Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘOgłoszenie nr 596211-N-2018 z dnia 2018-08-21 r.

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: Realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, krajowy numer identyfikacyjny 43120129400000, ul. Kozłówka  - , 21-132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 528 300, , e-mail a.staszek@muzeumzamoyskich.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumzamoyskich.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://mzkozlowka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=64


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka, Kancelaria Muzeum


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Numer referencyjny:
ZP-331/9/18

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” 1. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: a) Budynek oficyny północnej Parametry techniczne obiektu:  powierzchnia zabudowy: 497 m2  powierzchnia użytkowa: 955,4 m2  kubatura: 5 696 m3  wysokość budynku: 14,10 m  budynek piętrowy, podpiwniczony, z wysokim poddaszem nieużytkowym. Zakres prac: Przewidziano zachowanie historycznej bryły budynku, układu i wystroju architektonicznego elewacji z przywróceniem dawnej kolorystyki w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie. W projekcie wykonane zostaną m.in. następujące działania remontowe:  wymiana zniszczonej więźby dachowej z zachowaniem formy dachu i lukarn, z wymianą pokrycia dachowego,  zachowanie zasadniczego historycznego układu przestrzennego wnętrz,  zachowanie sklepień na parterze i w piwnicach,  zastąpienie zniszczonych stropów drewnianych konstrukcją niepalną,  podkreślenie historycznego rezydencjonalnego wystroju wnętrz,  wymiana zdestruowanej stolarki okiennej z odtworzeniem istniejącego typu (okna polskie) i z zachowaniem dawnych podziałów i detali, z modernizacją techniczną (okna antywłamaniowe w klasie P4, okna od południa szklone szkłem przeciwsłonecznym, na parterze na klatce schodowej – okna oddymiające),  stolarka drzwiowa: wymiana zniszczonych drzwi parteru z powtórzeniem istniejącej formy,  klatka schodowa – przewiduje się zachowanie obecnej formy klatki schodowej z parteru na piętro. konstrukcja klatki murowana na belkach stalowych – do zachowania, wymiana okładziny drewnianej stopni, balustrada i okładzina wangi – istniejąca,  schody na poddasze – w miejscu istniejących – wykonane na konstrukcji żelbetowej – stopnie i podstopnie w okładzinie drewnianej,  w hallu wejściowym dźwig dla niepełnosprawnych łączący wszystkie kondygnacje,  w sklepionym pomieszczeniu parteru, wykorzystywanym na zespół sanitarny – ścianki działowe pełne do wys. ok. 2,40 m, górą przeszklone (ekspozycja całości sklepienia),  w istniejących pokojach piętra wydzielono łazienki w formie „mebla” wstawionego do wnętrza pokoju, wykończenie zewnętrzne – ramy drewniane z płycinami fornirowanymi, przykrycie szklanym „sufitem” pozwala na jednoprzestrzenność ozdobnego wnętrza,  odtworzenie istniejącej posadzki w hallu i na korytarzach parteru wg istniejących wzorów, odzyskana część terakoty będzie wykorzystana w korytarzu parteru,  odtworzenie posadzek taflowych we wszystkich pokojach piętra,  we wszystkich pomieszczeniach (bez sklepień) na parterze i piętrze fasety wg zachowanych,  wykonanie pieców we wszystkich pomieszczeniach reprezentacyjnych z wykorzystaniem istniejących kafli, wg istniejących, przewiduje się zainstalowanie w piecach elektrycznej maty grzejnej – w celu zachowania dawnego klimatu wnętrza i uzyskania efektu „ciepłego pieca”,  konserwacja kominków, translokacja 1 kominka (obsługa niepełnosprawnych),  wentylacja mechaniczna i klimatyzacja parteru i poddasza oraz wentylacja grawitacyjna (wspomagana) pomieszczeń piwnic i piętra, w magazynach studyjnych poddasza nawilżanie, w narożnikach pomieszczeniach parteru nawiewniki wyporowe wentylacji mechanicznej,  ściany działowe parteru z pustaków ceramicznych 12 cm, na poddaszu: ścianki szklane oraz GK, kolorystyka wnętrz – kolory ścian nasycone, zgodne z charakterem wnętrz pałacu,  zagospodarowanie poddasza dla celów użytkowych, wykonanie 3 lukarn w elewacji tylnej - północnej dla doświetlenia pomieszczeń poddasza oraz lukarn w elewacjach szczytowych, wykorzystywanych jako czerpnia i wyrzutnia wentylacyjna, wyeksponowanie więźby dachowej oraz włączenie ściągów kominowych do kompozycji wnętrza,  piwnice: dla uzyskania wysokości użytkowej obniżenie posadzki piwnic przez podbicie murów fundamentowych. Projektowane instalacje: Budynek jest aktualnie nieużytkowany, całość istniejących instalacji jest do wymiany. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje:  wody zimnej z przyłączem,  kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej,  wewnętrzną instalację hydrantową,  instalację centralnego ogrzewania, zasilanego z nowej kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym północnym, grzejniki we wnękach podokiennych,  wentylację mechaniczną i klimatyzację,  instalację elektryczną zasilania,  instalację elektryczną oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania gniazdek wtyczkowych,  instalację zasilania gniazdek komputerowych i instalację logiczną sieci komputerowej,  instalację elektryczną zasilania odbiorników niskonapięciowych,  instalację elektryczną zasilania agregatów chłodniczych central nawiewno-wyciągowych, wentylatorów, kurtyn powietrznych oraz drobnych odbiorników w instalacjach sanitarnych,  instalację odgromową,  instalację ochronną od przepięć i porażeń,  telefoniczną,  instalację sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, instalację kontroli dostępu,  instalację telewizji dozorowej  oświetlenie Prace konserwatorskie: Z uwagi na rangę obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków, opracowane zostały programy prac konserwatorskich dla: remontu tynków elewacji, remontu stolarki, konserwacji kominków, konserwacji pieców. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. Prace obejmą: Remont tynków elewacji. Remont stolarki: Z uwagi na silne zniszczenia i konieczność zastosowania nowych rozwiązań technicznych (wymogi bezpieczeństwa ewakuacji, szklenie pakietami termicznymi, szyby przeciw włamaniowe klasy P4), projekt zakłada odtworzenie w nowej technologii stolarki otworów. Pozostawia się okna lukarn, które z uwagi na nieszczelności będą uzupełnione wewnętrznymi oknami oraz balustrady i ozdobne detale wewnętrznych schodów. Elementy te poddane zostaną konserwacji Konserwacja trzech kominków: W ramach projektu konserwacji poddane zostaną 3 kominki znajdujące się obecnie w oficynie północnej – brązowy, biały i żółty. Kominki te z obudowami wykutymi w kamieniu o formach neorokokowych umieszczone zostały: w obszernym holu na ścianie, po prawej stronie od wejścia głównego, w pokoju po prawej stronie holu na ścianie prowadzącej do następnego usytuowanego w amfiladzie pomieszczenia, ostatni kominek umieszczono w kolejnym pokoju po przeciwległej stronie budynku (u jego szczytu) na ścianie przeciwległej do szczytowej. Wszystkie kominki są w bardzo złym stanie, w związku z tym wymagają pilnej oraz kompleksowej interwencji konserwatorskiej. Konserwacja pieców: Zgodnie z założeniami konserwatorskimi we wnętrzach pozostawione zostaną ozdobne piece jako element charakterystyczny dla okresu powstania budynku i ważnego elementu wystroju wnętrz. Obecnie ocalałe piece nie są kompletne, brak niektórych elementów, np. pinakli wieńczących, galeryjek. Konserwacja posadzek ceramicznych: W oficynie północnej istniejące posadzki zdemontować z zachowaniem zasad konserwatorskich. Płytki oczyścić ze starej zaprawy, brudu i odłuszczyć rozpuszczalnikami organicznymi, a następnie tamponami wysycanymi etanolem lub alkoholem metylowym. Montować na zaprawę wapienno-cementową w miejscach wskazanych w projekcie, z zachowaniem dawnego sposobu układu. Spoiny wypełnić dwuskładnikową zaprawą modyfikowaną emulsją żywicy epoksydowej. b) Budynek oficyny południowej z częścią teatralni. Parametry techniczne obiektu – oficyna południowa:  powierzchnia zabudowy: 463 m2  powierzchnia użytkowa: 701 m2  kubatura: 4 018 m3  wysokość budynku: 13,7 m. Parametry techniczne obiektu – Teatralnia z łącznikiem:  powierzchnia zabudowy: 293 m2  powierzchnia całkowita: 423 m2  kubatura: 4 294 m3  wysokość budynku: 16,70 m. Zakres prac: Przewidziano zachowanie historycznej bryły budynku, układu i wystroju architektonicznego elewacji z przywróceniem dawnej kolorystyki w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie. W projekcie wykonane zostaną m.in. następujące działania remontowe:  pozostawienie więźby dachowej z zachowaniem formy dachu i lukarn (do remontu),  zachowanie zasadniczego historycznego układu przestrzennego wnętrz,  remont istniejących piwnic, podpiwniczenie części budynku,  zachowanie sklepień na parterze i w piwnicach,  zachowanie istniejącego schematu konstrukcyjnego budynku: sklepienia na 1/2 cegły i stropy odciążające, odciążające stropy drewniane zastąpione zostaną konstrukcją niepalną,  stolarka okienna ze względu na jej stan techniczny zostaje odtworzona wg istniejącej z zachowaniem podziałów tzn. okna polskie, przewiduje się przywrócenie pierwotnych form okien parteru w elewacji południowej, wszystkie okna antywłamaniowe w klasie P4, okna od południa szklone szkłem przeciwsłonecznym,  stolarka drzwiowa: wymiana zniszczonych drzwi parteru z powtórzeniem istniejącej formy, część drzwi do wymiany na wzór istniejących w klasie EI 30 (warunek ewakuacji),  schody z parteru na piętro – zachowanie obecnej formy, konstrukcja murowana – do zachowania, wykończenie - okładzina drewniana, odtworzenie wg istniejącego,  schody na poddasze – w miejscu istniejących – wykonać na konstrukcji żelbetowej – stopnie i podstopnie w okładzinie drewnianej,  odtworzenie istniejącej posadzki w hallu i na korytarzach parteru wg istniejących, odzyskana część terakoty wykorzystana zostanie np. w korytarzu bocznym parteru,  na parterze w pomieszczeniach o płaskim stropie zostaną wykonane fasety wg istniejącej, zachowanej w obecnej toalecie,  w korytarzu piętra uwidocznione zostaną otwory piecowe w ścianach, wyeksponowano też ślady ścian kominowych i elementów pieców w pokojach,  posadzki – w pomieszczeniach parteru i na piętrze deski, w holu i na korytarzach terakota,  ściany działowe na parterze i piętrze z pustaków ceramicznych 25 cm o współczynniku przenikania ciepła U=0,95, na poddaszu w technologii lekkiej GK (wydzielenie wentylatorni), kolorystyka wnętrz – wg wyników badań,  zagospodarowanie poddasza: • ze względu na układ więźby, uniemożliwiający zagospodarowanie poddasza i jej stan nie wymagający interwencji, projekt nie przewiduje wykorzystania poddasza na cele użytkowe, • nieczynne kominy arkadowe na poddaszu ze śladami spękań, zabezpieczone stalowymi ściągami, w związku z nieużytkowaniem poddasza kominy należy zabezpieczyć przez oczyszczenie stalowych ściągów oraz pokrycie ich farbą antykorozyjną, • projektuje się nowe lukarny w elewacjach szczytowych, wykorzystywanych jako czerpnia i wyrzutnia wentylacyjna, • projekt przewiduje częściowe wykorzystanie poddasza jako pomieszczenia technicznego (wentylatornia i rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych oraz kanałów oddymiających). Zakres prac w ramach inwestycji w związku z wykonaniem łącznika: Poza istniejącym murem między oficyną a teatralnią projektuje się łącznik między budynkami. Łącznik, w miejscu niegdyś istniejącego (obecna pozostałość – ściana kurtynowa), pozwala na połączenie oficyny z teatralnią w poziomie piwnic i parteru, w poziomie piętra – taras. Od południa łącznik ogranicza ściana szklona o formie współczesnej. Elewacja łącznika od strony frontowej – drzwi z nadświetlem w blendzie w istniejącym murze, attyka tralkowa wg łącznika oficyny północnej. Zakres prac w ramach inwestycji w budynku teatralni:  projekt przewiduje zachowanie bryły i elewacji budynku w całości,  projekt zakłada podpiwniczenie zachodniej części budynku skomunikowanej przez łącznik z oficyną południową,  w części zachodniej projektuje się nową klatkę schodową z hydraulicznym dźwigiem łączącym piwnice, parter i piętro, w poziomie piętra – drzwi na taras nad łącznikiem,  w sali wielofunkcyjnej (na I piętrze) wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji elektroakustycznej,  remont okien. Projektowane instalacje: Budynek jest aktualnie nieużytkowany, całość istniejących instalacji jest do wymiany. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje:  wody zimnej z przyłączem,  kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej,  wewnętrzną instalację hydrantową,  instalację centralnego ogrzewania, zasilanego z nowej kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym południowym, grzejniki we wnękach podokiennych,  wentylację mechaniczną i klimatyzację,  instalację elektryczną zasilania,  instalację elektryczną oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania gniazdek wtyczkowych,  instalację zasilania gniazdek komputerowych i instalację logiczną sieci komputerowej,  instalację elektryczną zasilania odbiorników niskonapięciowych, zasilania UPS-ów,  instalację elektryczną zasilania agregatów chłodniczych central nawiewno-wyciągowych, wentylatorów, kurtyn powietrznych oraz drobnych odbiorników w instalacjach sanitarnych,  instalację odgromową,  instalację ochronną od przepięć i porażeń,  telefoniczną,  instalację sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, instalację kontroli dostępu,  instalację telewizji dozorowej  oświetlenie Prace konserwatorskie. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. Prace obejmą: Remont tynków elewacji. Konserwacja lica ceglanego: W projekcie zaproponowano w oficynie południowej, dawnej oficynie kuchennej, ekspozycję dawnych kuchni i znajdujących się na korytarzu piętra wlotów do palenisk. Elementy te będą eksponowane w formie płytkich wnęk o ceglanym licu. Powierzchnię blendy należy uformować w sposób konserwatorski. Zgodnie z programem prac. Konserwacja posadzek ceramicznych: W oficynie południowej, dawnej oficynie kuchennej, zaproponowano ekspozycję zachowanych posadzek ceramicznych. Istniejące posadzki zdemontować z zachowaniem zasad konserwatorskich. Płytki oczyścić ze starej zaprawy, brudu i odłuszczyć rozpuszczalnikami organicznymi, a następnie tamponami wysycanymi etanolem lub alkoholem metylowym. Montować na zaprawę wapienno-cementową w miejscach wskazanych w projekcie, z zachowaniem dawnego sposobu układu. Spoiny wypełnić dwuskładnikową zaprawą modyfikowaną emulsją żywicy epoksydowej. c) Budynek dawnej stajni. Parametry techniczne obiektu:  powierzchnia zabudowy: 359 m2  powierzchnia całkowita: 479 m2  kubatura: 2 715 m3  wysokość budynku: 9,90 m. Zakres prac: Zakres prac w ramach inwestycji w budynku dawnej stajni:  zachowanie bryły i elewacji, przywrócenie dawnej kolorystyki,  zachowanie otwartego, jednoprzestrzennego wnętrza,  remont i wzmocnienie sklepień hali dawnej stajni,  wymiana zdestruowanej stolarki otworów z pozostawieniem głównych wrót wjazdowych,  nowe schody, niezbędne ze względu na wprowadzenie programu użytkowego na poddasze, zostaną rozwiązane w sposób jak najmniej ingerujący w otwartą przestrzeń stajni. Projektowane instalacje: Budynek jest aktualnie nieużytkowany. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje:  wody zimnej z przyłączem,  kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej,  instalację hydrantową,  instalację centralnego ogrzewania, zasilanego z własnej kotłowni, grzejniki we wnękach podokiennych,  wentylację mechaniczną i klimatyzację,  instalację elektryczną zasilania,  instalację elektryczną oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania gniazdek wtyczkowych,  instalację zasilania gniazdek komputerowych,  instalację elektryczną zasilania odbiorników niskonapięciowych,  instalację elektryczną zasilania agregatów chłodniczych central nawiewno-wyciągowych, wentylatorów, kurtyn powietrznych oraz drobnych odbiorników w instalacjach sanitarnych,  instalację odgromową,  instalację ochronną od przepięć i porażeń,  telefoniczną,  instalację logiczną sieci komputerowej,  instalację sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, instalację kontroli dostępu,  instalację telewizji dozorowej.  oświetlenie Prace konserwacyjne Z uwagi na rangę obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków, opracowane zostały programy prac konserwatorskich dla: remontu tynków elewacji i detalu sztukatorskiego oraz remontu stolarki. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. Remont tynków elewacji i detalu sztukatorskiego. Remont stolarki: Z uwagi na silne zniszczenia i konieczność zastosowania nowych rozwiązań technicznych (wymogi bezpieczeństwa ewakuacji, szklenie pakietami termicznymi, szyby przeciw włamaniowe klasy K4), projekt zakłada odtworzenie w nowej technologii stolarki otworów. Pozostawia się okna lukarn, które z uwagi na nieszczelności będą uzupełnione wewnętrznymi oknami oraz balustrady i ozdobne detale wewnętrznych schodów. Elementy te przeznaczone są do konserwacji. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. d) Zagospodarowanie terenu. Powierzchnia terenów do zagospodarowania wynosi:  po stronie północnej ok. 4 400m2  po stronie południowej ok. 2 500m2. Zakres prac:  wyznaczenie nowych ciągów pieszych do obsługi rewaloryzowanych budynków oraz remont istniejących,  wykonanie ścieżki wraz ze schodami terenowymi prowadzącymi z budynku dawnej stajni na teren galerii plenerowej pomników z lat 50-tych oraz do istniejącego zespołu toalet,  lokalizacja podziemnych zbiorników na gaz propan-butan wraz z przebiegiem instalacji zewnętrznych do kotłowni oraz przyłączy c.o. z kotłowni do budynków,  rekultywacja zieleni w miejscu zewnętrznych prac instalacyjnych (po pracach),  remont odtworzeniowy dróg dojazdowych, wykonanie parkingu. e) Instalacja pomp ciepła i wykonanie kotłowni w dwóch budynkach gospodarczych. Wybrane parametry techniczne kotłowni w budynku północnym:  praca pomp ciepła i kotła gazowego w układzie biwalentnym-równoległym.  Dolne źródło ciepła w postaci sond pionowych.  Instalacja pompa ciepła pracuje jako nadrzędne źródło ciepła. W okresie większego zapotrzebowania mocy do pracy dołączany będzie kocioł gazowy. Wybrane parametry techniczne kotłowni w budynku południowym:  Kotłownia wyposażona będzie w dwa kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie, z palnikami modulowanymi, z pełną automatyką pogodową  Gaz płynny dla potrzeb kotłowni magazynowany będzie w zbiorniku podziemnym usytuowanym w części północnej zespołu pałacowo-parkowego.  Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowić będzie przeponowe naczynie zbiorcze systemu zamkniętego oraz zawór bezpieczeństwa. 3. Rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą:  Projekty budowlane i wykonawcze – z zastrzeżeniem, że niniejsze zamówienie nie obejmuje dostawy urządzeń i oprogramowania przewidzianego w projektach dot. oświetlenia scenicznego, systemu elektroakustycznego i systemu multimedialnego, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów składających się na Załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45262690-4
45212350-4
45212353-5
45111200-0
45111291-4
45320000-6
45321000-3
45450000-6
45453000-7
45421100-5
45440000-3
45262522-6
45442100-8
45223200-8
45223500-1
45310000-3
45330000-9II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2020-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia 30.06.2020 r. z zastrzeżeniem, że za dotrzymanie terminu wykonania zamawiający uzna datę podpisania protokołu odbioru końcowego po uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży wykonawca w imieniu zamawiającego).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Doświadczenie. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde miało wartość minimum 5.000.000,00 zł brutto i polegało na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków. 2) Potencjał kadrowy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z przepisami art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz która w ciągu ostatnich 10 lat od dnia terminu składania ofert przez co najmniej pełniła funkcję kierownika budowy na minimum dwóch inwestycjach obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 5.000.000 zł każda - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i robót w branży konstrukcyjno-budowlanej b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej d) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży telekomunikacyjnej e) min. jedną osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z przepisem art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję konserwatora lub kierownika prac konserwatorskich lub restauratorskich w zakresie rzeźby i/lub elementów architektury na minimum dwóch inwestycjach, z których każda obejmowała budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków i miała wartość robót minimum 1.000.000 zł - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba wykonywała więcej niż jedną funkcję wymaganą przez Zamawiającego pod warunkiem posiadania wszystkich wymienionych kwalifikacji, uprawnień oraz określonego dla niej wymaganego doświadczenia zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1) Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego powyżej w pkt 2) lit. a) – d) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 2) W celu wykazania spełniania warunku wskazanego powyżej zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby spełniającej więcej niż jeden warunek udziału w zakresie potencjału kadrowego. 3) Jeżeli użyto pojęcia: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „remont”, „budynek” - należy je odczytywać zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4) Jeżeli użyto pojęcia zabytek (zabytkowy), należy przez to rozumieć zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). 5) Jeżeli użyto pojęcia rejestr, należy przez to rozumieć rejestr w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). 6) Jeżeli użyto pojęcia „prace konserwatorskie” i „prace restauratorskie” należy przez to rozumieć prace konserwatorskie i prace restauratorskie w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 7) W zakresie warunku wskazanego powyżej w pkt 2) lit e) informujemy, że zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie, oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. Zgodnie z art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) wykształcenie i tytuły zawodowe o których mowa w art. 37a mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 powołanej wyżej ustawy. 8) Wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia wskazane powyżej muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego i poniesie koszty jego usług. 9) Dla wartości wykazanych (w dokumentach i oświadczeniach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) przez wykonawcę w walucie innej niż PLN, zamawiający przyjmuje przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający nie żąda dokumentów potwierdzających braku podstaw do wykluczenia z postępowania

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 18 1240 2409 1111 0000 3603 1014 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: ZP-331/9/18. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących - ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, 2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji, 5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania, 7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy, 11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 24 pkt 1 umowy, 12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego przy czym dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem), 13) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy oraz kierownika prac konserwatorskich. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 14) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT). 15) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji; c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach: - ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 5 ust. 21 - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25 2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie przeszkody. 3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy. 5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie jeżeli Wykonawca: - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: - udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, - wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami dowodowymi, że zmiany o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2 część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 3 część wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu. 16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-09-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 4.2.3 SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie oraz żaden z nich z osobna nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie nr 500205658-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Kamionka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
596211-N-2018

Data:
21/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Krajowy numer identyfikacyjny 43120129400000, ul. Kozłówka  -, 21-132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 528 300, e-mail a.staszek@muzeumzamoyskich.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumzamoyskich.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-11, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-20, godzina: 11:00,

 

Ogłoszenie nr 500211842-N-2018 z dnia 04-09-2018 r.
Kamionka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
596211-N-2018

Data:
21/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Krajowy numer identyfikacyjny 43120129400000, ul. Kozłówka  -, 21-132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 528 300, e-mail a.staszek@muzeumzamoyskich.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumzamoyskich.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3)

W ogłoszeniu jest:
Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Doświadczenie. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde miało wartość minimum 5.000.000,00 zł brutto i polegało na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków. 2) Potencjał kadrowy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z przepisami art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz która w ciągu ostatnich 10 lat od dnia terminu składania ofert przez co najmniej pełniła funkcję kierownika budowy na minimum dwóch inwestycjach obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 5.000.000 zł każda - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i robót w branży konstrukcyjno-budowlanej b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej d) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży telekomunikacyjnej e) min. jedną osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z przepisem art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję konserwatora lub kierownika prac konserwatorskich lub restauratorskich w zakresie rzeźby i/lub elementów architektury na minimum dwóch inwestycjach, z których każda obejmowała budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków i miała wartość robót minimum 1.000.000 zł - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba wykonywała więcej niż jedną funkcję wymaganą przez Zamawiającego pod warunkiem posiadania wszystkich wymienionych kwalifikacji, uprawnień oraz określonego dla niej wymaganego doświadczenia zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 1) Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego powyżej w pkt 2) lit. a) – d) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 2) W celu wykazania spełniania warunku wskazanego powyżej zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby spełniającej więcej niż jeden warunek udziału w zakresie potencjału kadrowego. 3) Jeżeli użyto pojęcia: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „remont”, „budynek” - należy je odczytywać zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4) Jeżeli użyto pojęcia zabytek (zabytkowy), należy przez to rozumieć zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). 5) Jeżeli użyto pojęcia rejestr, należy przez to rozumieć rejestr w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). 6) Jeżeli użyto pojęcia „prace konserwatorskie” i „prace restauratorskie” należy przez to rozumieć prace konserwatorskie i prace restauratorskie w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 7) W zakresie warunku wskazanego powyżej w pkt 2) lit e) informujemy, że zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie, oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. Zgodnie z art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) wykształcenie i tytuły zawodowe o których mowa w art. 37a mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 powołanej wyżej ustawy. 8) Wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia wskazane powyżej muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego i poniesie koszty jego usług. 9) Dla wartości wykazanych (w dokumentach i oświadczeniach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) przez wykonawcę w walucie innej niż PLN, zamawiający przyjmuje przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

W ogłoszeniu powinno być:
Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Doświadczenie. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde miało wartość minimum 5.000.000,00 zł brutto i polegało na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków. 2) Potencjał kadrowy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z przepisami art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) oraz która w ciągu ostatnich 10 lat od dnia terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy na minimum dwóch inwestycjach obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków, o wartości robót minimum 5.000.000 zł każda - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy i robót w branży konstrukcyjno-budowlanej b) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej c) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży elektrycznej d) min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży telekomunikacyjnej e) min. jedną osobą posiadającą kwalifikacje zgodnie z przepisem art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.), która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję konserwatora lub kierownika prac konserwatorskich lub restauratorskich w zakresie rzeźby i/lub elementów architektury na minimum dwóch inwestycjach, z których każda obejmowała budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku (budynków) o konstrukcji murowanej wpisanych do rejestru zabytków i miała wartość robót minimum 1.000.000 zł - osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika prac konserwatorskich. Zamawiający dopuszcza możliwość, aby jedna osoba wykonywała więcej niż jedną funkcję wymaganą przez Zamawiającego pod warunkiem posiadania wszystkich wymienionych kwalifikacji, uprawnień oraz określonego dla niej wymaganego doświadczenia zawodowego. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 1) Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej należy rozumieć uprawnienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego powyżej w pkt 2) lit. a) – d) może wskazać osoby będące obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 2) W celu wykazania spełniania warunku wskazanego powyżej zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby spełniającej więcej niż jeden warunek udziału w zakresie potencjału kadrowego. 3) Jeżeli użyto pojęcia: „budowa”, „rozbudowa”, „przebudowa”, „remont”, „budynek” - należy je odczytywać zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 4) Jeżeli użyto pojęcia zabytek (zabytkowy), należy przez to rozumieć zabytek w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). 5) Jeżeli użyto pojęcia rejestr, należy przez to rozumieć rejestr w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187). 6) Jeżeli użyto pojęcia „prace konserwatorskie” i „prace restauratorskie” należy przez to rozumieć prace konserwatorskie i prace restauratorskie w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) 7) W zakresie warunku wskazanego powyżej w pkt 2) lit e) informujemy, że zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 ustawy. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie, oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2. Zgodnie z art. 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) wykształcenie i tytuły zawodowe o których mowa w art. 37a mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a ww. ustawy, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 powołanej wyżej ustawy. 8) Wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia wskazane powyżej muszą posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca zapewni na czas realizacji zamówienia tłumacza języka polskiego i poniesie koszty jego usług. 9) Dla wartości wykazanych (w dokumentach i oświadczeniach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu) przez wykonawcę w walucie innej niż PLN, zamawiający przyjmuje przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-20, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-21, godzina: 11:00,

 

Ogłoszenie nr 500223061-N-2018 z dnia 17-09-2018 r.
Kamionka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
596211-N-2018

Data:
21/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Krajowy numer identyfikacyjny 43120129400000, ul. Kozłówka  -, 21-132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 528 300, e-mail a.staszek@muzeumzamoyskich.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumzamoyskich.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-21, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-27, godzina: 11:00,

 

Ogłoszenie nr 500228989-N-2018 z dnia 24-09-2018 r.
Kamionka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
596211-N-2018

Data:
21/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Krajowy numer identyfikacyjny 43120129400000, ul. Kozłówka  -, 21-132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 528 300, e-mail a.staszek@muzeumzamoyskich.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumzamoyskich.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-27, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-28, godzina: 11:00,

 

Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500266848-N-2018 z dnia 07-11-2018 r.
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce: Realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 596211-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500205658-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Krajowy numer identyfikacyjny 43120129400000, ul. Kozłówka  -, 21-132   Kamionka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 528 300, e-mail a.staszek@muzeumzamoyskich.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumzamoyskich.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP-331/9/18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne” 1. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: a) Budynek oficyny północnej Parametry techniczne obiektu:  powierzchnia zabudowy: 497 m2  powierzchnia użytkowa: 955,4 m2  kubatura: 5 696 m3  wysokość budynku: 14,10 m  budynek piętrowy, podpiwniczony, z wysokim poddaszem nieużytkowym. Zakres prac: Przewidziano zachowanie historycznej bryły budynku, układu i wystroju architektonicznego elewacji z przywróceniem dawnej kolorystyki w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie. W projekcie wykonane zostaną m.in. następujące działania remontowe:  wymiana zniszczonej więźby dachowej z zachowaniem formy dachu i lukarn, z wymianą pokrycia dachowego,  zachowanie zasadniczego historycznego układu przestrzennego wnętrz,  zachowanie sklepień na parterze i w piwnicach,  zastąpienie zniszczonych stropów drewnianych konstrukcją niepalną,  podkreślenie historycznego rezydencjonalnego wystroju wnętrz,  wymiana zdestruowanej stolarki okiennej z odtworzeniem istniejącego typu (okna polskie) i z zachowaniem dawnych podziałów i detali, z modernizacją techniczną (okna antywłamaniowe w klasie P4, okna od południa szklone szkłem przeciwsłonecznym, na parterze na klatce schodowej – okna oddymiające),  stolarka drzwiowa: wymiana zniszczonych drzwi parteru z powtórzeniem istniejącej formy,  klatka schodowa – przewiduje się zachowanie obecnej formy klatki schodowej z parteru na piętro. konstrukcja klatki murowana na belkach stalowych – do zachowania, wymiana okładziny drewnianej stopni, balustrada i okładzina wangi – istniejąca,  schody na poddasze – w miejscu istniejących – wykonane na konstrukcji żelbetowej – stopnie i podstopnie w okładzinie drewnianej,  w hallu wejściowym dźwig dla niepełnosprawnych łączący wszystkie kondygnacje,  w sklepionym pomieszczeniu parteru, wykorzystywanym na zespół sanitarny – ścianki działowe pełne do wys. ok. 2,40 m, górą przeszklone (ekspozycja całości sklepienia),  w istniejących pokojach piętra wydzielono łazienki w formie „mebla” wstawionego do wnętrza pokoju, wykończenie zewnętrzne – ramy drewniane z płycinami fornirowanymi, przykrycie szklanym „sufitem” pozwala na jednoprzestrzenność ozdobnego wnętrza,  odtworzenie istniejącej posadzki w hallu i na korytarzach parteru wg istniejących wzorów, odzyskana część terakoty będzie wykorzystana w korytarzu parteru,  odtworzenie posadzek taflowych we wszystkich pokojach piętra,  we wszystkich pomieszczeniach (bez sklepień) na parterze i piętrze fasety wg zachowanych,  wykonanie pieców we wszystkich pomieszczeniach reprezentacyjnych z wykorzystaniem istniejących kafli, wg istniejących, przewiduje się zainstalowanie w piecach elektrycznej maty grzejnej – w celu zachowania dawnego klimatu wnętrza i uzyskania efektu „ciepłego pieca”,  konserwacja kominków, translokacja 1 kominka (obsługa niepełnosprawnych),  wentylacja mechaniczna i klimatyzacja parteru i poddasza oraz wentylacja grawitacyjna (wspomagana) pomieszczeń piwnic i piętra, w magazynach studyjnych poddasza nawilżanie, w narożnikach pomieszczeniach parteru nawiewniki wyporowe wentylacji mechanicznej,  ściany działowe parteru z pustaków ceramicznych 12 cm, na poddaszu: ścianki szklane oraz GK, kolorystyka wnętrz – kolory ścian nasycone, zgodne z charakterem wnętrz pałacu,  zagospodarowanie poddasza dla celów użytkowych, wykonanie 3 lukarn w elewacji tylnej - północnej dla doświetlenia pomieszczeń poddasza oraz lukarn w elewacjach szczytowych, wykorzystywanych jako czerpnia i wyrzutnia wentylacyjna, wyeksponowanie więźby dachowej oraz włączenie ściągów kominowych do kompozycji wnętrza,  piwnice: dla uzyskania wysokości użytkowej obniżenie posadzki piwnic przez podbicie murów fundamentowych. Projektowane instalacje: Budynek jest aktualnie nieużytkowany, całość istniejących instalacji jest do wymiany. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje:  wody zimnej z przyłączem,  kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej,  wewnętrzną instalację hydrantową,  instalację centralnego ogrzewania, zasilanego z nowej kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym północnym, grzejniki we wnękach podokiennych,  wentylację mechaniczną i klimatyzację,  instalację elektryczną zasilania,  instalację elektryczną oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania gniazdek wtyczkowych,  instalację zasilania gniazdek komputerowych i instalację logiczną sieci komputerowej,  instalację elektryczną zasilania odbiorników niskonapięciowych,  instalację elektryczną zasilania agregatów chłodniczych central nawiewno-wyciągowych, wentylatorów, kurtyn powietrznych oraz drobnych odbiorników w instalacjach sanitarnych,  instalację odgromową,  instalację ochronną od przepięć i porażeń,  telefoniczną,  instalację sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, instalację kontroli dostępu,  instalację telewizji dozorowej  oświetlenie Prace konserwatorskie: Z uwagi na rangę obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków, opracowane zostały programy prac konserwatorskich dla: remontu tynków elewacji, remontu stolarki, konserwacji kominków, konserwacji pieców. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. Prace obejmą: Remont tynków elewacji. Remont stolarki: Z uwagi na silne zniszczenia i konieczność zastosowania nowych rozwiązań technicznych (wymogi bezpieczeństwa ewakuacji, szklenie pakietami termicznymi, szyby przeciw włamaniowe klasy P4), projekt zakłada odtworzenie w nowej technologii stolarki otworów. Pozostawia się okna lukarn, które z uwagi na nieszczelności będą uzupełnione wewnętrznymi oknami oraz balustrady i ozdobne detale wewnętrznych schodów. Elementy te poddane zostaną konserwacji Konserwacja trzech kominków: W ramach projektu konserwacji poddane zostaną 3 kominki znajdujące się obecnie w oficynie północnej – brązowy, biały i żółty. Kominki te z obudowami wykutymi w kamieniu o formach neorokokowych umieszczone zostały: w obszernym holu na ścianie, po prawej stronie od wejścia głównego, w pokoju po prawej stronie holu na ścianie prowadzącej do następnego usytuowanego w amfiladzie pomieszczenia, ostatni kominek umieszczono w kolejnym pokoju po przeciwległej stronie budynku (u jego szczytu) na ścianie przeciwległej do szczytowej. Wszystkie kominki są w bardzo złym stanie, w związku z tym wymagają pilnej oraz kompleksowej interwencji konserwatorskiej. Konserwacja pieców: Zgodnie z założeniami konserwatorskimi we wnętrzach pozostawione zostaną ozdobne piece jako element charakterystyczny dla okresu powstania budynku i ważnego elementu wystroju wnętrz. Obecnie ocalałe piece nie są kompletne, brak niektórych elementów, np. pinakli wieńczących, galeryjek. Konserwacja posadzek ceramicznych: W oficynie północnej istniejące posadzki zdemontować z zachowaniem zasad konserwatorskich. Płytki oczyścić ze starej zaprawy, brudu i odłuszczyć rozpuszczalnikami organicznymi, a następnie tamponami wysycanymi etanolem lub alkoholem metylowym. Montować na zaprawę wapienno-cementową w miejscach wskazanych w projekcie, z zachowaniem dawnego sposobu układu. Spoiny wypełnić dwuskładnikową zaprawą modyfikowaną emulsją żywicy epoksydowej. b) Budynek oficyny południowej z częścią teatralni. Parametry techniczne obiektu – oficyna południowa:  powierzchnia zabudowy: 463 m2  powierzchnia użytkowa: 701 m2  kubatura: 4 018 m3  wysokość budynku: 13,7 m. Parametry techniczne obiektu – Teatralnia z łącznikiem:  powierzchnia zabudowy: 293 m2  powierzchnia całkowita: 423 m2  kubatura: 4 294 m3  wysokość budynku: 16,70 m. Zakres prac: Przewidziano zachowanie historycznej bryły budynku, układu i wystroju architektonicznego elewacji z przywróceniem dawnej kolorystyki w oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie. W projekcie wykonane zostaną m.in. następujące działania remontowe:  pozostawienie więźby dachowej z zachowaniem formy dachu i lukarn (do remontu),  zachowanie zasadniczego historycznego układu przestrzennego wnętrz,  remont istniejących piwnic, podpiwniczenie części budynku,  zachowanie sklepień na parterze i w piwnicach,  zachowanie istniejącego schematu konstrukcyjnego budynku: sklepienia na 1/2 cegły i stropy odciążające, odciążające stropy drewniane zastąpione zostaną konstrukcją niepalną,  stolarka okienna ze względu na jej stan techniczny zostaje odtworzona wg istniejącej z zachowaniem podziałów tzn. okna polskie, przewiduje się przywrócenie pierwotnych form okien parteru w elewacji południowej, wszystkie okna antywłamaniowe w klasie P4, okna od południa szklone szkłem przeciwsłonecznym,  stolarka drzwiowa: wymiana zniszczonych drzwi parteru z powtórzeniem istniejącej formy, część drzwi do wymiany na wzór istniejących w klasie EI 30 (warunek ewakuacji),  schody z parteru na piętro – zachowanie obecnej formy, konstrukcja murowana – do zachowania, wykończenie - okładzina drewniana, odtworzenie wg istniejącego,  schody na poddasze – w miejscu istniejących – wykonać na konstrukcji żelbetowej – stopnie i podstopnie w okładzinie drewnianej,  odtworzenie istniejącej posadzki w hallu i na korytarzach parteru wg istniejących, odzyskana część terakoty wykorzystana zostanie np. w korytarzu bocznym parteru,  na parterze w pomieszczeniach o płaskim stropie zostaną wykonane fasety wg istniejącej, zachowanej w obecnej toalecie,  w korytarzu piętra uwidocznione zostaną otwory piecowe w ścianach, wyeksponowano też ślady ścian kominowych i elementów pieców w pokojach,  posadzki – w pomieszczeniach parteru i na piętrze deski, w holu i na korytarzach terakota,  ściany działowe na parterze i piętrze z pustaków ceramicznych 25 cm o współczynniku przenikania ciepła U=0,95, na poddaszu w technologii lekkiej GK (wydzielenie wentylatorni), kolorystyka wnętrz – wg wyników badań,  zagospodarowanie poddasza: • ze względu na układ więźby, uniemożliwiający zagospodarowanie poddasza i jej stan nie wymagający interwencji, projekt nie przewiduje wykorzystania poddasza na cele użytkowe, • nieczynne kominy arkadowe na poddaszu ze śladami spękań, zabezpieczone stalowymi ściągami, w związku z nieużytkowaniem poddasza kominy należy zabezpieczyć przez oczyszczenie stalowych ściągów oraz pokrycie ich farbą antykorozyjną, • projektuje się nowe lukarny w elewacjach szczytowych, wykorzystywanych jako czerpnia i wyrzutnia wentylacyjna, • projekt przewiduje częściowe wykorzystanie poddasza jako pomieszczenia technicznego (wentylatornia i rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych oraz kanałów oddymiających). Zakres prac w ramach inwestycji w związku z wykonaniem łącznika: Poza istniejącym murem między oficyną a teatralnią projektuje się łącznik między budynkami. Łącznik, w miejscu niegdyś istniejącego (obecna pozostałość – ściana kurtynowa), pozwala na połączenie oficyny z teatralnią w poziomie piwnic i parteru, w poziomie piętra – taras. Od południa łącznik ogranicza ściana szklona o formie współczesnej. Elewacja łącznika od strony frontowej – drzwi z nadświetlem w blendzie w istniejącym murze, attyka tralkowa wg łącznika oficyny północnej. Zakres prac w ramach inwestycji w budynku teatralni:  projekt przewiduje zachowanie bryły i elewacji budynku w całości,  projekt zakłada podpiwniczenie zachodniej części budynku skomunikowanej przez łącznik z oficyną południową,  w części zachodniej projektuje się nową klatkę schodową z hydraulicznym dźwigiem łączącym piwnice, parter i piętro, w poziomie piętra – drzwi na taras nad łącznikiem,  w sali wielofunkcyjnej (na I piętrze) wykonanie wentylacji mechanicznej i instalacji elektroakustycznej,  remont okien. Projektowane instalacje: Budynek jest aktualnie nieużytkowany, całość istniejących instalacji jest do wymiany. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje:  wody zimnej z przyłączem,  kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej,  wewnętrzną instalację hydrantową,  instalację centralnego ogrzewania, zasilanego z nowej kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym południowym, grzejniki we wnękach podokiennych,  wentylację mechaniczną i klimatyzację,  instalację elektryczną zasilania,  instalację elektryczną oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania gniazdek wtyczkowych,  instalację zasilania gniazdek komputerowych i instalację logiczną sieci komputerowej,  instalację elektryczną zasilania odbiorników niskonapięciowych, zasilania UPS-ów,  instalację elektryczną zasilania agregatów chłodniczych central nawiewno-wyciągowych, wentylatorów, kurtyn powietrznych oraz drobnych odbiorników w instalacjach sanitarnych,  instalację odgromową,  instalację ochronną od przepięć i porażeń,  telefoniczną,  instalację sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, instalację kontroli dostępu,  instalację telewizji dozorowej  oświetlenie Prace konserwatorskie. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. Prace obejmą: Remont tynków elewacji. Konserwacja lica ceglanego: W projekcie zaproponowano w oficynie południowej, dawnej oficynie kuchennej, ekspozycję dawnych kuchni i znajdujących się na korytarzu piętra wlotów do palenisk. Elementy te będą eksponowane w formie płytkich wnęk o ceglanym licu. Powierzchnię blendy należy uformować w sposób konserwatorski. Zgodnie z programem prac. Konserwacja posadzek ceramicznych: W oficynie południowej, dawnej oficynie kuchennej, zaproponowano ekspozycję zachowanych posadzek ceramicznych. Istniejące posadzki zdemontować z zachowaniem zasad konserwatorskich. Płytki oczyścić ze starej zaprawy, brudu i odłuszczyć rozpuszczalnikami organicznymi, a następnie tamponami wysycanymi etanolem lub alkoholem metylowym. Montować na zaprawę wapienno-cementową w miejscach wskazanych w projekcie, z zachowaniem dawnego sposobu układu. Spoiny wypełnić dwuskładnikową zaprawą modyfikowaną emulsją żywicy epoksydowej. c) Budynek dawnej stajni. Parametry techniczne obiektu:  powierzchnia zabudowy: 359 m2  powierzchnia całkowita: 479 m2  kubatura: 2 715 m3  wysokość budynku: 9,90 m. Zakres prac: Zakres prac w ramach inwestycji w budynku dawnej stajni:  zachowanie bryły i elewacji, przywrócenie dawnej kolorystyki,  zachowanie otwartego, jednoprzestrzennego wnętrza,  remont i wzmocnienie sklepień hali dawnej stajni,  wymiana zdestruowanej stolarki otworów z pozostawieniem głównych wrót wjazdowych,  nowe schody, niezbędne ze względu na wprowadzenie programu użytkowego na poddasze, zostaną rozwiązane w sposób jak najmniej ingerujący w otwartą przestrzeń stajni. Projektowane instalacje: Budynek jest aktualnie nieużytkowany. Obiekt wyposażony zostanie w następujące instalacje:  wody zimnej z przyłączem,  kanalizacji sanitarnej technologicznej i deszczowej,  instalację hydrantową,  instalację centralnego ogrzewania, zasilanego z własnej kotłowni, grzejniki we wnękach podokiennych,  wentylację mechaniczną i klimatyzację,  instalację elektryczną zasilania,  instalację elektryczną oświetlenia ogólnego i awaryjnego oraz zasilania gniazdek wtyczkowych,  instalację zasilania gniazdek komputerowych,  instalację elektryczną zasilania odbiorników niskonapięciowych,  instalację elektryczną zasilania agregatów chłodniczych central nawiewno-wyciągowych, wentylatorów, kurtyn powietrznych oraz drobnych odbiorników w instalacjach sanitarnych,  instalację odgromową,  instalację ochronną od przepięć i porażeń,  telefoniczną,  instalację logiczną sieci komputerowej,  instalację sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, instalację kontroli dostępu,  instalację telewizji dozorowej.  oświetlenie Prace konserwacyjne Z uwagi na rangę obiektu, który jest wpisany do rejestru zabytków, opracowane zostały programy prac konserwatorskich dla: remontu tynków elewacji i detalu sztukatorskiego oraz remontu stolarki. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. Remont tynków elewacji i detalu sztukatorskiego. Remont stolarki: Z uwagi na silne zniszczenia i konieczność zastosowania nowych rozwiązań technicznych (wymogi bezpieczeństwa ewakuacji, szklenie pakietami termicznymi, szyby przeciw włamaniowe klasy K4), projekt zakłada odtworzenie w nowej technologii stolarki otworów. Pozostawia się okna lukarn, które z uwagi na nieszczelności będą uzupełnione wewnętrznymi oknami oraz balustrady i ozdobne detale wewnętrznych schodów. Elementy te przeznaczone są do konserwacji. Należy opracować końcową dokumentację konserwatorską w oparciu o wykonywane w trakcie prac zdjęcia oraz zapisy projektu i SIWZ i wskazania konserwatora zabytków. d) Zagospodarowanie terenu. Powierzchnia terenów do zagospodarowania wynosi:  po stronie północnej ok. 4 400m2  po stronie południowej ok. 2 500m2. Zakres prac:  wyznaczenie nowych ciągów pieszych do obsługi rewaloryzowanych budynków oraz remont istniejących,  wykonanie ścieżki wraz ze schodami terenowymi prowadzącymi z budynku dawnej stajni na teren galerii plenerowej pomników z lat 50-tych oraz do istniejącego zespołu toalet,  lokalizacja podziemnych zbiorników na gaz propan-butan wraz z przebiegiem instalacji zewnętrznych do kotłowni oraz przyłączy c.o. z kotłowni do budynków,  rekultywacja zieleni w miejscu zewnętrznych prac instalacyjnych (po pracach),  remont odtworzeniowy dróg dojazdowych, wykonanie parkingu. e) Instalacja pomp ciepła i wykonanie kotłowni w dwóch budynkach gospodarczych. Wybrane parametry techniczne kotłowni w budynku północnym:  praca pomp ciepła i kotła gazowego w układzie biwalentnym-równoległym.  Dolne źródło ciepła w postaci sond pionowych.  Instalacja pompa ciepła pracuje jako nadrzędne źródło ciepła. W okresie większego zapotrzebowania mocy do pracy dołączany będzie kocioł gazowy. Wybrane parametry techniczne kotłowni w budynku południowym:  Kotłownia wyposażona będzie w dwa kotły kondensacyjne pracujące w kaskadzie, z palnikami modulowanymi, z pełną automatyką pogodową  Gaz płynny dla potrzeb kotłowni magazynowany będzie w zbiorniku podziemnym usytuowanym w części północnej zespołu pałacowo-parkowego.  Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowić będzie przeponowe naczynie zbiorcze systemu zamkniętego oraz zawór bezpieczeństwa. 3. Rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1 do SIWZ), w skład której wchodzą:  Projekty budowlane i wykonawcze – z zastrzeżeniem, że niniejsze zamówienie nie obejmuje dostawy urządzeń i oprogramowania przewidzianego w projektach dot. oświetlenia scenicznego, systemu elektroakustycznego i systemu multimedialnego, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym wykonawca nie może powoływać się na jakiekolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów składających się na Załącznik nr 2 do siwz. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-7


Dodatkowe kody CPV:
45262690-4, 45212350-4, 45212353-5, 45111200-0, 45111291-4, 45320000-6, 45321000-3, 45450000-6, 45453000-7, 45421100-5, 45440000-3, 45262522-6, 45442100-8, 45223200-8, 45223500-1, 45310000-3, 45330000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zmienione ogłoszeniami zamieszczonymi w Biuletynie Zamówień Publicznych o następujących numerach: 500205658-N-2018, 596211-N-2018, 500223061-N-2018, 500228989-N-2018
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24/10/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
21847556.20

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Furmanek Renewal Sp. z o.o. S. K.A.
Email wykonawcy: biuro@furmanek.pl
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 9
Kod pocztowy: 26-021
Miejscowość: Daleszyce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
27497770.09
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27497770.09
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 42294780.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych
Adres: Kozłówka -, 21-132 Kamionka
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: a.staszek@muzeumzamoyskich.pl,
tel: 818 528 300,
fax: -
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-09-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 596211-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP-331/9/18
Data publikacji zamówienia: 2018-08-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 658 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.muzeumzamoyskich.pl
Informacja dostępna pod: http://mzkozlowka.bip.lubelskie.pl/index.php?id=64
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45212353-5 Roboty budowlane w zakresie pałaców
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522-6 Roboty murarskie
45262690-4 Remont starych budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Realizacja robót budowlanych, konserwatorskich i instalacyjnych w ramach projektu pn. „Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i tury Furmanek Renewal Sp. z o.o. S. K.A.
ul. Świętokrzyska 9 , 26-021 Daleszyce, woj.
2018-10-24 27 497 770,00