Stalowa Wola: Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy


Numer ogłoszenia: 59675 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny , ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8433201, 8433103, 8433397, faks 015 8433201, 8433397.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-stw.com

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie dotyczy


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy w zakresie następujących zadań : Zadanie nr 1 - Papiery, folie do fax ( poz.15- 21 folie oryginalne) Zadanie nr 2 - Kasety do drukarek ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 3 - Tonery do kserokopiarek ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 4 - Tusze do drukarek atramentowych ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 5 - Tonery do drukarek laserowych ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 6 - Kasety do maszyn piszących.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W przypadku udzielenia zamówień uzupełniających, nie przekraczających 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostaw, ich realizacja nastąpi na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 6.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ części dotyczącej art. 22 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - oświadczenie wg wzoru Załącznik nr 2 do SIWZ części dotyczącej art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. - Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wg Załącznik nr 5 do SIWZ - dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw wyszczególnionych w Załączniku nr 5 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg Załącznika nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz asortymentowo- cenowy, zgodnie z Rozdz. II SIWZ - Załącznik nr 1 2. Dokumenty potwierdzające że : - wyroby równoważne posiadają oznaczenie CE na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywa 2004/108/EC. - oświadczenie ,że materiały są wytwarzane w systemie zaradzania jakością zgodną z wyznaczonymi normami ISO 9001 : 2008 oraz ISO 14001:2004 ( lub równoważnymi) a także dla atramentowych wkładów drukujących ISO/IEC 24711, tonerów monochromatycznych ISO/IEC 19752, tonerów kolorowych ISO /IEC - oświadczenie, że produkty dostarczane są legalnie i dopuszczone do stosowania w Polsce . Oświadczenie Wykonawcy winno gwarantować jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczernieniu/barwieniu drukowanego tekstu czy grafiki, jednakowym nasyceniu barw na całym wydruku, braku szarych/kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania (100% bieli nośnika w miejscach niezadrukowanych) - na potwierdzenie przedstawi oświadczenie z przykładowymi wydrukami stron testowych potwierdzające jakość i czytelność oferowanych tuszy i tonerów oferowanych modeli (- Załącznik nr 6 ) dotyczy zadania nr 3, 4,5 tj. dla Zadania nr 3 co najmniej dwóch oferowanych kserokopiarek, dla Zadania nr 4 co najmniej dwóch oferowanych drukarek kolorowych i czarno-białych atramentowych, dla Zadania nr 5 co najmniej dwóch oferowanych drukarek kolorowych i czarno-białych laserowych .

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-stw.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Stalowa Wola: Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy


Numer ogłoszenia: 88937 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 59675 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, tel. 015 8433201, 8433103, 8433397, faks 015 8433201, 8433397.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Cykliczne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, fax i komputerów dla potrzeb Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli w okresie jednego roku, licząc od daty podpisania umowy w ramach zadań: Zadanie nr 1 - Papiery, folie do fax( poz.15- 21 folie oryginalne) Zadanie nr 2 - Kasety do drukarek (wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 3 - Tonery do kserokopiarek (wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 4 - Tusze do drukarek atramentowych (wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 5 - tonery do drukarek laserowych (wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Zadanie nr 6 - Kasety do maszyn piszących.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Zadanie nr 1 - Papiery, folie do fax ( poz.15- 21 folie oryginalne)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Resgraph Spółka z o.o, {Dane ukryte}, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 48121,01 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54622,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  54622,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  95343,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zadanie nr 2 - Kasety do drukarek ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Golden Line Paweł Dostych, {Dane ukryte}, 35-506 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 433,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  482,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  482,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  861,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Zadanie nr 3 - Tonery do kserokopiarek ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Resgraph Spółka z o.o, {Dane ukryte}, 35-105 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4430,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5665,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  5106,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5907,52


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Zadanie nr 4 - Tusze do drukarek atramentowych ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DMD S.C Paweł Miturski Dorota Miturska, {Dane ukryte}, 35-101 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9460,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11694,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  11633,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14249,55


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Zadanie nr 5 - tonery do drukarek laserowych ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C Żebrowski Jarosław , Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 128753,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  141435,24


 • Oferta z najniższą ceną:
  53059,99
  / Oferta z najwyższą ceną:
  163508,54


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Zadanie nr 6 - Kasety do maszyn piszących


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.06.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • NETPRINT S.C Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, {Dane ukryte}, 32-600 Oświęcim, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 132,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  193,47


 • Oferta z najniższą ceną:
  111,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  590,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: zam-publ@szpital-stw.com
tel: 15 8433201,
fax: 15 8433397
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-05-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 5967520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-04-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.szpital-stw.com
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia. pok. nr 7.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 1 - Papiery, folie do fax ( poz.15- 21 folie oryginalne) Resgraph Spółka z o.o
Rzeszów
2015-06-17 54 622,00
Zadanie nr 2 - Kasety do drukarek ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Golden Line Paweł Dostych
Rzeszów
2015-06-17 482,00
Zadanie nr 3 - Tonery do kserokopiarek ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) Resgraph Spółka z o.o
Rzeszów
2015-06-17 5 665,00
Zadanie nr 4 - Tusze do drukarek atramentowych ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) DMD S.C Paweł Miturski Dorota Miturska
Rzeszów
2015-06-17 11 694,00
Zadanie nr 5 - tonery do drukarek laserowych ( wszystkie materiały oryginalne producenta danej drukarki) JM DATA S.C Żebrowski Jarosław , Ryciak Maciej
Warszawa
2015-06-17 141 435,00
Zadanie nr 6 - Kasety do maszyn piszących NETPRINT S.C Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak
Oświęcim
2015-06-17 193,00