Ogłoszenie nr 601633-N-2018 z dnia 2018-08-09 r.

Urząd Miasta i Gminy Wleń: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Wleń, krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul. pl. Bohaterów Nysy  7 , 59610   Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/1/przetargi


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak
Inny sposób:
PISEMNA
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Wleń, Pl Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku

Numer referencyjny:
ZP.271.13.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku z podziałem na części:  Część I „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń”  Część II „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części I - „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” W ramach zadania planuje się kompleksową przebudowę przestrzeni Rynku Miasta Wleń obejmującą: 1. Remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki" i urządzeniami wody oraz nadbudowę studni. Etapy prac:  Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania  Oczyszczenie kamienia zabrudzeń poprzez mycie wodą pod ciśnieniem, wodą z detergentami i parą wodną z ewentualnym lokalnym zastosowaniem środków chemicznych (zawierającymi jako środek czynny 5%HF lub fluorek amonu). Doczyszczenie trudno usuwalnych zabrudzeń oraz glonów i porostów mechanicznie (szczotki, skalpele). Usunięcie uzupełnień cementowych i sklejeń cementem oraz niektórych nieestetycznych lub popękanych spoin.  Odsolenie piaskowca metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z waty celulozowej, pulpy papierowej nasączane wodą demineralizowaną).  Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia - Impregnacja preparatem krzemoorganicznym o własnościach hydrofilnych, opartym na estrach kwasu krzemowego. Impregnacja metodą ciągłego przepływu ze względu na konieczność głębokiego wzmocnienia piaskowca. Sezonowanie kamienia w atmosferze podwyższonej wilgotności.  Klejenie pęknięć poprzez iniekcję kleju w szczelinę np. nisko lepkiego kleju epoksydowego.  Wykonanie uzupełnień niektórych ubytków.  Impregnacja preparatem hydrofobowym w celu zabezpieczenia przed wodą opadową.  Scalenie kolorystyczne nieusuwalnych przebarwień kamienia farbami mineralnymi.  Wykonanie prac związanych z szczelnością basenu, instalacji wodnej. 2. Nadbudowa istniejącej studni będzie obejmować:  rozbiórkę wierzchniej warstwy konstrukcyjnej studni i wykonanie betonowego kręgu odciążającego stanowiącego ławę pod nadbudowę;  wymurowanie muru studni z kostki bazaltowej 10 x 10 x 10 cm oraz 10 x 10 x 4,5 cm, łupanej, na wodo i mrozoodpornej cementowej zaprawie klejowej w kolorze grafitowym;  wykonanie i montaż stalowej kraty z prętów o przekroju kwadratowym;  montaż oświetlenia wewnętrznego; 3. Wymianę wszystkich nawierzchni wraz z podbudową. Cały Plac i układ nawierzchni zaprojektowano w układzie szachownicowym (układ osiowy równoległy do istniejącego Ratusza na Placu) Nowa nawierzchnia będzie wykonana z:  płyt betonowych, śrutowanych, gr. 8 cm o wym. 50 x 50 cm, kolor popielaty;  ciemnych pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki bazaltowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z płomieniowanym licem;  jasnych pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki granitowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z ptomieniowanym licem;  wykorzystana będzie kostka bazaltowej odzyskana z rozbiórki istniejącej nawierzchni placu o wymiarze ok 5 x 5 cm, gr. ok 7 cm, Łącznie około 7 540 m2;  wokół skwerków zielonych zastosowane będą obrzeża bazaltowe 4. Wycinkę istniejącej zieleni i wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Zrewitalizowana przestrzeń Rynku ma celu za pomocą prostych form odtworzyć ducha miejsca i powrócić do tradycji Rynku Miejskiego. Jednym z założeń jest stworzenie na placu tzw. „strefy ciszy i spokoju" wśród zieleni. Strefa ta powstanie w północnej części Rynku. Powstanie tu szereg rabat, roślin, krzewów i kwiatów. Prostokątne rabaty obsadzone zostaną różnorodnymi niskimi płożącymi krzewami, kwiatami oraz wyższymi iglastymi krzewami. Kompozycje powstałe wokół Budynku Ratusza będą dążyły do utworzenia możliwie ciekawych grup drzew i krzewów ozdobnych /liściastych, iglastych/, dających różnokolorowe efekty kwitnienia, owocowania, przebarwiania się liści, różnicowanych pod względem wysokości i pokroju (zg. z opracowanym projektem zieleni). 