Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 596171-N-2018 z dnia 2018-07-30 r.

Urząd Gminy w Jabłonnie: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
GMINA JABŁONNA Siedziba: Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22 powiat lubelski, województwo lubelskie NIP: 713-289-28-26, REGON: 431019773 tel. 81 561 05 70 fax 81 561 00 65
Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000
Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965
Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22 , 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): http://www.jablonna.lubelskie.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych, w całości przeprowadzi Gmina Jabłonna. 2. Wójt Gminy Jabłonna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 3. Zgody Uczestnika wymaga: a) powołanie biegłych; b) wybór pełnomocnika. Strony ustalają, że koszty przeprowadzenia postępowania ponosi Gmina Jabłonna, w tym koszty wynagrodzenia członków komisji przetargowej, wynagrodzenia biegłych, koszty zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty postępowania odwoławczego (koszty procesu).

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny:
ZP.271.13.2018.DS

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755). Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy Zamawiający zawarł w dniu 06.07.2018 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 2) Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 3) Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 4) Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 5) Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzeniem dla Wykonawcy w umowie zawieranej z Gminą Jabłonna jest suma cen zadania I, zadana II i zadania III. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, dla zadania nr I, nr II i nr III. Cena ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w formularzu ofertowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę upustów od cen obowiązujących w aktualnych Taryfach lub cennikach sprzedawców. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania trzech zadań: I zadanie : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – dotyczy punktów wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. wynosi 450816 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik do SIWZ II zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 5. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. wynosi 112200 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik do SIWZ III zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię dla punktów odbioru wyszczególnionych w załączniku w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. wynosi 297412 kWh. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna dla zadania I, II, III wynosi 860428 kWh (na dwa lata). Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla zadania I, II i III ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania energii w większej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie składanie w imieniu Zamawiającego i pozostałych Odbiorców oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (ewentualnie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji) oraz reprezentowanie Zamawiającego i pozostałych Odbiorców przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem lub zmianą umowy o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, w szczególności uzyskanie, ustalenie treści i przedłożenie Zamawiającemu i pozostałym Odbiorcom do podpisania niezbędnych dokumentów. Skuteczne zakończenie tych czynności stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej dla danego punktu poboru. Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 30 ust. 9 Pzp – ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest prąd (energia elektryczna) nie opisuje cech produktu (dostawy).


II.5) Główny kod CPV:
09310000-5

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
65310000-9
09300000-2
09000000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
2018-09-01   lub
zakończenia:
2020-08-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2018-09-01 2020-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie dokonuje opisu minimalnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Razem z ofertą: Oświadczenie wstępne o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Na wezwanie zamawiającego skierowane do wykonawcy po dokonanej analizie i badaniu ofert (tylko wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona): a) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć aktualną (ważną na dzień upływu terminu składania ofert) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych): Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawo zamówień publicznych) – wg załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.15, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena oferty100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania projektu umów na dostawę przedmiotu zamówienia, w ciągu 5 dni od upływu terminu do składania odwołania. Jeżeli w w/w terminie wykonawca nie przedstawi projektu umowy i nie wyrazi gotowości do podpisania umowy Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin na podpisanie umowy, jednak nie dłuższy niż 3 dni od daty wysłania ponaglenia do Wykonawcy. Jeżeli w wyznaczonym terminie Strony nie podpiszą umowy, Zamawiający uzna, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy i wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - zgodnie z art. 94 ust.3 pzp. 17.2. Przy opracowywaniu niniejszej umowy zobowiązany jest uwzględnić, w szczególności, istotne postanowienia umowy przygotowane przez Zmawiającego, o których mowa w pkt 17 SIWZ. Wymienione niżej istotne postanowienia umowy powinny zostać umieszczone w tekście projektu umowy pogrubioną kursywą. 17.3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia jednej umowy dla Gminy Jabłonna i jej jednostek organizacyjnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia do umowy wzoru załącznika do umowy zawierającego w szczególności dane o punktach poboru energii niezbędne do wykonania zgłoszenia zmiany sprzedawcy na Platformie Wymiany Informacji Lokalnego OSD. 17.4. Istotne postanowienia umowy, które należy zawrzeć w projekcie umowy: • preambuła- w wyniku wyboru oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: • Integralną część niniejszej umowy stanowi: • specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dot. postępowania przetargowego udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych • oferta Wykonawcy z dnia …….. r. wraz z załącznikami. • Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), zwanej dalej „Prawo energetyczne”, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm., zwanej dalej „Kodeks Cywilny”), zasadami określonymi w koncesjach, postanowieniami niniejszej Umowy, oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne. • Na potrzeby niniejszej umowy przez skrót OSD rozumie się lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. • Wykonawca oświadcza, że ma zawartą umowę z OSD właściwym dla Zamawiającego, w ramach której OSD zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. • Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony tj. od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.08.2020 r. • Strony ustalają, że rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi od dnia 01.09.2018 r. tj. po skutecznym przeprowadzeniu procesu zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD. • Wykonawca zobowiązuje się zgłosić sprzedawcy u OSD w terminie do 31.08.2018 r. • Dostawa energii odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, z którym Zamawiający ma podpisane umowy o świadczenie takich usług dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej. • Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki sprzedaży energii elektrycznej i nie zastępuje umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. • Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. • Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: • sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego wymienionych w załącznikach do SIWZ. • zapewnienia Zamawiającemu standardów jakościowych obsługi zgodnych z obowiązującymi przepisami Prawa energetycznego. • w przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi Zamawiającego na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty lub upustu według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 30 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 2500). • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w przypadku klęsk żywiołowych, innych przypadków siły wyższej, jak również z powodu wyłączeń dokonywanych przez OSD i niezawinionej awarii w sieci elektroenergetycznej na czas niezbędny do jej sunięcia oraz w wypadku ograniczeń w dostawie energii elektrycznej w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia. • prowadzenia ewidencji wpłat należności zapewniającą poprawność rozliczeń • udostępnienia Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych Umową otrzymanych od właściwego OSD, • Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie składanie w imieniu Zamawiającego i pozostałych Odbiorców oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (ewentualnie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji) oraz reprezentowanie Zamawiającego i pozostałych Odbiorców przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem lub zmianą umowy o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, w szczególności uzyskanie, ustalenie treści i przedłożenie Zamawiającemu i pozostałym Odbiorcom do podpisania niezbędnych dokumentów. Skuteczne zakończenie tych czynności stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej dla danego punktu poboru. • Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: • pobierania energii zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy; • zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem urządzeń pomiarowych oraz plomb, w tym plomb legalizacyjnych na wszystkich elementach, a w szczególności plomb zabezpieczeń głównych i w układzie pomiarowo rozliczeniowym • terminowego regulowania należności za energię elektryczną • przekazywaniu Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o zawartych umowach sprzedaży i zmianach w umowie dystrybucyjnej mających wpływ na realizację Umowy, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem jego numeru. • W ramach niniejszej Umowy oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. • Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich kosztów i obowiązków związanych z niezbilansowaniem. • Zamawiający oświadcza, iż wszystkie prawa i obowiązki związane z bilansowaniem handlowym z niniejszej Umowy, w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD, przysługują Wykonawcy. • Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i przejęcia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i za zgodą Zamawiającego. • Ilość pobranej przez Zamawiającego energii zostanie ustalona w oparciu o: • bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych, • dane pomiarowo – rozliczeniowe zgromadzone w systemach pomiarowych Wykonawcy. • W przypadku konieczności wymiany lub dostosowania do wymogów Wykonawcy układu pomiarowo – rozliczeniowego, zobowiązuje się on do wymiany i zainstalowania lub dostosowania do własnych wymogów, na swój koszt. • Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. • Wynagrodzeniem dla Wykonawcy w umowie zawieranej z Gminą Jabłonna jest suma cen zadania I, zadana II i zadania III. • Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, dla zadania nr I, która wynosi ……………..zł/kWh, dla zadania nr II, która wynosi ……………..zł/kWh i dla zadania nr III, która wynosi ……………..zł/kWh. • Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi: brutto: ………………………….. zł (słownie …………………………………………………….); netto: ……………………… zł podatek VAT …………….....% ………………………………..zł Cena określona powyżej, ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian., • Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą w dwu miesięcznych okresach rozliczeniowych zgodnych z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § ………. netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych dostarczonych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1,2,3 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT. • W związku z faktem, że Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w swoim imieniu i na rzecz jednostek o których mowa w Rozdziale 3 SIWZ pt. ,,opis przedmiotu zamówienia” Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia odrębnych faktur VAT na poszczególne jednostki organizacyjne określone w załączniku nr 3 do SIWZ, przy czym jako Nabywca wskazana powinna być Gmina Jabłonna, a jednostka organizacyjna jako Odbiorca. • Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania odrębnych faktur VAT na poszczególne punkty poboru energii określone w załącznikach do SIWZ, wskazując jako płatnika Gminę Jabłonna oraz nazwę punktu odbioru. • Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. • W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi. • W przypadku doręczenia faktury w czasie uniemożliwiającym terminowe wykonanie zobowiązania - płatności należy dokonać nie później, niż w czternastym dniu roboczym od daty otrzymania faktury. • Termin płatności faktury wynosi 14 dni. • Do każdej faktury należy załączyć wykaz zawierający zużycie energii w odniesieniu do każdego licznika, który posiada dany Zamawiający. • Umowa może być rozwiązana: przez Wykonawcę - za uprzednim trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonywania umowy przez Zamawiającego, lub w terminach i z przyczyn określonych przepisami prawa; niezwłocznie za porozumieniem Stron pod warunkiem końcowego rozliczenia się Zamawiającego z uprzednio pobranej energii elektrycznej; przez Zamawiającego za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca. • Wykonawca może wstrzymać sprzedaż energii elektrycznej w przypadku: gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i wypowiedzenia Umowy. Wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej następuje poprzez wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD na wniosek Wykonawcy, po powiadomieniu Zamawiającego. Wstrzymanie sprzedaży energii dotyczyć będzie obiektu na którym występuje zadłużenie. • Wznowienie dostarczania energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji przez OSD na wniosek Wykonawcy może nastąpić po uregulowaniu zaległych należności za energię elektryczną. • kary umowne : • Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, określonego w § …... • Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § …… • Odstąpienie: • W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. • jeżeli Wykonawca utraci prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; • w stosunku do wykonawcy został ogłoszona upadłość, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; • jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy oraz nie podejmuje jej wykonywania po upływie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego do wykonywania umowy, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; • Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. • Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych. • Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. • Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego– pod rygorem nieważności. • Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. • Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z realizacji mniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. • Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez osobę uprawniona do reprezentacji. Korespondencja może być przesłana faksem, e-mailem, doręczona osobiście, przesłana kurierem lub listem poleconym. • Korespondencja będzie wysłana na adres, numer faksu albo adres e-mail podany przez strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, adresu e-mail. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, strony uznają za doręczone. • Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy: - Zamawiający – Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek - Wykonawca - …………………………………………………………………………. Przesyłkę uważa się za doręczoną po dwukrotnym awizowaniu listu poleconego. • Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. • Polisa OC: • Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota brutto wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust.1 niniejszej umowy. • Polisa powinna obejmować cały okres wykonywania usługi. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy. • W przypadku nie odnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. • W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy. • Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach: • działania siły wyższej, • zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy • zmiany stawki podatku VAT – zgodnie z art. 142. ust.5 Pzp. • Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia te nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. • Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500185445-N-2018 z dnia 06-08-2018 r.
Jabłonna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
596171-N-2018

