TI Tytuł Polska-Katowice: Usługi w zakresie transportu drogowego
ND Nr dokumentu 59232-2016
PD Data publikacji 20/02/2016
OJ Dz.U. S 36
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Kompania Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 15/02/2016
DD Termin składania wniosków o dokumentację 09/03/2016
DT Termin 10/03/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
OC Pierwotny kod CPV 60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) http://www.kwsa.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

20/02/2016    S36    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi w zakresie transportu drogowego

2016/S 036-059232

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Kompania Węglowa S.A., Oddział KWK Bielszowice, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, Dział Zamówień i Przetargów, pokój 34
Osoba do kontaktów: Damian Wengrzik
40-039 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327173858
E-mail: d.wengrzik@kwsa.pl
Faks: +48 327173432

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kwsa.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.kwsa.pl/dostawcy/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy dla potrzeb Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Bielszowice z podziałem na 7 zadań.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Bielszowice.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy dla potrzeb Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Bielszowice z podziałem na 7 zadań:
Zadanie nr 1 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem dostawczo – osobowym z kierowcą o ładowności 0,8t, ilość miejsc siedzących 8;
Zadanie nr 2 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem samowyładowczym z kierowcą o ładowności 6t;
Zadanie nr 3 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 8t;
Zadanie nr 4 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 16t;
Zadanie nr 5 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51;
Zadanie nr 6 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób busem do przewozu pracowników z kierowcą miejsc siedzących 8;
Zadanie nr 7 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach rob. z kierowcą miejsc siedzących 41.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy dla potrzeb Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK Bielszowice z podziałem na 7 zadań:
Zadanie nr 1 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem dostawczo – osobowym z kierowcą o ładowności 0,8t, ilość miejsc siedzących 8.
Szacunkowa ilość: godzin – 4 900, kilometrów – 33 800.
Zadanie nr 2 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem samowyładowczym z kierowcą o ładowności 6t.
Szacunkowa ilość: godzin – 1 000, kilometrów – 7 800.
Zadanie nr 3 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 8t.
Szacunkowa ilość: godzin – 1 800, kilometrów – 1 200.
Zadanie nr 4 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 16t.
Szacunkowa ilość: godzin – 1 100, kilometrów – 8 500.
Zadanie nr 5 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51.
Szacunkowa ilość: godzin – 100, kilometrów – 4 030.
Zadanie nr 6 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób busem do przewozu pracowników z kierowcą miejsc siedzących 8.
Szacunkowa ilość: godzin – 1 400, kilometrów – 7 600.
Zadanie nr 7 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach rob. z kierowcą miejsc siedzących 41.
Szacunkowa ilość: godzin – 1 860, kilometrów – 156 000.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem dostawczo – osobowym z kierowcą o ładowności 0,8t, ilość miejsc siedzących 8
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem dostawczo – osobowym z kierowcą o ładowności 0,8t, ilość miejsc siedzących 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 4 900.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 33 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do zamontowania w pojazdach profesjonalnych urządzeń monitoringu GPS.
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem samowyładowczym z kierowcą o ładowności 6t
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem samowyładowczym z kierowcą o ładowności 6t.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 1 000.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 7 800.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 8t
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 8t.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 1 800.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 1 200.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do zamontowania w pojazdach profesjonalnych urządzeń monitoringu GPS.
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie Nr 4 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 16t
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 16t.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 1 100.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 8 500.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do zamontowania w pojazdach profesjonalnych urządzeń monitoringu GPS.
