pkt. 2.2 SIWZ. (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 Projektu umowy stanowiącym (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 9.Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane w ramach zadania „Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie” i współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, Umowa Nr 2019/0013/1393/SubA/DIS/SP/18

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45300000-0, 45310000-3, 45311000-0, 45314310-7, 45314320-0, 72212000-4, 45332200-5, 45332200-5, 45300000-3, 45312310-3, 45317300-5, 45311100-1, 45315000-8, 45233200-1, 45212212-5, 45100000-8, 45223500-1, 45262310-7, 45262500-6, 45320000-6, 45261210-9, 45261100-5, 45262350-9, 45410000-4, 45400000-1, 45421000-4, 45430000-0, 45442000-7, 45421146-9, 45421160-3, 45421150-0, 45321000-3, 45262100-2, 39100000-3, 45231300-8, 45111200-0, 45300000-0, 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7, 45333000-0, 45320000-6, 45312200-9, 45311100-1, 45312000-7, 45310000-3, 45314310-7, 45314320-0, 45314000-1, 45331000-6, 45212212-5, 45231000-5, 45232430-5, 45252120-5, 45311000-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22/10/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
19091572.70

Waluta
pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „KARPAT-BUD Sp. z o.o.”
Email wykonawcy: karpatbud@karpatbud.pl
Adres pocztowy: Rogoźnica 305
Kod pocztowy: 36-060
Miejscowość: Głogów Małopolski
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
24200250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24200250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29837340.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 70,70%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: zp@miasto.hrubieszow.pl,
tel: 084 6962380 w. 29,
fax: 846 962 380
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 586894-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: WIR.ZP.271.11.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-08-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie „KARPAT-BUD Sp. z o.o.”
Rogoźnica 305, 36-060 Głogów Małopolski, woj.
2019-10-22 24 200 250,00