5. Budowę/przebudowę/montaż małej architektury Wszystkie istniejące elementy małej architektury zostaną usunięte. Mała architektura będzie obejmowała: • ławki z oparciami: 19 szt. • ławki bez oparć: 2 szt. • krzesła z oparciem: 4 szt. • kosze na śmieci: 18 szt. • nośnik informacji kierunkowej: 1 szt. • stojaki na rowery: 12 sz. • kraty stalowe pod drzewa: 39 szt. • lampy: 43 szt. • tablica informacyjna: 1 szt. Wzdłuż skwerów zielonych w północnej części placu Rynku powstaną murki z drewnianymi siedziskami. Dodatkowo po wschodniej i zachodniej stronie budynku Ratusza w murki wkomponowane zostaną donice oraz w murek po wschodniej stronie tablica ogłoszeniowa. 6. Przebudowę sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia i iluminacji. Zakres prac:  -wymiana złącza kablowego od układu pomiarowego do poszczególnych latarni umiejscowionych na Rynku ok. 1500 m  wykonanie systemu iluminacji budynku Ratusza, fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki", studni, elementów małej architektury, budynków wokół Rynku (montaż opraw oświetlenia w tym opraw gruntowych- ok. 62 szt., montaż skrzynek rozdzielczych);  stworzenie systemu sterowania oświetleniem - system wielokanałowego zegara astronomicznego. Dzięki systemowi sterowania oświetlenie i iluminacja rynku będą załączać się automatycznie. Momenty załączenia i wyłączenia systemu będą wyliczane dla każdego dnia osobno, na podstawie danych zawartych w pamięci procesora. System ten jest dokładny i nieczuły na zewnętrzne zakłócenia tj. zachmurzenia, wyładowania atmosferyczne. 7. Przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej (utworzenie odrębnej kanalizacji deszczowa i sanitarnej.  Zakres przebudowy sieci wodociągowej: montaż rurociągu - ok. 335 m, montaż przyłączy - ok. 190 m, próby techniczne i dezynfekcję, montaż hydrantów - 4 komplety).  Zakres przebudowy sieci ogólnospławnej: położenie kanałów z rur PCV- ok. 660 m, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych - 4 studnie, studzienek kanalizacyjnych-ok. 20 szt., oznakowanie trasy rurociągów - ok. 770 m. Szczegółowe rozwiązania znajduję się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części II - „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” W ramach zadania zostanie odnowiona, wzmocniona istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość ok. 2-3cm lub więcej jeżeli wymaga tego nadanie właściwego profilu poprzecznego - ok 1300 m2. Następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilująca z betonu asfaltowego o frakcji 0/8 mm, średnio 2 cm, na którą zostanie wklejona na emulsje asfaltową geosiatka do wzmacniania warstw bitumicznych - ok. 1300 m2. Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma oraz wszerz pasma 100 kN/m. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma max 3%. Surowiec zbrojący włókno szklane albo włókno węglowe, węzły elastyczne. Na całości zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna grub. 5 cm. Przebudowa chodników polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni, następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilujące z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości do 10 cm oraz nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej. W ramach zadania obramowania jezdni oraz chodników zostaną przebudowane na nowe. Obramowania jezdni z krawężników 30 x 15 cm (22 x 15 cm), obramowania chodników z obrzeży betonowych 8 x 30 cm. Szerokość jezdni 6,85 m, szerokość chodników 2,50 - 3,50 m. W ramach zadania zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne 1% - 2%. Dodatkowo wykonane będą elementy odwodnieniowe w postaci: ścieków, studzienek ściekowych, przykanalików. Wykonane zostaną: • studzienki ściekowe betonowe wg rozwiązań systemowych z osadnikami i wpustami ulicznymi, żeliwnym klasy D400 - 9 szt. • przykanaliki odprowadzające wody z PVC ø 200- 27,00 m Dodatkowo planuje się wykonanie przejścia dla pieszych i urządzeń oświetleniowych.


