Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu60118-2018
PDData publikacji09/02/2018
OJDz.U. S28
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany07/02/2018
DTTermin22/03/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE

09/02/2018    S28    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 028-060118

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdw.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki Organizacyjne Administracji Samorządowej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie Drogami Wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 975 Paleśnica - Bartkowa Posadowa - Dąbrowa: Zadanie 2A - odcinek Bartkowa Posadowa - Gródek nad Dunajcem - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271- 9/18
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45221111
71322000
71322300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 975, województwo małopolskie, powiat: nowosądecki, gmina: Gródek nad Dunajcem, miejscowość: Gródek nad Dunajcem, Bartkowa Posadowa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, obejmujących w szczególności:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,

d) Rozbiórka i odbudowa ogrodzeń,

e) Ewentualna pielęgnacja drzew ograniczających skrajnię drogową (w razie konieczności pod nadzorem ornitologicznym),

f) Roboty ziemne, wykonanie poszerzenia korpusu drogi,

g) Przebudowa/rozbudowa jezdni (wzmocnienie/wymiana konstrukcji nawierzchni)

h) Przebudowa, rozbudowa skrzyżowań DW nr 975 z drogami bocznymi,

i) Budowa ronda na skrzyżowaniu DW 975 z DP 1449K w m. Bartkowa,

j) Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego,

k) Budowa/przebudowa ścieżki rowerowej na konstrukcji wsporczej

l) Rozbiórka i budowa obiektów mostowych stałych,

m) Budowa i rozbiórka obiektów mostowych tymczasowych,

n) Przebudowa/ rozbudowa/ odbudowa przepustów drogowych przepływowych, w razie potrzeby budowa nowych przepustów,

o) Budowa/przebudowa/rozbudowa odwodnienia drogi (rowy, ścieki, kanalizacja) wraz

Z odprowadzeniem wód do odbiorników i wszelkimi niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi (urządzeniami podczyszczającymi, regulującymi przepływ itp.),

p) Budowa/ przebudowa murów oporowych,

q) Zabezpieczenie skarp,

r) Budowa, przebudowa, rozbudowa: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych

I peronów przystankowych,

s) Przebudowa, budowa poboczy,

t) Przebudowa, budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

u) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, i telekomunikacyjnych),

v) Budowa, przebudowa oświetlenia ulicznego,

w) Demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu

x) Stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome - grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe montowane

W nawierzchni;

y) W razie konieczności - zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury (kapliczki i krzyże itp.), zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań archeologicznych,

z) W razie konieczności - zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,

Aa) roboty wykończeniowe i porządkowe,

Bb) wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków hektometrowych U-1.

cc) stabilizacja granic pasa drogowego za pomocą słupków granicznych,

Dd) pełnienie nadzoru autorskiego,

Ee) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,

Ff) przygotowane materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia robót - w terminie realizacji umowy,

Gg) utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 975 na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania).

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 27
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Termin wykonania zamówienia: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w zakresie tego warunku szczegółowych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 5 mln PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał:

1) Co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 2,5 km;

2) Budowę, rozbudowę lub odbudowę co najmniej jednego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej i rozpiętości teoretycznej ponad 20 m.

Uwaga!

— Wskazane w ppkt 1 i 2 roboty mogły być wykonane w ramach jednego lub odrębnych zadań,

— Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku udziału w postępowaniu doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku.

Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania / zadań wykonanego / wykonanych przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania / tych zadań prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego / danych zadania / zadań wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania / zadań (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) Osobą na stanowisko Projektanta Branży Drogowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 2,5 km;

2) osobą na stanowisko Projektanta Branży Mostowej posiadającą:

— uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej ponad 20 m;

3) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy.

(od początku robót do ich zakończenia) przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie;

4) osobą na stanowisko Kierownika Robót Mostowych posiadającą:

— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

— doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy / robót.

(od początku robót do ich zakończenia) przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub odbudowie obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej ponad 20 m.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Wykonawca spełnia warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał:

1) Co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 2,5 km;

2) Budowę, rozbudowę lub odbudowę co najmniej jednego obiektu mostowego o konstrukcji żelbetowej i rozpiętości teoretycznej ponad 20 m.

2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) Osobą na stanowisko Projektanta Branży Drogowej posiadającą:

– uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej,

– doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości ponad 2,5 km;

2) Osobą na stanowisko Projektanta Branży Mostowej posiadającą:

– uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej,

– doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę, odbudowę obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej ponad 20 m;

3) osobą na stanowisko Kierownika Budowy posiadającą:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

– doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy.

(od początku robót do ich zakończenia) przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych zadań polegających na budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie;

4) Osobą na stanowisko Kierownika Robót Mostowych posiadającą:

– uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej,

– doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy / robót.

(od początku robót do ich zakończenia) przy realizacji co najmniej jednego zakończonego zadania polegającego na budowie, rozbudowie lub odbudowie obiektu mostowego o rozpiętości teoretycznej ponad 20 m.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/03/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, II piętro, pok. 218.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Planowane jest zgłoszenie zadania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu RPO w dokumentach budowy.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przyznane na współfinansowanie zadania.

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

6. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SIWZ. Informacje m.in. w przedmiocie:

— podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w cz. II SIWZ (wyszczególnienie katalogu tych dokumentów i oświadczeń w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia- ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

— trybu składania ofert znajduje się w cz. IV SIWZ.

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego - pok. 220.

8. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)

10. Kryteria oceny ofert:

1) Cena - 60 %

2) Okres gwarancji i rękojmi - 15 %

3) Sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi - 15 %

4) Dodatkowe doświadczenie zawodowe Projektanta branży drogowej - 10 %

Szczegółowy zapis poszczególnych kryteriów oraz sposobu punktacji opisane są w cz. V SIWZ.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy

Uwaga!

Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza), w ogłoszeniu tym zawarte zostały odesłania do treści SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego www.zdw.krakow.pl, gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/02/2018
TITytułPolska-Kraków: Roboty drogowe
NDNr dokumentu125469-2018
PDData publikacji22/03/2018
OJDz.U. S57
TWMiejscowośćKRAKÓW
AUNazwa instytucjiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji8 - Inne
HAEU Institution-
DSDokument wysłany20/03/2018
DTTermin04/04/2018
NCZamówienie1 - Roboty budowlane
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument2 - Dodatkowe informacje
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
OCPierwotny kod CPV45221111 - Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140 - Roboty drogowe
71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300 - Usługi projektowania mostów
RCKod NUTSPL21
IAAdres internetowy (URL)http://www.zdw.krakow.pl

22/03/2018    S57    - - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Kraków: Roboty drogowe

2018/S 057-125469

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 028-060118)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Kraków
30-085
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702
Kod NUTS: PL21


Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa DW 975 Paleśnica–Bartkowa Posadowa–Dąbrowa: Zadanie 2A – odcinek Bartkowa Posadowa–Gródek nad Dunajcem – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271- 9/18
II.1.2)Główny kod CPV
45233140
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z pozyskaniem zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę drogi klasy G jednojezdniowej, o 2 pasach ruchu.

2) Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Szczegółowe określenie przedmiotu zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2018
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 028-060118

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 22/03/2018
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 22/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-03-22
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 6011820181
ID postępowania Zamawiającego: ZDW-DN-4-271- 9/18
Data publikacji zamówienia: 2018-02-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 20000000 ZŁ
Szacowana wartość* 666 666 666 PLN  -  1 000 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
45233140-2 Roboty drogowe
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71322300-4 Usługi projektowania mostów