Ogłoszenie nr 601625-N-2018 z dnia 2018-08-08 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego: DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, krajowy numer identyfikacyjny 69003904500000, ul. ul. Mostowa  2 , 38100   Strzyżów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 762 091, e-mail goliwa_2705@o2.pl, faks 172 760 028.
Adres strony internetowej (URL): http://www.psm-strzyzow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
szkoła publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.e-cea.pl/1120/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.e-cea.pl/1120/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
osobiście lub listownie lub kurierem
Adres:
38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

Numer referencyjny:
1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano – instalacyjnych w ramach kontynuacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty budowlane konstrukcyjne i architektoniczne, b) roboty budowlane wykończeniowe – w tym dostawę i montaż foteli, c) roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, d) roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, e) roboty instalacyjne związane z elektroakustyką i oświetleniem sali koncertowej, f) roboty drogowe związane z zagospodarowaniem terenu (powierzchnie utwardzone, zieleń, ogrodzenie). Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Strzyżów, ul. Mostowa 20, działki nr ewid. 1436, 1437. 2. Zakres wykonanych do chwili obecnej 2.1. W ramach I etapu prac: 2.1.1. Parter a) wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji parteru, kominów i szachtów, b) wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, c) podbicie istniejących fundamentów, d) wykonanie zagęszczenia gruntu bez wylewania chudego betonu, e) wzmocnienie konstrukcji (dodatkowe nadproża, belki, wieńce), f) wykonanie ścianek działowych, g) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, h) zagęszczenie gruntu, i) wykonanie nowych klatek schodowych 2.1.2. I Piętro a) wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji suteren, b) wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, c) wzmocnienie konstrukcji (dodatkowe nadproża, belki, wieńce), d) wykonanie ścianek działowych w wersji akustycznej, e) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, f) wykonanie nowych klatek schodowych, schodów zewnętrznych, g) nadlanie nowej płyty stropowej w miejscach projektowanych nadwieszeń nad I piętrem. 2.1.3. II Piętro (nadbudowa) a) wykonanie ścian zewnętrznych i ścian działowych, b) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, c) wykonanie płyty żelbetowej nad kondygnacją II, 2.1.4. Nadbudówka a) wykonanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem otworów instalacji wentylacyjnej, b) wykonanie stropu nad nadbudówką 2.1.5. Dach a) wykonanie ścianek attykowych, b) wymurowanie kominów do wysokości 50 cm od wierzchu stropu, zapewniając możliwość zamocowania projektowanych instalacji wewnątrz otworu kominowego, a) wykonanie izolacji przeciwwodnej stropów II piętra i nadbudówki wraz systemem odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku. 2.1.6. Rozbudowa a) wykonanie kolumn betonowych, b) wykonanie podkładów betonowych, c) wykonanie izolacji przeciwwodnej ław, d) wykonanie ław i ścian, e) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, f) wykonanie podkładów z materiałów sypkich, g) wykonanie podkładów betonowych. 2.2. W ramach II i III etapu prac: 2.2.1. Architektura i konstrukcja, w szczególności: a) montaż drzwi stalowych i aluminiowych, b) montaż stolarki okiennej, fasad aluminiowych, paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją, c) warstwy docelowe pokrycia dachu wraz z attyką, d) wykonanie tynków wewnętrznych, e) malowanie powierzchni, f) montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, g) roboty okładzinowe z płytek, h) wykonanie sufitów podwieszanych, i) montaż drzwi aluminiowych i stalowych, j) montaż wykładzin podłogowych, k) montaż okładzin klatek schodowych wraz z balustradami 2.2.2. Instalacje elektryczne, w szczególności: a) wykonanie rozdzielnic, b) wykonanie instalacji odgromowej, c) wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego, d) wykonanie monitoringu opraw awaryjnych z oprzewodowaniem, e) wykonanie instalacja okablowania strukturalnego (rury przewody TT, centralka CT, szafa SZTJ, osprzęt), f) wykonanie instalacji dla RTV RTV SAT, g) wykonanie instalacji dzwonkowej, h) wykonanie instalacji sygnalizacyjjno - przywoławcza dla WC niepełnosprawnych, 2.2.3. Instalacje sanitarne, w szczególności: a) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, b) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni gazowej, c) biały montaż, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, e) montaż klimatyzatora do serwerowni, f) budowa elementów instalacji wentylacji mechanicznej, g) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej h) wykonanie instalacji klimatyzacji, i) instalacja wentylacji systemu Aereco. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 5. Kody CPV: 45.00.00.00-0 – roboty budowlane 6. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane. w ratach na podstawie wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej, do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający. b) Każdorazowo termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury. c) Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, d) Zamawiający, iż w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 rok dysponuje kwotą w wysokości brutto 2.000.000,00 zł. Zakres robót odpowiadający wymienionej kwocie musi zostać wykonany w terminie do dnia 31.12.2018 roku. Pozostałą część środków finansowych, jaka będzie wynikać z wartości najkorzystniejszej oferty pomniejszonej o kwotę wynikającą z planu finansowego Zamawiającego na 2018 rok, Zamawiający będzie dysponował w 2019 roku. W przypadku przyznania dodatkowych środków finansowych w 2018 roku, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac pozwalających na zapłatę przyznanych dodatkowo środków finansowych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie będą dokonywane pomiędzy stronami na bieżąco. Wykonawca nie może odmówić kontynuacji prac poza w/w wyznaczonymi okresami. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 8. Uwagi realizacyjne: a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. d) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. e) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 9. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.