II.5) Główny kod CPV:
45233123-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233200-1
45231300-8
45316110-9
45232310-8II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy. Zamówienie uzupełniające będzie polegało na realizacji zadania inwestycyjnego polegającego o odprowadzeniu wód odpadowych (budowy kanalizacji deszczowej) odprowadzającej wody do odbiornika z przebudowywanej/budowanej kanalizacji deszczowej w ramach niniejszego zamówienia.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
  lub
zakończenia:
2019-06-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-06-30


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż: 1.1. Część I „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) 1.2. Część II „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” - 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł) 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: 2.1. Część I „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” - 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł) 2.2. Część II „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1. dysponuje osobą, zdolną do wykonania zamówienia, w szczególności co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy wszystkich części); 2. dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów) oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa (dotyczy wszystkich części); 3. co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót instalacji sanitarnej stosownie do przepisów ustawy Prawo Budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów, (dotyczy wszystkich części); 4. co najmniej jedną osobą do kierowania pracami konserwatorskim posiadającą kwalifikacje zawodowe o których mowa w art. 37 a lub w art. 37 h ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (lub równoważnych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów), posiadającą doświadczenie przy wykonywaniu prac konserwatorskich na zabytkowych obiektach wykonanych z kamienia naturalnego. (dotyczy części I) 5. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacja lub przebudową lub budową drogi lub placu w obszarze wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł dla części I, 150 000,00 zł dla części II.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ. 4. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium wraz ze wskazaniem rachunku bankowego, na który Zamawiający winien zwrócić wadium (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). 2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3. Oświadczenie o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca w terminie trzech (3) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 23 ustawy Pzp. 6. Oświadczenie dot. RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg ograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1. Część I „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) 2. Część II „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” - 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:


Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:


Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (śmierć osoby lub długotrwała udokumentowana choroba), Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu zakończenia robót. 3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i wymaga zmiany Umowy w przypadku zmiany Kierownika Budowy. 4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na Terenie budowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na Terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały (W trakcie narady koordynacyjnej zostanie ustalone jakie kolory kamizelek będą nosić Wykonawcy poszczególnych części). Wykonawca każdego dnia zobowiązany jest składać Inspektorowi nadzoru pisemne informacje o ilości osób zatrudnionych na budowie, z wyszczególnieniem, czy są to pracownicy Wykonawcy, czy też Podwykonawców. 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności i/lub wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały i/lub nie stosuje się do postanowień Umowy; b) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w ust. 1 i 2. Zmiana Umowy 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: 1.1. na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) Pzp zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych poniżej.: 1) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:  wystąpienie udokumentowanych warunków pogodowych, klęsk żywiołowych powodujących zniszczenia wykonanych wcześniej robót lub uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;  konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej geodezyjnie;  w przypadku istotnego wpływu przedsięwzięć realizowanych przez gestorów mediów dotyczących terenu objętego przedmiotowym zamówieniem;  konieczność przeprowadzenia wykopalisk, badań geotechnicznych lub archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych;  konieczność uwzględnienia zaleceń osób pełniących stały nadzór przyrodniczy w celu spełnienia wszystkich wymagań środowiskowych związanych z realizacją przedmiotu Umowy;  wystąpienie Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;  w przypadku konieczności zmian dokumentacji projektowej;  zmian terminu umowy o dofinansowanie prze Instytucję dotującą; 2) W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) termin wykonania umowy, może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny na usuniecie skutków oddziaływania tych okoliczności w zakresie umożliwiającym kontynuowanie czynności mających na celu wykonanie przedmiotu umowy. 3) Jeżeli w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1. ppkt 1) konieczna będzie zmiana istotnych postanowień umowy, odpowiednie zapisy umowne zostaną stosownie zmodyfikowane, w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 1.2. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) Pzp. 2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian. 4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 3 Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia brutto obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie i wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy. 5. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie. 6. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny, umotywowany wniosek, w którym szczegółowo przedstawi wpływ zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wniosek powinien zawierać ponadto propozycję zmiany wynagrodzenia (jego wysokość) i przywołanie właściwych przepisów, powodujących zmianę wynagrodzenia. 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego, a zmiana wynagrodzenia wymaga wprowadzenia aneksu do Umowy. 8. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 8 podlega unieważnieniu. 10. Ponadto na wniosek wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, wykonawca może: a) dokonać zmiany podwykonawcy b) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie c) zrezygnować z udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia d) powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa 11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 15 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót; d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień; e) podzleca całość lub część robót bez zgody Zamawiającego; f) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego; g) w razie konieczności: • 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego, lub • konieczności dokonania bezpośrednich płatności Podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartości Umowy. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:
1Nazwa:
Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zadania planuje się kompleksową przebudowę przestrzeni Rynku Miasta Wleń obejmującą: 1. Remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki" i urządzeniami wody oraz nadbudowę studni. Etapy prac:  Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania  Oczyszczenie kamienia zabrudzeń poprzez mycie wodą pod ciśnieniem, wodą z detergentami i parą wodną z ewentualnym lokalnym zastosowaniem środków chemicznych (zawierającymi jako środek czynny 5%HF lub fluorek amonu). Doczyszczenie trudno usuwalnych zabrudzeń oraz glonów i porostów mechanicznie (szczotki, skalpele). Usunięcie uzupełnień cementowych i sklejeń cementem oraz niektórych nieestetycznych lub popękanych spoin.  Odsolenie piaskowca metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z waty celulozowej, pulpy papierowej nasączane wodą demineralizowaną).  Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia - Impregnacja preparatem krzemoorganicznym o własnościach hydrofilnych, opartym na estrach kwasu krzemowego. Impregnacja metodą ciągłego przepływu ze względu na konieczność głębokiego wzmocnienia piaskowca. Sezonowanie kamienia w atmosferze podwyższonej wilgotności.  Klejenie pęknięć poprzez iniekcję kleju w szczelinę np. nisko lepkiego kleju epoksydowego.  Wykonanie uzupełnień niektórych ubytków.  Impregnacja preparatem hydrofobowym w celu zabezpieczenia przed wodą opadową.  Scalenie kolorystyczne nieusuwalnych przebarwień kamienia farbami mineralnymi.  Wykonanie prac związanych z szczelnością basenu, instalacji wodnej. 2. Nadbudowa istniejącej studni będzie obejmować:  rozbiórkę wierzchniej warstwy konstrukcyjnej studni i wykonanie betonowego kręgu odciążającego stanowiącego ławę pod nadbudowę;  wymurowanie muru studni z kostki bazaltowej 10 x 10 x 10 cm oraz 10 x 10 x 4,5 cm, łupanej, na wodo i mrozoodpornej cementowej zaprawie klejowej w kolorze grafitowym;  wykonanie i montaż stalowej kraty z prętów o przekroju kwadratowym;  montaż oświetlenia wewnętrznego; 3. Wymianę wszystkich nawierzchni wraz z podbudową. Cały Plac i układ nawierzchni zaprojektowano w układzie szachownicowym (układ osiowy równoległy do istniejącego Ratusza na Placu) Nowa nawierzchnia będzie wykonana z:  płyt betonowych, śrutowanych, gr. 8 cm o wym. 50 x 50 cm, kolor popielaty;  ciemnych pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki bazaltowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z płomieniowanym licem;  jasnych pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki granitowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z ptomieniowanym licem;  wykorzystana będzie kostka bazaltowej odzyskana z rozbiórki istniejącej nawierzchni placu o wymiarze ok 5 x 5 cm, gr. ok 7 cm, Łącznie około 7 540 m2;  wokół skwerków zielonych zastosowane będą obrzeża bazaltowe 4. Wycinkę istniejącej zieleni i wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Zrewitalizowana przestrzeń Rynku ma celu za pomocą prostych form odtworzyć ducha miejsca i powrócić do tradycji Rynku Miejskiego. Jednym z założeń jest stworzenie na placu tzw. „strefy ciszy i spokoju" wśród zieleni. Strefa ta powstanie w północnej części Rynku. Powstanie tu szereg rabat, roślin, krzewów i kwiatów. Prostokątne rabaty obsadzone zostaną różnorodnymi niskimi płożącymi krzewami, kwiatami oraz wyższymi iglastymi krzewami. Kompozycje powstałe wokół Budynku Ratusza będą dążyły do utworzenia możliwie ciekawych grup drzew i krzewów ozdobnych /liściastych, iglastych/, dających różnokolorowe efekty kwitnienia, owocowania, przebarwiania się liści, różnicowanych pod względem wysokości i pokroju (zg. z opracowanym projektem zieleni). 5. Budowę/przebudowę/montaż małej architektury Wszystkie istniejące elementy małej architektury zostaną usunięte. Mała architektura będzie obejmowała: • ławki z oparciami: 19 szt. • ławki bez oparć: 2 szt. • krzesła z oparciem: 4 szt. • kosze na śmieci: 18 szt. • nośnik informacji kierunkowej: 1 szt. • stojaki na rowery: 12 sz. • kraty stalowe pod drzewa: 39 szt. • lampy: 43 szt. • tablica informacyjna: 1 szt. Wzdłuż skwerów zielonych w północnej części placu Rynku powstaną murki z drewnianymi siedziskami. Dodatkowo po wschodniej i zachodniej stronie budynku Ratusza w murki wkomponowane zostaną donice oraz w murek po wschodniej stronie tablica ogłoszeniowa. 6. Przebudowę sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia i iluminacji. Zakres prac:  -wymiana złącza kablowego od układu pomiarowego do poszczególnych latarni umiejscowionych na Rynku ok. 1500 m  wykonanie systemu iluminacji budynku Ratusza, fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki", studni, elementów małej architektury, budynków wokół Rynku (montaż opraw oświetlenia w tym opraw gruntowych- ok. 62 szt., montaż skrzynek rozdzielczych);  stworzenie systemu sterowania oświetleniem - system wielokanałowego zegara astronomicznego. Dzięki systemowi sterowania oświetlenie i iluminacja rynku będą załączać się automatycznie. Momenty załączenia i wyłączenia systemu będą wyliczane dla każdego dnia osobno, na podstawie danych zawartych w pamięci procesora. System ten jest dokładny i nieczuły na zewnętrzne zakłócenia tj. zachmurzenia, wyładowania atmosferyczne. 7. Przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej (utworzenie odrębnej kanalizacji deszczowa i sanitarnej.  Zakres przebudowy sieci wodociągowej: montaż rurociągu - ok. 335 m, montaż przyłączy - ok. 190 m, próby techniczne i dezynfekcję, montaż hydrantów - 4 komplety).  Zakres przebudowy sieci ogólnospławnej: położenie kanałów z rur PCV- ok. 660 m, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych - 4 studnie, studzienek kanalizacyjnych-ok. 20 szt., oznakowanie trasy rurociągów - ok. 770 m.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7, 45233200-1, 45231300-8, 45316110-9, 45232310-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2Nazwa:
Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
W ramach zadania zostanie odnowiona, wzmocniona istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość ok. 2-3cm lub więcej jeżeli wymaga tego nadanie właściwego profilu poprzecznego - ok 1300 m2. Następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilująca z betonu asfaltowego o frakcji 0/8 mm, średnio 2 cm, na którą zostanie wklejona na emulsje asfaltową geosiatka do wzmacniania warstw bitumicznych - ok. 1300 m2. Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma oraz wszerz pasma 100 kN/m. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma max 3%. Surowiec zbrojący włókno szklane albo włókno węglowe, węzły elastyczne. Na całości zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna grub. 5 cm. Przebudowa chodników polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni, następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilujące z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości do 10 cm oraz nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej. W ramach zadania obramowania jezdni oraz chodników zostaną przebudowane na nowe. Obramowania jezdni z krawężników 30 x 15 cm (22 x 15 cm), obramowania chodników z obrzeży betonowych 8 x 30 cm. Szerokość jezdni 6,85 m, szerokość chodników 2,50 - 3,50 m. W ramach zadania zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne 1% - 2%. Dodatkowo wykonane będą elementy odwodnieniowe w postaci: ścieków, studzienek ściekowych, przykanalików. Wykonane zostaną: • studzienki ściekowe betonowe wg rozwiązań systemowych z osadnikami i wpustami ulicznymi, żeliwnym klasy D400 - 9 szt. • przykanaliki odprowadzające wody z PVC ø 200- 27,00 m Dodatkowo planuje się wykonanie przejścia dla pieszych i urządzeń oświetleniowych.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):
45233123-7, 45233200-1, 45231300-8, 45316110-9, 45232310-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

KryteriumZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Ogłoszenie nr 500198489-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.
Wleń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
601633-N-2018

Data:
09/08/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Wleń, Krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul. pl. Bohaterów Nysy  7, 59610   Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-27, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-29, godzina: 14:00,

 

Ogłoszenie nr 500215093-N-2018 z dnia 07-09-2018 r.
Urząd Miasta i Gminy Wleń: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601633-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500198489-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Wleń, Krajowy numer identyfikacyjny 53124600000, ul. pl. Bohaterów Nysy  7, 59610   Wleń, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 136 438, e-mail sekretariat@wlen.pl, faks 757 137 050.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):
ZP.271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku z podziałem na części:  Część I „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń”  Część II „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części I - „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” W ramach zadania planuje się kompleksową przebudowę przestrzeni Rynku Miasta Wleń obejmującą: 1. Remont fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki" i urządzeniami wody oraz nadbudowę studni. Etapy prac:  Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania  Oczyszczenie kamienia zabrudzeń poprzez mycie wodą pod ciśnieniem, wodą z detergentami i parą wodną z ewentualnym lokalnym zastosowaniem środków chemicznych (zawierającymi jako środek czynny 5%HF lub fluorek amonu). Doczyszczenie trudno usuwalnych zabrudzeń oraz glonów i porostów mechanicznie (szczotki, skalpele). Usunięcie uzupełnień cementowych i sklejeń cementem oraz niektórych nieestetycznych lub popękanych spoin.  Odsolenie piaskowca metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z waty celulozowej, pulpy papierowej nasączane wodą demineralizowaną).  Wzmocnienie osłabionej struktury kamienia - Impregnacja preparatem krzemoorganicznym o własnościach hydrofilnych, opartym na estrach kwasu krzemowego. Impregnacja metodą ciągłego przepływu ze względu na konieczność głębokiego wzmocnienia piaskowca. Sezonowanie kamienia w atmosferze podwyższonej wilgotności.  Klejenie pęknięć poprzez iniekcję kleju w szczelinę np. nisko lepkiego kleju epoksydowego.  Wykonanie uzupełnień niektórych ubytków.  Impregnacja preparatem hydrofobowym w celu zabezpieczenia przed wodą opadową.  Scalenie kolorystyczne nieusuwalnych przebarwień kamienia farbami mineralnymi.  Wykonanie prac związanych z szczelnością basenu, instalacji wodnej. 2. Nadbudowa istniejącej studni będzie obejmować:  rozbiórkę wierzchniej warstwy konstrukcyjnej studni i wykonanie betonowego kręgu odciążającego stanowiącego ławę pod nadbudowę;  wymurowanie muru studni z kostki bazaltowej 10 x 10 x 10 cm oraz 10 x 10 x 4,5 cm, łupanej, na wodo i mrozoodpornej cementowej zaprawie klejowej w kolorze grafitowym;  wykonanie i montaż stalowej kraty z prętów o przekroju kwadratowym;  montaż oświetlenia wewnętrznego; 3. Wymianę wszystkich nawierzchni wraz z podbudową. Cały Plac i układ nawierzchni zaprojektowano w układzie szachownicowym (układ osiowy równoległy do istniejącego Ratusza na Placu) Nowa nawierzchnia będzie wykonana z:  płyt betonowych, śrutowanych, gr. 8 cm o wym. 50 x 50 cm, kolor popielaty;  ciemnych pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki bazaltowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z płomieniowanym licem;  jasnych pasów szer. 50 cm wykonanych z kostki granitowej 10 x 10 cm, gr. 8 cm, ciętej, z ptomieniowanym licem;  wykorzystana będzie kostka bazaltowej odzyskana z rozbiórki istniejącej nawierzchni placu o wymiarze ok 5 x 5 cm, gr. ok 7 cm, Łącznie około 7 540 m2;  wokół skwerków zielonych zastosowane będą obrzeża bazaltowe 4. Wycinkę istniejącej zieleni i wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, średniej i wysokiej. Zrewitalizowana przestrzeń Rynku ma celu za pomocą prostych form odtworzyć ducha miejsca i powrócić do tradycji Rynku Miejskiego. Jednym z założeń jest stworzenie na placu tzw. „strefy ciszy i spokoju" wśród zieleni. Strefa ta powstanie w północnej części Rynku. Powstanie tu szereg rabat, roślin, krzewów i kwiatów. Prostokątne rabaty obsadzone zostaną różnorodnymi niskimi płożącymi krzewami, kwiatami oraz wyższymi iglastymi krzewami. Kompozycje powstałe wokół Budynku Ratusza będą dążyły do utworzenia możliwie ciekawych grup drzew i krzewów ozdobnych /liściastych, iglastych/, dających różnokolorowe efekty kwitnienia, owocowania, przebarwiania się liści, różnicowanych pod względem wysokości i pokroju (zg. z opracowanym projektem zieleni). 5. Budowę/przebudowę/montaż małej architektury Wszystkie istniejące elementy małej architektury zostaną usunięte. Mała architektura będzie obejmowała: • ławki z oparciami: 19 szt. • ławki bez oparć: 2 szt. • krzesła z oparciem: 4 szt. • kosze na śmieci: 18 szt. • nośnik informacji kierunkowej: 1 szt. • stojaki na rowery: 12 sz. • kraty stalowe pod drzewa: 39 szt. • lampy: 43 szt. • tablica informacyjna: 1 szt. Wzdłuż skwerów zielonych w północnej części placu Rynku powstaną murki z drewnianymi siedziskami. Dodatkowo po wschodniej i zachodniej stronie budynku Ratusza w murki wkomponowane zostaną donice oraz w murek po wschodniej stronie tablica ogłoszeniowa. 6. Przebudowę sieci elektrycznej w zakresie oświetlenia i iluminacji. Zakres prac:  -wymiana złącza kablowego od układu pomiarowego do poszczególnych latarni umiejscowionych na Rynku ok. 1500 m  wykonanie systemu iluminacji budynku Ratusza, fontanny wraz z pomnikiem „Gołębiarki", studni, elementów małej architektury, budynków wokół Rynku (montaż opraw oświetlenia w tym opraw gruntowych- ok. 62 szt., montaż skrzynek rozdzielczych);  stworzenie systemu sterowania oświetleniem - system wielokanałowego zegara astronomicznego. Dzięki systemowi sterowania oświetlenie i iluminacja rynku będą załączać się automatycznie. Momenty załączenia i wyłączenia systemu będą wyliczane dla każdego dnia osobno, na podstawie danych zawartych w pamięci procesora. System ten jest dokładny i nieczuły na zewnętrzne zakłócenia tj. zachmurzenia, wyładowania atmosferyczne. 7. Przebudowę sieci wodociągowej i ogólnospławnej (utworzenie odrębnej kanalizacji deszczowa i sanitarnej.  Zakres przebudowy sieci wodociągowej: montaż rurociągu - ok. 335 m, montaż przyłączy - ok. 190 m, próby techniczne i dezynfekcję, montaż hydrantów - 4 komplety).  Zakres przebudowy sieci ogólnospławnej: położenie kanałów z rur PCV- ok. 660 m, wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych - 4 studnie, studzienek kanalizacyjnych-ok. 20 szt., oznakowanie trasy rurociągów - ok. 770 m. Szczegółowe rozwiązania znajduję się w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ Opis zadań realizowanych w ramach zamówienia dla części II - „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” W ramach zadania zostanie odnowiona, wzmocniona istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników. Przebudowa będzie polegać na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią grubość ok. 2-3cm lub więcej jeżeli wymaga tego nadanie właściwego profilu poprzecznego - ok 1300 m2. Następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilująca z betonu asfaltowego o frakcji 0/8 mm, średnio 2 cm, na którą zostanie wklejona na emulsje asfaltową geosiatka do wzmacniania warstw bitumicznych - ok. 1300 m2. Geosiatka o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż pasma oraz wszerz pasma 100 kN/m. Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż i wszerz pasma max 3%. Surowiec zbrojący włókno szklane albo włókno węglowe, węzły elastyczne. Na całości zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna grub. 5 cm. Przebudowa chodników polegać będzie na rozebraniu istniejącej nawierzchni, następnie zostanie ułożona warstwa wyrównawczo - profilujące z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości do 10 cm oraz nawierzchnia z kostki betonowej brukowej na podsypce piaskowej. W ramach zadania obramowania jezdni oraz chodników zostaną przebudowane na nowe. Obramowania jezdni z krawężników 30 x 15 cm (22 x 15 cm), obramowania chodników z obrzeży betonowych 8 x 30 cm. Szerokość jezdni 6,85 m, szerokość chodników 2,50 - 3,50 m. W ramach zadania zostanie zapewnione właściwe odwodnienie powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podłużne 1% - 2%. Dodatkowo wykonane będą elementy odwodnieniowe w postaci: ścieków, studzienek ściekowych, przykanalików. Wykonane zostaną: • studzienki ściekowe betonowe wg rozwiązań systemowych z osadnikami i wpustami ulicznymi, żeliwnym klasy D400 - 9 szt. • przykanaliki odprowadzające wody z PVC ø 200- 27,00 m Dodatkowo planuje się wykonanie przejścia dla pieszych i urządzeń oświetleniowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV:
45233123-7


Dodatkowe kody CPV:
45233200-1, 45231300-8, 45316110-9, 45232310-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA:
Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na podstawnie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie Część I - „Rewitalizacja przestrzeni Rynku Miasta Wleń” w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu przetargowym j.w. wpłynęły trzy oferty z cenami 5.030.700,00 zł, 5.187.000,00 zł i 5.223.720,21 zł. Cena najkorzystniejszej oferty pod względem kryteriów przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4.735.559,70 zł. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych postanowił unieważnić postępowanie przetargowe.


CZĘŚĆ NR:
2   

NAZWA:
Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawnie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) unieważnia postępowanie przetargowe w zakresie Część II - „Modernizacja drogi Tadeusza Kościuszki we Wleniu” w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku UZASADNIENIE W prowadzonym postępowaniu przetargowym na udzielnie zamówienia publicznego pn.: „„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Zabytkowego Centrum we Wleniu” - przebudowa rynku” w zakresie części II - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Adres: pl. Bohaterów Nysy, 59-610 Wleń
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@wlen.pl
tel: 757 136 438
fax: 757 137 050
Termin składania wniosków lub ofert:
2018-08-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 601633-N-2018
ID postępowania Zamawiającego: ZP.271.13.2018
Data publikacji zamówienia: 2018-08-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 307 dni
Wadium: 105000 ZŁ
Szacowana wartość* 3 500 000 PLN  -  5 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/1/przetargi
Informacja dostępna pod: http://bip.wlen.pl/wiadomosci/3/lista/1/przetargi
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego