Brak pliku ogłoszenia!
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 510203945-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Zarząd Budynków Mieszkalnych: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na „Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592662-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 70025570000000, ul. ul. gen. Józefa Bema  12, 32-602  Oświęcim, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 425 615, e-mail zbm@zbm.pl, faks 338 424 051.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie roboty budowlanej polegającej na „Wykonaniu wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
DZ.271.4.9.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych przy ul. Krasickiego 6 w Oświęcimiu. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w n/w budynku: Krasickiego 6 - własność 100 % Gmina Miasto Oświęcim: Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 3 mieszkaniach o nr 1, 2, 5. Włączenie instalacji w istniejący węzeł pomiarowy. Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynkach eksploatowanych, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów wyposażenia, a termin prowadzonych prac w lokalach uzgodnić indywidualnie z ich użytkownikami (najemcami). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ: dokumentacja techniczno projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10 do SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) . 3.Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy / znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45331100-7, 45320000-6, 45410000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20/09/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
27506.14

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PPHU „Instal Greń”, Józef Greń, ul. W. Krząszcza 22
Email wykonawcy: instalgren@wp.pl
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: {Dane ukryte}
Miejscowość: Górki Wielkie
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
29111.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29111.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29111.89
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2019-09-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 592662-N-2019
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.4.9.2019
Data publikacji zamówienia: 2019-09-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: www.zbm.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
„Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach i mieszkaniach komunalnych w Oświęcimiu” PPHU „Instal Greń”, Józef Greń, ul. W. Krząszcza 22
Górki Wielkie
2019-09-19 29 111,00