Część nr: 5 Nazwa: Zadanie Nr 5 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 100.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 4 030.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 6 Nazwa: Zadanie Nr 6 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób busem do przewozu pracowników z kierowcą miejsc siedzących 8
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób busem do przewozu pracowników z kierowcą miejsc siedzących 8.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 1 400.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 7 600.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do zamontowania w pojazdach profesjonalnych urządzeń monitoringu GPS.
Część nr: 7 Nazwa: Zadanie Nr 7 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach rob. z kierowcą miejsc siedzących 41
1)Krótki opis:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach rob. z kierowcą miejsc siedzących 41.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa ilość godzin w okresie realizacji zamówienia: 1 860.
szacunkowa ilość kilometrów w okresie realizacji zamówienia: 156 000.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN, w tym dla:
— zadania nr 1 – 4 300 PLN;
— zadania nr 2 – 900 PLN;
— zadania nr 3 – 1 400 PLN;
— zadania nr 4 – 1 400 PLN;
— zadania nr 5 – 300 PLN;
— zadania nr 6 – 700 PLN;
— zadania nr 7 – 21 000 PLN;
W przypadku składania wadium na kilka zadań wymaga się wniesienia wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wymagany termin płatności wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
3. W przypadku, kiedy kilku Wykonawców składa ofertę wspólnie wraz z ofertą dodatkowo należy przedłożyć:
1) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
2) dokumenty wymienione w części VIII SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców (w tym oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ wystawione indywidualnie dla każdego z Wykonawców).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w punkcie VII spełniają łącznie i na tę okoliczność załączyć dokumenty wymienione w punkcie IX SIWZ. Jeżeli jeden z Wykonawców spełnia określone przez Zamawiającego warunki można przedłożyć tylko dokumenty jego dotyczące.
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia złożonego na druku Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8) ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5)-8) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem;
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4)-8).
10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8) lit. a) i c) oraz w pkt 9), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt 8) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8), 9) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy określone w pkt 10) stosuje się odpowiednio.
12. Oświadczenia złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.
W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem określonym
w Załączniku nr 8 do SIWZ.
13. Dokumenty należy przedłożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
sytuacji finansowej, to znaczy:
Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
— dla zadania Nr 1 – 65 000 PLN;
— dla zadania Nr 2 – 13 000 PLN;
— dla zadania Nr 3 – 20 000 PLN;
— dla zadania Nr 4 – 20 000 PLN;
— dla zadania Nr 5 – 5 000 PLN;
— dla zadania Nr 6 – 11 000 PLN;
— dla zadania Nr 7 – 300 000 PLN;
W przypadku gdy Wykonawca składa oferty na więcej niż jedno zadanie, wówczas powinien wykazać się środkami finansowymi lub/i zdolnością kredytową w wysokości co najmniej równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.
W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.
II. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy lub podmiotu, na którego zdolnościach finansowych Wykonawca polega, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie
z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności/ czynności, tzn.:
a) w zakresie zadań: 1,6 – posiadają ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego
osób – zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.)
b) w zakresie zadań: 5, 7 – posiadają ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.)
c) w zakresie zadań: 2,3,4 – posiadają ważną licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy (lub w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) – zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.)
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują,
— dla zadania Nr 1 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym samochodami dostawczo-osobowymi o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 170 000 PLN;
— dla zadania Nr 2 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym samochodami ciężarowymi o ładowności min. 6t o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 35 000 PLN;
— dla zadania Nr 3 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym samochodami ciężarowymi o ładowności min. 6t o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 55 000 PLN;
— dla zadania Nr 4 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym samochodami ciężarowymi o ładowności min. 6t o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 55 000 PLN;
— dla zadania Nr 5 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym autobusami o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 13 000 PLN;
— dla zadania Nr 6 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym busami o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 PLN;
— dla zadania Nr 7 – co najmniej 2 usługi polegające na transporcie drogowym autobusami o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 840 000 PLN;
W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, wówczas powinien wykazać się łącznym doświadczeniem określonym dla tych zadań, z tym że w przypadku zadań Nr 2,3,4 (samochody ciężarowe) oraz Nr 5 i 7 (autobusy) Wykonawca może wykazać się wykonaniem co najmniej 2 usług o wartości nie mniejszej niż łączna wartość przewidziana dla tych zadań.
W przypadku Wykonawców, przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w bieżącym roku według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert.
W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, to znaczy:
dysponują lub będą dysponować w okresie realizacji zamówienia następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi, tj.:
dla zadania nr 1 minimum 1 samochodem dostawczo – osobowym o liczbie minimum 8 miejsc siedzących i o ładowności minimum 0,8t dopuszczonym do ruchu drogowego;
dla zadania nr 2 – minimum 2 samochodami samowyładowczymi o ładowności minimum 6t
dopuszczonymi do ruchu drogowego;
dla zadania nr 3 – minimum 2 samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności minimum 8t dopuszczonymi do ruchu drogowego;
dla zadania nr 4 – minimum 1 samochodem ciężarowym skrzyniowym o ładowności
minimum 16t dopuszczonym do ruchu drogowego;
dla zadania nr 5 – minimum 1 autobusem o liczbie minimum 51 miejsc siedzących
dopuszczonym do ruchu drogowego;
dla zadania nr 6 – minimum 2 busami o liczbie minimum 8 miejsc siedzących dopuszczonym do ruchu drogowego;
dla zadania nr 7 – minimum 6 autobusami o liczbie minimum 41 miejsc siedzących dopuszczonymi do ruchu drogowego;
4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy dysponują lub będą dysponować osobami spełniającymi warunki art. 39a ustawy z 6.9.2001 o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zmianami) i wykonujących prace zgodne z posiadanymi kompetencjami zawodowymi tj.:
dla zadania nr 1 co najmniej 5 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii B;
dla zadania nr 2 co najmniej 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii C
oraz świadectwo kwalifikacyjne;
dla zadania nr 3 co najmniej 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii C
oraz świadectwo kwalifikacyjne;
dla zadania nr 4 co najmniej 1 osobą posiadającą prawo jazdy kategorii C
oraz świadectwo kwalifikacyjne;
dla zadania nr 5 co najmniej 1 osobą posiadającą prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacyjne;
dla zadania nr 6 co najmniej 2 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii B;
dla zadania nr 7 co najmniej 12 osobami posiadającymi prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacyjne;
II. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1. dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności / czynności tj. ważnej (na dzień składania ofert)
a) w zakresie zadań: 1,6 – licencji na wykonywanie transportu drogowego osób – zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 22.12.2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.)
b) w zakresie zadań: 5,7 – licencji na wykonywanie transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 22.12.2015 poz. 2164 j.t. z późn. zm.)
c) w zakresie zadań: 2, 3, 4 – licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy (lub w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy) – zgodnie z Ustawą z 6.9.2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 22.12.2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.)
2. wykazu wykonanych / wykonywanych głównych usług polegających na transporcie drogowym oraz załączenia dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Dowodami są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.
3. wykazu wyposażenia zakładu/urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ;
4. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających wymagane kwalifikacje/uprawnienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ;
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Aukcja elektroniczna.
1) Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja/e elektroniczna/e, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu.
2) W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny.
3) Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.
2. Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

https://laip-kw.coig.biz

3. Zgodnie z art. 91c ust. 1 i 2 ustawy w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia (poprawiające warunki złożonych przez nich ofert), podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

1) Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych (https://laip-kw.coig.biz).

2) Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie (w formularzu ofertowym).
3) Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasło).
4) Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu.

5) Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail: (d.wengrzik@kwsa.pl).

5. Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych:
1) Szerokopasmowe łącze internetowe.
2) Komputer klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
3) Stabilne wersje przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0. Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę JavaScript i Java.
4) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
5) Urządzenie techniczne służące do obsługi podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
6) Minimalna rozdzielczość ekranu wymagana do poprawnego wyświetlania portalu to 1 366x768.
7) Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca

znajdzie na stronie https://laip-kw.coig.biz w dziale „Pomoc” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” (dostępnej po zalogowaniu).

6. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.
7. W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw) przed otwarciem aukcji.
Uwaga: Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego
Posiadanie przez Wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
181600122
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 193-350646 z dnia 6.10.2015

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.3.2016 - 14:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.3.2016 - 08:45
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.3.2016 - 9:00

Miejscowość

KW S.A. Oddział KWK Bielszowice, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160, sala odpraw DE – pokój nr 11.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
A. Sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji w postępowaniu.
1) Zamawiający ustala następujący sposób komunikowania się z Wykonawcami:
a) Wykonawcy z Zamawiającym:
— zapytania do SIWZ;
— faksem na nr +48 (32) 757-20-27 lub

— drogą elektroniczną na adres: przetargi@kwsa.pl

— uzupełnianie dokumentów;
— pisemnie na adres: Oddział KWK Bielszowice ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska;
— wyjaśnienia treści ofert, dokumentów, rażąco niskiej ceny;
— faksem na nr +48 (32) 271-34-32;
— pozostałe oświadczenia i wnioski:
— faksem na nr +48 (32) 271-34-32;
Zgodnie z art. 27 ust. 3 Ustawy „zawsze dopuszczalna jest forma pisemna”.
b) Zamawiający z Wykonawcami:
Zawiadomienia, wezwania oraz informacje będzie przekazywał Wykonawcom:
— pisemnie lub
— faksem na numer wskazany w ofercie lub
— drogą elektroniczną:
— na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie lub
— poprzez zamieszczenie zawiadomień lub informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej w

profilu nabywcy www.kwsa.pl/dostawcy/przetargi.

2) Zamawiający i Wykonawca, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznie potwierdzą fakt otrzymania informacji
przesłanej faksem lub drogą elektroniczną.
3) Osobami udzielającymi informacji w sprawach formalnych ze strony Zamawiającego są:
— Sekretarz Komisji Przetargowej: Damian Wengrzik – tel. +48/32/717-38-58;
— Przewodniczący Komisji Przetargowej: Janusz Rokosz – tel. +48/32/717-35-60;
Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.
4) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku.
6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,
a także zamieści ją na stronie internetowej.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz
zamieści informację na stronie internetowej.
B. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
C.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie.
2. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
4. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim, dotyczy to również wszelkiej korespondencji oraz
porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określono w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.2.2016
TITytułPolska-Katowice: Usługi w zakresie transportu drogowego
NDNr dokumentu76078-2017
PDData publikacji28/02/2017
OJDz.U. S41
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiPolska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany27/02/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
IAAdres internetowy (URL)http://www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

28/02/2017    S41    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi w zakresie transportu drogowego

2017/S 041-076078

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, Dział Zamówień i Przetargów, pokój 34
Osoba do kontaktów: Damian Wengrzik
40-039 Katowice
Polska
Tel.: +48 327173982
E-mail: d.wengrzik@pgg.pl
Faks: +48 327173432


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice z podziałem na 8 zadań.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 22.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy dla potrzeb Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice z podziałem na 8 zadań
Zadanie nr 1 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy samochodem dostawczo-osobowym z kierowcą o ładowności 0,8t, ilość miejsc siedzących 8
Zadanie nr 2 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem samowyładowczym z kierowcą o ładowności 6t
Zadanie nr 3 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 8t
Zadanie nr 4 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 16t
Zadanie nr 5 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51
Zadanie nr 6 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób busem do przewozu pracowników z kierowcą miejsc siedzących 8
Zadanie nr 7 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach roboczych z kierowcą – minimum 40 miejsc
Zadanie nr 8 Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach roboczych z kierowcą – minimum 40 miejsc.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 331 302,60 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
181600122
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 193-350646 z dnia 6.10.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 036-059232 z dnia 20.2.2016


Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 049-081962 z dnia 10.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 055-092561 z dnia 18.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 072-126680 z dnia 13.4.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 063-109495 z dnia 31.3.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 081-144665 z dnia 26.4.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 108-193887 z dnia 7.6.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 107-191995 z dnia 4.6.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 125-224500 z dnia 1.7.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 122-219686 z dnia 28.6.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 144-261129 z dnia 28.7.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 128-230981 z dnia 6.7.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 138-251008 z dnia 20.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 461601460
Część nr: 234 - Nazwa: Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy samochodem samowyładowczym z kierowcą o ładowności 6t, samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 8t, samochodem ciężarowym skrzyniowym z kierowcą o ładowności 16t
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.10.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Butrago Sp. z o.o.
ul. Wolności 402
41-800 Zabrze
Polska
Tel.: +48 322736369

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 307 920 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 461601462
Część nr: 78 - Nazwa: Zadanie nr 7 i nr 8 pn. Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach roboczych z kierowcą – minimum 40 miejsc
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.10.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska – Pełnomocnik i OPA-Ekspert Sp. z o.o., ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice – Członek
ul. Szyb Walenty 50, ul. Sądowa 7
41-701, 41-605 Ruda Śląska, Świętochłowice
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 995 441,60 PLN
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 461601461
Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie Nr 5 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.10.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zajazd Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 30
41-703 Ruda Śląska
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 941 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zadania Nr 1 i 6 zostały unieważnione.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Określono w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.2.2017

TITytułPolska-Katowice: Usługi w zakresie transportu drogowego
NDNr dokumentu155367-2017
PDData publikacji25/04/2017
OJDz.U. S80
TWMiejscowośćKATOWICE
AUNazwa instytucjiPolska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany24/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
OCPierwotny kod CPV60100000 - Usługi w zakresie transportu drogowego
RCKod NUTSPL22
IAAdres internetowy (URL)www.pgg.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

25/04/2017    S80    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Usługi w zakresie transportu drogowego

2017/S 080-155367

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
ul. Powstańców 30
Punkt kontaktowy: Oddział KWK Piast-Ziemowit 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kycler, Joanna Bielenin
40-039 Katowice
Polska
Tel.: +48 327167367/ +48 327177081
E-mail: j.bielenin@pgg.pl
Faks: +48 327177942


Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pgg.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usług transportowych w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 12 zadań.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2: Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Świadczenie usług transportowych w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 12 zadań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 562 058,64 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
421600501
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia


okresowego ogłoszenia informacyjnego

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 193-350646 z dnia 6.10.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 182-327866 z dnia 21.9.2016


Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 193-348380 z dnia 6.10.2016

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 190-342728 z dnia 1.10.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: Świadczenie usług transportowych w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na 12 zadań.
Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 6 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy – samochód samowyładowczy z kierowcą ładowność 12 t:
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
1.4.2017
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Usługi Transportowe Józef Kucharski
ul. Transportowców 1a/14
41-400 Mysłowice
Polska
Tel.: +48 501561474
E-mail: kucharski2@op.pl

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 879 164 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 562 058,64 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 20
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych) Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.4.2017

Adres: ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: clm.katowice@kwsa.pl
tel: +48 327572917
fax: +48 327572304
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-03-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 5923220161
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-02-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 60000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 000 000 PLN  -  3 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.kwsa.pl
Informacja dostępna pod: Kompania Węglowa S.A.
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, woj. śląskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 09/03/2016
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 6 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy – samochód samowyładowczy z kierowcą ładowność 12 t: Usługi Transportowe Józef Kucharski
ul. Transportowców 1a/14, 41-400 Mysłowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-04-01 562 058,00
Zadanie nr 7 i nr 8 pn. Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem do przewozu pracowników w ubraniach roboczych z kierowcą – minimum 40 miejsc Konsorcjum firm: Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska – Pełnomocnik i OPA-Ekspert Sp. z o.o., ul. Sądowa 7, 41-605 Świętochłowice – Członek
ul. Szyb Walenty 50, ul. Sądowa 7, 41-701, 41-605 Ruda Śląska, Świętochłowice, woj.
2016-10-24 995 441,00
Zadanie Nr 5 – Świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego osób autobusem z kierowcą miejsc siedzących 51 Zajazd Sp. z o.o.
ul. Karola Goduli 30, 41-703 Ruda Śląska, woj. ŚLĄSKIE
2016-10-24 27 941,00