II.5) Główny kod CPV:
45000000-0

Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, o których jest mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP do wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:
460
lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:II.9) Informacje dodatkowe:
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 460 dni od dnia rozpoczęcia robót. Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy. Planowana data rozpoczęcia robót to 20.09.2018 roku. Zamawiający wymaga aby: a) Wykonanie robót związanych z budynkiem (roboty zewnętrzne i wewnętrzne) nastąpiło nie później niż w terminie nie dłuższym niż do 300 dni od daty rozpoczęcia robót. b) Wykonanie robót na zewnątrz budynku i związanych z zagospodarowaniem terenu nastąpiło nie później niż w terminie nie dłuższym niż do 460 dni od daty rozpoczęcia robót. 2. Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji, ale nie krócej niż do 400 dni – zaproponowany po maksymalnym skróceniu termin realizacji zamówienia nie może być krótszy niż 400 dni, 3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy Plac budowy najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia robót, wskazanym w pkt. 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1.Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (a w przypadku, jeżeli wartość została wyrażona w walucie obcej – równowartość 1.000.000,00 zł wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji). 2.Dysponuje aktualnym i opłaconym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 podobne zamówienia, tj. wykonał roboty remontowe (modernizacyjne) i/lub inwestycyjne budowlane w obiektach kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 6.000,00 m3 (słownie: sześć tysięcy metrów sześciennych) (tj. remont i/lub przebudowa i/lub budowa obiektów kubaturowych) o wartości brutto każdej z nich równej minimum 3.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem iż co najmniej 1 podobne zamówienie dotyczyło robót budowlanych dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej (sale koncertowe, wykładowe, audytoria, studia nagraniowe, produkcyjne i emisyjne, amfiteatry). W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień podpisania umowy wskazanej w wykazie. 2. Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: – do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi –– w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, – do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub równoważnej, Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23, i ust. 5 pkt. 1), 4), 5), 6), 7) i 8) Zamawiający żąda: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w odniesieniu do firmy (podmiotu zbiorowego) oraz członka jej organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta); 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej: 1) pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) pkt 2) - 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) pkt 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości 4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) i 3), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa w pkt. 2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 5) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1)-3), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym zgodnie z zasadami określonymi w ppkt 4). 6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Rozdziale VI ust. 6.4.2. ppkt. 1) SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 6.5. pkt. 1) SIWZ (równoznaczny dokument wydany przez właściwy organ sądowy albo administracyjny kraju miejsca zamieszkania), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w: 1) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. b) pkt. 1 – środki finansowe - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 2) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. b) pkt. 2 – ubezpieczenie - aktualnej i opłaconej polisie, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 3) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 1 - doświadczenie wykonawcy - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich. 4) Rozdziale VI 6.1. pkt. 2) ppkt. c) pkt. 2 - personel - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z nich

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

Nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
najniższa cena60,00
termin realizacji20,00
okres gwarancji20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. 2. W umowie zawarto przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty. 3. Załącznikiem do umowy będzie umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 11.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Mycielskiego w Strzyżowie. b) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej: pszm@poczta.wp.pl telefon: (17) 276-20-91, adres pocztowy: 38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dokończenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzyżowie – IV etap (roboty wykończeniowe, sala koncertowa oraz zagospodarowanie terenu)” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń. f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. h) Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Rozmiar pliku: 26775 KB
Ogłoszenie nr 500244903-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego: DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY,ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601625-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 69003904500000, ul. ul. Mostowa  2, 38100   Strzyżów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 762 091, e-mail goliwa_2705@o2.pl, faks 172 760 028.
Adres strony internetowej (url): http://www.psm-strzyzow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY,ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
1/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano – instalacyjnych w ramach kontynuacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty budowlane konstrukcyjne i architektoniczne, b) roboty budowlane wykończeniowe – w tym dostawę i montaż foteli, c) roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, d) roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, e) roboty instalacyjne związane z elektroakustyką i oświetleniem sali koncertowej, f) roboty drogowe związane z zagospodarowaniem terenu (powierzchnie utwardzone, zieleń, ogrodzenie). Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Strzyżów, ul. Mostowa 20, działki nr ewid. 1436, 1437. 2. Zakres wykonanych do chwili obecnej 2.1. W ramach I etapu prac: 2.1.1. Parter a) wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji parteru, kominów i szachtów, b) wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, c) podbicie istniejących fundamentów, d) wykonanie zagęszczenia gruntu bez wylewania chudego betonu, e) wzmocnienie konstrukcji (dodatkowe nadproża, belki, wieńce), f) wykonanie ścianek działowych, g) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, h) zagęszczenie gruntu, i) wykonanie nowych klatek schodowych 2.1.2. I Piętro a) wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji suteren, b) wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, c) wzmocnienie konstrukcji (dodatkowe nadproża, belki, wieńce), d) wykonanie ścianek działowych w wersji akustycznej, e) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, f) wykonanie nowych klatek schodowych, schodów zewnętrznych, g) nadlanie nowej płyty stropowej w miejscach projektowanych nadwieszeń nad I piętrem. 2.1.3. II Piętro (nadbudowa) a) wykonanie ścian zewnętrznych i ścian działowych, b) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, c) wykonanie płyty żelbetowej nad kondygnacją II, 2.1.4. Nadbudówka a) wykonanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem otworów instalacji wentylacyjnej, b) wykonanie stropu nad nadbudówką 2.1.5. Dach a) wykonanie ścianek attykowych, b) wymurowanie kominów do wysokości 50 cm od wierzchu stropu, zapewniając możliwość zamocowania projektowanych instalacji wewnątrz otworu kominowego, a) wykonanie izolacji przeciwwodnej stropów II piętra i nadbudówki wraz systemem odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku. 2.1.6. Rozbudowa a) wykonanie kolumn betonowych, b) wykonanie podkładów betonowych, c) wykonanie izolacji przeciwwodnej ław, d) wykonanie ław i ścian, e) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, f) wykonanie podkładów z materiałów sypkich, g) wykonanie podkładów betonowych. 2.2. W ramach II i III etapu prac: 2.2.1. Architektura i konstrukcja, w szczególności: a) montaż drzwi stalowych i aluminiowych, b) montaż stolarki okiennej, fasad aluminiowych, paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją, c) warstwy docelowe pokrycia dachu wraz z attyką, d) wykonanie tynków wewnętrznych, e) malowanie powierzchni, f) montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, g) roboty okładzinowe z płytek, h) wykonanie sufitów podwieszanych, i) montaż drzwi aluminiowych i stalowych, j) montaż wykładzin podłogowych, k) montaż okładzin klatek schodowych wraz z balustradami 2.2.2. Instalacje elektryczne, w szczególności: a) wykonanie rozdzielnic, b) wykonanie instalacji odgromowej, c) wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego, d) wykonanie monitoringu opraw awaryjnych z oprzewodowaniem, e) wykonanie instalacja okablowania strukturalnego (rury przewody TT, centralka CT, szafa SZTJ, osprzęt), f) wykonanie instalacji dla RTV RTV SAT, g) wykonanie instalacji dzwonkowej, h) wykonanie instalacji sygnalizacyjjno - przywoławcza dla WC niepełnosprawnych, 2.2.3. Instalacje sanitarne, w szczególności: a) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, b) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni gazowej, c) biały montaż, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, e) montaż klimatyzatora do serwerowni, f) budowa elementów instalacji wentylacji mechanicznej, g) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej h) wykonanie instalacji klimatyzacji, i) instalacja wentylacji systemu Aereco. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 5. Kody CPV: 45.00.00.00-0 – roboty budowlane 6. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane. w ratach na podstawie wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej, do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający. b) Każdorazowo termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury. c) Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, d) Zamawiający, iż w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 rok dysponuje kwotą w wysokości brutto 2.000.000,00 zł. Zakres robót odpowiadający wymienionej kwocie musi zostać wykonany w terminie do dnia 31.12.2018 roku. Pozostałą część środków finansowych, jaka będzie wynikać z wartości najkorzystniejszej oferty pomniejszonej o kwotę wynikającą z planu finansowego Zamawiającego na 2018 rok, Zamawiający będzie dysponował w 2019 roku. W przypadku przyznania dodatkowych środków finansowych w 2018 roku, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac pozwalających na zapłatę przyznanych dodatkowo środków finansowych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie będą dokonywane pomiędzy stronami na bieżąco. Wykonawca nie może odmówić kontynuacji prac poza w/w wyznaczonymi okresami. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 8. Uwagi realizacyjne: a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. d) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. e) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 9. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
45000000-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
5196747.97

Waluta
PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD” Spółka z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: {Dane ukryte}
Kod pocztowy: 38-100
Miejscowość: Strzyżów
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
6392000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6392000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6392000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 601625-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: 1/2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-07
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 460 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://www.psm-strzyzow.pl/
Informacja dostępna pod: https://bip.e-cea.pl/1120/zamowienia-publiczne
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY,ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU) Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „REMBUD” Spółka z o. o.
Strzyżów
2018-10-10 6 392 000,00