Data:
30/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-08, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-10, godzina: 09:00

 

Ogłoszenie nr 500222599-N-2018 z dnia 17-09-2018 r.
Urząd Gminy w Jabłonnie: Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596171-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500185445-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
GMINA JABŁONNA Siedziba: Urząd Gminy Jabłonna 23-114 Jabłonna - Majątek, Jabłonna - Majątek 22 powiat lubelski, województwo lubelskie NIP: 713-289-28-26, REGON: 431019773 tel. 81 561 05 70 fax 81 561 00 65
Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000
Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965
Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, Krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl, faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (url): http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA
(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
1. Strony ustalają, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych, w całości przeprowadzi Gmina Jabłonna. 2. Wójt Gminy Jabłonna odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za: a) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne; b) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego; c) powołanie członków komisji przetargowej w składzie trzyosobowym; d) powołanie biegłych; e) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym; f) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach; g) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa (wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp.), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem okręgowym); h) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 3. Zgody Uczestnika wymaga: a) powołanie biegłych; b) wybór pełnomocnika. Strony ustalają, że koszty przeprowadzenia postępowania ponosi Gmina Jabłonna, w tym koszty wynagrodzenia członków komisji przetargowej, wynagrodzenia biegłych, koszty zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty postępowania odwoławczego (koszty procesu).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Jabłonna oraz jej jednostek organizacyjnych

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.13.2018.DS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych wskazanych w załącznikach do SIWZ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755). Na podstawie art. 16 ust 1 ustawy Zamawiający zawarł w dniu 06.07.2018 r. porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, z niżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi. W wyniku zawarcia powyższych porozumień Gmina Jabłonna jest Liderem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu własnym i wymienionych jednostek niniejszego postępowania przetargowego i zawiera umowę w swoim imieniu i na swoją rzecz. W imieniu i na rzecz pomiotów niżej wymienionych umowę zawiera również Gmina Jabłonna tj.: 1) Szkoła Podstawowa w Tuszowie, Tuszów 159, 23-114 Tuszów, NIP 713-261-14-77, REGON 00118038100000 2) Szkoła Podstawowa w Czerniejowie, Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów, NIP 713-26-11-514, REGON 00118039800000, 3) Szkoła Podstawowa w Skrzynicach, Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze, NIP 713-26-11-483, REGON 00127322000000, 4) Zespół Szkół w Jabłonnie, Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga, NIP 713-30-84-028, REGON 061449965, 5) Zespół Szkół w Piotrkowie, Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy, NIP 713-30-84-011, REGON 061449971. Mając powyższe na uwadze Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć 1 umowę na dostawę przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzeniem dla Wykonawcy w umowie zawieranej z Gminą Jabłonna jest suma cen zadania I, zadana II i zadania III. Dostarczana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej brutto określonej w ofercie przetargowej, dla zadania nr I, nr II i nr III. Cena ulegnie zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, o wartość wynikającą z tych zmian. Ceny jednostkowe za sprzedaż energii elektrycznej zawarte w formularzu ofertowym powinny być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę upustów od cen obowiązujących w aktualnych Taryfach lub cennikach sprzedawców. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania trzech zadań: I zadanie : Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego – dotyczy punktów wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. wynosi 450816 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik do SIWZ II zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów mienia komunalnego Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 5. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. wynosi 112200 kWh – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik do SIWZ III zadanie: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna – wyszczególnienie punktów odbioru zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię dla punktów odbioru wyszczególnionych w załączniku w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. wynosi 297412 kWh. Całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczna dla zadania I, II, III wynosi 860428 kWh (na dwa lata). Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla zadania I, II i III ma charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii lub pobrania energii w większej ilości. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie składanie w imieniu Zamawiającego i pozostałych Odbiorców oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej (ewentualnie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji) oraz reprezentowanie Zamawiającego i pozostałych Odbiorców przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem lub zmianą umowy o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, w szczególności uzyskanie, ustalenie treści i przedłożenie Zamawiającemu i pozostałym Odbiorcom do podpisania niezbędnych dokumentów. Skuteczne zakończenie tych czynności stanowi warunek niezbędny dla rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej dla danego punktu poboru. Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 30 ust. 9 Pzp – ze względu na brak cech charakterystycznych (indywidualnych) dla przedmiotu zamówienia, którym jest prąd (energia elektryczna) nie opisuje cech produktu (dostawy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
09310000-5


Dodatkowe kody CPV:
65310000-9, 09300000-2, 09000000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23/08/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
243501.13

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
299506.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241814.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 333161.16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 596171-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.13.2018.DS
Data publikacji zamówienia: 2018-07-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 754 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.jablonna.lubelskie.pl/
Informacja dostępna pod: http://ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej